Filtreler
Filtreler
Bulunan: 99 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [5]
Tam Metin [1]
Yazar [20]
Yayın Türü [3]
Konu Başlıkları [20]
Yayın Tarihi [1]
Dergi Adı [20]
Dil [2]
Yazar Departmanı [1]
Association between fok1 polymorphism of vitamin D receptor gene with uterine leiomyoma in Turkish populations

Yılmaz, Seda Güleç | Gül, Tuğçe | Attar, Rukset | Yıldırım, Gazi | İşbir, Turgay

Article | 2018 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association19 ( 3 ) , pp.128 - 131

Objective: The aim of this research was to determine the association between the fok1 polymorphism and uterine leiomyomas.Material and Methods: For genotyping the fok1 polymorphism of the vitamin D receptor, real-time polymerase chain reaction was performedon blood samples of uterine leiomyoma (n27) and control (n33) groups. For statistical analyses, SPSS v.23 software (SPSS Inc., Chicago, IL,USA) was used.Results: A statistically significant difference was observed for the frequency of the CC genotype between the uterine leiomyoma and controlgroups, and the frequencies of the T allele in the uterine leiomyoma groups were significan . . .tly higher than in the control group.Conclusion: The presence of the fok1 CC genotype may be a risk-reducing factor and the T allele may be a potential risk factor for developinguterine leiomyoma. (J Turk Ger Gynecol Assoc 2018; 19: 128-31 Daha fazlası Daha az

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ SURETİYLE KİŞİLİK HAKKI İHLÂLİNDE KAZANCIN DEVRİ TALEBİ

Vuraloğlu, Mehmet Oğuz

Article | 2018 | Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi15 ( 1 ) , pp.181 - 203

Bir mutlak hak niteliğinde olan ve konusunu başlıca bir şahsın adı, sağlığı,resmi, sesi, sırları gibi varlıkların teşkil ettiği ‘kişilik hakkı’nın ihlâli ileçeşitli görünümlerde karşılaşılabilir. Bunlardan biri de, hukuka aykırıolarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. maddesindetanımlandığı manasıyla ‘kişisel verilerin işlenmesi’dir. Bu çalışmada, kişiselverilerin işlenmesi suretiyle kişilik hakkının ihlâli hâlinde hakkı saldırıyauğrayan kimsenin MK m.25/f.III uyarınca, saldırı dolayısıyla elde edilmişolan kazancın, gerçek olmayan vekâletsiz iş görme hükümlerine görekendisine verilmesine ilişkin istemde bulunma . . .hakkı olup olmadığıincelenecektir. Özellikle, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgilikişinin haklarına dair düzenlemeleri mercek altına alınacak; kazancın devritalebine ilişkin mukayeseli hukuktaki düzenlemeler ve yeni yürürlüğe girenAB Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün ilgili hükmü de incelenerekdeğerlendirilecektir. Personal rights, which mainly consist of the name, health, picture, voice,secrets of a person and therefore have the notion of an absolute right, couldbe violated by several means. Illegally processing of personal data, accordingto the definition of the Article 3 of the Turkish Code of Personal Data Protection, is a type of such infringements. In this article, in case of violationof a personal right by processing personal data, the issue whether the injuredperson could claim handing over of profits gained by such violation, basedon non-genuine benevolent intervention according to Article 25(3) of theTurkish Civil Code, will be analysed. In particular, the relevant provisions ofthe Turkish Code of Personal Data Protection regarding the rights of theinjured person will be scrutinized and evaluated together with the analysis ofrules of comparative law and the EU General Data Protection Regulationwhich has just entered into force Daha fazlası Daha az

Erişkin aşılaması, uygulamadaki sorunlar ve çözüm önerileri, aile hekimlerinin erişkin aşılamasındaki rolü

Toprak, Dilek | Köksal, İftihar | Sargın, Mehmet | Akan, Hülya

Article | 2018 | Türkiye Aile Hekimliği Dergisi22 ( 3 ) , pp.166 - 174

Enfeksiyon hastalıklarından korunmada en etkili ve ucuz yöntem aşılamadır. Türkiye’de çocukluk çağı için oldukça başarıyla uygulanan Genişletilmiş Bağışıklama Programı olmasına rağmen erişkin bağışıklamasında hedeflenen oranlara ulaşılamamıştır. Erişkin bağışıklama oranları riskli gruplar için bile istenen düzeylerde değildir. Erişkin aşılamasında istenen hedefe ulaşmak için öncelikle aşı programdaki eksiklerin bilinmesi ve farkın-dalık yaratılması esastır. Bu amaçla ulusal düzeyde iyileştirme çalışmalarına ihtiyaç bulunmaktadır. Koruyucu hekimliğin ayrılmaz parçası olarak bağışıklamada, aile hekimlerine önemli görevler düşmektedir. . . . Bu derleme erişkin aşılamaları hakkında farkındalık yaratmak, mevcut durumu gözden geçirmek ve aşılama oranlarının artırılabilmesi için yapılması gerekenleri aile hekimliği bakış açısı ile vurgulamak amacıyla yazılmıştır. The most effective and economical method of preventing infectious diseases is vaccination. In Turkey, although there is a vaccination scheme for childhood period within the scope of the Expanded Program on Immunization, which is performing succesfully, the aimed ratios for adult immunisation have not been achieved. Adult immunization rates are not at desirable levels even for risky groups. In order to achieve a desired goal in adult vaccination, it is essential to know deficiencies of the program and to create awareness. For this purpose, improvement efforts at the national level are needed. Family physicians have important roles in adult immunizationa as being an essential part of preventive medicine. This review was written to raise awareness about adult immunization, to monitor the current situation, and to establish a framework for what needs to be done in the view of family medicine Daha fazlası Daha az

Sekonder Maküla Deliğinde Patogenez, Sınıflandırma, Klinik, Tanı ve Tedavi

Ünver, Yaprak Banu

Article | 2018 | Güncel Retina Dergisi2 ( 3 ) , pp.283 - 292

Belirli göz patolojisine bağlı olarak gelişen makuler hole sekonder makuler hol denilir. Sekonder makuler hol (SMH),idiyopatik makuler hol (İMH) ile benzer klinik özelliklere sahiptir. Her nekadar cerrahi endikasyon ve prognoz belirsiz olsa,SMH’ün patogenetik mekanizması, küçük farklılıklarla beraber, İMH’e benzerdir. Tahmini prognostik faktörler, SMH’ünanatomik özellikleri, operasyon öncesi görme keskinliği, arka plandaki patoloji ve eşlik eden diğer göz patolojileridir,bundan dolayı, SMH’nin prognoz İMH ‘de ki kadar iyi değildir. Secondary macular hol (SMH) is defined the makular hole due to a spesific ocular pathology. SMH is the . . . similar clinicalfeatures with those of idiopatic macular hole (IMH). The pathogenetic mechanisms for the formation of SMH aresimilar to those for IMH, with small variations, alhough the endication of surgery and prognosis is subtle. The predictiveprognostic factors are the anatomical morphology of SMH, the preoperative visual acuity, the background pathology andthe addiational ocular pathology, therefore, the prognosis of SMH is not as good as those of the prognosis of IMH Daha fazlası Daha az

İkale Sözleşmesi Kapsamında Yapılan Ödemelerin Vergi Hukuku Boyutu

Üzeltürk, Hakan

Article | 2018 | SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ0 ( 39 ) , pp.78 - 89

İkale sözleşmeleri son yıllarda özellikle 4857sayılı İş Kanunu sonrasında iş güvencesi hüküm-leriyle birlikte iş dünyasında oldukça önem ka-zanmıştır. Borçlar Kanunu’nda yer almayan busözleşme türü, gerek niteliği, gerekse sonuçlarıbakımından bazı hukuki problemleri de berabe-rinde getirmektedir. Konunun çok sayıda kişiyive kurumu ilgilendiren vergi boyutunda yaşananproblemler sonrasında 21.3.2018 tarih 7103 sayı-lı Kanun’la birlikte bazı düzenlemeler yapılmıştır.Bütün bu hususlar bu çalışmada değerlendirile-cektir. In recent years, mutual termination contractshave become quite important within the businessworld, especially with the . . . provisions of job securityafter the Labor Act No. 4857. This type of contract,which is not included in the Code of Obligations,leads some legal problems in terms of both itsquality and consequences. Regarding problemsexperienced in the tax dimension of the subject,related to many people and institutions, someregulations were made with the Law No. 7103dated 21.3.2018. All these aspects will be evaluatedin this study Daha fazlası Daha az

Konjonktivada Aynı Lezyon İçerisinde Nevüs ve Papillom Birlikteliği

Geçer, Melin | Şahan, Berna | Çiftçi, Ferda

Article | 2018 | Bezmiâlem Science6 ( 2 ) , pp.160 - 162

Yirmi sekiz yaşında kadın hasta karünkülde yer alan kitle ile kli-niğimize başvurdu. Biyomikroskopik muayenede pigmente ta-ban üzerinde pediküllü kırmızı-pembe renkli kitle görüldü. Kitle10 mm boyutlarındaydı ve lobüler yapılar içermekteydi. Eksiz-yonel biyopsi yapıldı. Histopatalojik olarak konjonktivada sku-amöz hücrelerin proliferasyonu tespit edildi ve epitelde koilositbenzeri hücreler yer almaktaydı. Epidermisin bazal tabakasındave subepitelyal alanda pigmente nevoid hücre toplulukları izlen-di. İnsan papilloma virüsü (HPV) varlığını araştırmak amacıylaimmunohistokimyasal testler yapıldı fakat anlamlı boyanma iz-lenmedi. Düşük . . .risk in situ hibridizasyon çalışıldı. Nonspesifikve zayıf sinyalizasyon nedeniyle sonuç negatif kabul edildi. So-nuç olarak kitle, konjonktivada aynı lezyon içerisinde nevüs vepapillom olarak raporlandı. İki yıllık takip süresince rekürrensizlenmedi. Konjonktivada nevüs ve papillom ayrı ayrı sık görül-mesine rağmen bu olguda aynı lezyon içerisinde çok nadir bir şe-kilde bir arada görülmüşlerdir. Literatürde konjonktivada nevüsve papillom birlikteliğinin olduğu ilk olgu sunumudur. A 28-year-old female patient was admitted to our clinic with amass in the caruncle of her left eye. As per a slit-lamp examination,a red–pink pedicle mass was hanging out of the pigmented base.The mass size was 10 mm, and it contained lobular structures. Anexcisional biopsy was performed. Histopathologically, the papil-lary proliferation of squamous epithelia on the conjunctiva wasdetected, and the epitheliumshowed koilocyte-like cells. Pigment-ed nevoid cells were seen on the basal layer of the epidermis andsubepithelial zone. Immunohistochemistry tests were performedto investigate the effect of human papilloma virus (HPV), butHPV dye staining was not observed. Lower in-situ hybridizationof the HPV test was studied. It was accepted as negative because ofa non-specific and weak signal monitoring. Finally, the mass wasreported as conjunctival nevus and squamous papilloma withinthe same lesion. No recurrence was observed at a 2-year follow-up.Despite the fact that the conjunctival nevi and papilloma oftenseparately appear, they were simultaneously seen in the same lesionin this case, which is very rare. To the best of our knowledge, this isthe first case report in the literature wherein the conjunctival neviand papilloma are simultaneously seen in the same lesio Daha fazlası Daha az

A Liteeview on Challenges in Distributed Software Developmrature Rent

Kahya, Murat Doğuş | Şeneler, Çağla

Article | 2018 | AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi9 ( 35 ) , pp.159 - 170

Distributed software development (DSD) becomes a trend for most of the global companies inthe last decade. According to the effects of distributed development, new challenges exist thatare not observed at collocated software development. The Software Engineering communityinvestigated the challenges more than a decade that was mostly consisted of communication,coordination and control processes. However, most of the latest studies were empirical and didnot cover all challenges in the industry. In this paper, GSD challenges are reported as asystematic literature review with temporal, geographical and socio-cultural dimensions. Thisres . . .earch aims to create a guideline of challenges that may exist in the GSD projects yearsbetween 2007 and 2017. The discussion of implications for practitioners and future research arementioned at the end of the report. Küresel şirketler tarafında son on yılda farklı lokasyonlarda yazılım geliştirme popüler olmayabaşladı.Farklı lokasyonlarda geliştirme ile birlikte, aynı lokasyonda yazılım geliştirmedeyaşanmayan yeni zorluklar ortaya çıkmaya başladı.Bununla birlikte yazılım geliştirmetoplulukları iletişim, koordinasyon ve kontrol süreçlerinin yaşadığı zorlukları son yıllardaaraştırıyor. Fakat son yıllarda yayınlanan çalışmalar çoğunlukla bir kaç şirketi göz önündebulunduran deneysel ve vaka çalışmalarını içermektedir. Bu çalışmada 2007 ile 2017 yıllarıarasnındaki deneysel çalışmalar derlenerek zamansal, coğrafik ve sosyo-kültürel açılarındanyaşanan zorluklar literatür incelemesi olarak sunulacaktır. Makale kapsamında 607 çalışmaincelenerek bulunan sonuçlar araştırmacılar ile paylaşılmaktadır.Sonraki araştırmalar veçıkarımlar raporun en sonunda sunulmaktadır Daha fazlası Daha az

Preparation and Determination of In Vivo and In Vitro Performance of Doxycycline-Imprinted Contact Lenses for Corneal Neovascularization Treatment

İlhan, Sibel Erkal | Kürkçüoğlu, Özge | İnan, Tuğçe | Güner, Özde Zeynep | Dalgakıran, Dilek | Okutan, Begüm | Güner, F. Seniha

Article | 2018 | Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry5 ( 3 ) , pp.1185 - 1192

The aim of this study is to develop doxycycline imprinted contact lenses that will be used in thetreatment of corneal neovascularization, which can eventually cause blindness. For this purpose,doxycycline imprinted contact lenses were first prepared in two different diameters, 5.7 and 5.8 mm, thenthey were loaded with doxycycline and their in vitro and in vivo performances were determined. In thesynthesis of the contact lenses, 2-hydroxyethyl methacrylate was used as a backbone monomer. Thefunctional monomer was selected as itaconic acid using molecular simulations. Doxycycline release profileof the lenses was determined in NaCl sol . . .ution at 37 C. Their doxycycline release was reached about 3?g/mg contact lenses in 6 hours. Higuchi model was fitted better than the others as a kinetic model.Swelling degrees of the contact lenses were determined as 38.8 %. Cytotoxic response of the lenses wasinvestigated on retinal pigment epithelium cells. According to the results the lenses were not cytotoxic toRPE cell line. In vivo experiments in rat models were performed to study the treatment patterns. The ratswere sacrificed fifteen days after treatment, and clinical examination under optical microscope wasperformed to evaluate neovascularization, infiltration of inflammatory cells, and corneal epithelial changes.In conclusion; doxycycline imprinted contact lenses promise as an effective treatment method for cornealneovascularization Daha fazlası Daha az

Cultural Transfer in Translation from Less Common Languages: The Good Soldier Švejk in Turkish

Sabatos, Charles

Article | 2018 | Çeviribilim ve Uygulamaları2018 ( 24 ) , pp.35 - 60

This article compares the translations of Jaroslav Hašek’s satirical novel The Good Soldier Švejk(Osudy dobrého vojáka Švejka za sv tové války, 1923), known in Turkish as Aslan Asker Şvayk. Švejkentered world literature through its German translation; since then it has been translated three timesinto English and has appeared in many other world languages. There are now at least seven differentTurkish versions, published from the 1960s to 2005, probably one of the highest numbers of Švejktranslations in any language. This is particularly notable since none of them were done from the origi-nal Czech, but through indirect translation. . . .Even the Turkish title is an indirect translation from theFrench title, Le Brave Soldat Chveïk, via a Swiss adaptation. The “retranslation hypothesis” in transla-tion studies suggests that early translations of a source text are domesticated to the target language,while retranslations are more faithful to the original. This is not the case, however, in translations be-tween less commonly spoken languages, such as Czech and Turkish, which are often based on indirecttranslation via a third language such as English, French, or German. Drawing on the methodology ofCzech translation scholars (Lev?, Daneš, Špirk et. al.), this case study shows how indirect translationsfrom less common languages both depend on the language of the source text and are adapted to thecultural standards of the target language. Bu makale Jaroslav Hasek’in Türkçe’de Aslan Asker Şvayk (Osudy dobrého vojáka Švejka za sv?tovéválky, 1923) adıyla bilinen satirik romanın çevirilerinin karşılaştırılmasını amaçlamaktadır. Ro-man dünya edebiyatına Almanca çevirisi aracılığıyla girmiştir, o zamandan bu yana İngilizceye üçkere çevrilmiş ve birçok başka dile de çevirisi yapılmıştır. Türkçeye 1960’lardan 2005’e kadar enaz yedi kere çevrilmiş olup bu herhangi bir dile yapılan Şvayk çevirileri içinde muhtemelen en yük-sek rakamlardan biridir. Bu durum çevirilerin hiçbiri özgün Çekçe metinden değil de başka dillerdendolaylı olarak yapıldığı için özellikle dikkat çekicidir. Romanın Türkçe adı bile dolaylı olarak eserinFransızca adı olan Le Brave Soldat Chveïk’ten esinlenen bir İsviçre tiyatro uyarlamasından alınmıştır.Çeviribilimdeki “yeniden çeviri hipotezi” bir kaynak metnin erken dönem çevirilerinin hedef dile tabikılındığını, yeniden yapılan çevirilerin ise özgün metne daha sadık olduğunu öne sürer. Ancak bu hi-potez, Türkçe ve Çekçe gibi daha az konuşulan diller arasında, çoğu zaman İngilizce, Fransızca ya daAlmanca gibi bir üçüncü dil aracılığıyla yapılan “dolaylı çeviri”ler söz konusu olduğunda karmaşık birhal alır. Çek çeviribilimciler (Lev?, Daneš, Špirk, vb.) görüşleri ışığında bu çalışma az bilenen dillerdenyapılan doğrudan olmayan çevirilerin hem kaynak metnin diline dayandıklarını hem de hedef dilinkültürel standartlarına uydurulduklarını göstermektedir Daha fazlası Daha az

Liver functions in patients with obstructive sleep apnea syndrome

Sağmen, Seda Beyhan | Parmaksız, Elif Torun | Çömert, Sevda Şener | Fidan, Ali | Salepçi, Banu

Article | 2018 | The European Research Journal4 ( 4 ) , pp.349 - 355

Objectives: Objective. Previous studies showed that obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) was associatedwith liver diseases such as elevated liver enzyme levels and hepatic steatosis. The aim of this study was toassess the relationship between serum aspartate aminotransferase (AST) and alanine aminotransferase (ALT)levels and OSAS and its severity.Methods: A total of 617 patients who underwent PSG (polysomnography) between January 2016 and May2017 were evaluated in this study. AST, ALT, total cholesterol, triglyceride levels and body mass index wereanalyzed. The data were analyzed using the Student's t-test, ANOVA, Chi-square test . . ., and Pearson's correlationcoefficient.Results: Five hundreds and thirty patients with OSAS and 60 healthy controls were included in the study. Ofthe patients in the OSAS group, 17.7% had an elevated ALT level and 7.9% had an elevated AST level. Therewas a statistically significant difference in ALT and AST levels between the OSAS and control groups (p 0.001 and p 0.001, respectively). In the OSAS group, there was a statistically significant positive relationshipbetween serum ALT and AST levels and apnea-hypopnea index (AHI), apnea index, oxygen desaturation index.Both AST and ALT levels were statistically significantly higher in obese patients than in non-obese patients (p 0.001 and p 0.001, respectively). ALT level was statistically significantly higher in patients withouthypertension than in patients with hypertension (p 0.001). In OSAS patients without hypertension, there wasa statistically significant relationship between serum ALT and AST levels and AHI (r 0.223, p 0.001 and r0.142, p 0.007; respectively).Conclusion: OSAS is a risk factor for elevated liver enzyme levels. Hypoxia plays an important role on liverenzymes in OSAS patients Daha fazlası Daha az

Farklı Miktarlarda Doku Kaybına Uğrayan Endodontik Tedavi Görmüş Dişlerde Fiber Post Uygulamasının Kırılma Direncine Etkisi1

Başaran, Elif Türkeş | Gökçe, Yasemin Benderli

Article | 2018 | Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi39 ( 3 ) , pp.140 - 147

kuvvetlerine dayanım açısından etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada 40 adet küçük azı dişine MOD kavite açıldıktan sonra, kanal tedavisi işlemi ‘stepback’ ve lateral kondansasyon teknikleri kullanılarak gerçekleştirildi. Dişler kalan duvar kalınlıkları açısından 2 mm ve 1mm olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Her bir duvar kalınlığı grubu, fiber post uygulanıp uygulanmaması açısından 2'şer altgruba ayrıldı (n: 10). Fiber post yerleştirilmeyen alt gruplarda dişler mikrohibrit kompozit ile restore edildi. Fiber post altgruplarında ise, dişlere fiber post simante edilip, aynı kompozit kullanılarak restorasyo . . .nları tamamlandı. Örnekler, dahasonra universal test cihazına bağlanıp basma kuvveti uygulandı. Verilerin istatistiksel analizinde, Bonferroni düzeltmeliMann Whitney U testi kullanıldı (p0,05).BULGULAR: Farklı duvar kalınlıklarının ve fiber post uygulamasının etkisi karşılaştırıldığında gruplar arasındaistatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p0,05). Ancak, 1 mm duvar kalınlığı varlığında, fiber post uygulanan altgrup, fiber post uygulanmayan alt gruptan sayısal olarak daha yüksek direnç değerleri gösterdi (p0,05).TARTIŞMA ve SONUÇ: Kalan duvar kalınlığının yeterli olması durumunda, fiber post uygulaması, kanal tedavili küçükazıların kırılma direncini, sadece direkt restorasyon yapılmış dişlerdekine benzer şekilde etkilemektedir. Ancak duvarkalınlığının yetersiz olması durumunda fiber post uygulaması kanal tedavisi görmüş küçük azı dişlerinin direnciniarttırabilmektedir. INTRODUCTION: The influence of fiber post insertion on the fracture resistance of endodontically treated premolar teethwith various amounts of tissue loss was evaluated.METHODS: Forty extracted premolars were used. After preparing MOD cavities, endodontic therapy was performedusing the step-back and lateral condensation techniques. The teeth were divided into 2 groups according to theremaining wall thickness which were 2 mm (A) and 1 mm (B). Afterwards, each wall thickness group was subdivided into2 subgroups depending on whether fiber posts were inserted or not (n: 10). After restoration procedures, specimenswere attached to a universal testing machine and compressive force (kN) was applied. Data were analyzed with MannWhitney U test with Bonferroni correction(p0.05).RESULTS: There was no statistically significant difference in all groups (p0,05). However, in the presence of 1 mm wallthickness, the fiber-post-treated subgroup showed higher but statistically not significant fracture resistance in comparisonto the subgroup without fiber post application.DISCUSSION AND CONCLUSION: When the residual cavity wall thickness is sufficient, fiber post application showssimilar fracture resistance with the direct composite restoration in endodontically treated premolars. On the other hand,fiber post application may increase the fracture strength of endodontically treated premolars when the remaining wallthickness is compromised Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms