Filtreler
Imaging Capsular Block Syndrome with Anterior Segment Optical Coherence Tomography

Küçümen, Raciha Beril | Marangoz, Deniz | Şimşek, İlke Bahçeci

Article | 2018 | Glokom Katarakt13 ( 3 ) , pp.124 - 129

Purpose: To evaluate patients prediagnosed with capsular block syndrome (CBS) using slit-lamp adapted anterior segment optical coherencetomography (SL-OCT) prospectively.Materials and Methods: The eyes of the patients with decreased vision following phacoemulsifi cation and intraocular lens (IOL) implantationprediagnosed as capsular block syndrome were included. Following ophthalmological examination with pupillary dilation, SL-OCT imagingwas performed.Results: The study included 17 eyes of 17 cases with late onset CBS. The mean period of time between cataract operation and CBS diagnosiswas 66.5 31.6 months ( range 5 to 120 months). . . . The interspace between posterior surface of the IOL and posterior capsule was hyporefl ectivein six cases and hyperrefl ective in other cases. The mean posterior displacement of posterior capsule was 1.02 0.74 mm (ran ge 0.35 to 2.17mm) at the deepest location. Except for three cases all were treated with Neodymium:YAG (Nd:Y AG) laser posterior capsulotomy.Conclusion: Late-onset CBS can be seen years after phacoemulsifi cation surgery and is thought to be occurred by the liquefi ed retained corticalmaterial. Also, this condition may be misdiagnosed as IOL opacifi cation. SL-OCT is a useful and supportive method in the demonstration anddifferential diagnosis of CBS. Amaç: Kapsüler Blok Sendromu (KBS) ön tanısı konulan olguların biyomikroskop ile birleştirilmiş Ön Segment Optik Koherens Tomografi si(ÖS-OKT) ile prospektif olarak değerlendirilmesi.Gereç ve Yöntemler: Fakoemülsifi kasyon ve göz içi lensi (GİL) implantasyonu sonrası görmede azalması olan, KBS ön tanısı koyulan olanhastalar çalışmaya dahil edildi. Pupilla dilatasyonu öncesi ve sonrası yapılan oftalmik muayene ardından ÖS-OKT ile ön segment görüntülemesiyapıldı.Bulgular: Çalışma geç başlangıçlı KBS olan 17 hastayı kapsamaktadır. Katarakt ameliyatı ile KBS tanısı arasında geçen süre ortalama 66.5 31.6 ay (dağılım 5 ve 120 ay) idi. Arka kapsülün posteriorda yer değişimi en derin noktada 1.02 0.74 mm (dağılım 0.35 ve 2.17 mm) olarakölçüldü. GİL arka yüzeyi ve arka kapsül arasındaki boşluk 6 olguda hiporefl ektif, diğerlerinde hiperrefl ektif olarak izlendi. Üç vaka dışındatamamına Neodymium:YAG laser arka kapsulotomi uygulandı.Sonuç: Geç dönem KBS, fakoemülsifi kasyon ameliyatından yıllar sonra görülebilmekte ve likefi ye korteks materyaline bağlı olduğudüşünülmektedir. Aynı zamanda, bu durum GİL’in opaklaşması olarak yanlış tanı alabilir. ÖS-OKT, KBS’nin gösterilmesi ve ayırıcı tanısındafaydalı destekleyici bir görüntüleme yöntemidir Daha fazlası Daha az

Risk Toplumunda Seçimler

İpek, Işıl Zeynep Turkan

Article | 2018 | Sosyoekonomi26 ( 36 ) , pp.65 - 79

Yerel ve küresel ölçekteki güncel siyasal ve toplumsal gelişmelere bakıldığında, yeni siyasi hareketlerin ve düşünce kalıplarının ön plana çıktığı görülmektedir. Kimi kavramların ötesine geçildiği bu dönemde, risk toplumu kavramının da güncelliğini koruduğunu ve sınırlarını genişlettiğini gözlemlemekteyiz. Küresel gelişmelerin yerel değişimleri tetiklediği diğer yandan da ülkelerin giderek içine kapandığı ve muhafazakârlaştığı bu dönemde, seçime katılan liderlerin söylemlerinde ve oy verme davranışlarında da değişimler görüldüğü tespit edilmektedir. Bu makale, 2015-2016 itibarıyla Avrupa’da gerçekleşen terör saldırılarından başlayar . . .ak, İngiltere’nin AB referandumu ve Amerikan başkanlık seçimi sonuçlarına değinerek, risk toplumunun gelişimini, aşırı sağ siyasi eğilimlerin ve liderlerin güç kazanmasını gerçek-sonrası (post-truth) ve popülizm kavramları ile değerlendirmeyi hedeflemektedir New political movements and ideological patterns become more and more frequent regarding to the contemporary political and social transformations on local and global contexts. Referring mostly to the post concepts, we can observe the actuality and development of risk society in global level. On one hand, global developments have a considerable impact on local changes and on the other hand, countries become more and more introverted and conservative that influences the transformation of the leader’s discourse and electoral behavior. This article aims to analyze the development of risk society, extreme right political tendencies and political volatility in international politics starting with terrorist attacks in Europe until 2015-2016; Brexit decision of England; presidential election results in United-States. Our analysis will be based on the following concepts of risk society, post-truth and populism Daha fazlası Daha az

IN THE CONTEXT OF TOURISM MARKETING G20 COUNTRIES’ INSTAGRAM ACTIVITIES

Özarslan, Kübra | Alpaslan, Bahtiyar Ahu

Article | 2018 | Turkish Studies (Elektronik)13 ( 29 ) , pp.95 - 106

Today, social media is used as an effective tool in many aspectssuch as tourism marketing, destination marketing, country branding,country image creation etc. and virtual cultural contents associated withcountries are produced through these platforms. In this study, whetherthe Instagram, which is today a quite popular social media platforms inpromoting Turkey as an important world tourism destination, was usedas an effective tool or not was investigated. To find answer to thisquestion, the performance of Turkey's official tourism website inInstagram platforms was compared with the performance of officialtourism pages of other leadin . . .g countries of the world. Thus, it was triedto determine the place of Turkey in the World rankings. In the research,the Instagram performances of forty three countries- the members of theEU and G20- (Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark,Estonia, Finland, France, Cyprus, Croatia, Netherlands, Ireland, Spain,Sweden, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, Poland,Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Greece, United States, Argentina,Australia, Brazil, China, Indonesia, South Africa, South Korea, India,Japan, Canada, Mexico, Saudi Arabia, Russia, Turkey) were examined.The Instagram performance in this study was the number of posts thatwere shared through Instagram and called virtual cultural content.According to the result of the research, Turkey takes its place in thesecond rank in the sampling of the countries, which share the contentsvia Instagram. It is observed that Australia, which is the first in ranking,created twice as much visual cultural content compared with Turkey. Günümüzde sosyal medya, pazarlama iletişimi staretjileridoğrultusunda turizm pazarlaması, destinasyon pazarlaması, ülkemarkalaşması, ülke imajı oluşturma vs. gibi pek çok konuda etkin biraraç olarak kullanılmakta ve bu platformlar aracılığıyla sanal kültüreliçerikler üretilmektedir. Bu çalışmada, dünyadaki önemli bir turizmdestinasyonu olarak Türkiye’nin tanıtımında günümüzde oldukçapopüler bir sosyal medya platformu olan Instagram’ın etkili bir araçolarak kullanıp kullanılmadığı sorusuna yanıt aranmıştır. Bu sorununcevaplanabilmesi için Türkiye’nin Instagram platformunda yer alan resmiturizm sayfasının etkinliği ve dünyanın diğer önde gelen ülkelerinin resmiturizm sayfalarının etkinliği kantitatif bir yöntemle incelenmiş vekarşılaştırılmıştır. Böylece Türkiye’nin dünya sıralamasındaki yerisaptanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemi, AB üyesi ve G20 üyesikırk üç ülkeden (Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, ÇekCumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, GKRY,Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya,Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya,Slovakya, Slovenya, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin,Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Güney Afrika, Güney Kore,Hindistan, Japonya, Kanada, Meksika, Suudi Arabistan, Rusya, Türkiye)oluşmaktadır. Araştırmanın sonucuna göre, etkinlik sıralamasındaAvustralya birinci Türkiye ise ikinci olmuştur Daha fazlası Daha az

INTERNATIONAL MIGRATION: THE FORMATION OF THE IMAGE OF TURKEY AND TURKS IN THE USA

Görgün, Melih

Article | 2018 | Turkish Studies (Elektronik)13 ( 22 ) , pp.239 - 250

The individuals choose to migrate in order to find better livingconditions and life standards. Migration processes may be inevitable,voluntary, permanent, or temporary. The individuals may be considereddifferent in the location, to which they have migrated. The perception ofthe citizens in the target country is an important dynamic constitutingmigrants’ image in the country, in which they emmigrated.Another important aspect is how the migrants perceive their newlives. The image of migrants in the receiving country is closely relatedwith their culture, educational status, knowledge, skills, and many othercharacteristics. There are al . . .so different perspectives in the nature ofmigration. In other words, migration movements are highly related withdifferent disciplines as economy, culture, security, society and so on. Inother words, especially in the perspective of international migrationmovements, different cultures and structures meet in the samegeography.In the international relations, the internal dynamics of the term“image” include different ingredients as the relationship and the tensionbetween the states, treaties, politically or economically historicalbackgrounds, the quality of the migrants in the terms of education,knowledge, skills etc. and the perception of both citizens about differentcultures.In the present study, the image of Turkey and Turks in the USA willbe analyzed and how the individuals, who have migrated from Turkey to the USA, have created their image in their new environments will bediscussed from a historical aspect. Bireylerin göç hareketlerinin en önemli sebeplerinden biri, şüphesizdaha kaliteli bir yaşam sürdürebilme isteğidir. Göç hareketleri çeşitlişekillerde gerçekleşebilir. Ulus içi, uluslararası, kısa süreli, uzun süreli,kalıcı, geçici, mevsimlik gibi birçok alt kategori, göç hareketlerinindoğasını anlamakta bizlere yardımcı olabilir. Bireylerin göç ettiklericoğrafyadaki toplum ve bu toplumun algısı, göçmenlerin bu coğrafyadaoluşturacakları imaj ile yakından ilgilidir.Bu imaj aynı zamanda göç eden bireylerin o zamana kadar yaşadığıhayat, değerleri, gelenekleri, kültürleri, bilgileri, eğitim seviyeleri ile deyakından ilgilidir. Özellikle uluslararası göç hareketleri, ekonomi,toplum, güvenlik, sağlık ve toplum gibi farklı disiplinlerle de ilişki halindeolduğundan konunun içeriği biraz daha karmaşık görülebilir. Bir başkasöylemle, uluslararası göç hareketleri, farklı toplumları, farklı kültürlerive farklı dünya görüşlerini aynı coğrafyada birleştiren bir yapıdaolmaktadırlar.Uluslararası ilişkiler perspektifinden ele alındığında, “imaj”kavramı birçok farklı dinamiği de içinde barındırır. Ülkeler arası ilişkiler,gerilimler, antlaşmalar, ekonomik ya da siyasi açıdan tarihsel altyapı, göçeden bireylerin eğitim kalitesi, bilgi ya da yetenek seviyeleri ve şüphesizher iki ülkeye mensup bireylerin algı seviyeleri bu dinamiklerden sadecebazılarıdır.Bu çalışmada Türkiye’den Amerika’ye göç etmiş bireylerin, zamaniçerisinde oluşturduğu imajın nasıl şekillendiği ve hangi dinamiklerdenetkilendiği, tarihsel perspektifte incelenecektir Daha fazlası Daha az

Assessment of Preoperative Risk Factors Associated with Trabeculectomy Failure in Patients with Penetrating Keratoplasty

Yakın, Mehmet | Akkaya, Züleyha Yalnız | Ekşioğlu, Ümit | Özdemir, Evin Şıngar | Uzman, Selma | Demirok, Gülizar | Burcu, Ayşe

Article | 2018 | Glokom Katarakt13 ( 4 ) , pp.169 - 176

Purpose: To investigate preoperative risk factors for trabeculectomy failure in patients with penetrating keratoplasty (PK).Materials and Methods: Data of 46 patients (48 eyes) with PK who underwent trabeculectomy for medically uncontrolled elevated intraocularpressure (IOP) were reviewed retrospectively from patient charts.Results: At post-operative 24 months, trabeculectomy failed to control IOP despite additional anti-glaucomatous medications in 11 eyes(22.9%). IOP was under control with medications in 10 eyes (20.8%) and without medications in 27 eyes (56.3%). Cumulative probability ofsurgical success was 91.7% at 3 months, 89.6 . . .% at 6 months, 82.5% at 9 months, 80.2% at 12 months, and 74.8% at 18 months in the wholesample. Previous graft failure (odds ratio 9.4, p 0.009) and initial corneal diseases other than keratoconus/dystrophies (odds ratio 6.8, p 0.081) were the most likely associated preoperative risk factors for trabeculectomy failure. Survival rates in eyes with previous corneal graftfailure, pseudophakia/aphakia, previous ocular surgery, or initial corneal diseases other than keratoconus/dystrophies were lower than theircounterparts (p 0.004, 0.230, 0.124, and 0.049 respectively). Cumulative probability of surgical success in eyes without these risk factors was100% at postoperative 24 months, while it was 67.7% in eyes with at least one risk factor (p 0.054).Conclusions: Previous graft failure and initial corneal diagnosis are the most likely associated preoperative risk factors with trabeculectomyfailure in eyes with PK. Alternative surgical procedures may be considered especially in eyes with a history of previous corneal graft failure. Amaç: Penetran keratoplastili (PKP) hastalarda trabekülektomi başarısızlığında cerrahi öncesi risk faktörlerini değerlendirmek.Gereç ve Yöntem: PKP sonrası medikal tedavi ile kontrol edilemeyen yüksek göz içi basıncı (GİB) nedeniyle trabekülektomi uygulanmış 46hastanın (48 göz) verileri retrospektif olarak hasta dosyaları üzerinden incelendi.Bulgular: Trabekülektomi sonrası 24. ayda, 11 gözde (%22.9) trabekülektomi GİB kontrolünde başarısız oldu. GİB, 10 gözde (20.8%) medikaltedavi ile, 27 gözde (56.3%) ise ilaçsız kontrol altındaydı. Tüm çalışma grubunda, cerrahi başarının kümülatif sağkalım olasılığı 3. ayda %91.7,6. ayda %89.6, 9. ayda %82.5 12. ayda %80.2 ve 18. ayda %74.8 olarak hesaplandı. Daha önce korneal greft yetersizliği (risk oranı 9.4, p 0.009) ve ilk korneal hastalığın keratokonus/distrofi dışı nedenler olması (risk oranı 6.8, p 0.081) trabekülektomi başarısızlığı ile en çokilişkili risk faktörleriydi. Daha önce greft yetersizliği olması, psödofaki/afaki, eski göz cerrahisi veya keratokonus/distrofi dışı kornea hastalığıolan gözlerde sağkalım oranları karşıtlarına göre daha düşük bulundu (sırasıyla p 0.004, 0.230, 0.124 ve 0.049). Cerrahi başarının kümülatifsağkalım olasılığı bu risk faktörlerini içermeyen gözlerde 24. ayda %100 iken, risk faktörlerinden en az birini içerenlerde bu oran %67.7 olarakbulundu (p 0.054).Sonuçlar: Daha önceki greft başarısızlığı ve ilk korneal tanı PKP’li hastalarda trabekülektomi başarısızlığı ile en çok ilişkili faktörlerdir.Özellikle daha önce korneal greft reddi hikayesi olan gözlerde alternatif cerrahi prosedürler tedavide düşünülebilir Daha fazlası Daha az

ULUS DEVLETLERDE TOPLUMSAL, KÜLTÜREL VE SİYASİ BİR ETMEN OLARAK KİMLİK ALGISI: TÜRKİYE BAĞLAMINDA ULUSAL KİMLİK MERKEZLİ DİL VE EĞİTİM POLİTİKALARI

Eren, Ebru

Article | 2018 | Turkish Studies (Elektronik)13 ( 22 ) , pp.225 - 237

Belirli bir coğrafi ve siyasi sınır içinde bir arada yaşayan, ortak birgeçmişi paylaşan ve geleceğe dair belli bir işbirliği içinde olan insanlartoplumu oluşturur. Toplumun en bütünleyici özelliği ise hiç şüphesiz dili,kültürü ve eğitimidir. Bu toplumsal ve kültürel etmenler, bireylerintoplumda birer kimlik edinmeleri açısından belirleyicidir. Kimlik, aynızamanda, toplumu uluslaştırmaya yarayan toplumsal bir algıdır. Birdevlette güdülen ulus devlet anlayışı, o devletin dil ve eğitim politikalarınıdoğrudan etkilemektedir. Nitekim dil politikalarının doğuşu, ulusdevletlerin doğuşuna doğrudan bağlıdır.Dil ve eğitim politikaları, yeni b . . .ir siyasal birliğin kurulmasındabirleştirici bir öğe olduğu için en etkili uluslaşma aracı olarak kabuledilmiştir. Kimlik algısının farklılaşması ile Avrupa’da ulus devlet anlayışıortaya çıkmıştır ve bu anlayış hızla dünyaya yayılmıştır. Söz konusuçalışmada, Osmanlı İmparatorluğu’nda ortaya çıkan Osmanlıcılık,İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık gibi çeşitli kimlik algılarının dil veeğitim politikalarını ne ölçüde şekillendirdiği ve bu anlamda nasıl ulusalbirlik sağlandığı tartışılacaktır.Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu itibari ile ulus devlette kimlikalgısı toplumsal, kültürel ve siyasi bir etmen olarak kullanılmış, dil veeğitim politikaları birbirinden farklı şekillere bürünmüştür. Söz konusuçalışmada, ulus devlet anlayışının en somut göstergelerinden olan HarfDevrimi’ne ve Türk Dil Devrimi’ne dikkat çekilecektir. Çünkü dil ve eğitimpolitikalarının belirlenmesinde kimlik algısının önemi savunulacaktır. People who live together in a certain geopolitical border, who sharea common past and who cooperate in a certain way form a society. Themost important feature of a society is undoubtedly its language, itsculture and its education. These sociocultural factors are important interms of existence in a society. The identity is also a social perceptionthat helps a society to become a nation. The nationalism affects thelanguage and education policies observed in a state. These policies arelinked to the birth of nation states.The language and education policies have been regarded as themost effective instrument of nationalization since they are a unifyingelement in the building of a new political union. With the evolution ofperception of identity, the nation state spread rapidly in Europe. In thisstudy, it will be discussed how the perceptions of identity such asOttomanism, Islamism, Turkism and Occidentalism have formed thelanguage and education policies that emerged in the Ottoman Empireand how the national unity was provided in this sense.In the Republic of Turkey, the Turkish Language Revolution was theindicator of the nation state. The language and education policies areformed differently from each other. In this study, the perception ofidentity will be defended as a sociocultural and political factor in theelaboration of language and education policies Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms