Filtreler
Mobbing and work alienation: Support from colleagues as a moderator

Demirel, Ayse Gönül | Ötken, Ayse Begüm | Kunday, Özlem

Article | 2012 | Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi30 ( 1 ) , pp.1 - 28

Bu çalısmanın amacı psikolojik taciz ve ise yabancılasma arasındaki iliskiyi ve bu iliski içerisinde çalısma arkadaslarından alınan destegin rolünü incelemektir. Mobbing Leymann’ın gelistirdigi Inventory of Pscyhological Terror ise yabancılasma ise Mottaz’ın gelistirdigi ise Yabancılasma ölçekleri kullanılarak ölçülmüstür. Çalısmanın örneklemi İstanbul’da farklı sirketlerde çalısan 182 beyaz yakalı çalısandan olusmaktadır. Yapılan analizler sonucunda arastırmanın hiptezleri dogrulanmıs ve psikolojik tacizin ise yabancılasmayı etkiledigi ortaya konulmustur. Ayrıca, çalısma arkadaslarından alınan destegin de sartlı degisken rolü oynad . . .ıgı sonucuna ulasılmıstır. Her ne kadar psikolojik taciz son dönemlerde sıklıkla çalısılan konularda biri olsa da çalısmanın sonuçları psikolojik taciz ile ise yabancılasma arasındaki iliski açısından yöneticilere önemli bir bakıs açısı sunmaktadır. The purpose of this study is to investigate the relationship between mobbing and work alienation with a special emphasis on the role of support from colleagues. A questionnaire based on Leymann Inventory of Psychological Terror scale which measures mobbing and Mottaz (1981) 21-item that measures work alienation was used to assess this relationship. The sample constitutes of 182 professionals employed in various companies in Istanbul. The findings supported the main research hypothesis and showed that mobbing influences work alienation. Support from colleagues has a moderating role in the relationship between mobbing and work alienation. The results of this research provide important insight to existing theory and have practical implications for managers in terms of the relationship between mobbing and work alienation Daha fazlası Daha az

The Public Policy Implications of the Persistence of a Monopoly Versus a Duopolistic Market

Özçam, Ahmet

Other | 2012 | Bogazici Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies26 ( 1 ) , pp.67 - 79

Bu çalışmada, üretim maliyetini azaltıcı yeni bir teknolojinin patentine başkalarından önce davranarak sahip olan ve istismar gücünü kullanan mevcut bir tekel ile piyasaya potansiyel ikinci bir firmanın girmesine izin veren bir tekelci piyasa ortamlarında sosyal refah neticeleri devlet politikaları açısından incelenmiştir. İyi bilinmektedir ki verimlilik etkisine göre mevcut tekelin özel dürtüsü piyasaya girebilecek yeni firmanınkinden daha fazladır. Ancak, tüketici fazlası düopol piyasa şeklinde tekel durumuna göre daha çok olduğu göz önünde bulundurulursa, genel sosyal refah neticelerinin biraz daha fazla araştırılmasının ilgi çek . . .eceği düşünülmüştür. Bu iki piyasa şeklinin hiç birinde sosyal refah neticelerinin diğer piyasa şekline mukayeseyle yeknesak bir şekilde üstün olmadığı bulunmuştur. Dolayısıyla, düzenleyici devlet açısından tekelcinin piyasada In this paper, the welfare implications of a market environment where a new technology which reduces the cost of production that can be exploited by a preempting monopolist which obtains a patent or allows a potential entrant to share the market are investigated from a public policy point of view. The well known efficiency effect indicates thatprivate incentives of the monopolist are greater than those of a new entrant. However, since the consumers benefits are higher under the two-firm market structure compared to those under the pure monopolist situation, it was interesting to examine the overall welfare results further. In neither of these two market structures was the welfarethe society found to be uniformly superior to the other. Therefore, the implicationsgovernment regulation are to allow the monopolist to reign if it introduces a significant technological cost reduction, and to promote the competition if the new cost-saving technology is small. An example from Turkey is given where in 2007 Royal Dutch Shell won a tender and acquired a portion of piped gas distribution from a giant Turkish formerly monopolist state company. the of fo Daha fazlası Daha az

Türkiye 2023 yılında dünyanın on büyük ekonomisinden biri olabilir mi?

İnal, Vedit

Article | 2012 | Doğuş Üniversitesi Dergisi13 ( 1 ) , pp.69 - 87

Bu makalede Türkiye’nin 2023 yılında dünyanın on büyük ekonomisinden biri olup olamayacağı araştırılmıştır. Büyüme teorisine göre büyümenin belirleyenleri tasarruf ve yatırımlar, beşerî sermaye ve araştırma-geliştirme çabalarının sağladığı teknolojik gelişmedir. Türkiye’nin tasarruf ve yatırım oranları 1988’den beri azalmaktadır. İşgücünün ortalama eğitim seviyesi ve kalitesi giderek yükselmekte ve Türkiye’nin rakipleriyle arasındaki fark kapanmaktadır, ama bu makaledeki tahmine göre, 2023 yılında Türkiye işgücünün eğitim seviyesi ve kalitesi rakiplerinin çoğunun gerisinde kalmaya devam edecektir. Araştırma- geliştirme çabaları da h . . .ızla artmaktadır, ama diğer olumsuz gelişmeler dikkate alındığında, araştırma-geliştirme çabalarındaki gelişmenin, 2023 yılında, Türkiye’yi ilk on ülke arasına sokmaya yetmeyeceği sonucuna varılmıştır. This article inquires as to whether Turkey can be among the ten largest economies of the world in 2023. According to the theory of growth, saving and investment, human capital, research and development efforts and the resulting technological development are the factors that cause economies to grow. The saving and investment ratios of Turkey have been declining since 1988. The average level of education of the labor force and the quality of education are both improving, but according to the predictions in this article, in 2023, the education level of the labor force will continue to be below most of Turkey’s rivals. Research and development efforts are also improving, but considering the other negative developments, it is concluded that the progress in research and development will be insufficient to take Turkey into the group of top ten countries in 2023 Daha fazlası Daha az

ÖĞRETMENLERİN AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞI İLE TEKNOLOJİ KULLANIM DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Cumaoğlu, Gonca Kızılkaya | Coşkun, Yelkin Diker

Article | 2012 | Turkish Studies (Elektronik)7 ( 4 b ) , pp.2237 - 2247

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini etkileyen pek çok etmenbulunmaktadır. Bu etmenlerden teknoloji kullanımı ve akademikerteleme davranışı bu araştırmanın konusudur. Bu araştırmanın amacıöğretmenlerin akademik erteleme ve teknoloji kullanım düzeylerininbelirlenmesi ve akademik erteleme davranışı ile teknoloji kullanımıarasındaki ilişkinin incelenmesidir. Betimsel çalışma olan bu araştırma,tarama (survey) modeli ile İstanbul ilinde bulunan iki okulda çalışan115 kişilik bir öğretmen grubu üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanınverileri Aitken (1982) tarafından geliştirilen, Balkıs (2006) tarafındanTürkçe’ye uyarlaması yapılan Erteleme Eğ . . .ilimi Ölçeği (? .89) ve 12sorudan oluşan Teknoloji kullanım Anketi ile toplanmıştır.Araştırmanın verilerinin analizinde SPSS 16.0 programı kullanılmıştır.Değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde Pearson KorelasyonKatsayısı, değişkenler arasındaki farklılığı belirlemede t testi ve tekyönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Öğretmenlerin anketmaddelerine verdikleri yanıtları belirlemede aritmetik ortalama vestandart sapma kullanılmıştır. Araştırma bulguları öğretmenlerinakademik erteleme eğilimlerinin orta düzeyde (X52,63) olduğu,öğretmenlerin akademik erteleme düzeylerinin cinsiyet, bölüm ve dersyükü değişkenlerine göre istatistiksel olarak farklılaşmadığı, bunakarşılık gündemi takip etme düzeylerine göre farklılaştığını (p0,05)göstermektedir. Öğretmenlerin teknoloji kullanımları ile ertelemedavranışlarının ilişkisi incelendiğinde bilgisayarla gösterilen videokullanımını bilen öğretmenlerin bilmeyenlere göre daha yüksekakademik erteleme puanına sahip oldukları belirlenmiştir. Aynı şekildeöğrencilerine bilgisayar ve internet gerektiren ödev veren öğretmenlerindaha seyrek verenler ve vermeyenlere oranla daha yüksek ertelemepuanına sahip oldukları bulunmuştur (p0,05). There are a lot of factors that affect the professional developmentof teachers. The academic procrastination and technology is the subjectof this research. The purpose of this research is identifying thetechnology usage and academic procrastination levels and investigatingthe relationship of technology usage and academic procrastination. Thisdescriptive study is conducted with teachers (115) of two schools inIstanbul by survey method. Data are collected with two tools for thestudy. One is procrastination scale which is developed by Aitken (1982)and adapted to Turkish by Balkıs (2006) and the other is technologyquestionnaire (12 questions). SPSS 16.0 programmer was used inanalyzing the data. Pearson correlational analysis was used toidentifying the relationship of variables and t test, ANOVA was used inidentifying the significant difference between the variables. Determiningthe answers of teachers on questionnaire items mean and standarddeviation are used. The academic procrastination levels of teachers wasfound in middle level (X52,63) and there is no significant differencewas found between gender, branch, course load and academicprocrastination while their procrastination level was differentiaterespect to following agenda (p0,05). It is found that teachers whichknow how to use computer based videos in the class have higherprocrastination scores from the others. Also teachers score whichassigning to students web and computer related homework and usecomputer based video in class were significantly higher from others(p0,05 Daha fazlası Daha az

Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine ilişkin çalışan algıları ile örgütsel bağlılık ilişkisinin hizmet sektöründe bir işletmede incelenmesi.

Erkman, Turhan | Şahinoğlu, Fatih

Article | 2012 | Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi34 ( 2 ) , pp.267 - 294

Bu araştırma; çalışanların işletmelerinin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine ilişkin algılamaları ile örgütlerine olan bağlılıkları arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Amaç doğrultusunda hazırlanan anket yolu ile İstanbulda faaliyet gösteren Danimarka menşeili bir işletmenin beyaz yakalı çalışanları araştırmaya dahil edilerek veri toplanmıştır. Veriler SPSS 17.0 istatistiksel programında analiz edilmiştir. Anket sorularının güvenilirliğinin belirlenmesinde Cronbachs Alpha katsayısından; çalışanların kurumsal sosyal sorumluluk algılamaları ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkilerin belirl . . .enmesinde ise korelasyon analizinden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda araştırmaya katılan çalışanların; çalıştıkları işletmenin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine ilişkin algılamalarının, örgütsel bağlılık düzeyleri ile istatistiksel açıdan pozitif yönlü ilişkiler içerisinde olduğu ve çalışanların kurumsal sosyal sorumluluk algılamaları yükseldikçe örgütlerine olan bağlılıklarının arttığı sonucuna varılmıştır. This research has been conducted to determine the relationship between employees perception of corporate social responsibility and their commitment to their organizations. In accordance with this purpose, research data was collected by using the questionnaire that was delivered to the white collar employees working at a company rooted in Denmark and located in Istanbul. Collected data was analyzed by SPSS 17.0 statistical software program. For determining the items for the questionnaire, Cronbachs Alphas coefficient was used and for analyzing the relationship between employees perceptions of corporate social responsibility and their levels of organizational commitments, correlation analysis was performed. As a result of this research; it was observed that the employees comprehension of corporate social responsibility had a positive and significant relationship with organizational commitment and that the further the level of employees perception of social responsibility develops, the more their organizational commitments increase Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms