Filtreler
Farklı Miktarlarda Doku Kaybına Uğrayan Endodontik Tedavi Görmüş Dişlerde Fiber Post Uygulamasının Kırılma Direncine Etkisi1

Başaran, Elif Türkeş | Gökçe, Yasemin Benderli

Article | 2018 | Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi39 ( 3 ) , pp.140 - 147

kuvvetlerine dayanım açısından etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada 40 adet küçük azı dişine MOD kavite açıldıktan sonra, kanal tedavisi işlemi ‘stepback’ ve lateral kondansasyon teknikleri kullanılarak gerçekleştirildi. Dişler kalan duvar kalınlıkları açısından 2 mm ve 1mm olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Her bir duvar kalınlığı grubu, fiber post uygulanıp uygulanmaması açısından 2'şer altgruba ayrıldı (n: 10). Fiber post yerleştirilmeyen alt gruplarda dişler mikrohibrit kompozit ile restore edildi. Fiber post altgruplarında ise, dişlere fiber post simante edilip, aynı kompozit kullanılarak restorasyo . . .nları tamamlandı. Örnekler, dahasonra universal test cihazına bağlanıp basma kuvveti uygulandı. Verilerin istatistiksel analizinde, Bonferroni düzeltmeliMann Whitney U testi kullanıldı (p0,05).BULGULAR: Farklı duvar kalınlıklarının ve fiber post uygulamasının etkisi karşılaştırıldığında gruplar arasındaistatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p0,05). Ancak, 1 mm duvar kalınlığı varlığında, fiber post uygulanan altgrup, fiber post uygulanmayan alt gruptan sayısal olarak daha yüksek direnç değerleri gösterdi (p0,05).TARTIŞMA ve SONUÇ: Kalan duvar kalınlığının yeterli olması durumunda, fiber post uygulaması, kanal tedavili küçükazıların kırılma direncini, sadece direkt restorasyon yapılmış dişlerdekine benzer şekilde etkilemektedir. Ancak duvarkalınlığının yetersiz olması durumunda fiber post uygulaması kanal tedavisi görmüş küçük azı dişlerinin direnciniarttırabilmektedir. INTRODUCTION: The influence of fiber post insertion on the fracture resistance of endodontically treated premolar teethwith various amounts of tissue loss was evaluated.METHODS: Forty extracted premolars were used. After preparing MOD cavities, endodontic therapy was performedusing the step-back and lateral condensation techniques. The teeth were divided into 2 groups according to theremaining wall thickness which were 2 mm (A) and 1 mm (B). Afterwards, each wall thickness group was subdivided into2 subgroups depending on whether fiber posts were inserted or not (n: 10). After restoration procedures, specimenswere attached to a universal testing machine and compressive force (kN) was applied. Data were analyzed with MannWhitney U test with Bonferroni correction(p0.05).RESULTS: There was no statistically significant difference in all groups (p0,05). However, in the presence of 1 mm wallthickness, the fiber-post-treated subgroup showed higher but statistically not significant fracture resistance in comparisonto the subgroup without fiber post application.DISCUSSION AND CONCLUSION: When the residual cavity wall thickness is sufficient, fiber post application showssimilar fracture resistance with the direct composite restoration in endodontically treated premolars. On the other hand,fiber post application may increase the fracture strength of endodontically treated premolars when the remaining wallthickness is compromised Daha fazlası Daha az

Three-Dimensional Imaging in Orthodontics

Erten, Oya | Yılmaz, Burcu Nur

Article | 2018 | Turkish Journal of Orthodontics31 ( 3 ) , pp.86 - 94

Orthodontic records are one of the main milestones in orthodontic therapy. Records are essential not only for diagnosis and treatmentplanning but also for follow-up of the case, communicating with colleagues, and evaluating the treatment outcomes. Recently, two-di-mensional (2D) imaging technology, such as cephalometric and panoramic radiographs and photographs, and plaster models were rou-tinely used. However, after the introduction of three-dimensional (3D) technologies (laser scanner, stereophotogrammetry, and comput-ed tomography) into dentistry, 3D imaging systems are more and more commonly preferred than 2D, especially in case . . .s with craniofacialdeformities. In fact, 3D imaging provided more detailed and realistic diagnostic information about the craniofacial hard as well as softtissue and allowed to perform easier, faster, and more reliable 3D analyses. The purpose of this review is to provide an overview of the 3Dimaging techniques, including their advantages and disadvantages, and to outline the indications for 3D imaging Daha fazlası Daha az

Supernumere dişler ne sıklıkta görülürler? Retrospektif radyografik pilot çalışma

Cabbar, Fatih | Burdurlu, M. Çağrı | Kulle, Çınar | Tolonay, Berk | Çopuroğlu, Akanay | Yasa, Ata Mert | Alcan, Narod

Article | 2018 | 7tepe Klinik14 ( 3 ) , pp.85 - 89

Amaç:Bu çalışmanın amacı, her bir hastanın panoramik radyografisini inceleyerek, süpernümere dişleri olan hastaların sıklığını ve klinik özelliklerini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem:Çalışmaya Üniversite Diş Hastanesi hastalarının toplam 30066 panoramik radyografisi dahil edildi. Her hasta, süpernümere dişler için miktarına, dişlenme tipine, lokalizasyonlarına ve morfolojilerine göre sınıflandırıldı. Hastaların demografik verileri de kaydedilerek birlikte değerlendirildi. Bulgular:Çalışmaya katılan hastaların %45'i erkek, %54'ü kadındı ve yaş ortalaması 39,3218,71 idi. Supernümere dişleri olan 163 hasta vardı (%0,056). Süpernumer . . . dişler için erkek/ kadın oranı 1,33:1 idi. Erkeklerde kadınlardan anlamlı derecede daha fazla bulundu (p 0,05). Maxillanın mandibuladan %59 daha sık etkilendiği görüldü. Supernümere olan 163 dişten ek morfoloji en sık %39,5 idi. 30 yaşın altındaki hastalardadiğer yaş gruplarına göre daha fazla supernümere diş vardı (p 0.05). Sonuç: Bu çalışmada supernümere dişlerin çoğunluğu 30 yaşın altındaki erkeklerde görüldü, en sık maksillada ve suplemental morfolojide izlendi. Aim:The aim of this study is to evaluate the frequency andclinic charecteristics of patients with supernumerary teeth byexamining each patient’s panoramic radiography.Materials and Methods:A total of 30066 panoramic radiographies of the University Dental Hospital patients were included in the study. Each patient was classified according tothe quantities, dentition characteristics, locations, and morphologies for their supernumerary teeth. Demographic data ofthe patients were also recorded.Results:Of the patients participated in the study, 45% weremale and 54% were female, with the mean age of 39.3218.71.There were 163 patients with supernumerary teeth (0.056%).Male/female ratio for supernumere teeth was 1.33:1. Maleswere significantly more than in females (p0.05). Maxilla wasmore frequently affected than mandibula by 59%. Of the 163supernumarary teeth, supplemental morphology was themost frequent by 39.5%. There were significantly more supernumerary teeth observed under the age of 30 years than other age groups (p0.05).Conclusion:The majority of supernumerary teeth in this studywere present in males under the age of 30 years, had supplemental morphology, and were located in the maxilla Daha fazlası Daha az

Üç farklı arayüz temizleme aracının temizleme etkinliğinin değerlendirilmesi: in vitro çalışma

Kuka, Gizem İnce | Tunar, Ogül Leman | Gürsoy, Hare | Kuru, Bahar

Article | 2018 | 7tepe Klinik14 ( 2 ) , pp.69 - 74

Amaç: Bu çalışmanın amacı, ara yüz temizliğinde kullanılanüç farklı temizlik aracının temizleme etkinliklerinin karşılaştırılmasıdır.Gereç ve Yöntem: Yetmiş iki adet ara yüz çürüğü veya restorasyonu olmayan çekilmiş insan dişi farklı ara yüz boşluklarıyaratmak amacıyla kesiciler, küçük azılar ve büyük azılar olarak üç gruba ayrıldı. Dişler, orijinale yakın dar ve geniş kontak oluşturularak rezin gingiva modeline gömülüp, dişlerinaproksimal yüzeylerini gözlemlemek için interdental alandanayrılan ve modelaj mumu ile yeniden birleşebilen bir rezinmodel oluşturuldu. Mikrobiyal dental plağı taklit etmek amacıyla dişlerin ara yüzleri kont . . .ak spreyi ile (0-Spray OkklusionssSpray, Scheftner, Almanya) boyanıp dijital fotoğraf makinesiile fotoğraflandı. Boyutları birbirine denk olan ara yüz fırçaları(TePe 0.45, 0.6) ile plastik ara yüz temizleyicisi (TePe EasyPick, XS/S, M/L) ve kürdanlar (TePe Dental Stick Slim/Medium) seçildi. Uygulanan kuvvetleri standardize etmek amacıylaEvrensel Test Cihazı (Instron) kullanıldı. Kaldırılan boya miktarını ölçmek amacıyla mum ile birleşebilen model ayrılıp, herdişin aproksimal yüzeyi aynı açı ve mesafeden fotoğraflandı.İlk ve son fotoğraflar AutoCAD programı ile karşılaştırılıp, temizlenen boya miktarı hesaplandı.Bulgular: Uygulama sonrası üç grupta da istatistiksel olarakanlamlı değişim saptandı (p0.05). Rölatif temizleme alanı arayüz fırçası kullanılan gruplarda plastik ara yüz temizleyicisi vetahta kürdan kullanılan gruplara göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p0.05).Sonuç: Sonuç olarak, ara yüz fırçalarının temizleme etkinliği,plastik ara yüz temizleyici ve tahta kürdanlara göre daha yüksek tespit edildi. Bu çalışmanın bulguları, farklı ara yüz temizleyici ajanların temizleme etkinliği ve kullanım kolaylığı açısından farklı hasta gruplarında değerlendirildiği klinik çalışmalariçin umut vericidir. Aim: The aim of the present study was to compare the cleaning efficacy of three different interdental cleaning devices.Materials and Methods: Seventy two extracted human teethwithout approximal caries and restorations were separatedto three groups as incisors, premolars and molars, includingtwenty four per each. All teeth were embedded into acrylicresin and the models were designed to be separable fromthe interproximal parts. To imitate the interdental plaque,the interproximal areas of the teeth were dyed with contactspray (0-Spray OkklusionssSpray, Scheftner, Germany). Three groups of approximately same sized interdental cleaningdevices, rubber interdental pick (Tepe Easypick XS/S, M/L),interdental brush (TePe 0.45, 0.6) and wooden sticks (TePeDental Stick Slim/Medium) were selected. To standardize the force applied, Universal Test Machine (Instron) was used.After the application of interdental devices, the teeth wereseparated from the interproximal surfaces to analyse thecleaned areas. The teeth were digitally photographedand by using AutoCAD software, the dye removal wascalculated.Results: All groups showed statistically significant differences in terms of relative cleaning area after interdentalcleaning device application (p0.05). However, relativecleaning area was found to be significantly higher in interdental brush groups compared to rubber interdental pickand wooden stick groups, respectively (p0.05).Conclusions: It was concluded that interdental brushes’relative cleaning efficacy was better than that of rubber interdental picks and wooden sticks. Results of the presentstudy are promising for the future clinical studies evaluating the plaque removal efficacy of different interdentalcleaning devices as well as the ease of use in different periodontally diseased and healthy populations Daha fazlası Daha az

DİŞ HEKİMLERİNİN SPOR DİŞ HEKİMLİĞİNDE TRAVMA VE KORUYUCU YÖNTEMLER KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bayraklı, Merve | Bozkurt, Orçun Doğuş | Kasımoğlu, Yelda | Tabakçılar, Derya | İnce, Elif Bahar Tuna

Article | 2018 | Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi28 ( 4 ) , pp.475 - 481

Amaç: Spor aktiviteleri ve karşılaşmalarında dental travma görülme sıklığı artmaktadır. Ağız koruyucusu kullanımı ile yaşanabilecek travmanın etkilerinin en aza indirildiği bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, diş hekimlerinin spor diş hekimliği ve dental travmalar ile ilgili bilgi düzeylerinin ölçülmesi, davranış ve tutumlarının belirlenmesidir. Gereç ve yöntem: 23 sorudan oluşan tanımlayıcı nitelikteki anket İstanbul ilinde kamu kuruluşunda veya özel sektörde çalışan diş hekimlerine basılı veya internet üzerinden ulaştırıldı. Anketi yanıtlayan 346 diş hekimi çalışmaya dahil edildi ve elde edilen yanıtlar kaydedildi. Verilerin değer . . .lendirilmesinde; ki-Kare analizi, Fisher Exact testi ve parametrik olmayan Sperman korelasyon değerleri kullanıldı. Sonuçlar p0,05 düzeyinde değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya katılan hekimlerin %94,80?ünün spor aktiviteleri sırasında ağız koruyucusu kullanımının travma karşısında koruyucu olduğunu düşündüğü belirlenmiştir. Ancak hekimlerin sadece klinikte %13,8?i hastalarına ağız koruyucusu uygulaması yapmaktadır. Hekimlerin ağız koruyucusu uygulamama nedenleri; %38,15?i herhangi bir eğitim almadığı için, %5,78?i hastalar tarafından yüksek maliyetli bulunduğu için, %3,76?sı diş hekimliği alanına girdiğini düşünmediği için, %42,77?si diğer sebepler olarak belirlenmiştir. Hekimlerin %62,43?ü ağız koruyucu uygulaması konusunda eğitim almamış iken; %29,48?ü yalnızca teorik, %8,09?u hem teorik hem pratik eğitim almışlardır. Konu hakkında eğitim almayan hekimlerin %84,1?i eğitim almak istediklerini belirtmiştir. Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre, ?stanbul ilinde çalışan diş hekimleri ağız koruyucusu kullanımının spor travmalarında etkili bir koruyucu uygulama olduğunu düşünmektedirler; ancak ağız koruyucusu uygulaması yapan diş hekimlerinin sayısı bu orana göre beklenildiği kadar yüksek bulunmamıştır. Aim: Sports activities and competitions increases the potential for possible dental trauma. It is known that the effects of trauma can be minimized with the use of mouthguards . The aim of this study is to evaluate the level of knowledge and behavior of dentists on sports dentistry and dental trauma. Material and Methods: In this study, the descriptive questionnaire including 23 questions was delivered via printed or internet to the dentists working in public or private clinics in Istanbul. 346 respondents who returned the completed data forms were included in the study. For statistical analysis, Chi-square test, Fisher?s exact test were used, and Sperman correlation were used for nonparametric tests. P value was set as 0.05. Results: It was determined that 94.80% of dentists participating in the study believed that the use of mouthguards during sports activities was protective against trauma. However, only 13.8% of dentists recommended their patients to wear mouthguard. The reasons why doctors do not apply mouthguards; 38.15% did not have any education, 5.77% was found to be costly by patients, and 42.77% was stated other causes, because 3.76% did not think it was belong to dentistry field. 62.43% of the dentists did not have education on mouthguard application; 29,48% had only theoretical education, 8,09% had both theoretical education and hands-on. 84.1% of dentists who did not have education on the subject stated that they wanted to have further education. Conclusion: As a result, this study shows that using mouthgards during sports activities is considered as an effective protective method by dentists in Istanbul. However, the percentage of dentists who apply mouthgards is not as high as expected Daha fazlası Daha az

Patient with Severe Skeletal Class II Malocclusion: Double Jaw Surgery with Multipiece Le Fort I

Burgaz, Merve Altay | Eraydın, Feyza | Esener, Simge Diren | Ülkür, Ersin

Article | 2018 | Turkish Journal of Orthodontics31 ( 3 ) , pp.95 - 102

A 22-year-old woman with severe skeletal Class II malocclusion was referred to our clinic. A clinical examination revealed a convex softtissue profile and increased teeth and gingiva exposure both while smiling and in the natural rest position. She had Class II molar andcanine relationship with increased overjet, moderate crowding in both upper and lower jaws, and proclined upper and lower incisors.Skeletally, she showed transverse maxillary deficiency, maxillary vertical excess, and mandibular retrognathia. We planned orthodon-tic-orthognathic surgery with multipiece Le Fort I osteotomy and bilateral sagittal split osteotomy (BSSO) . . . to achieve ideal occlusion,stability, and facial esthetics. During orthodontic decompensation to relieve the crowding and to gain an ideal incisor inclination, fourbicuspid extractions were performed. Because we used continuous mechanics, at the end of the decompensation period, we cut themaxillary arch wire distal to the lateral incisors into three pieces and waited for 3 months for vertical and transversal dental relapse.During the double jaw surgical procedure, the maxilla expanded and impacted with multisegmented Le Fort I osteotomy and themandible advanced with BSSO. After the orthodontic and orthognathic surgical treatment, the skeletal and dental imbalance wascorrected, and functional occlusion and dental and skeletal Class I relationship were achieved. The treatment results were stable atthe 1-year follow-up Daha fazlası Daha az

Hareketli bölümlü protezlerde planlama farklılıkları ve hataları

Canpolat, Ceyhun | Bal, Burcu | Kayahan, Zeynep Özkurt | Kazazoğlu, Ender

Article | 2018 | 7tepe Klinik14 ( 2 ) , pp.57 - 60

Amaç: Hareketli bölümlü protezlerin doğru planlanması hasta memnuniyetini ve diş hekiminin başarısını arttırmaktadır.Bu çalışmanın amacı, kısmi dişsizlik tiplerinin yaygınlığını belirlemek, dişhekimleri tarafından en yaygın olarak planlananhareketli bölümlü protezleri saptamak ve planlama ile ilgili dişhekimlerinin bakış açılarını incelemektir.Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada İstanbul'un en büyük ilçelerinde görev yapan çeşitli diş hekimliği laboratuvarlarındayapılan ve randomize olarak seçilen 100 hareketli bölümlüprotez değerlendirildi. Kennedy sınıflaması, tedavi planlamaseçenekleri ve protez komponentleri gözlemlendi. Dişsiz bölgel . . .erin sayısı ve yeri, ana bağlayıcılar, kroşe ve tırnak türlerikaydedildi. Hareketli bölümlü protez planlamasının doğruluğunu değerlendirmek için bir planlama rehberi kullanıldı.Bulgular: Kennedy I en fazla görülen dişsizlik sınıflamasıdır(49%). Bölümlü protez komponentleri incelendiğinde, anabağlayıcıların %27’si, kroşelerin %20’si ve tırnak seçiminin%59’unda yanlış seçim yapıldığı saptanmıştır. Kroşeler içindoğru planlama Kennedy I ve Kennedy II’te daha yüksektir (p0.05). Kennedy sınıflaması ile ana bağlayıcı ve tırnakplanlama doğruluğu arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır(p0.05).Sonuçlar: Bu çalışmanın sınırlamaları dahilinde, hareketlibölümlü protezlerde tasarım hatalarının oranı yüksektir. Tırnakların yanlış konumlandırılması sonucu protezlerin başarısı olumsuz etkilenebilir. Diş hekimleri, başarılı sonuçlar eldeedebilmek için hareketli bölümlü protez tasarımının doğruyapılması gerektiğinin farkında olmalıdırlar. Aim: The knowledge of correct design and treatment planning of removable partial dentures (RPDs) improves patientsatisfaction and the success of clinician. The aim of this studywas to determine the prevalence of various types of partialedentulism, to observe the designs of RPDs most commonlyplanned by clinicians and to examine their perspectives onplanning.Materials and Methods: A total of 100 randomizely selectedRPDs that were constructed in various dental laboratories served in the largest districts in Istanbul were evaluated in thisstudy. Kennedy classification, treatment planning optionsand framework designs were observed. The number and location of edentulous areas, the type of retentive clasps, majorconnectors, and occlusal/incisal rests were recorded. A planning guide was used in order to evaluate the accuracy of theframework design.Results: Kennedy I was the most common classification(49%). The incorrect design was 27% for the major connectors, 20% for the clasps and 59% for the rests. The accuracy of clasps was higher in Kennedy I and II cases (87.5%)(p0.05). There were no significant differences betweenthe Kennedy classification and the accuracy of major connectors and rests (p0.05).Conclusions: Within the limitations of this study, it canbe concluded that there were large amount of incorrectdesigns of the RPD frameworks. The incorrect position ofthe rests was very high and this may lead to unsuccessfuldentures. The clinicians should be aware of the correctframework design to achieve successful outcomes Daha fazlası Daha az

Aquaporin 2 mutasyonu saptanan konjenital nefrojenik diabetes insipiduslu bir ol

Atmış, Bahriye | Melek, Engin | Haliloğlu, Belma

Letter | 2018 | Cukurova Medical Journal43 ( 4 ) , pp.1065 - 1067

Ortodontik pekiştirme döneminde hasta memnuniyeti ve ağız hijyeninin değerlendirilmesi

Yılmaz, R. Burcu Nur | Çelen, Nigora | Özdemir, Fulya

Article | 2018 | 7tepe Klinik14 ( 2 ) , pp.103 - 108

Amaç: Bu çalışmanın amacı hastaların aktif ortodontik tedavisinin ardından pasif izlendiği pekiştirme döneminde memnuniyetlerini ve ağız hijenlerini değerlendirmek ve sabit lingualpekiştirme aygıtı ile ilgili bilgilerini ve şikayetlerini ölçmektir.Gereç ve Yöntem: Aktif ortodontik tedavi bir sene geçmişolan 42 bireyin (26 kız, 16 erkek), alt ve üst sabit pekiştirme aygıtının uygulandığı bölgenin yanısıra total oral plak indeksleri(Pİ) ve papiller kanama indeksleri (PKİ) ölçülmüştür. Ayrıca pekiştirme dönemine ait 22-soruluk bir anketi cevaplamaları istenmiştir. Niceliksel verilerin grupiçi karşılaştırmasında Friedman testi ve niteli . . .ksel verilerin karşılaştırılmasında Ki-Kare testikullanılmıştır.Bulgular: Hastaların çoğu aktif ortodontik tedavi bitimindeve pekiştirme döneminde diş dizilimlerinden ve gülümseme estetiklerinden çok memnun olduklarını ifade etmişlerdir(p0,05). Diş diziliminde geri dönüş olduğunu düşünen hastaların anlamlı çoğunluğu bu durumdan kendilerinin (%23,8)sorumlu olduğunu ifade etmişlerdir (p0,05). Pekiştirme aygıtına alışmalarının kolay olduğunu (%92,9, p0,05), ağrıya sebep olmadığını (%76,2, p0,05), konuşmalarını etkilemediğini(%97,6 p0,05), ağız kokusuna neden olmadığı (%88,1 p0,05)ve diş temizliğini etkilemediğini ancak daha özenli fırçalamagerektiğini ifade etmişlerdir (%83,3, p0,05). Total ağız Pİ’i, üstlingual Pİ’inden (p0,05); üst lingual Pİ de alt lingual Pİ’indenanlamlı derecede daha düşük tespit edilmiştir. (p0,05). Altlingual bölge PKİ’i, total ve üst lingual PKİ’den anlamlı dereceyüksektir (p0,05).Sonuçlar: Hastaların büyük kısmı pekiştirme aygıtına alışmanın kolay olduğunu belirtmekte ve pekiştirme dönemine aitbilgilerin sözlü verilmesini yeterli bulmaktadır. Buna karşınhastaların ¼’ü bu bilgilerin yazılı olarak verilmesini daha faydalı olacağını düşünmektedir. Plak birikimi pekiştirme aygıtınına (hem üst hem alt çenede) bağlı olarak artmaktadır. Kanama indeksi ise alt çene pekiştirme aygıt bölgesinde anlamlıartış göstermektedir. Pekiştirme dönemine ait bilgilerin hemsözlü hem de yazılı broşür olarak ve pekiştirme aygıtı bulunan bölgeler için ayrıntılı ağız hijen eğitiminin verilmesi hastamemnuniyetini ve tedavi sonuçlarını artırabilir. Aim: The purpose of the study was to evaluate the satisfactionof the patients in passive orthodontic retention period afterthe active orthodontic treatment, measure their knowledgeand complaints about fixed lingual retainers and assess thepatients’oral hygiene.Materials and Methods: The plaque index (PI) and papillary bleeding index (PBI) of the total oral as well as the fixedretainer application regions (Upper and lower lingual) of 42patients whose active orthodontic treatment was finished 1 year ago were measured. Additionally, they were asked toanswer a 22-item questionnaire regarding the retentionperiod. Intragroup comparison of quatitative and qualitative data was performed using Friedman and Chi-Squared Test, respectively.Results: Most of the patients were satisfied with the alignment and smile aesthetics after the active orthodontictreatment as well as retention period (p0.05). Most ofthe patients who suffered from relaps stated that themselves (23.8%) were primary responsible for this results.Fixed retainer were easy accepted (92.9%, p0.05), notpainful (76.2%, p0.05), had no effect on phonation(97.6%,p0.05), not resulting in odor (88.1%, p0.05) andhad no effect on oral hygiene, but required more carefulbrushing (83.3% p0.05). The average total oral PI scorewas statistically lesser than upper lingual score; whereasthe upper lingual score was lesser than lower lingual region (p0.05). The average lower lingual PBI was higherthan the upper lingual and total oral scores (p0.05).Conclusions: Most of the patients easily accepted fixedlingual retainers and stated that verbal information transfer is sufficient. However, ¼ of the patients consideredwritten informative materials as more useful. Plaque accumulation increased in relation with the fixed retainer (upper and lower jaw). The bleeding index was meaningfulhigher in the lower fıxed retainer region. Verbal and written information about the retention period and detailedoral hygiene education for retainer regions may enhancepatient satisfaction and treatment outcomes Daha fazlası Daha az

EFFECT OF DIFFERENT CONDITIONING TECHNIQUES ON BOND STRENGTH OF INDIRECT RESTORATIONS LUTING WITH A SELFADHESIVE RESIN CEMENT

Dikici, Burcu | Gökçe, Kağan | Gökçe, Yasemin Benderli | Soyman, Mübin

Article | 2018 | Clinical Dentistry and Research42 ( 3 ) , pp.149 - 156

Background and Aims: The aim of this study was to evaluate the microtensile bond strength (µTBS) of a self-adhesive resin cement after different conditioning techniques to dentin. Materials and Methods: Occlusal enamel of 15 human third molars were removed with 180-grit silicon carbide paper and smear layer on mid-coronal dentin was standardized with 600- grit silicon carbide paper. Teeth were randomly divided into 3 groups according to the conditioning techniques: (Control [no treatment], Acid etching [15 sec], Er:YAG laser [100 mj ;10Hz]. In each group composite onlays (Filtek Z250; 3MESPE) were luted with the self-adhesive resin . . .cement (RelyX Unicem; 3MESPE). After the specimens were stored in distilled water for 24 hours, the µTBS was performed using a universal testing machine (Instron). Data were analyzed using one-way ANOVA and post hoc multiple comparison Tukey’s tests (p0.05).Results: Mean microtensile bond strength and standart deviation values for control, acid etch and Er:YAG laser groups are 22.972.70 MPa, 19.964.65 MPa and 14.452.74 Mpa respectively. Microtensile bond strenth values of Er:YAG laser group were significantly lower than the Acid etch and Control groups, while the difference between Acid etch and Control groups were significant, showing higher values for the Control group (p0.05). Conclusion: Conditioning with Er:YAG laser or Acid etching did not significantly improved the bonding of RelyX Unicem to dentin. Self-adhesive approach was found the most effective method. Amaç: Bu çalışmanın amacı, bir self-adeziv rezin simanın farklı dentin hazırlıkları sonrasında dentine olan mikro-gerilim bağlanma dayanımlarının (µTBS; MPa) değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: 15 adet çekilmiş çürüksüz insan molar dişinin oklüzal mine ve kökleri düşük devirli elmas bıçak (Isomet) kullanılarak uzaklaştırıldı ve orta dentin yüzeyindeki smear tabakası 600 gritlik SiC zımpara (Buehler; Lake Bluff IL, USA) ile standardize edildi. Dişler, dentin yüzeylerinin hazırlanma şekline göre 3 alt gruba ayrıldı; (kontrol (işlem yapılmadı), asit uygulanmış (15 sn) ve Er:YAG lazer uygulanmış (100 mj ;10Hz) (n5 her bir grup için). Herbir grup için, hazırlanan kompozit onleyler (Filtek Z250; 3M ESPE) bir self-etch rezin siman ile (RelyX Unicem; 3M ESPE) dentine bağlandı ve polimerize edildi. Bağlanan örnekler 37C distile suda 24 saat bekletildikten sonra, 1mm2 çubuklara ayrıldı (n:30 her grup için) ve µTBS (MPa) universal test cihazı (Instron) kullanılarak saptandı. Sonuçlar One way ANOVA ve post hoc Tukey testi ile değrlendirildi (p0.05). Bulgular: Er:YAG lazer ile elde edilen mikro-gerilim bağlanma dayanımı değerleri asitlenmiş ve kontrol grubuna göre anlamlı şekilde düşük bulunmuştur. Asitlenmiş ve kontrol grubu arasında da istatistiksel olarak bir fark bulunmuş, asitlenmiş gruptaki bağlanma değerleri kontrol grubuna göre istatistiksel olarak daha düşük bulunmuştur (p0.05). Elektron mikroskobu değerlendirmesinde, kontrol gurubunda rezin uzantılar oluşmazken, düzgün bir hibrit tabakası gözlenmiş, lazer ve asitlenmiş gurupta ise düzensiz bir hibrit tabakası gözlenmiştir. Sonuçlar: Dentin yüzeyinin Er.YAG veya asit ile muamelesi RelyX Unicemin dentine bağlanmasını arttırmamıştır. Bu çalışmada self-adeziv yaklaşım en etkili yöntem olarak kabul edimiştir Daha fazlası Daha az

Diş rengi seçiminde bilgi, tecrübe ve cinsiyetin etkisinin değerlendirilmesi

Erzincanlı, Ayşe | Kazazoğlu, Ender

Article | 2018 | 7tepe Klinik14 ( 2 ) , pp.13 - 18

Amaç: Bu çalışmanın amacı, renk kavramları hakkında egitim,cinsiyet ve tecrübe seviyesinin görsel renk seçimindeki başarıya olan etkisinin degerlendirilmesidir.Gereç ve Yöntem: Dis Hekimligi lisans ve Protetik Dis Tedavisi yüksek lisans öğrencilerinden oluşan toplam 218 renk körüolmayan katılımcı arastırmaya dahil edildi. Ögrencilerin yarısına renk kavramı ve renk seçimi prensipleri hakkında egitimverildi. Protetik Dis Tedavisi yüksek lisans öğrencileri egitimliolarak kabul edildi. Tootguide Trainer (TT) yazılımı ile birlikteçalısan Toothguide Training Box (TTB) kullanılarak katılımcıların renk eslestirme alıstırmaları tamamladı ve . . .final testi sonuçları elde edildi. (E) ile TT yazılımının verdigi toplam skor,her katılımcı için hesaplandı. Çalısmada elde edilen bulgulardegerlendirilirken, niceliksel verilerin karsılastırılmasında venormal dagılım gösteren parametrelerin gruplar arası karsılastırmalarında Oneway Anova testi ve farklılıga neden çıkangrubun tespitinde Tukey HDS testi kullanıldı. Normal dagılımgösteren parametrelerin iki grup arası karsılastırmalarındaStudent t test kullanıldı. Niteliksel verilerin karsılastırılmasındaise Ki-Kare testi kullanıldı. Anlamlılık p0,05 düzeyinde degerlendirildi.Bulgular: Tüm katılımcılar ve final sınavı sonuçları tecrübe veeğitim açısından degerlendirildiginde, toplam skor ve E ortalamalarında anlamlı farklılık bulundu (p0,01). Renk egitimiverilmeyen grubun parlaklık ve yogunlukta yanılma oranlarının, egitim verilen gruba göre anlamlı düzeyde yüksek olduğugörüldü (p0,01). Cinsiyetler arasında, toplam skor ve E ortalamaları arasında anlamlı farklılık bulunmadı (p0,05).Sonuçlar: Vita Toothguide 3D-Master skalasının renk ve renkkavramlarıyla birlikte renk eşleştirme sırası ve prensipleri hakkında eğitimli olan bireylerin, renk seçiminde daha başarılı olduğu görüldü. Aim: The purpose of this study was to evaluate the influence of color education, gender and level of experience on shade matching quality. Materials and Methods: A study was simultaneously performed a total of 218 color normal participants who were dentalstudents and prosthodontic post-graduate students. A lecture on color and color matching in dentistry was given to half of the dental students. Post-graduate students were accepted as educated. Toothguide Training Box (TTB) with Toothguide Trainer (TT) software, was used by all participants to perform training procedure and lastly final test was done by the TTB. The shade matching score for each participant was computed as a sum of color differences (E) between target tabs and selected tabs. The evaluation of the quantative data and comparison between groups were performed by Oneway Anova test, and Tukey HDS test was used for the group which causes discrepancy. Parameters showing normal distribution, Student's t test was used for comparisons between the two groups. Qualitative data were compared using Chi- square test. Significance was evaluated at p0.05 level.Results: All participants were evaluated in terms of experience and education and final exam results, the mean total scores and also the mean of E scores were showed significant differences (p0.01). For uneducated groupthe mistake number of value and chroma was significantly higher than educated group (p0.01). The mean of total score and the mean of E, there was no significant difference between genders (p0.05). Conclusions: The results of the study supported that the ones who have education about color concepts and alsoprinciples about Vita ToothGuide 3D-Master were more successful at shade matching Daha fazlası Daha az

Diş hekimliğinde günübirlik cerrahi anestezisi

Noyan, Adnan

Article | 2018 | 7tepe Klinik14 ( 3 ) , pp.151 - 163

Diş Hekimleri her zaman korkan veya mental özürlü hastaları tedavi ederler. Bu hastalar çok dikkatli seçilmelidir çünküyandaş hastalıkları da vardır. Günübirlik anestezi uygun fiyatve kolay çözümler içerdiğinden ve güvenli olmasından dolayıtercih edilir yöntemdir. Bu yöntemi uygulayacak ekip ve ekipman akredite edilmiş olmalıdır. Ekip elemanları mutlaka dişhekimliğinde günübirlik anestezi konusunda bilimsel gelişmeleri izlemelidir. Hastaların anestezi öncesi değerlendirilmesinde günübirlik anestezi ekibi hastalarla iyi iletişim kurmalı vehastanın sıkıntılarını anlama açısından etkili olmalıdır.Bu makalenin amacı, genel anestezinin d . . .iş hastalıklarını nasıletkilediğinin anlaşılması için bir temel oluşturmak ve diş sağlığı çalışanlarına yardımcı olmaktır Dentists always treat frightened and mentally disabled patients. These patients have contagious disease as they havebeen chosen carefully. One a day anaesthesia offers reasonable price and convenient solutıons. The patients preferthis popular method increasingly because of patients safety.For thıs process We are accredited team with reliable equipments. These two perfecting each other. The team mustfollow scientific devolopments about anaesthesia in dentaldisease. Accurate patient evaluation requires effective communication with patients by ensuring complete patient comprehension by questions, enhanced listening skill of the doctorand efective team communication.The aim of this article is to provide a basis for the understanding of how general anaesthesia influence dental diseaseand to help dental health workers Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms