Filtreler
Mobbing and work alienation: Support from colleagues as a moderator

Demirel, Ayse Gönül | Ötken, Ayse Begüm | Kunday, Özlem

Article | 2012 | Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi30 ( 1 ) , pp.1 - 28

Bu çalısmanın amacı psikolojik taciz ve ise yabancılasma arasındaki iliskiyi ve bu iliski içerisinde çalısma arkadaslarından alınan destegin rolünü incelemektir. Mobbing Leymann’ın gelistirdigi Inventory of Pscyhological Terror ise yabancılasma ise Mottaz’ın gelistirdigi ise Yabancılasma ölçekleri kullanılarak ölçülmüstür. Çalısmanın örneklemi İstanbul’da farklı sirketlerde çalısan 182 beyaz yakalı çalısandan olusmaktadır. Yapılan analizler sonucunda arastırmanın hiptezleri dogrulanmıs ve psikolojik tacizin ise yabancılasmayı etkiledigi ortaya konulmustur. Ayrıca, çalısma arkadaslarından alınan destegin de sartlı degisken rolü oynad . . .ıgı sonucuna ulasılmıstır. Her ne kadar psikolojik taciz son dönemlerde sıklıkla çalısılan konularda biri olsa da çalısmanın sonuçları psikolojik taciz ile ise yabancılasma arasındaki iliski açısından yöneticilere önemli bir bakıs açısı sunmaktadır. The purpose of this study is to investigate the relationship between mobbing and work alienation with a special emphasis on the role of support from colleagues. A questionnaire based on Leymann Inventory of Psychological Terror scale which measures mobbing and Mottaz (1981) 21-item that measures work alienation was used to assess this relationship. The sample constitutes of 182 professionals employed in various companies in Istanbul. The findings supported the main research hypothesis and showed that mobbing influences work alienation. Support from colleagues has a moderating role in the relationship between mobbing and work alienation. The results of this research provide important insight to existing theory and have practical implications for managers in terms of the relationship between mobbing and work alienation Daha fazlası Daha az

ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK VE PSİKOLOJİK SAHİPLENME ARASINDAKİ İLİŞKİ VE BU İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL ADALETİN ROLÜ

Ötken, Ayşe Begüm

Article | 2015 | Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi33 ( 2 ) , pp.113 - 140

Psikolojik sahiplenme, bireylerin herhangi bir nesneyi kendilerininmiş gibi hissettiği durum olarak tanımlanmaktadır. Bireyler, hukuki anlamda bir sahiplik olmasa da örgüte, gruba, fikre, öneriye, ekipmana ve işe karşı psikolojik sahiplenme geliştirebilmektedirler. Psikolojik sahiplenmenin öncelleri ve sonuçları hakkında sınırlı sayıda araştırma bulunması konuyu ilginç kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı da algılanan örgütsel destek ile psikolojik sahiplenme arasındaki ilişkiyi incelemek ve bu ilişkide birçok örgütsel davranışı açıklama potansiyeline sahip olan örgütsel adaletin rolünü araştırmaktır. Veriler, anket yolu ile İstanbulda . . .farklı sektörlerde faaliyet gösteren örgütlerdeki 250 çalışandan toplanmıştır. Araştırma sonuçları, algılanan örgütsel desteğin işle ilgili destek ve duygusal destek olmak üzere iki faktörden oluştuğunu ve her iki faktör ile psikolojik sahiplenme arasında pozitif bir ilişkinin bulunduğunu ortaya koymaktadır. Buna ek olarak, sonuçlar dağıtım, etkileşimsel ve işlemsel adaletin çalışana işle ilgili verilen destek ile psikolojik sahiplenme arasında düzenleyici role sahip olduğunu gösterirken, örgütsel adaletin düşük olduğu durumlarda işle ilgili verilen destek ile psikolojik sahiplenme arasında anlamlı bir ilişkinin söz konusu olduğu gibi ilginç bir sonucu da vurgulamaktadır. Psychological ownership is defined as the state which individuals feel that a piece of target is theirs. Even in the absence of legal ownership, individuals might develop psychological ownership directed at an organization, a group, an idea, a suggestion, an equipment or a job. Limited research on the antecedents and consequences of psychological ownership make the concept rather interesting. Thus, the purpose of this study is to investigate the relationship between perceived organizational support and psychological ownership and the role of organizational justice which has the potential to explain various organizational behavior. Data were collected by questionnaires from 250 employees working in different organizations operating in different sectors. Results showed that perceived organizational support items loaded on two factors as work related support and emotional support and there is a positive relationship between both of the perceived organizational support factors and psychological ownership. Additionally, results showed that distributive, interactional and procedural justice has a moderating role on the relationship between work related support and psychological ownership stressing that this relationship is significant only when the organizational justice factors are low in the organization Daha fazlası Daha az

Türkiye’de tartışmalı reklamlar: Kuşaklar arası karşılaştırma

Yolbulan, Elif Okan | Yalman, Neva

Article | 2013 | Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi31 ( 2 ) , pp.135 - 152

Bu çalışma Türkiye’de farklı kuşakların tartışmalı reklamlara bakış açılarını araştırmayı hedeflemektedir. Sunulan araştırmanın hem pazarlama yönetimi açısından hem de teorik açıdan katkı sağlayacağına inanılmaktadır. Çalışma kapsamlı yazın taramasını ve görgül bir çalışmayı içermektedir. Reklamlara karşı genel tutumu, rahatsız edici bulunan reklam kategorilerinin ve rahatsız olunma nedenlerinin öğrenilmesini hedefleyen soru formu kolayda örnekleme metodu ile seçilen ailelerden X ve Y Kuşaklarına mensup bireylere (toplam 442 örneklem) uygulanmıştır. statistiksel analizler ardından yapılan değerlendirme sonucunda kuşaklar arasında re . . .klamı yapılan ürünler ve reklamların tartışmalı bulunma sebepleri açısından önemli farklar görülmüştür. Araştırma sonunda Türkiye pazarında bulunan uluslararası markaların küresel iletişim stratejilerini ne derece yerelleştirmeleri gerektiği konusuna ışık tutacak bulgular tartışılmaktadır. The purpose of this study is to understand whether there is difference regarding controversial advertising between members of generation X and generation Y in Turkey. Managerial and theoretical contribution is also aimed in this study. The questionnaire was conducted on 442 respondents, collected through convenience sampling. The results of the study indicate numbers of statistical differences between generation X and Y as well as intergenerational differences that were found to have a strong affect on the attitudes toward various controversial products with the reasoning of these being offensive. This study provides valuable findings for global marketers and advertisers who want to develop an understanding on cultural sensitivities and differences in Turkey Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms