Filtreler
Filtreler
Bulunan: 76 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [5]
Tam Metin [1]
Yazar [20]
Yayın Türü [5]
Konu Başlıkları [20]
Yayın Tarihi [1]
Dergi Adı [20]
Yayıncı [16]
Dil [1]
Yazar Departmanı [1]
Konjonktivada Aynı Lezyon İçerisinde Nevüs ve Papillom Birlikteliği

Geçer, Melin | Şahan, Berna | Çiftçi, Ferda

Article | 2018 | Bezmiâlem Science6 ( 2 ) , pp.160 - 162

Yirmi sekiz yaşında kadın hasta karünkülde yer alan kitle ile kli-niğimize başvurdu. Biyomikroskopik muayenede pigmente ta-ban üzerinde pediküllü kırmızı-pembe renkli kitle görüldü. Kitle10 mm boyutlarındaydı ve lobüler yapılar içermekteydi. Eksiz-yonel biyopsi yapıldı. Histopatalojik olarak konjonktivada sku-amöz hücrelerin proliferasyonu tespit edildi ve epitelde koilositbenzeri hücreler yer almaktaydı. Epidermisin bazal tabakasındave subepitelyal alanda pigmente nevoid hücre toplulukları izlen-di. İnsan papilloma virüsü (HPV) varlığını araştırmak amacıylaimmunohistokimyasal testler yapıldı fakat anlamlı boyanma iz-lenmedi. Düşük . . .risk in situ hibridizasyon çalışıldı. Nonspesifikve zayıf sinyalizasyon nedeniyle sonuç negatif kabul edildi. So-nuç olarak kitle, konjonktivada aynı lezyon içerisinde nevüs vepapillom olarak raporlandı. İki yıllık takip süresince rekürrensizlenmedi. Konjonktivada nevüs ve papillom ayrı ayrı sık görül-mesine rağmen bu olguda aynı lezyon içerisinde çok nadir bir şe-kilde bir arada görülmüşlerdir. Literatürde konjonktivada nevüsve papillom birlikteliğinin olduğu ilk olgu sunumudur. A 28-year-old female patient was admitted to our clinic with amass in the caruncle of her left eye. As per a slit-lamp examination,a red–pink pedicle mass was hanging out of the pigmented base.The mass size was 10 mm, and it contained lobular structures. Anexcisional biopsy was performed. Histopathologically, the papil-lary proliferation of squamous epithelia on the conjunctiva wasdetected, and the epitheliumshowed koilocyte-like cells. Pigment-ed nevoid cells were seen on the basal layer of the epidermis andsubepithelial zone. Immunohistochemistry tests were performedto investigate the effect of human papilloma virus (HPV), butHPV dye staining was not observed. Lower in-situ hybridizationof the HPV test was studied. It was accepted as negative because ofa non-specific and weak signal monitoring. Finally, the mass wasreported as conjunctival nevus and squamous papilloma withinthe same lesion. No recurrence was observed at a 2-year follow-up.Despite the fact that the conjunctival nevi and papilloma oftenseparately appear, they were simultaneously seen in the same lesionin this case, which is very rare. To the best of our knowledge, this isthe first case report in the literature wherein the conjunctival neviand papilloma are simultaneously seen in the same lesio Daha fazlası Daha az

Diş rengi seçiminde bilgi, tecrübe ve cinsiyetin etkisinin değerlendirilmesi

Erzincanlı, Ayşe | Kazazoğlu, Ender

Article | 2018 | 7tepe Klinik14 ( 2 ) , pp.13 - 18

Amaç: Bu çalışmanın amacı, renk kavramları hakkında egitim,cinsiyet ve tecrübe seviyesinin görsel renk seçimindeki başarıya olan etkisinin degerlendirilmesidir.Gereç ve Yöntem: Dis Hekimligi lisans ve Protetik Dis Tedavisi yüksek lisans öğrencilerinden oluşan toplam 218 renk körüolmayan katılımcı arastırmaya dahil edildi. Ögrencilerin yarısına renk kavramı ve renk seçimi prensipleri hakkında egitimverildi. Protetik Dis Tedavisi yüksek lisans öğrencileri egitimliolarak kabul edildi. Tootguide Trainer (TT) yazılımı ile birlikteçalısan Toothguide Training Box (TTB) kullanılarak katılımcıların renk eslestirme alıstırmaları tamamladı ve . . .final testi sonuçları elde edildi. (E) ile TT yazılımının verdigi toplam skor,her katılımcı için hesaplandı. Çalısmada elde edilen bulgulardegerlendirilirken, niceliksel verilerin karsılastırılmasında venormal dagılım gösteren parametrelerin gruplar arası karsılastırmalarında Oneway Anova testi ve farklılıga neden çıkangrubun tespitinde Tukey HDS testi kullanıldı. Normal dagılımgösteren parametrelerin iki grup arası karsılastırmalarındaStudent t test kullanıldı. Niteliksel verilerin karsılastırılmasındaise Ki-Kare testi kullanıldı. Anlamlılık p0,05 düzeyinde degerlendirildi.Bulgular: Tüm katılımcılar ve final sınavı sonuçları tecrübe veeğitim açısından degerlendirildiginde, toplam skor ve E ortalamalarında anlamlı farklılık bulundu (p0,01). Renk egitimiverilmeyen grubun parlaklık ve yogunlukta yanılma oranlarının, egitim verilen gruba göre anlamlı düzeyde yüksek olduğugörüldü (p0,01). Cinsiyetler arasında, toplam skor ve E ortalamaları arasında anlamlı farklılık bulunmadı (p0,05).Sonuçlar: Vita Toothguide 3D-Master skalasının renk ve renkkavramlarıyla birlikte renk eşleştirme sırası ve prensipleri hakkında eğitimli olan bireylerin, renk seçiminde daha başarılı olduğu görüldü. Aim: The purpose of this study was to evaluate the influence of color education, gender and level of experience on shade matching quality. Materials and Methods: A study was simultaneously performed a total of 218 color normal participants who were dentalstudents and prosthodontic post-graduate students. A lecture on color and color matching in dentistry was given to half of the dental students. Post-graduate students were accepted as educated. Toothguide Training Box (TTB) with Toothguide Trainer (TT) software, was used by all participants to perform training procedure and lastly final test was done by the TTB. The shade matching score for each participant was computed as a sum of color differences (E) between target tabs and selected tabs. The evaluation of the quantative data and comparison between groups were performed by Oneway Anova test, and Tukey HDS test was used for the group which causes discrepancy. Parameters showing normal distribution, Student's t test was used for comparisons between the two groups. Qualitative data were compared using Chi- square test. Significance was evaluated at p0.05 level.Results: All participants were evaluated in terms of experience and education and final exam results, the mean total scores and also the mean of E scores were showed significant differences (p0.01). For uneducated groupthe mistake number of value and chroma was significantly higher than educated group (p0.01). The mean of total score and the mean of E, there was no significant difference between genders (p0.05). Conclusions: The results of the study supported that the ones who have education about color concepts and alsoprinciples about Vita ToothGuide 3D-Master were more successful at shade matching Daha fazlası Daha az

A case of congenital nephrogenic diabetes insipidus with aquaporin 2 gene mutation

Atmis, B | Melek, E | Haliloglu, B | Bayazit, AK | Anarat, A

Letter | 2018 | CUKUROVA MEDICAL JOURNAL43 ( 4 ) , pp.1065 - 1067

BİR TERCİH OLARAK “BÜYÜMEME”: CÜCE ŞİRKETLER

Beşer, Senem Göl | Ötken, Ayşe Begüm | Yolbulan, Elif Okan

Article | 2018 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ9 ( 18 ) , pp.613 - 628

Genel olarak işletmelerin başarısı, ülkeekonomisine olumlu etkilerinin yanı sıra büyümelerive sürdürebilir olmalarıyla tanımlansa da, daha fazlatüketim ve sınırlı kaynaklarla (toprak, emek, teknikbilgi, gibi) daha hızlı üretim kültürü ile açıklanan birbüyüme paradoksu da söz konusu olmaktadır. Buanlamda, büyümeden kopuş modern ekonomiksistemin çöküşünün bir işareti olaraknitelendirilmektedir. Her ne kadar büyüme, şirketleriçin son derece cazip bir hedef olsa da büyümeme deşirketlerin bilinçli bir şekilde tercih edebileceği birbaşka amaç olabilmektedir. Bu araştırmanın kapsamıbir tercih olarak büyümemeyi seçen ve “cüce” olaraktanımla . . .nan şirketlerdir. Bu çerçevede, çalışmanınamacı büyümeme kavramına odaklanarak cüceşirketleri Türk yazınına sunmaktır. Kavramsal birçalışma olarak konuyu ele alan bu makale,büyümeme tercihine ışık tutacak örnek bir işletmedenbahsederek Türk yazınına katkı sağlamayıhedeflemektedir. Although the success ofcompanies is defined in terms of their contribution tonational economy, their growth and sustainability, oneof the biggest misconceptions of today’s businesses isthe paradox of growth which could be explained byproviding more consuming and faster productionculture with limited resources (land, labor, technicalinformation, etc.). Growth disengagement is regardedas a sign for the collapse of modern economic systems.Although growth is an extremely attractive strategy forcompanies, degrowth might be another goal which canbe preferred on purpose by companies. In thisframework, the scope of this study is “dwarf”companies which deliberately choose not to grow. Thepurpose of the study is to focus on degrowth andpresent the term “dwarf” to Turkish literature andanalyze a company which can be considered as a dwarfas a case study Daha fazlası Daha az

Hareketli bölümlü protezlerde planlama farklılıkları ve hataları

Canpolat, Ceyhun | Bal, Burcu | Kayahan, Zeynep Özkurt | Kazazoğlu, Ender

Article | 2018 | 7tepe Klinik14 ( 2 ) , pp.57 - 60

Amaç: Hareketli bölümlü protezlerin doğru planlanması hasta memnuniyetini ve diş hekiminin başarısını arttırmaktadır.Bu çalışmanın amacı, kısmi dişsizlik tiplerinin yaygınlığını belirlemek, dişhekimleri tarafından en yaygın olarak planlananhareketli bölümlü protezleri saptamak ve planlama ile ilgili dişhekimlerinin bakış açılarını incelemektir.Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada İstanbul'un en büyük ilçelerinde görev yapan çeşitli diş hekimliği laboratuvarlarındayapılan ve randomize olarak seçilen 100 hareketli bölümlüprotez değerlendirildi. Kennedy sınıflaması, tedavi planlamaseçenekleri ve protez komponentleri gözlemlendi. Dişsiz bölgel . . .erin sayısı ve yeri, ana bağlayıcılar, kroşe ve tırnak türlerikaydedildi. Hareketli bölümlü protez planlamasının doğruluğunu değerlendirmek için bir planlama rehberi kullanıldı.Bulgular: Kennedy I en fazla görülen dişsizlik sınıflamasıdır(49%). Bölümlü protez komponentleri incelendiğinde, anabağlayıcıların %27’si, kroşelerin %20’si ve tırnak seçiminin%59’unda yanlış seçim yapıldığı saptanmıştır. Kroşeler içindoğru planlama Kennedy I ve Kennedy II’te daha yüksektir (p0.05). Kennedy sınıflaması ile ana bağlayıcı ve tırnakplanlama doğruluğu arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır(p0.05).Sonuçlar: Bu çalışmanın sınırlamaları dahilinde, hareketlibölümlü protezlerde tasarım hatalarının oranı yüksektir. Tırnakların yanlış konumlandırılması sonucu protezlerin başarısı olumsuz etkilenebilir. Diş hekimleri, başarılı sonuçlar eldeedebilmek için hareketli bölümlü protez tasarımının doğruyapılması gerektiğinin farkında olmalıdırlar. Aim: The knowledge of correct design and treatment planning of removable partial dentures (RPDs) improves patientsatisfaction and the success of clinician. The aim of this studywas to determine the prevalence of various types of partialedentulism, to observe the designs of RPDs most commonlyplanned by clinicians and to examine their perspectives onplanning.Materials and Methods: A total of 100 randomizely selectedRPDs that were constructed in various dental laboratories served in the largest districts in Istanbul were evaluated in thisstudy. Kennedy classification, treatment planning optionsand framework designs were observed. The number and location of edentulous areas, the type of retentive clasps, majorconnectors, and occlusal/incisal rests were recorded. A planning guide was used in order to evaluate the accuracy of theframework design.Results: Kennedy I was the most common classification(49%). The incorrect design was 27% for the major connectors, 20% for the clasps and 59% for the rests. The accuracy of clasps was higher in Kennedy I and II cases (87.5%)(p0.05). There were no significant differences betweenthe Kennedy classification and the accuracy of major connectors and rests (p0.05).Conclusions: Within the limitations of this study, it canbe concluded that there were large amount of incorrectdesigns of the RPD frameworks. The incorrect position ofthe rests was very high and this may lead to unsuccessfuldentures. The clinicians should be aware of the correctframework design to achieve successful outcomes Daha fazlası Daha az

Bir “Avrupa” Azınlığı Olarak Batı Trakya Türkleri

Çakmak, Gizem Alioğlu

Article | 2018 | İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi5 ( 2 ) , pp.149 - 168

Batı Trakya Müslüman Türkleri, 1923’ten günümüze kadar pek çok sorunla veayrımcılıkla karşı karşıya kalmış, özelikle Türk-Yunan ilişkilerinin Kıbrıs Sorunusebebiyle bozulduğu 1970li yıllar sonrasında ayrımcılığın ve sorunların şiddeti artarakdevam etmiştir. Bu sorunların başında, etnik kimliğin reddi, eğitim, vatandaşlıktan ıskat,din ve vicdan hürriyeti ve buna bağlı müftülük sorunu, kurumların kontrolü sorunu,demografik yapının değiştirilmesi, ifade özgürlüğüne sınırlamalar gelmektedir. Ancak,1990’ların son yarısında ve 2000’li yıllarda Yunanistan’da azınlık hakları konusundaolumlu gelişmeler meydana gelmiştir. Bu bağlamda, azınlığ . . .ı mağdur eden tümsorunların çözümü sağlanmasa bile bazı alanlardaki gelişmeler incelemeye değerdir. Buçalışmanın amacı 1990’lardan itibaren Yunanistan’daki azınlık hakları konusundaAvrupalılaşma ve Avrupa kurumlarının etkisini analiz etmektir. The Turkish Muslim Minority in Western Thrace has been subject todiscriminative practices and human right violations since 1923. Especially after the1970s, when the Turkish-Greek relations deteriorated due to the Cyprus Problem, thesituation for the Minority worsened dramatically. The most significant problems of theMinority are; the denial of ethnic identity, education, de-nationalization of the minoritymembers, freedom of religion and the election of Muftis, the problem concerning thecontrol of the Minority institutions, demographic changes, and the freedom ofexpression. Since the late 1990s and throughout the 2000s, considerable positivedevelopments in minority rights have been taking place in Greece. Despite theliberalization of minority rights and softening of the discriminative measures andrepressive policies, as the fundamental problems of Western Thrace Turks still persist,this process is worth examining. The aim of this study is to examine the role of Europeanization and European Institutions on the minority rights in Greece startingwith the 1990s Daha fazlası Daha az

AKP İSLAM FAŞİZM VE KADINLAR

Özbudun, Sibel

Article | 2018 | Toplum ve Hekim33 ( 1 ) , pp.36 - 42

Günümüz Türkiye’sinde siyasal durumdan söz ederken “faşizm” kavramına müracaat etmek, muhalif çevrelerde giderek yaygınlaşan bir eğilim hâlini aldı. İktidar partisinin İslamî referansları ise vurguyu ister istemez “İslamo-faşizm” söylemine yöneltiyor. Ancak genellikle Batılı sağ çevrelerde tüm siyasal İslam, hatta tüm İslam’ı damgalamada başvurulan bu terimi ihtiyatla kullanmak gerekiyor. “İslamo-faşizm”terimi, faşizmin tanımlayıcı özellikleriyle uyumlu olarak, egemen sınıfın bir kesiminin İslamcı söylem ve pratikleri kapitalist sermayeye erişmek, onu temellük etmek amacıyla devlet üzerindeki denetimini yoğunlaştırmak, toplumun dekl . . .ase unsurlarını kendisine yönelik tehditleri izale etmek üzere seferber etmek amacıyla kullanması durumunda ilişkinleşmektedir. Günümüz Türkiye’sinde olan budur. Kadınlar ise hem ucuz emek kaynağı olarak yükselen İslami burjuvazinin kârının maksimizasyonunda, hem de ataerkil güruhların iktidar partisi ardında saf tutmasında bir motif durumundadır. “Fascism” increasingly seems to be the most convenient concept to describe the political situation in Turkey to most of the opposition. The Islamic references of the party in power render allusions to “Islamofascism” all the more attracting.But one should be cautious in using this term frequently abused by Western right wing politicians to refer to the whole of political Islam and even to ordinary muslims. The term becomes relevant only when used to refer to the Islamist rhetoric and practice used by a section of the dominant class to intensify control over the state apparatus in order to reach and usurp capital, and to mobilize the underclass elements for the rmoval of threats directed to its interests. This is what actually is happening in Turkey.Women are but a motive in the maximization of profit as a source of cheap labor fort he rising Islamic bourgeosie, as well as in the mobilization of patriarchal mobs behind the party in power Daha fazlası Daha az

İkale Sözleşmesi Kapsamında Yapılan Ödemelerin Vergi Hukuku Boyutu

Üzeltürk, Hakan

Article | 2018 | SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ0 ( 39 ) , pp.78 - 89

İkale sözleşmeleri son yıllarda özellikle 4857sayılı İş Kanunu sonrasında iş güvencesi hüküm-leriyle birlikte iş dünyasında oldukça önem ka-zanmıştır. Borçlar Kanunu’nda yer almayan busözleşme türü, gerek niteliği, gerekse sonuçlarıbakımından bazı hukuki problemleri de berabe-rinde getirmektedir. Konunun çok sayıda kişiyive kurumu ilgilendiren vergi boyutunda yaşananproblemler sonrasında 21.3.2018 tarih 7103 sayı-lı Kanun’la birlikte bazı düzenlemeler yapılmıştır.Bütün bu hususlar bu çalışmada değerlendirile-cektir. In recent years, mutual termination contractshave become quite important within the businessworld, especially with the . . . provisions of job securityafter the Labor Act No. 4857. This type of contract,which is not included in the Code of Obligations,leads some legal problems in terms of both itsquality and consequences. Regarding problemsexperienced in the tax dimension of the subject,related to many people and institutions, someregulations were made with the Law No. 7103dated 21.3.2018. All these aspects will be evaluatedin this study Daha fazlası Daha az

ORD. PROF. DR. SUREYYA TAHSIN AYGUN (1895-1981)

Cinar, EN | Vatanoglu-Lutz, E

Other | 2018 | NOBEL MEDICUS14 ( 1 ) , pp.55 - 57

Prof. Dr. Sureyya Tahsin Aygun has a story of dedication, success and professional loneliness.. Although he was found as odd and not being understood by medical authorities due to the inadequacy in medical technology and poor opportunities in medicine those days; the great importance of his scientific work has been started to be understood during the last few decades. As the Turkish Medical Society we cannot thank and be proud of him enough. Because he is the first scientist in the world who has started both practical and clinical research on stem cell.

Data freshness model for P/S based sensor monitoring system

Serdaroglu, K.C. | Baydere, S.

Conference Object | 2018 | 26th IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2018 , pp.1 - 4

Publish-Subscribe(P/S) based sensor monitoring systems provide different quality-of-service according to clientserver policies. Using adaptive timing and data freshness models may increase the flexibility of services in these systems. In this paper, we propose two timing models for sensor network based emergency detection P/S Systems in which the timing constraints and data freshness can be dynamically adjusted for user needs. The performance of these models is tested in a real testbed setup. The experimental results reveal that the proposed models can meet the timing and data freshness demands of the clients for applications which . . .acquire physical data from scalar sensors with 2-10s sampling rates. © 2018 IEEE Daha fazlası Daha az

Data Freshness Model for P/S Based Sensor Monitoring System

Serdaroglu, KC | Baydere, S

Conference Object | 2018 | 2018 26TH SIGNAL PROCESSING AND COMMUNICATIONS APPLICATIONS CONFERENCE (SIU) , pp.1 - 4

Publish-Subscribe(P/S) based sensor monitoring systems provide different quality-of-service according to client-server policies. Using adaptive timing and data freshness models may increase the flexibility of services in these systems. In this paper, we propose two timing models for sensor network based emergency detection P/S Systems in which the timing constraints and data freshness can be dynamically adjusted for user needs. The performance of these models is tested in a real testbed setup. The experimental results reveal that the proposed models can meet the timing and data freshness demands of the clients for applications which . . . acquire physical data from scalar sensors with 2-10s sampling rates Daha fazlası Daha az

İlkokul Öğrencilerinin Bilinçli Farkındalık Temelli Öz-Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi

Özkan, Özge | Karataş, Hakan | Ergin, Atilla

Article | 2018 | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi12 ( 26 ) , pp.503 - 525

Bilinçli farkındalık temelli özyeterlik, bilinçli bir farkındalık ile davranabilmeye olan inanç ve yeterlikhissi olarak tanımlanmaktadır. Bu araştırmada ilkokul öğrencilerinin bilinçli farkındalık temelli öz-yeterlik düzeylerininbelirlenmesi ve cinsiyet, yaş ve okul türü bazında değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Tarama modelinin kullanıldığıaraştırmanın örneklemini İstanbul ili Çekmeköy ilçesinde bulunan devlet okulu ve özel okulda öğrenim gören yaşları 9-12arasında değişen 134’u kız, 150’si erkek toplam 284 ilkokul öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri BilinçliFarkındalık Temelli Öz-Yeterlik Ölçeği-Yenilenmiş ile toplan . . .mıştır. Bu çalışmada elde edilen verilerin analizi sonucunda,öğrencilerin ‘’Bilinçli Farkındalık Temelli Öz-Yeterlik Ölçeği-Yenilenmiş (BFÖÖ-Y)’’ ortalama puanları arasındaki farkbağımsız örneklem t-testi ile incelenmiştir. Analiz sonucunda öğrencilerin bilinçli farkındalık temelli öz-yeterlik puanlarıcinsiyet değişkenine göre incelenmiş ve kız öğrenciler ile erkek öğrenciler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkolmadığı görülmüştür. Genel anlamda alınan puanlar incelendiğinde ise erkek öğrencilerin bilinçli farkındalık temelli özyeterlikdüzeylerinin kız öğrencilere göre çok az farkla daha güçlü olduğu söylenebilir. Diğer taraftan öğrencilerin bilinçlifarkındalık temelli öz-yeterlik puanları okul türü değişkenine göre incelenmiş ve özel okulda öğrenim gören öğrenciler iledevlet okulunda öğrenim gören öğrenciler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Ölçeğin altboyutlarından alınan puanlar incelendiğinde ise özel okulda öğrenim gören öğrenciler ile devlet okulunda öğrenim görenöğrenciler arasında yalnızca Sıkıntı Tahammülü alt boyutunda iki okul türü açısından anlamlı düzeyde bir fark olduğugörülmüştür. Mindfulness based self-efficacy is defined as a sense of belief and competence to act with consciousawareness. In this study, it is aimed to determine mindfulness-based self-efficacy levels of primary schoolstudents and to evaluate them on the basis of gender, age and school type. The sample of the research using thedescriptive method is composed of 284 elementary school students in total of 134 girls and 150 boys agedbetween 9-12 who are studying in state and private schools in Çekmeköy, İstanbul province. The data of thestudy were collected by Mindfulness Based Self-efficacy Scale-Revised. As a result of the analysis of the dataobtained in this study, the difference between the mean scores of the students' Mindfulness Based Self-efficacyScale -Revised (MSES-R) scale was examined by independent sample t-test. As a result of the analysis,mindfulness based self-efficacy scores of the students were examined according to gender and there was nostatistically significant difference between female students and male students. When the scores obtained in thegeneral sense are examined, it can be said that male students' mindfulness based self-efficacy are slightlystronger than female students. On the other hand, mindfulness based self-efficacy of the students were examinedaccording to the type of school type, and there was no statistically significant difference between the students inthe private school and the students in the public school. When the scores from the subscales of the scale wereexamined, it was seen that there was a significant difference between the students in the private school and thestudents in the state school only in terms of the two types of schools in the stress tolerance subscale Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms