Filtreler
Filtreler
Bulunan: 46 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [5]
Tam Metin [1]
Yazar [20]
Yayın Türü [2]
Konu Başlıkları [20]
Yayın Tarihi [11]
Dergi Adı [20]
Dil [2]
Yazar Departmanı [1]
Kobilerde stratejik finansal yönetim uygulamaları, büyüme ve rekabetçilik: Bir literatür incelemesi

Karadağ, Hande

Article | 2014 | Muhasebe ve Finansman Dergisi0 ( 63 ) , pp.171 - 188

Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler), istihdam, GSMH, inovasyon ve girişimciliğe olan katkıları nedeniyle, gerek Türkiye'de, gerekse dünya çapında sosyo- ekonomik büyümenin belkemiği olarak nitelendirilmektedir. Ülkemizde, kayıtlı işletmelerin % 99,9'u KOBİ statüsünde olduğundan, KOBİ'lerin sosyal ve ekonomik açıdan önemi diğer ülkelere kıyasla çok daha yüksektir. Türkiyede KOBİ ler, özellikle 1980 sonrasında birçok alanda ilerlemeler kaydetmiş olmalarına karşın, halen önemli zorluk ve sıkıntılarla karşı karşıyadır. KOBİlerde stratejik finansal yönetim, KOBİlerin en önemli yönetimsel sorunlarının başında gelmektedir. Konu çal . . .ışma içeriğinde, ilk bölümde dünyada ve Türkiyede KOBİlerin önemi ve karşılaştıkları sorunlar ile ilgili yapılmış güncel çalışmalar özetlenmekte, ikinci bölümde KOBİ finansal yönetim literatüründe büyüme ve rekabetçilik göstergeleri ele alınmaktadır. Üçüncü ve son bölümde ise KOBİlerde yönetim konusunda en önemli alanlardan birisi olmakla birlikte literatürde 2005 yılından bu yana yeralmaya başlayan stratejik finansal yönetim (SFY) konusundaki uygulamaların dünya ve ülkemiz KOBİlerinin büyüme, performans ve rekabetçiliği üzerindeki etkilerini araştırmaya yönelik çalışmalarla ilgili literatür taraması sunulmaktadır. Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) are regarded as the drivers of socio- economic growth, due to their vital role in new job creation, increase in GDP, entrepreneurship and innovation . In Turkey, 99.9 % of all enterprises fall into SME category. Therefore, the significance of SMEs for Turkish economy and society is much higher in Turkey, compared to other emerging and developed countries. Despite their major developments and achievements, Turkish SMEs are still faced with major challenges and problems. Strategic financial management (SFM) in SMEs, which is a research area that has attracted the interest of researchers after 2005, although it plays a vital role in the survival, growth and competitiveness of SMEs, is one of the key managerial areas of SMEs.This project aims to review the literature on SFM, growth and competitiveness in SMEs and their interrelationships, both on global and national bases Daha fazlası Daha az

Endüstriyel faktörler, benzersiz kaynaklar ve performans ilişkisi: İmalat ve hizmet sektörü işletmeleri üzerine bir araştırma

Kamaşak, Rıfat | Yozgat, Uğur

Article | 2013 | Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi13 ( 27 ) , pp.114 - 136

Bu araştırmada işletmeler arası performans farklılıklarının açıklanmasında işletmeye ait benzersiz kaynak ve yetenekler ile içerisinde faaliyette bulunulan sektöre ait endüstri faktörlerinin karlılık ve pazar performansı üzerinde sağladığı nispi katkı incelenmiştir. 115’i imalat, 71’i ise hizmet sektöründe faaliyet gösteren 186 firma üzerinde işletme temelli kaynaklar ile endüstri faktörlerinin performans üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlayan bir ölçek kullanılarak gerçekleştirilen araştırma sonunda, işletme temelli kaynakların gerek karlılık gerekse pazar performansının açıklanmasında endüstriyel faktörlere oranla belirgin dere . . .cede daha fazla katkı sağladığı bulunmuştur. Ayrıca, işletme temelli benzersiz kaynak ve yetenekler ile endüstriyel faktörlerin performansa etkilerinin imalat ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerde ayrı ayrı incelenmesi sonrasında, benzersiz kaynak ve yeteneklerin hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin karlılık ve pazar payı performansının açıklanmasında imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelere oranla daha fazla açıklayıcılığa sahip olduğu görülmüştür. The aim of this study was to investigate the relative effects of structural characteristics of industries and unique firm-level factors on profitability and market performance differences among Turkish firms. A total of 186 firms, 115 from manufacturing and 71 from services industries were analyzed through a questionnaire aiming to measure the relative impact of industry and firm effects on firm performance and the findings revealed that firm- level resources had a greater effect in explaining performance variation than industry structure in the Turkish business context. Moreover, having analyzed the relative impact of industry and firm effects on overall performance based on sales turnover, market share and profitability measures in manufacturing and services firms separately, unique firm-level resources were found to be much more important in explaining performance variation in service firms than in manufacturing firms Daha fazlası Daha az

The ARDL approach to cointegration analysis of tourism demand in Turkey with Greece as the substitution destination

Ketenci, Natalya

Article | 2009 | ODTÜ Gelişme Dergisi36 ( 2 ) , pp.363 - 382

Bu çalışma, Türkiye'nin 13 ülke île turizm talebi modelini incelemektedir. Bu ülkeler Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya, Rusya, İsveç, İsviçre, İngiltere ve Amerika'dır. Çalışmanın amacı Türkiye'nin turizm talebini belirleyen faktörlerle, kullanılan modeldeki eşbütünleşik ilişkisini incelenmektir. Bunun için Pesaran ve Pesaran (1997)'nin ARDL modeli, özellikle kısa zaman serilerine daha uygun olduğu için kullanılacaktır. Çalışmanın sonucu olarak modeldeki değişkenler arasında uzun vadede istatistiksel açıdan anlamlı eşbütünleşik ilişki bulunmuştur. Sonuçlarda, hem kısa zamanda hem de uzun . . .zamanda, turizm talebini etkileyen en belirgin faktör olarak turist gelişi bulunmuştur. Ayrıca CUSUM ve CUSUMSQ testleri modelin birçok ülkede istikrarlı olduğunu göstermektedir. This paper estimates tourism demand model for Turkey from 13 countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Denmark, France, Germany, Holland, Italy, Russia, Sweden, Switzerland, United Kingdom and United States. The aim of this paper is to investigate the determinants of demand for Turkey’s tourism and to examine cointegration relationships in the considered model, over the period from 1996 to 2006 year on the monthly basis. This paper uses the autoregressive distributive lag (ARDL) approach advocated by Pesaran and Pesaran (1997), which is more appropriate for studies with small samples. From our results we found evidence at the high significance level of a long-run cointegration relationships among the variables. The study shows that the most significant impact on the tourism demand in the long-run as well as in the short-run has income of tourist arrivals. In addition, the applied CUSUM and CUSUMSQ stability tests confirm the stability of the tourism demand model in most of considered countries Daha fazlası Daha az

The Public Policy Implications of the Persistence of a Monopoly Versus a Duopolistic Market

Özçam, Ahmet

Other | 2012 | Bogazici Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies26 ( 1 ) , pp.67 - 79

Bu çalışmada, üretim maliyetini azaltıcı yeni bir teknolojinin patentine başkalarından önce davranarak sahip olan ve istismar gücünü kullanan mevcut bir tekel ile piyasaya potansiyel ikinci bir firmanın girmesine izin veren bir tekelci piyasa ortamlarında sosyal refah neticeleri devlet politikaları açısından incelenmiştir. İyi bilinmektedir ki verimlilik etkisine göre mevcut tekelin özel dürtüsü piyasaya girebilecek yeni firmanınkinden daha fazladır. Ancak, tüketici fazlası düopol piyasa şeklinde tekel durumuna göre daha çok olduğu göz önünde bulundurulursa, genel sosyal refah neticelerinin biraz daha fazla araştırılmasının ilgi çek . . .eceği düşünülmüştür. Bu iki piyasa şeklinin hiç birinde sosyal refah neticelerinin diğer piyasa şekline mukayeseyle yeknesak bir şekilde üstün olmadığı bulunmuştur. Dolayısıyla, düzenleyici devlet açısından tekelcinin piyasada In this paper, the welfare implications of a market environment where a new technology which reduces the cost of production that can be exploited by a preempting monopolist which obtains a patent or allows a potential entrant to share the market are investigated from a public policy point of view. The well known efficiency effect indicates thatprivate incentives of the monopolist are greater than those of a new entrant. However, since the consumers benefits are higher under the two-firm market structure compared to those under the pure monopolist situation, it was interesting to examine the overall welfare results further. In neither of these two market structures was the welfarethe society found to be uniformly superior to the other. Therefore, the implicationsgovernment regulation are to allow the monopolist to reign if it introduces a significant technological cost reduction, and to promote the competition if the new cost-saving technology is small. An example from Turkey is given where in 2007 Royal Dutch Shell won a tender and acquired a portion of piped gas distribution from a giant Turkish formerly monopolist state company. the of fo Daha fazlası Daha az

Alkollü İçecek Vergilerinin Sosyal Maliyetleri Azaltıcı Etkilerinin Bireysel Tutumlar Yönünden Analizi (İstanbul İli Örneği)

Gergerlioğlu, Ufuk | Sümer, Kutluk Kağan

Article | 2015 | Sosyoekonomi23 ( 24 ) , pp.98 - 117

Bu makalede, Türkiye perspektifinde alkollü içecekler üzerine salınan özel tüketim vergilerinin sosyal maliyetleri azaltıcı etkilerinin bireysel tutumlar yönünden analizi yapılacak ve ortaya çıkan sonuçlar eğitim, gelir ve medeni hal değişkenleri göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir. In this article, in terms of education, income and marital status variable from the perspective of the Turkey the social costs mitigating effects of spirits sale taxes which imposed on the individual attitudes will be analyzed.

The Effect of Authentic Leadership on Intrinsic Motivation of Millennial Engineers Working in Information Technology (IT) Sector

Aydoğdu, Birgül | Alkan, Deniz Palalar

Article | 2019 | İşletme Araştırmaları Dergisi11 ( 3 ) , pp.1503 - 1517

Purpose – This study focuses on millennial engineers working in IT sector in Turkey and aims to investigate the effect of authentic leadership on their intrinsic motivation on the basis of self-determination theory.Design/Methodology/Approach – This study is a descriptive study exploring the relationship between authentic leadership and intrinsic motivation of millennial engineers. Survey technique is used and online survey is carried out with the engineers working for at least one year or more in IT departments of different companies operating in finance, telecommunication and software development sector in Turkey. The sample size . . .is 196 and the sample includes both male and female engineers at different ages belonging to millennial generation.Findings – This study shows that there is a positive relation between authentic leadership and intrinsic motivation of millennial engineers. This means that authentic leadership increases intrinsic motivation of millennial engineers and millennial engineers working with authentic leaders show more self-determined behaviors and involve more in activities that they are inherently satisfied by doing. This result has important implications for the organizations that have millennial engineers.Research Limitations/Implications – More generalizable findings might be obtained if this study is carried out by a larger number of participants working in IT departments of companies operating in different sectors and if the data are collected within a longer time frame.Practical Implications – This study includes managerial implications for organizations in developing, training, recruiting leaders and in strategy making processes.Originality/Value – There is a limited literature on the effect of authentic leadership on intrinsic motivation of millennials. This thesis aims to fill this gap in the literature and the conclusions drawn are intended to provide guidance to leaders and managers to better understand and motivate millennial engineers in order to sustain the workforce in the long run Daha fazlası Daha az

MUHASEBE, KURUMSAL YÖNETİM VE ETİK ÜÇGENİNDE, ETİK KOD UYGULAMALARININ ÖNEMİ: BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERDE ETİK KOD UYGULAMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Kaya, Can Tansel | Ergüden, A Engin

Article | 2014 | Muhasebe ve Denetime Bakış0 ( 42 ) , pp.49 - 68

Şeffaflık ilkesini birincil amaç edinen muhasebe dünyası, bu amacının başarısı için bugün çok çeşitli girişim vedeğişimleri yaşamaktadır. Sayısız skandala tanık olmuş bir yakın zaman kesiti incelendiğinde, ortak paydalarda muhasebe ve genel yönetim uygulamalarının kurumsal yönetim ve etik değerleri özümsenmemiş olduğu gerçeği karşımıza çıkmaktadır. Başta etik kavramı, iş etiği ve de etik beklentileri artırmak, etik konulardaki diyalogları yasallaştırmak, etik karar vermeyi teşvik etmek ve uygulamalar için yetkiyi kötüye kullanımın engellenmesini amaçlayan etik kodların, gerek olası skandalların önüne geçmesi; gerekse şeffaf ve hesap . . . verebilir piyasalar yaratabilmesi için tüm şirketler tarafından özümsenmesi bir olmazsa olmaz şart halini almıştır. Bu çalışmanın amacı, Sermaye Piyasası ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında halka açık şirketlerdeki etik kodların ne şekilde geliştirildiği ve etkin kullanıldığının araştırılmasıdır In the name of establishing the concept of transpearency as its primary concern, world of accounting is current- ly facing a number of various attempts and changes. When the recent time era with many scandals is observed, it is obvious that the accounting and the general management practices do not embrace the corporate governan- ce and the ethical values. In addition to the basic concept of ethics, ethical codes which aim to improve work ethics, ethical expectations, encourage ethical communication, ethical decision making, and prevent the misu- sage of authority, has become a necessity in order to prevent potential scandals and create transparent and ac- countable markets. The purpose of this study is to investigate how ethical codes are developed and how effec- tively they are applied in publicly held companies according to the Capital Markets and Turkish Commercial Cod Daha fazlası Daha az

Yapısal Kırılmalar Işığında Kalkınmakta Olan Ülkelerde Ekonomik Büyümenin Belirleyicileri

Aydoğan, Ebru Tomris | Uslu, Çağrı Levent | Ketenci, Natalya

Article | 2017 | Sosyoekonomi25 ( 33 ) , pp.37 - 58

Bu makale, yapısal kırılmaların mevcudiyetinde gelişmekte olan piyasalardaki ekonomik büyüme, finansal gelişme ve ticaret açıklığı arasındaki eşbütünleşme ilişkilerini incelemektedir. Ampirik analiz, 1995-2013 için, 21 gelişmekte olan ülkeyi üç aylık dönemler bazında kapsar. Makale, kullanılan değişkenlerin belirliyici bileşenlerindeki yapısal değişiklikleri test etmektedir. Bu çalışmada, tahmini büyüme denklemindeki yapısal kırılmaların varlığını değerlendirmek ve modelin parametrelerini incelemek için son ekonometrik teknikler uygulanmıştır. Seriler arasındaki uzun vadeli ilişkilerin varlığı bir, iki ve bilinmeyen harekete izin ve . . .ren üç alternatif eşbütünleşme tekniği ile incelendi. Makalenin ampirik sonuçları, ticaret açıklığının ekonomik büyüme üzerine etkisinin yapısal kırılmalar dikkate alındığında finansal kalkınmanın etkisine kıyasla daha güçlü olduğunu göstermektedir. This paper examines the cointegration relationships between economic growth, financial development and trade openness in emerging markets in the presence of structural breaks. The empirical analysis includes 21 emerging countries for 1995-2013, on a quarterly basis. The paper tests for structural changes in the deterministic components of variables in use. Recent econometric techniques are applied in this study to evaluate the presence of structural breaks in the estimated growth equation and to examine the parameters of the model. Existence of the long-run relationships between the series were examined by three alternative cointegration techniques that allow for one, two and unknown number of shifts. The empirical results of the paper indicate a stronger effect of trade openness on economic growth compared to the financial development impact when structural breaks are considered Daha fazlası Daha az

Mobbing and work alienation: Support from colleagues as a moderator

Demirel, Ayse Gönül | Ötken, Ayse Begüm | Kunday, Özlem

Article | 2012 | Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi30 ( 1 ) , pp.1 - 28

Bu çalısmanın amacı psikolojik taciz ve ise yabancılasma arasındaki iliskiyi ve bu iliski içerisinde çalısma arkadaslarından alınan destegin rolünü incelemektir. Mobbing Leymann’ın gelistirdigi Inventory of Pscyhological Terror ise yabancılasma ise Mottaz’ın gelistirdigi ise Yabancılasma ölçekleri kullanılarak ölçülmüstür. Çalısmanın örneklemi İstanbul’da farklı sirketlerde çalısan 182 beyaz yakalı çalısandan olusmaktadır. Yapılan analizler sonucunda arastırmanın hiptezleri dogrulanmıs ve psikolojik tacizin ise yabancılasmayı etkiledigi ortaya konulmustur. Ayrıca, çalısma arkadaslarından alınan destegin de sartlı degisken rolü oynad . . .ıgı sonucuna ulasılmıstır. Her ne kadar psikolojik taciz son dönemlerde sıklıkla çalısılan konularda biri olsa da çalısmanın sonuçları psikolojik taciz ile ise yabancılasma arasındaki iliski açısından yöneticilere önemli bir bakıs açısı sunmaktadır. The purpose of this study is to investigate the relationship between mobbing and work alienation with a special emphasis on the role of support from colleagues. A questionnaire based on Leymann Inventory of Psychological Terror scale which measures mobbing and Mottaz (1981) 21-item that measures work alienation was used to assess this relationship. The sample constitutes of 182 professionals employed in various companies in Istanbul. The findings supported the main research hypothesis and showed that mobbing influences work alienation. Support from colleagues has a moderating role in the relationship between mobbing and work alienation. The results of this research provide important insight to existing theory and have practical implications for managers in terms of the relationship between mobbing and work alienation Daha fazlası Daha az

Testing for structural change in the bilateral trade elasticities of Turkey

Uz, İdil

Article | 2010 | ODTÜ Gelişme Dergisi37 ( 1 ) , pp.53 - 72

Bu çalışma Türkiye 'nirı temel ticari ortakları ile gerçekleştirdiği çift yönlü dış ticaret esnekliğini Gregory ve Hansen (GH) yaklaşımıyla incelemektedir. Bu nedenle, GH yaklaşımı bilinmeyen bir zamanda yapısal kırık ihtimalini modele dahil ederek uzun dönemde, çift yönlü ihracat ve ithalat talebi fonksiyonlarındaki değişkenler arasında eşbütünleşik ilişki bulmuştur. Ticaret talebi döviz kuru esnekliği ile gelir esnekliğinin 1982-2007 yıllarını kapsayan ampirik sonuçları sunulmuş ve tartışılmıştır. This paper estimates the bilateral trade equations of Turkey and its major trading countries by using the Gregory and Hansen procedure. . . . We allowed for a structural break at an unknown date within the Gregory and Hansen (GH) framework and obtained a cointegrating relationship especially between variables in the export and import demand equations at the bilateral level. The empirical analysis of the exchange rate and income elasticity of trade demand, over the period 1982-2007, is presented and discussed Daha fazlası Daha az

ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK VE PSİKOLOJİK SAHİPLENME ARASINDAKİ İLİŞKİ VE BU İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL ADALETİN ROLÜ

Ötken, Ayşe Begüm

Article | 2015 | Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi33 ( 2 ) , pp.113 - 140

Psikolojik sahiplenme, bireylerin herhangi bir nesneyi kendilerininmiş gibi hissettiği durum olarak tanımlanmaktadır. Bireyler, hukuki anlamda bir sahiplik olmasa da örgüte, gruba, fikre, öneriye, ekipmana ve işe karşı psikolojik sahiplenme geliştirebilmektedirler. Psikolojik sahiplenmenin öncelleri ve sonuçları hakkında sınırlı sayıda araştırma bulunması konuyu ilginç kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı da algılanan örgütsel destek ile psikolojik sahiplenme arasındaki ilişkiyi incelemek ve bu ilişkide birçok örgütsel davranışı açıklama potansiyeline sahip olan örgütsel adaletin rolünü araştırmaktır. Veriler, anket yolu ile İstanbulda . . .farklı sektörlerde faaliyet gösteren örgütlerdeki 250 çalışandan toplanmıştır. Araştırma sonuçları, algılanan örgütsel desteğin işle ilgili destek ve duygusal destek olmak üzere iki faktörden oluştuğunu ve her iki faktör ile psikolojik sahiplenme arasında pozitif bir ilişkinin bulunduğunu ortaya koymaktadır. Buna ek olarak, sonuçlar dağıtım, etkileşimsel ve işlemsel adaletin çalışana işle ilgili verilen destek ile psikolojik sahiplenme arasında düzenleyici role sahip olduğunu gösterirken, örgütsel adaletin düşük olduğu durumlarda işle ilgili verilen destek ile psikolojik sahiplenme arasında anlamlı bir ilişkinin söz konusu olduğu gibi ilginç bir sonucu da vurgulamaktadır. Psychological ownership is defined as the state which individuals feel that a piece of target is theirs. Even in the absence of legal ownership, individuals might develop psychological ownership directed at an organization, a group, an idea, a suggestion, an equipment or a job. Limited research on the antecedents and consequences of psychological ownership make the concept rather interesting. Thus, the purpose of this study is to investigate the relationship between perceived organizational support and psychological ownership and the role of organizational justice which has the potential to explain various organizational behavior. Data were collected by questionnaires from 250 employees working in different organizations operating in different sectors. Results showed that perceived organizational support items loaded on two factors as work related support and emotional support and there is a positive relationship between both of the perceived organizational support factors and psychological ownership. Additionally, results showed that distributive, interactional and procedural justice has a moderating role on the relationship between work related support and psychological ownership stressing that this relationship is significant only when the organizational justice factors are low in the organization Daha fazlası Daha az

Ürün Tercihlerini Etkileyen Ambalaj Tasarım Faktörlerinin Kısmi Yarar Konjoint Analizi İle Belirlenmesi: Organik Sabun Ürünü Üzerine Bir Çalışma

Calli, Meltem Kiygi | Kilic, Semih

Article | 2019 | Business and Economics Research Journal10 ( 1 ) , pp.259 - 276

Bu çalışmanın amacı farklı ambalaj tasarımlarının tüketici satın alma niyetine olan etkileriniortaya koymak ve bu etkinin hangi ambalaj tasarımı için en fazla olduğunu belirlemektir. Buamaçla ambalaj tasarımında bulunan farklı faktörler belirlenmiş ve her faktörün tüketicinin satınalma niyetine olan etkisi incelenmiştir. Bu çalışmada ambalaj tasarımının faktörleri ambalajın şekli,rengi ve üzerindeki yazılar için kullanılan yazı stilidir. Tüketicinin satın alma niyetini en çok etkileyenambalaj tasarım faktörünü belirlemek için bu araştırmada çevrimiçi anket yöntemi uygulanmış veveriler toplanmıştır. Farklı ambalaj tasarımları görsel . . .olarak tasarlanmış ve anket katılımcılarındanfarklı kombinasyonlardaki tasarımları satın alma niyetlerine göre derecelendirmeleri istenmiştir.Veriler kısmi yarar konjoint analiz yöntemi uygulanarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak organiksabun ürünü için tüketici satın alma niyetine etki eden ve en yüksek önem değerine sahip ambalajtasarımı belirlenmiştir. Analizle elde edilen fayda faktörünün katılımcıların demografik özelliklerinegöre farklılık gösterip göstermediği incelenmiş, pazar bölümlendirme yöntemlerinden biri olanfayda temelli bölümlendirme ile elde edilen pazar bölümleri de bu çalışmada araştırılmıştır. The purpose of this study is to determine the effects of different packaging designs onconsumer purchase intention and to determine the most effective packaging design. For thispurpose, different factors in the packaging design are determined and the effect of each factoron the consumers’ purchase intentions is investigated. In this study, the factors of the packagingdesign are the shape, color of the packaging and the writing style on it. In order to determine themost important factor of the packaging design, which affects the consumers’ purchase intentions,online survey method is applied and data are collected. Different packaging designs are generatedand the respondents are asked to rate the different design combinations according to theirpurchase intention. Data are analyzed by part-worth conjoint analysis method. As a result, thepackaging design, which has an effect on consumers’ preferences and purchase intentions andhas the highest importance rate, has been determined for the organic soap product. It has beenanalyzed whether the benefit factor differs according to the demographic characteristics of theparticipants. Additionally, the market segments obtained by benefit-based segmentation, one ofthe market segmentation methods, are also investigated in this study Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms