Filtreler
Yapısal Kırılmalar Işığında Kalkınmakta Olan Ülkelerde Ekonomik Büyümenin Belirleyicileri

Aydoğan, Ebru Tomris | Uslu, Çağrı Levent | Ketenci, Natalya

Article | 2017 | Sosyoekonomi25 ( 33 ) , pp.37 - 58

Bu makale, yapısal kırılmaların mevcudiyetinde gelişmekte olan piyasalardaki ekonomik büyüme, finansal gelişme ve ticaret açıklığı arasındaki eşbütünleşme ilişkilerini incelemektedir. Ampirik analiz, 1995-2013 için, 21 gelişmekte olan ülkeyi üç aylık dönemler bazında kapsar. Makale, kullanılan değişkenlerin belirliyici bileşenlerindeki yapısal değişiklikleri test etmektedir. Bu çalışmada, tahmini büyüme denklemindeki yapısal kırılmaların varlığını değerlendirmek ve modelin parametrelerini incelemek için son ekonometrik teknikler uygulanmıştır. Seriler arasındaki uzun vadeli ilişkilerin varlığı bir, iki ve bilinmeyen harekete izin ve . . .ren üç alternatif eşbütünleşme tekniği ile incelendi. Makalenin ampirik sonuçları, ticaret açıklığının ekonomik büyüme üzerine etkisinin yapısal kırılmalar dikkate alındığında finansal kalkınmanın etkisine kıyasla daha güçlü olduğunu göstermektedir. This paper examines the cointegration relationships between economic growth, financial development and trade openness in emerging markets in the presence of structural breaks. The empirical analysis includes 21 emerging countries for 1995-2013, on a quarterly basis. The paper tests for structural changes in the deterministic components of variables in use. Recent econometric techniques are applied in this study to evaluate the presence of structural breaks in the estimated growth equation and to examine the parameters of the model. Existence of the long-run relationships between the series were examined by three alternative cointegration techniques that allow for one, two and unknown number of shifts. The empirical results of the paper indicate a stronger effect of trade openness on economic growth compared to the financial development impact when structural breaks are considered Daha fazlası Daha az

TÜRKİYE’DE EKONOMİK KRİZLERİN FİNANSAL DEĞİŞKENLERLE TAHMİNİ ÜZERİNE BİR DENEME

Uslu, Çağrı Levent

Article | 2017 | Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi31 ( 5 ) , pp.1181 - 1199

Ekonomik kriz modern ekonomilerde belirli aralıklarla tekrarlayan, kimi ekonomistlere göre kaçınılmaz, kimilerine göre de doğru teşhis ve tedavi sonucu engellenebilecek bir mevhumdur. Bu çalışmada Türkiye'nin yakın dönemde yaşadığı iki krizin, 2001 ve 2008, öncü göstergeler yöntemi ile tahmini yapılmıştır. Kullanılan veri seti 1996:01 ile 2016:01 dönemlerini kapsamayan aylık verilerdir. Tahminde, öncü göstergeler literatüründe ekseriyetle kullanılan lojit model kullanılmıştır. Yapılan analizin sonucunda, hem Türkiye'nin farklı dönemlerini hem de farklı ülkeleri inceleyen çalışmalardan farklı sonuçlar bulunmuştur. Bu sonucun nedenler . . .i irdelendiğinde, kullanılan değişkenlerin ve modelin sabit kur sistemi altındaki ekonomilerde daha doğru sonuçlar doğurduğu ve incelenen iki krizden yalnızca birinin (2001) parasal kriz tanımına tam olarak uyduğu gerçeği görülmektedir. Açıklanan değişken olarak kullanılan Kur Baskı İndeksi (KBİ) veri setinde yer alan 241 gözlemden sadece 7'sinde kriz tespit edebilmiş ve bu durum modelin açıklama gücünde kayda değer bir azalmaya neden olmuştur Economic crisis is self-repeating phenomenon in modern economies. For some authors, economic crisis are inevitable and for others it may be prevented by correct detection of the problem and implementing correct policies. In this study, recent crisis that Turkey faced (2001 and 2008) are analyzed by employing leading indicators literature. The dataset employed in this study covers monthly data for the period between 1996:01 and 2016:01. Following the general trend in leading indicators literature, a logistic model is employed in the study. The results of the study are in an un-similar fashion compared to those of other studies conducted either for different periods for Turkey, or for some other countries. This may be due to the fact that, the dataset and methodology employed in this study is more suitable for the countries under fixed currency regime, and that only one crisis under investigation (2001) truly corresponds to the definition of financial crisis. The explained variable, Exchange Rate Pressure Index could detect 7 crisis periods out of a total 241 observations, and this damaged the explanatory power of the regression significantl Daha fazlası Daha az

Türkiye’de İl Bazında Milli Geliş Eşitsizliği ve İller Arası Coğrafi Otokorelasyon: 1992-2013

Uslu, Çağrı Levent

Article | 2017 | Sosyoekonomi25 ( 34 ) , pp.197 - 212

Bu çalışmanın amacı il bazında gelir eşitsizli ve iller arasında mekânsal otokorelasyonu, zengin ve fakir illerin dağılımının tesadüfi ya da bir şablon takip edip etmediğini incelemektir. Gini sonuçları incelenen dönem boyunca artış göstermektedir ki bu da gelir eşitsizliğinin artığına işarettir. Gini ile illerin nüfuslarının da dikkate alındığı Ağırlıklı Gini sonuçları kıyaslandığında gelir eşitsizliğinin daha da arttığı görülmektedir. Mekânsal otokorelasyon sonuçları iller arasında kayda değer seviyede otokorelasyon olduğunu ortaya koymaktadır. Fakir (zengin) iller çoğunluklar diğer fakir (zengin) iller ile çevrelenmiştir. Bir diğ . . .er önemli sonuç ise, batılı zengin iller ile doğudaki fakir iller arasında çizilebilecek farazi bir sınırın olduğu ve bu sınırın zaman içerisinde daha batıya kaydığıdır. Bu durum ülkedeki zenginliğin zaman içerisinde battı illerinde konsantre olduğu şeklinde yorumlanabilir. The aim of this paper is to investigate provincial income inequality, the degree of spatial autocorrelation between provinces in Turkey and to determine whether low and high income provinces are randomly distributed or not. Gini Results indicate that coefficients are increasing throughout the period, and regional income inequality is increasing over time. The difference between the Weighted and Unweighted Gini coefficients reveals that the level of inequality further increases when population shares of provinces are taken into consideration. Spatial autocorrelation results indicate that there is a strong spatial autocorrelation between provinces. Low (high) income provinces are mostly surrounded by low (high) income provinces. Results also indicate a tentative border between the high income west and poor income east provinces. This border moves even further west throughout the period under question. This fact may be interpreted as further concentration of richness at the western province Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms