Filtreler
GLOBAL GOVERNANCE: ECONOMIC GROWTH AND INCOME DISTRIBUTION

Bınay, Murat | Atalay, Nesrin

Article | 2019 | Sayıştay Dergisi0 ( 112 ) , pp.137 - 158

Global governance has been the result of competitive pressure of economic globalization within the framework of the developments following the end of cold war era. To reduce the costs and make them more efficient, these pressures have mainly focused on public institutions. Targeting increasing the well-being of all nations by promoting economic efficiency and growth, globalization has failed to fulfil this target due to the lack of effective and democratic governance in the process. In a world in which the nation state is still important, governance of globalization has been carried out by nation-level governance. In this process, p . . .artial or complete loss of power by the actors determining the social policies has brought the issue of social policy governance to the agenda and led to the rise of uncertainty and concern in the new era. In this study, the relationship between governance index, economic growth and income distribution was examined and it was observed that the increase in governance ensured economic growth but did not improve the income distribution. Küresel yönetişim, soğuk savaşın ardından ortaya çıkan gelişmeler içinde ekonomik küreselleşmenin rekabetçi baskısının sonucu olmuştur. Maliyetleri azaltmak ve daha verimli hale getirmek için, bu baskılar esas olarak devlet kurumlarına odaklanmıştır. Ekonomik verimliliği ve büyümeyi artırarak tüm ulusların refahını artırma potansiyelini hedefleyen küreselleşme, sürecinin etkin ve demokratik yönetişimden yoksun olması nedeniyle yetersiz kalmıştır. Ulusun hâlâ önemli olduğu bir dünyada, küreselleşmenin yönetişimi ulusal düzeyde yönetişim tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte, sosyal politikanın belirleyici aktörlerinin gücünü kısmen veya tamamen kaybetmesi, sosyal politika yönetişim meselesini gündeme getirirken, yeni dönemde endişe ve belirsizlik doğmasına yol açmıştır. Küresel yönetişim küresel uygarlık olarak tanımlanır ve küresel kaos için anahtardır Daha fazlası Daha az

IS BUSYNESS A NEW TREND AMONG WHITE COLLARS?

Kaya, Çiğdem | Ötken, Begüm | Beşer, Senem Göl

Article | 2019 | Business and Management Studies: An International Journal7 ( 1 ) , pp.527 - 541

When asked how their lives are, the most popular answer that people give is that they are busy all the time. Being busy indicates working long hours and lacking leisure time. While research on social status has primarily focused on money as an indicator of one’s social status, it is important to know whether the factors (in our case, busyness) other than money have an effect on the perception of one’s social status. The aim of this study is to investigate whether devoting more time to work is a demonstration of higher social status. With this aim, the relationship between busyness and social status is examined. Data for the study we . . .re collected from 225 white-collar employees working in banking, textile, chemical, and construction sectors in Istanbul, Turkey. According to the findings, no significant relationship was found between busyness and social status. Based on additional general questions in the questionnaire, most of the respondents reported that they see themselves as busy persons and have a social status above average. Hayatlarının nasıl olduğu sorulduğunda, insanların verdiği en popüler cevap, sürekli meşgul olmalarıdır. Meşgul olmak uzun saatler çalışmayı ve boş zamana sahip olmamayı ifade etmektedir. Sosyal statüye ilişkin araştırmalar öncelikle sosyal statünün bir göstergesi olarak paraya odaklanırken, para dışındaki faktörlerin (bu çalışmada meşgul olmanın) kişilerin sosyal statü algıları üzerinde bir etkisi olup olmadığını bilmek önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, işe daha fazla zaman ayırmanın daha yüksek bir sosyal statü göstergesi olup olmayacağını araştırmaktır. Bu amaçla meşgul olma ile sosyal statü arasındaki ilişkiyi incelenmektedir. Araştırma için veri, İstanbul, Türkiye'de bankacılık, tekstil, kimya ve inşaat sektörlerinde çalışan 225 beyaz yakalı çalışandan toplanmıştır. Bulgulara göre, meşgul olma ve sosyal statü arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Ankette yer verilen ek sorulara dayanarak, yanıt verenlerin çoğu kendilerini yoğun kişiler olarak gördüklerini ve ortalamanın üzerinde bir sosyal statüye sahip olduklarını bildirmişlerdir Daha fazlası Daha az

The Effect of Authentic Leadership on Intrinsic Motivation of Millennial Engineers Working in Information Technology (IT) Sector

Aydoğdu, Birgül | Alkan, Deniz Palalar

Article | 2019 | İşletme Araştırmaları Dergisi11 ( 3 ) , pp.1503 - 1517

Purpose – This study focuses on millennial engineers working in IT sector in Turkey and aims to investigate the effect of authentic leadership on their intrinsic motivation on the basis of self-determination theory.Design/Methodology/Approach – This study is a descriptive study exploring the relationship between authentic leadership and intrinsic motivation of millennial engineers. Survey technique is used and online survey is carried out with the engineers working for at least one year or more in IT departments of different companies operating in finance, telecommunication and software development sector in Turkey. The sample size . . .is 196 and the sample includes both male and female engineers at different ages belonging to millennial generation.Findings – This study shows that there is a positive relation between authentic leadership and intrinsic motivation of millennial engineers. This means that authentic leadership increases intrinsic motivation of millennial engineers and millennial engineers working with authentic leaders show more self-determined behaviors and involve more in activities that they are inherently satisfied by doing. This result has important implications for the organizations that have millennial engineers.Research Limitations/Implications – More generalizable findings might be obtained if this study is carried out by a larger number of participants working in IT departments of companies operating in different sectors and if the data are collected within a longer time frame.Practical Implications – This study includes managerial implications for organizations in developing, training, recruiting leaders and in strategy making processes.Originality/Value – There is a limited literature on the effect of authentic leadership on intrinsic motivation of millennials. This thesis aims to fill this gap in the literature and the conclusions drawn are intended to provide guidance to leaders and managers to better understand and motivate millennial engineers in order to sustain the workforce in the long run Daha fazlası Daha az

Ürün Tercihlerini Etkileyen Ambalaj Tasarım Faktörlerinin Kısmi Yarar Konjoint Analizi İle Belirlenmesi: Organik Sabun Ürünü Üzerine Bir Çalışma

Calli, Meltem Kiygi | Kilic, Semih

Article | 2019 | Business and Economics Research Journal10 ( 1 ) , pp.259 - 276

Bu çalışmanın amacı farklı ambalaj tasarımlarının tüketici satın alma niyetine olan etkileriniortaya koymak ve bu etkinin hangi ambalaj tasarımı için en fazla olduğunu belirlemektir. Buamaçla ambalaj tasarımında bulunan farklı faktörler belirlenmiş ve her faktörün tüketicinin satınalma niyetine olan etkisi incelenmiştir. Bu çalışmada ambalaj tasarımının faktörleri ambalajın şekli,rengi ve üzerindeki yazılar için kullanılan yazı stilidir. Tüketicinin satın alma niyetini en çok etkileyenambalaj tasarım faktörünü belirlemek için bu araştırmada çevrimiçi anket yöntemi uygulanmış veveriler toplanmıştır. Farklı ambalaj tasarımları görsel . . .olarak tasarlanmış ve anket katılımcılarındanfarklı kombinasyonlardaki tasarımları satın alma niyetlerine göre derecelendirmeleri istenmiştir.Veriler kısmi yarar konjoint analiz yöntemi uygulanarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak organiksabun ürünü için tüketici satın alma niyetine etki eden ve en yüksek önem değerine sahip ambalajtasarımı belirlenmiştir. Analizle elde edilen fayda faktörünün katılımcıların demografik özelliklerinegöre farklılık gösterip göstermediği incelenmiş, pazar bölümlendirme yöntemlerinden biri olanfayda temelli bölümlendirme ile elde edilen pazar bölümleri de bu çalışmada araştırılmıştır. The purpose of this study is to determine the effects of different packaging designs onconsumer purchase intention and to determine the most effective packaging design. For thispurpose, different factors in the packaging design are determined and the effect of each factoron the consumers’ purchase intentions is investigated. In this study, the factors of the packagingdesign are the shape, color of the packaging and the writing style on it. In order to determine themost important factor of the packaging design, which affects the consumers’ purchase intentions,online survey method is applied and data are collected. Different packaging designs are generatedand the respondents are asked to rate the different design combinations according to theirpurchase intention. Data are analyzed by part-worth conjoint analysis method. As a result, thepackaging design, which has an effect on consumers’ preferences and purchase intentions andhas the highest importance rate, has been determined for the organic soap product. It has beenanalyzed whether the benefit factor differs according to the demographic characteristics of theparticipants. Additionally, the market segments obtained by benefit-based segmentation, one ofthe market segmentation methods, are also investigated in this study Daha fazlası Daha az

TURKEY AND FREEDOM OF EXPRESSION IN THE LIGHT OF ECHR JUDGMENTS

Durul, Ferzan

Article | 2019 | Beykoz Akademi Dergisi7 ( 1 ) , pp.180 - 203

Human rights, which are related to humans’ being able to realize themselves as honorable beings and to live humanely, reach a mutual agreement on “protecting” and “improving” all humans and states at an ideal level; whereas, they cannot provide stability in practice. Although a number of measures have been taken, both internally and externally, to prevent the violations of human rights, there has been an increase in the number of violations as well as an increase in the variety of those violations. This increase required the establishment of new control mechanisms by all means. European Court of Human Rights emerges to be the judici . . .al body of these control mechanisms. The sphere of influence of the ECHR, which has recently gained popularity and is seen as the final point to bring justice by many citizens, has considerably expanded as a result of the number of members in European Council hitting 47. ECHR is a control mechanism established by European Convention of Human Rights. This study crystallizes the human rights at a conceptual level and statistically analyses a total of 207 judgments (cases) on freedom of expression, which resulted against Turkey in ECHR between the years 1987 and 2011. The data in question have been collected from HUDOC19 (ECHR’s own database), and Ministry of Justice’s20 database. İnsanın insanca yaşaması, onurlu bir varlık olarak kendini gerçekleştirebilmesiyle ilintili olan insan hakları, ideal düzlemde tüm insan ve devletlerin “korunması” ve “geliştirilmesi” konusunda mutabakat sağladığı ancak uygulamada aynı istikrarın gözlenemediği haklardır. Ulusal ve uluslararası ölçekte insan hakkı ihlallerinin önlenebilmesi için pek çok tedbir alınsa da son yıllarda ihlallerin sayılarında artış oldugu gibi, çeşitliliğinde de artış gözlenmektedir. Elbette bu artış yeni denetim mekanizmalarının da kurulmasını zorunlu kılmıştır. Avrupa insan Hakları Mahkemesi, bu denetim mekanizmalarının yargı organı olarak karşımıza çıkmaktadır. Son dönemde, popülaritesi artan ve pek çok ülke vatandaşı tarafından adaletin bulunacagı son nokta olarak görülen AİHM’nin etki alanı, Avrupa Konseyinin üye sayısının 47’yi bulmasıyla birlikte bir hayli genişlemiştir. AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesiyle oluşturulmuş bir denetim mekanizmasıdır. Bu çalışmada, kavramsal düzlemde İnsan hakları billurlaştırılarak, 1987-2011 yılları arasında AİHM’nde ifade özgürlüğü alanında Türkiye aleyhine sonuçlanan, toplam 207 karar (dava) istatistiksel olarak çözümlenmiştir. Söz konusu veriler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kendi veri tabanı olan HUDOC’tan17 ve Adalet Bakanlığı’nın veritabanından18 elde edilmiştir Daha fazlası Daha az

Gazzâlî ve İbn Rüşd’de Nedensellik Tartışması ve Bilim Tarihindeki Yansımaları

Aydın, Hasan

Article | 2019 | Erdem0 ( 77 ) , pp.87 - 126

İslam dünyasında Gazzâlî ile başlayan ve İbn Rüşd’de karşılığını bulantehâfüt (tutarsızlık) tartışması, İslam ortaçağında, kelam (teoloji) ilefelsefe geleneklerinin birbiriyle olan eleştirel diyaloglarını irdelemekbakımından bir başlangıç noktası sunar. Tartışma konularının hemenhepsi ilgi çekici olmakla birlikte, tehâfütteki hemen tüm tartışmaların düğüm noktasını nedensellik sorununun oluşturduğu söylenebilir.Bilindiği gibi, ortaçağ İslam düşüncesinin iki temel entelektüel akımıolan kelam ile felsefe arasında, nedensellik konusunda köklü bir ayrışma yaşanmıştır. Kelamdaki nedensellik tartışması, daha çok dinselbildirilerde yer ala . . .n Tanrı’nın kudreti ile Tanrı-evren ilişkisine ait ifadelerin yorumlanmasına dayanır. Kelamcılar, antik atomcu gelenektenyola çıkarak, parçalı ve süreksiz bir evren modeli geliştirmişler ve İslamdinsel bildirilerini bu model ışığında yorumlamışlar, hem tanrısal hemde doğal düzeyde nedensel zorunluluğu inkâr etmişlerdir. Aristotelesçianlamda, nesnelerin eylemlerini gerektiren bir doğalarının ve özlerininolduğunu reddetmişlerdir. Oysa filozoflar, kendilerini Aristoteles’inakılcı ve bilimsel felsefesinin geliştiricisi olarak görmüşlerdir. Felsefi çevrelerde, Tanrı ilk neden olarak görülmüş, şeylerin tanrısal suduryoluyla neden-sonuç ilişkisiyle zorunlu olarak varlığa geldiği savunulmuş, nesnelerin eylemlerini gerektiren bir doğalarının ve özlerininbulunduğu ileri sürülmüştür. Filozoflara göre, bir şeyi bilmek demek,o şeyin nedenlerini bilmek demektir; dolayısıyla bir şeyin doğasınınve doğal nedenselliğin inkârı aynı zamanda bilginin inkârı demektir.Bu yüzden nedenselliğin onayı, filozoflar için epistemolojik ve ontolojik bakımdan yaşamsaldır. İşte Gazzâlî kelam geleneğini, İbn Rüşdise felsefe geleneğini öncelemiş, bu ikisi arasında tehâfüt geleneğindedoğal nedenselliğin zorunlu olup olmadığı konusunda köklü bir tartışma yaşanmıştır. Bu çalışmada, önce Gazzâlî’nin doğal nedenselliğinzorunluluğu düşüncesine yönelttiği eleştiriler, ardından da bir filozofolarak İbn Rüşd’ün Gazzâlî karşısında nedensel zorunluluğu savunusu ele alınacak, tartışmaların dayandığı ontolojik ve epistemolojikzemin ana hatlarıyla gözler önüne serilmeye çalışılacaktır. Tartışmagerçekten önemlidir; zira pek çok modern doğulu ve batılı araştırmacı, Gazzâlî’nin nedenselliğin zorunluluğunu eleştirisini, nedenselliğininkârı olarak yorumlamış ve nedensellik düşüncesi geçmişten günümüze bilimde güçlü bir işlev yüklendiği için Gazzâlî’yi İslam dünyasında yaşanan bilimsel duraklamanın ve gerilemenin baş müsebbibiilan etmiştir. Dolayısıyla sağlıklı bir karara varabilmek için tartışmayıanaliz etmek kaçınılmazdır. The discussion over incoherence (tehâfüt) which starts with Ghazzâlîand which Averroes responds provides a starting point for questioning the critical dialogues of theology (kalâm) and philosphy traditions with one another in the middle age of Islam. Even though allthe discussion subjects are interesting, it can be said that the causalityproblem forms nearly all the discussions in incoherence. As its known,a radical separation has been experienced between two major intellectual traditions of the medieval Islamic thought: theology (kalâm)and philosophy (falsafah). The discussion of casuality in theology arebased on the interpretations of some statements related to the powerof God and the relation of God-universe in the sacred texts. The theologists developed a fragmental and discontinuous model of universeand they interpreted the Islamic sacred texts under the light of thismodel though using an ancient atomist tradition and they rejected thecausality both at the divine and natural level. They rejected the natureand the essence which require the actions of the objects. However, thephilosphers regarded themselves as the developers of the rational andscientific philosophy of Aristotle. In philosophy, the God was regarded as the first cause, it has been defended that the things necessarilyexisted with cause and effect through divine emanation (sudûr), it hasbeen claimed that the objects have the nature and the essence thatrequire their actions. To philosophers, to know a thing is to know itscauses; namely, the rejection of the nature or essence of a thing andnatural causality means the denial of knowledge as well. Therefore, theapproval of causality is essential for the philosophers ontolgically andepistemologically. While Ghazzâlî prioritises the theological tradition,Averroes prioritises the philosophical tradition; a radical discussionhas been experienced between these two as to whether the naturalcausality is necessity in the incohererence tradition. In this study, first,the criticisms of Ghazzâlî towards the thought of natural causality necessity and then as a philospher the defend of Averroes regarding thenatural causality against Ghazzâlî will be focused on, the ontologicaland the epistemological ground on which the discussions are basedwill be generally revealed. The discussion is highly important; for manymodern eastern and western researchers have intrepreted Ghazzâlî’scriticisim of the necessity of causality as the denial of causality andthey declared that Ghazzâlî is the main reason for the scientific decadence; for the thought of causality has had an important functionin science from past to our present time. Therefore, it is inevitable toanalyze the discussion so as to reach a right decision Daha fazlası Daha az

ÖRGÜTSEL İÇERME ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Alkan, Deniz Palalar

Article | 2019 | Business and Management Studies: An International Journal7 ( 2 ) , pp.629 - 643

Bu çalışmanın amacı Örgütsel İçerme Ölçeğinin Türkçe literatüründe geçerlik ve güvenirlikaraştırmasının yapılmasıdır. Örgütsel içerme; literatürde bireyin üyesi olduğu grubu/örgütün bireyde aidiyetduygusu ile diğerlerinden farklı olma gereksinimlerini optimal derecede dengeleme derecesi olarak ifadeedilmektedir. Araştırmanın Türkçe alan yazında kullanıma uygunluğu çeviri-geri çeviri yöntemi ile yapılmıştır. İçtutarlılık güvenirliği ? 0.924 olarak belirlenen ölçekte keşfedici (açımlayıcı) faktör analizi sonucunda faktöryükleri %45,63 ile %27,79 arasında değişen ve ölçeğin orijinal yapısından faklı olan 2 faktörlü bir yapı eldeedilmiş . . .tir. Bununla birlikte, keşfedici (açımlayıcı) faktör analiz sonuçları doğrulayıcı faktör analizi ile de testedilmiş; test güvenirliği yüksek olan 2 faktörlü yapıya sahip Örgütsel İçerme ölçeğinin Türkçe alan yazındakullanıma uygun olduğu tespit edilmiştir. This study aims to investigate the validity and reliability of the Organizational Inclusion Scale in theTurkish literature. Organizational inclusion is described as the optimal degree of balancing an individual’s group/ organizational identification with the need to be distinctive from the others in the literature. The translation-back translation methodology was utilized to determine the congruency of the Turkish form. The outcome of thereliability test yielded the Cronbach alpha coefficient of the study as ? 0.924. The result of the critical factoranalysis of the Turkish form indicates a two-factor structure with factor loading varying from 45,63% to 27,79%,inconsistent with the original scale developed by Sabharwal (2014). After that, the scale was retested conductinga confirmatory factor analysis utilizing structural equation modeling and tested with AMOS 22 and Smart PLS.The results of the confirmatory factor analysis of the two-factor structure indicate the Turkish form ofOrganizational Inclusion scale is suitable for assessing individuals’ perception of organizational inclusion in theTurkish context Daha fazlası Daha az

THIRD WORLD PRESIDENCIES IN THE GAMBIA, ZIMBABWE AND TOGO: THE RULE OF JAMMEH, MUGABE AND THE EYADÉMAS

İpek, Volkan

Article | 2019 | Akademik Hassasiyetler6 ( 11 ) , pp.315 - 330

Long lasting presidencies are one of the most significant characteristics of thepostcolonial state nature in Sub-Saharan Africa. Presidents who ruled more than two termswith five years each by staying in power at least ten years justified their right to long lastingrule in two ways. In the first one, they claimed that it is their right to be the president byreferring to the leadership role they assumed in the colonial struggle given against colonizers.This was more valid for the first presidents of the postcolonial period in Sub-Saharan Africa. Inthe second one, they thought it was their right to long lasting rule because they regar . . .dedthemselves as the leaders who ended the political and economic instability caused by the formergovernment members. This was rather observed in the aftermath of the first presidential term inpostcolonial Sub-Saharan Africa. Even though presidents in two situations pledges political andeconomic welfare to people, segments of authoritarianism in their administration appeared bytime. This study tends to analyze the authoritarian administrations of Yahya Jammeh in theGambia, Robert Mugabe in Zimbabwe and Gnassingbé- Faure Eyadéma in Togo by linking theconcept of long lasting presidencies to the Third World state theory. In this context, this studyregards these three long lasting presidents as the shapers of the Third world state in their owncountries. Uzun zamanlı Cumhurbaşkanlıkları Sahra Altı Afrika devletlerinin en belirginözelliklerinden biridir. Beşer yıllık iki dönemden toplamda en az on yıl görevde kalabilenCumhurbaşkanları yönetici konumlarını iki şekilde haklı göstermişlerdir. Birincisi, kolonyaldönemde liderlikleri altında geçen bağımsızlık mücadelesini öne sürmüşlerdir. Bu daha çokSahra Altı Afrika ülkelerinin postkolonyal dönemlerindeki ilk Cumhurbaşkanlarındagözlemlenmektedir. İkincisi ise kendilerinden önceki yönetimlerin neden olduğu siyasi veekonomik istikrarsızlığa son verdiklerini düşünmüşlerdir. Bu da daha çok Sahra Altı Afrikaülkelerinin postkolonyal dönemlerindeki ikinci ve sonrasındaki Cumhurbaşkanlarındagözlemlenmiştir. İki durumda da Cumhurbaşkanları halka siyasi ve ekonomik refah sözü vermiş,ancak bu sözlerini tam anlamıyla yerine getiremedikleri gibi yönetimlerinde otoriter eğilimlerortaya çıkmıştır. Bu çalışma Sahra Altı Afrika’da uzun zamanlı Cumhurbaşkanlığı ile buotoriter yapılı siyasaların eklemlendiği üçüncü dünya devleti teorisi ile bağ kurarak Gambia’daYahya Jammeh, Zimbabwe’de Robert Mugabe, Togo’da Gnassingbé-Faure Eyadémayönetimlerini incelemektedir. Bu bağlamda çalışma söz konusu üç uzun zamanlıCumhurbaşkanını ülkelerindeki üçüncü dünya devletinin şekillenmesinde baş aktörler olarakkabul etmektedir Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms