Filtreler
Filtreler
Bulunan: 92 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [5]
Tam Metin [1]
Yazar [20]
Yayın Türü [3]
Konu Başlıkları [19]
Yayın Tarihi [17]
Dergi Adı [17]
Dil [2]
Yazar Departmanı [1]
Araştırmacılar
DİŞ HEKİMLERİNİN SPOR DİŞ HEKİMLİĞİNDE TRAVMA VE KORUYUCU YÖNTEMLER KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bayraklı, Merve | Bozkurt, Orçun Doğuş | Kasımoğlu, Yelda | Tabakçılar, Derya | İnce, Elif Bahar Tuna

Article | 2018 | Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi28 ( 4 ) , pp.475 - 481

Amaç: Spor aktiviteleri ve karşılaşmalarında dental travma görülme sıklığı artmaktadır. Ağız koruyucusu kullanımı ile yaşanabilecek travmanın etkilerinin en aza indirildiği bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, diş hekimlerinin spor diş hekimliği ve dental travmalar ile ilgili bilgi düzeylerinin ölçülmesi, davranış ve tutumlarının belirlenmesidir. Gereç ve yöntem: 23 sorudan oluşan tanımlayıcı nitelikteki anket İstanbul ilinde kamu kuruluşunda veya özel sektörde çalışan diş hekimlerine basılı veya internet üzerinden ulaştırıldı. Anketi yanıtlayan 346 diş hekimi çalışmaya dahil edildi ve elde edilen yanıtlar kaydedildi. Verilerin değer . . .lendirilmesinde; ki-Kare analizi, Fisher Exact testi ve parametrik olmayan Sperman korelasyon değerleri kullanıldı. Sonuçlar p0,05 düzeyinde değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya katılan hekimlerin %94,80?ünün spor aktiviteleri sırasında ağız koruyucusu kullanımının travma karşısında koruyucu olduğunu düşündüğü belirlenmiştir. Ancak hekimlerin sadece klinikte %13,8?i hastalarına ağız koruyucusu uygulaması yapmaktadır. Hekimlerin ağız koruyucusu uygulamama nedenleri; %38,15?i herhangi bir eğitim almadığı için, %5,78?i hastalar tarafından yüksek maliyetli bulunduğu için, %3,76?sı diş hekimliği alanına girdiğini düşünmediği için, %42,77?si diğer sebepler olarak belirlenmiştir. Hekimlerin %62,43?ü ağız koruyucu uygulaması konusunda eğitim almamış iken; %29,48?ü yalnızca teorik, %8,09?u hem teorik hem pratik eğitim almışlardır. Konu hakkında eğitim almayan hekimlerin %84,1?i eğitim almak istediklerini belirtmiştir. Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre, ?stanbul ilinde çalışan diş hekimleri ağız koruyucusu kullanımının spor travmalarında etkili bir koruyucu uygulama olduğunu düşünmektedirler; ancak ağız koruyucusu uygulaması yapan diş hekimlerinin sayısı bu orana göre beklenildiği kadar yüksek bulunmamıştır. Aim: Sports activities and competitions increases the potential for possible dental trauma. It is known that the effects of trauma can be minimized with the use of mouthguards . The aim of this study is to evaluate the level of knowledge and behavior of dentists on sports dentistry and dental trauma. Material and Methods: In this study, the descriptive questionnaire including 23 questions was delivered via printed or internet to the dentists working in public or private clinics in Istanbul. 346 respondents who returned the completed data forms were included in the study. For statistical analysis, Chi-square test, Fisher?s exact test were used, and Sperman correlation were used for nonparametric tests. P value was set as 0.05. Results: It was determined that 94.80% of dentists participating in the study believed that the use of mouthguards during sports activities was protective against trauma. However, only 13.8% of dentists recommended their patients to wear mouthguard. The reasons why doctors do not apply mouthguards; 38.15% did not have any education, 5.77% was found to be costly by patients, and 42.77% was stated other causes, because 3.76% did not think it was belong to dentistry field. 62.43% of the dentists did not have education on mouthguard application; 29,48% had only theoretical education, 8,09% had both theoretical education and hands-on. 84.1% of dentists who did not have education on the subject stated that they wanted to have further education. Conclusion: As a result, this study shows that using mouthgards during sports activities is considered as an effective protective method by dentists in Istanbul. However, the percentage of dentists who apply mouthgards is not as high as expected Daha fazlası Daha az

Self-etch sistemler ile hibridizasyon; SEM çalışması

Say, Esra Can | Karakaya, Şölen | Soyman, Mübin | Özer, Füsun | Tagamı, Junji

Article | 2003 | Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Derg.(. Clinical Dentistry and Research)27 ( 3 ) , pp.7 - 11

Bu çalışmanın amacı, scanning elektron mikroskobu ile self-etch adezivlerin (Clearfil SE Bond; ABF Bond; Tyrian SPE; Prompt L Pop) dentine penetrasyon özelliklerinin ve hibrit tabakası oluşumlarının iki basamaklı bir total-etch sistemi (Single Bond) ile karşılaştırılmasıdır. 15 adet çürüksüz üçüncü büyük azı dişinin oklüzal minesi düşük devirli elmas disk (Isomet) ile kaldırıldı, oklüzal dentin yüzeyindeki smear tabakası 600 gritlik silisyum karbit (SiC) zımpara ile standardize edildi. Dentin bonding sistemleri üretici firmaların talimatları doğrultusunda dentin yüzeylerine uygulandı ve oklüzal yüzey 3mm yüksekliğinde kompozit ile r . . .estore edildi. Bağlanma yüzeyine dik olacak şekilde ikiye kesilen dişler, 24 saat % 10'luk nötral formolde bekletildi. Epoksi rezin içerisine gömülen örnekler seri SiC zımpara ve cila pastası ile cilalandıktan sonra argon etching yapıldı. Altın kaplanan örnekler scanning elektron mikroskobu ile incelendi. Clearfil SE Bond ile 0.5 um kalınlığında hibrit tabakası oluşumu saptanırken, ABF Bond sistemlerinin kullanıldığı örneklerde belirgin bir hibrit tabakası gözlemlenemedi, ancak dentin ve adeziv rezin arasında herhangi bir aralık da tespit edilmedi. Prompt L-Pop ile yaklaşık 2pm kalınlığında hibrit tabakası ve rezin uzantıları, Tyrian SPE, One Step Plus ve Single Bond ile belirgin ve keskin sınırlı 3um kalınlığında hibrit tabakası ile rezin uzantıları saptandı. Yüksek pH'lı zayıf self-etch adezivlerin smear tabakası ve yüzeyel dentine penetrasyonlan ve hibrit tabakası oluşumları sınırlı iken, düşük pH'lı agresif self-etch adezivlerin penetrasyon derinliği ve hibrit tabakası kalınlığının total-etch sistemleri ile benzerlik gösterdiği saptandı. The purpose of this study was to compare the effectiveness of self-etching systems (Clearfil SE Bond, ABF Bond, Tyrian SPE, Prompt L Pop) in penetrating dentin and the formation of the hybrit layers with a total-etch system (Single Bond). The occlusal enamel of third molars was removed using a low-speed saw, the smear layer on the occlusal dentin was standardized using 600 grit silisium carbide (SiC) paper. Dentin bonding systems uıere applied according to the manufacturer's instructions and composite was built up in 3 mm height. Bonded teeth were sectioned longitudinally to the bonded surface, stored 24 hours in 10 % neutral formalin. The specimens were embedded in epoxy resin, polished using senal SiC paper and polishing paste and then subjected to argon ion etching. The specimens were gold sputter coated and examined with a scanning electron microscope. Clearfil SE Bond created a O.Bum thick hybrid layer, uıith ABF Bond a definite hybrid layer could not be observed, however there was also no gap formation between dentin and bonding resin. Prompt L Pop created hybrid layers around 2 um thick with resin tag formation. Tyrian SPE and Single Bond shouıed hybrid layers around 3 um thick with resin tag formation. The ability to penetrate the smear layer and subsurface dentin of the mild self-etch adhesive systems with high pH is limited uıhereas the aggressive self-etch adhesive systems with low pH can solubilize smear layers and smear plugs and form hybrid layers with a thickness similar to total-etch systems Daha fazlası Daha az

Prefabrike elastomerik aparey ile sınıf II maloklüzyonun düzeltimi: Olgu raporu

Tozlu, Murat | Öztoprak, Mehmet Oğuz | Germeç, Derya Çakan

Article | 2011 | Türk Ortodonti Dergisi24 ( 1 ) , pp.57 - 66

Amaç: Bu olgu sunumunda sabit ortodontik tedavi görmek istemeyen, minör rotasyonları ve diastemalan bulunan Sınır II bölüm I maloklüzyona sahip 11 yaşındaki kız hastanın prefabrike elastomerik Multi-P aygıtı ile ortodontik tedavisi anlatılmaktadır. (Turk Ortodonti Dergisi 2011:24:57 66) Aim: In this case report, orthodontic treatment of an 11 year-old girl with Class II division 1 malocclusion with minor rotations and diastemas using prefabricated elastomeric appliance (Multi-P) is described. (Turkish I Orthod 2011;24:57-06)

Farklı Miktarlarda Doku Kaybına Uğrayan Endodontik Tedavi Görmüş Dişlerde Fiber Post Uygulamasının Kırılma Direncine Etkisi1

Başaran, Elif Türkeş | Gökçe, Yasemin Benderli

Article | 2018 | Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi39 ( 3 ) , pp.140 - 147

kuvvetlerine dayanım açısından etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada 40 adet küçük azı dişine MOD kavite açıldıktan sonra, kanal tedavisi işlemi ‘stepback’ ve lateral kondansasyon teknikleri kullanılarak gerçekleştirildi. Dişler kalan duvar kalınlıkları açısından 2 mm ve 1mm olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Her bir duvar kalınlığı grubu, fiber post uygulanıp uygulanmaması açısından 2'şer altgruba ayrıldı (n: 10). Fiber post yerleştirilmeyen alt gruplarda dişler mikrohibrit kompozit ile restore edildi. Fiber post altgruplarında ise, dişlere fiber post simante edilip, aynı kompozit kullanılarak restorasyo . . .nları tamamlandı. Örnekler, dahasonra universal test cihazına bağlanıp basma kuvveti uygulandı. Verilerin istatistiksel analizinde, Bonferroni düzeltmeliMann Whitney U testi kullanıldı (p0,05).BULGULAR: Farklı duvar kalınlıklarının ve fiber post uygulamasının etkisi karşılaştırıldığında gruplar arasındaistatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p0,05). Ancak, 1 mm duvar kalınlığı varlığında, fiber post uygulanan altgrup, fiber post uygulanmayan alt gruptan sayısal olarak daha yüksek direnç değerleri gösterdi (p0,05).TARTIŞMA ve SONUÇ: Kalan duvar kalınlığının yeterli olması durumunda, fiber post uygulaması, kanal tedavili küçükazıların kırılma direncini, sadece direkt restorasyon yapılmış dişlerdekine benzer şekilde etkilemektedir. Ancak duvarkalınlığının yetersiz olması durumunda fiber post uygulaması kanal tedavisi görmüş küçük azı dişlerinin direnciniarttırabilmektedir. INTRODUCTION: The influence of fiber post insertion on the fracture resistance of endodontically treated premolar teethwith various amounts of tissue loss was evaluated.METHODS: Forty extracted premolars were used. After preparing MOD cavities, endodontic therapy was performedusing the step-back and lateral condensation techniques. The teeth were divided into 2 groups according to theremaining wall thickness which were 2 mm (A) and 1 mm (B). Afterwards, each wall thickness group was subdivided into2 subgroups depending on whether fiber posts were inserted or not (n: 10). After restoration procedures, specimenswere attached to a universal testing machine and compressive force (kN) was applied. Data were analyzed with MannWhitney U test with Bonferroni correction(p0.05).RESULTS: There was no statistically significant difference in all groups (p0,05). However, in the presence of 1 mm wallthickness, the fiber-post-treated subgroup showed higher but statistically not significant fracture resistance in comparisonto the subgroup without fiber post application.DISCUSSION AND CONCLUSION: When the residual cavity wall thickness is sufficient, fiber post application showssimilar fracture resistance with the direct composite restoration in endodontically treated premolars. On the other hand,fiber post application may increase the fracture strength of endodontically treated premolars when the remaining wallthickness is compromised Daha fazlası Daha az

Microtensile bond strengths of Class  V restorations after conventional and laser preparation and SEM analysis of resin-dentin interface

Dikici, Burcu | Yurdagüven, Haktan | Soyman, Mübin

Article | 2016 | Cumhuriyet Dental Journal19 ( 1 ) , pp.35 - 43

Objectives: The aim of this study was to compare the bond strengths of Class V cavities prepared by laser treatment or conventional methods and restored with different adhesive systems. Materials and Methods: Fourty-eight premolars were randomly divided into two groups. In first group, cavities were prepared with Er:YAG laser; in the second group, cavities were prepared with the conventional method. Each group was divided in three subgroups according to the adhesive system (Clearfil Se Bond, Silorane, Futurabond). After termocycled for 1000 cycles, the microtensile test was performed in a universal testing machine. Data were analyze . . .d by two way ANOVA and post hoc Tukey's tests (p<0.05). Result: Results were as follows: Laser-Silorane (21.1±6.92 MPa); Conventional-Silorane (21.09±3.72 MPa); Laser-Futurabond (20.77±5.26 MPa); Conventional-Futurabond (19.01±3.89 MPa); Laser-Clearfil (24.14±5.4); Conventional-Clearfil (28.78±5.98). There are statistically significant differences between the adhesives for the tested parameters (p<0.05). Clearfil Se Bond presented significantly the highest, Silorane and Futurabond presented the lowest, wheras no significant differences were detected between these two (p<0.05). Regardless of the materials used, there were no significant differences between the laser and the conventional cavities.Conclusion: Er:YAG did not significantly improved the bond strength of adhesive systems. The application of Clearfil Se Bond to laser or conventional prepared dentin was found the most effective method Daha fazlası Daha az

Jasper jumper apareyinin kesici eğimleri ve yumuşak dokular üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesi

Nalbantgil, Didem | Sayınsu, Korkmaz | Işık, Fulya | Arun, Tülin

Article | 2004 | Türk Ortodonti Dergisi17 ( 1 ) , pp.47 - 56

Bu çalışmanın amacı genç erişkin hastalarda bölümlü arklar vasıtasıyla uygulanan Jasper Jumper apareyinin kesici dişler ve yumuşak dokular üzerine olan etkilerini sefalometrik olarak incelemektir. Araştırma grubumuzu iskeletsel Sınıf II maloklüzyonlu hastalardan oluşan bireyler oluşturmaktadır. Çalışmamızda, tedavi grubunda Jasper Jumper apareyi takılmadan hemen önce ve çıkartıldıktan hemen sonra, kontrol grubunda ise başlangıçta ve 6 ay sonra alınan toplam 60 adet lateral sefalometrik film (tedavi grubu 15 birey, kontrol grubu 15 birey) değerlendirilmiştir. Olguların seçiminde bireylerin mandibular retrognatiye bağlı iskeletsel ve . . .dişsel Sınıf EII malokllüzyona sahip olmasına, vertikal yöndeki büyüme ve gelişim paterninin normal veya low-angle olmasına ve pubertal gelişim atağının post-peak döneminde olmasına dikkat edilmiştir. Sefalometrik değerlendirme sonucu bölümlü arklar vasıtasıyla uygulanan Jasper Jumper aygıtının etkisine bağlı olarak meydana gelen anlamlı değişiklikler şöyledir. Üst keser dişler belirgin olarak posteriora doğru devrilip, uzarken, alt keser dişler belirgin olarak anteriora doğru devrilmiş ve gömülmüşlerdir. Oklüzal düzlem, meydana gelen dentoalveolar değişikliklere bağlı olarak saat yönünde rotasyon yapmıştır. Overjet ve overbite miktarında anlamlı bir azalma meydana gelmiştir. Yumuşak doku profili olumlu yönde etkilenmiştir. Üst keser dişlerin retrüzyonuna bağlı olarak üst dudak geri gitmiş ve alt dudak da üst keser dişlerin palatinalinden kurtulup, normalde olması gereken konuma gelmiştir. Ayrıca, devrilme hareketi sonucu önde konumlanan alt keser dişler, alt dudağı desteklemişlerdir. Üst dudağın retrüze olmasına bağlı olarak da, dudak gerginliğinde anlamlı bir azalma meydana gelmiştir. Sonuç olarak çalışmamızda, Jasper Jumper aygıtı ile iskeletsel Sınıf II maloklüzyonun tedavisi büyük ölçüde dentoal-veoler değişikliklere bağlı olarak gerçekleşmiştir. Jasper Jumper apareyi ile kesici dişler ve yumuşak doku yapılarında meydana gelen değişiklikler göz önüne alındığında, apareyin postpeak dönemde kullanılmasının bazı Sınıf II sınır vakalarda ortognatik cerrahiye bir alternatif olabileceği düşünülmektedir. The purpose o1 this study is to evaluate the dental and soft tissue changes in patients treated with the Jasper Jumper appliance which was filled with sectional arches. The study sample consisted of 30 subjects (15 treated, 15 untreated) with skeletal and dental Class II malocclusion. Our study was carried out on 60 lateral cephalometric films which were taken before placement and after removal of the Jasper Jumper appliance in the treatment group, and at inital and six months follow-up in the control group. The patient selection criteria were as follows skeletal and dental Class II malocclusion characterized by retrognathic mandible, normal or low angle vertical growth pattern, and post-peak growth period. The statistical assessment of the data suggested the following conclusions. The mandibular incisors were protructed and intructed while the maxillary incisors were retructed and extructed. The occlusal plane was rotated in clockwise direction as a result of dentoalveoler changes. Overbite and overjet were reduced in all patients. Soft tissue profiile improved significantly. As a result of the overjet reductiuon due to the retrusion of the upper incisors, the upper lip moved back and the lower lip no longer captured at the back of the upper incisors. Moreover, the lower incisors which are proclined supported the lower lip. Lip strength decreased favorably as a result of the upper incisors retrusion. The results of this study revealed that in late-adolescent patients Jasper Jumper appliance corrected Class II discrepancies mosbly through dentoalveolar changes. It is suggested that this treatment method coult be an alternative to orthognathic surgery in borderline Class II cases Daha fazlası Daha az

Treatment of a Class II Case with Palatally Inserted Distalization Mechanics in an Epilepsy Patient

Sırman, Sedef Sera Hepdarcan | Özcan, Mustafa | Tozlu, Murat

Article | 2017 | Turkish Journal of Orthodontics30 ( 2 ) , pp.61 - 68

This case report describes the protocol employed in the treatment of a patient with Class II malocclusion with mechanics including palatally positioned miniscrews. Treatment included the distalization of maxillary posterior teeth with mechanics including 2 miniscrews positioned on the palatal side. After a certain amount of distalization was achieved, the maxillary arch was bonded with Roth prescription brackets while the appliance was still active. When leveling of the upper arch was finished, the appliance was kept in the mouth as a retention device while the mandibular arch was bonded to continue treatment, which lasted for a tot . . .al of 15.5 months. Mandibular and maxillary fixed retainers were placed at the end of active treatment. Pretreatment and post-treatment records revealed that vertical and sagittal skeletal cephalometric findings were not affected. Miniscrew anchorage used during distalization is an effective non-extraction treatment option for dental Class II malocclusion correction Daha fazlası Daha az

Ortodontik anomaliler ve konuşma bozukluğu ilişkisi

Nalbantgil, Didem | Gönül, Neşe | Arun, Tülin

Article | 2011 | Türk Ortodonti Dergisi24 ( 1 ) , pp.74 - 80

Seslerin büyük bir bölümü oral kavitenin ön bölgesinde oluşmaktadır. Ortodontistler ve konuşma uzmanları yıllardır konuşma bozukluğu ile hem çeneler arası hem de dental malok-lüzyonlar arasındaki ilişkiyi çözebilmek için ororarengeal mekanizmanın fizyolojisini araştırmaktadır. Bu derlemenin amacı konuşma ve ortodonti arasındaki ilişki konusunda bilgi sunmaktır. (Türk Ortodonti Dergisi 2011;24:74-80) Most of specific speech movements are made in the anterior part of the mouth. The orthodontists and speech specialists have long been interested in the physiology of the oropharyngeal mechanism to understand the relationship between spee . . .ch defects and malocclusions. The aim of this review is to present information about the relationship between speech disorders and orthodontic abnormalities. (Turkish I Orthod 2011,24:74-80 Daha fazlası Daha az

TOTAL DİŞ EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN PANORAMİK MANDİBULAR İNDEKS İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Dölekoğlu, Semanur | Gürsoy, Hare | Özkurt, Zeynep Özkurt | Tomruk, Ceyda Özçakır

Article | 2015 | Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi25 ( 3 ) , pp.311 - 317

Amaç: Bu çalışmanın amacı total diş eksikliği olan, iskelet metabolizmasını etkileyebilecek sistemik hastalığı olan ve olmayan hastaları, panoramik mandibular indeks (PMİ) kullanarak alt çene kemik kaliteleri açısından değerlendirmektir. Materyal ve Metod:Total diş eksikliği olan ve panoramik radyografi çekilmiş 47 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların tıbbi anamnezleri incelendi ve iskelet metabolizmasını etkileyebilecek bir hastalığı olan 17 hasta ile, iskelet metabolizmasını etkileyebilecek hastalığı olmayan 30 hasta çalışmaya dahil edildi. Panoramik radyografiler üzerinde alt çene sağ ve sol foramen mentale bölge . . .lerinde ölçümler yapılarak inferior ve superior PMİ değerleri hesaplandıktan sonra istatistiksel analizler yapıldı. Bulgular: Sağ ve sol inferior PMİ ortalaması 0.340.08, sağ ve sol superior PMİ ortalaması 0.280.07 olarak bulundu. Cinsiyet, yaş ve sistemik hastalığa göre inferior ve superior PMİ değerlerine bakıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı (p0.05). Sonuç:Diş hastaların veya düşük kemik mineral yoğunluğu olan kişilerin belirlenmesinde, değerlendirilmesinde ve protetik planlamasında panoramik radyografilerin önemli bir rolü olduğu düşünülmektedir Aim: Son yıkamada kullanılan farklı kök kanal Aim: Evaluation of mandibular bone quality of healthy edentulous patients and edentulous patients with some disorders affecting skeletal metabolism with comparison according to panoramic mandibular index (PMI) values. Material and Method: 47 edentulous patients with panoramic radiographs were included in this study. Medical histories of these patients were reviewed. 17 patients with systemic disorders affecting skeletal metabolism were regarded as study group while control group consisted of 30 patients that have no systemic diseases which might affect skeletal metabolism. Measurements were performed in the right and left mental foramen regions on panoramic radiographs and statistical analysis was made after determination of inferior and superior PMI values. Results: Right and left inferior PMI and right and left superior PMI means were found as 0.340.08 and 0.280.07, respectively. Inferior and superior PMI values were not statistically significant when age, sex and systemic disorders has taken into consider (p0.05). Conclusion: Comparison of healthy edentulous patients and edentulous patients with some disorders affecting skeletal metabolism showed no statistically significant differences according to panoramic mandibular inde Daha fazlası Daha az

Oral skuamöz hücreli karsinom: 147 vakanın retrospektif çalışması /Oral squamous cell carcinoma: Retrospective study of 147 cases

Soluk, Merva Tekkeşin | Ersan, Nilüfer | Aksakallı, Nihan | Olgaç, Vakur | Alatlı, Canan

Article | 2012 | Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi (.Acta Odontologica Turcica)29 ( 2 ) , pp.93 - 98

Amaç: Skuamöz epitel, deri, dudaklar ve oral kavite müköz membranının primer yüzey yapısıdır. Baş ve boyun bölgesinin malign tümörlerinin % 86-95’i bu yapıdan kaynağını alır. Oral skuamöz hücreli karsinom (OSHK) ise oral kavitede görülen malign tümörlerin % 90’ından fazlasını oluşturmaktadır. Sıklıkla 40 yaş üzeri erkeklerde görülür. Tütün, alkol kullanımı ve kötü ağız hijyeni en önemli etyolojik faktörlerdendir. Klinik olarak ilk bulgu ağrısız ülserlerdir. En sık tutulum bölgeleri dil, ağız tabanı, alveolar ark ve sert damaktır. Bu çalışmanın amacı, OSHK’ların klinik ve histopatolojik özelliklerini değerlendirmek ve diş hekimlerini . . .n hangi sıklıkta bu tümör ile karşılaştığını ortaya koyarak farkındalığı artırmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 1999-2010 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Tümör Patolojisi Bilim Dalı’nda incelenmiş ve OSHK tanısı almış 147 vaka retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme yapılırken vakalar yaş, cinsiyet, tümör lokalizasyonu, biyopsiyi gönderen kurum ve klinik tanı özellikleri ile karşılaştırılmıştır. Hematoksilen-eozin boyalı kesitler incelenerek diferansiyasyon dereceleri değerlendirilmiştir. Tüm grafikler ve değerlendirmeler Microsoft Office Excel 2007 ile yapılmıştır. Bulgular: Çalışmamıza 50 kadın (% 34.01), 97 erkek (% 65.98) toplam 147 hasta alınmıştır. Ortalama yaş 60.51 bulunmuştur. Biyopsilerin 116’sı (% 78.91) üniversite hastanelerinden gönderilmiştir. Üniversite hastanelerinden gelen biyopsilerin içinde 96’sı (%82.75) diş hekimliği fakültelerinden gönderilen biyopsilerden oluşmaktadır. En sık görülen lokalizasyon alveolar ark 91 (% 61.90) olarak bulunmuştur. Histopatolojik olarak olguların % 43.53’ü iyi diferansiye, % 28.57’si orta diferansiye ve % 19.72’si ise az diferansiye OSHK olarak değerlendirilmiştir. Sonuç: Oral skuamöz hücreli karsinomlarda diğer kanserlerde olduğu gibi erken tanı, kür elde edilmesinde çok önemli bir faktördür. Tedavi ve yaşam süreleri tümörün boyutu ile yakın ilişkilidir. Erken evre OSHK hastalarının çoğu ilk olarak diş hekimleri tarafından görülmektedir. Bu yüzden diş hekimlerinin özellikle orta yaş ve üzeri hastalarda tüm ağız muayenesi yaparken ülsere/eroziv lezyonlara daha fazla dikkat göstermeleri hastalar için yaşamsal önem taşımaktadır. Objective: Squamous epithelium is the primary surface structure of the skin, lips, and mucous membranes of the oral cavity and 86 % to 95 % of head and neck malignancies originate from this surface epithelium. Oral squamous cell carcinoma (OSCC) accounts for more than 90 % of malignant tumours of the oral cavity. It is most likely to appear in males over 40 years of age. Smoking, alcohol consumption and poor oral hygiene are identified as the most common etiological factors. The first sign is asymptomatic ulcerations clinically. The most frequent anatomical site is tongue, followed by mouth floor, alveolar ridge, and hard palate. The aim of the study is to evaluate the clinical and histopathological features of OSCC and to arise awareness while presenting how often the dentists come cross OSCC. Material and Method: A retrospective study was carried out on records of 147 patients diagnosed as OSCC between 1999 and 2010 at the Department of Tumour Pathology in Istanbul University, Institute of Oncology. In the content of this evaluations patient records were compared according to age and sex of the patient, tumour localization, institution referring the sample, and clinical diagnosis. Hematoxylin-eozin stained slides were evaluated according to differentiation grades. All graphics and evaluation were performed by Microsoft Office Excel 2007. Results: Among 147 patients, 50 (34.01 %) were female whilst 97 (65.98 %) were male.Mean age was found as 60.51. Of these biopsies, 116 (78.91 %) were referred from university hospitals and 96 (82.75 %) of these were from dental faculties. The most frequent localization was alveolar ridge with 91 (61.90 %) patients. Histopathologically 43.53 % of the cases were well differentiated, 28.57 % were moderately differentiated, and 19.72 % were poorly differentiated OSCC. Conclusion: Early diagnosis is essential to cure in oral squamous cell carcinoma as well as other cancer types. Treatment and disease-free survival rates are directly related to the size of the tumour. Most of the early stage OSCC patients are first seen by dentists who play a critical role in prevention of oral cancer. Therefore, while dentists perform routine oral examination on middle aged and elder patients it is vital importance to pay more attention on ulcerative/erosive lesions Daha fazlası Daha az

GELİŞİMSEL VE İNFAMMATUVAR ODONTOJENİK KİSTLERDE PROLİFERASYON MARKERLARI

Taşcı, Doğuhan | Cabbar, Fatih | Şençift, M Kemal

Article | 2015 | Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi25 ( 3 ) , pp.415 - 422

Ağız, Çene ve yu?z bölgesinde gelişen gelişimsel veya inflammatuvar odontojenik kistlerin patogene zinin anlaşılması , cerrahi yaklaşımını belirlenmesi ve kistin prognozunun öngöru?lmesi açısından önemlidir . İmmunohistokimyasal yöntemlerle yapılan histolojik incelemeler kist epitelinin proliferasyon potansiyeli hakkında bilgi vermektedir ve bununla birlikte proliferasyonun belirlenmesini ve tedavi seçeneklerinin tercihini kolaylaştırmaktadır. Bu derlemede proliferasyon markerlarının gelişimsel ve inflammatuvar odontojenik kistlerde immunohistokimyasal yöntemlerin kullanımı ile prognozun incelendiği gu?ncel literatu?r bilgileri değe . . .rlendirilmiştir Understanding of the pathogenesis of developmental and inflammatory cysts is important to determine surgical approach and important for the identifcation and prediction of prognosis of the cyst of the oral and maxillofacial region. The immunohistochemically histologic examinations gives information about the potential proliferation of cyst epithelium. Subsequently facilitates the identifcation and choice of treatment options. In this review, with the use of proliferation markers in the prognosis of developmental and inflammatory cysts examined immunohistochemically evaluated in light of the current literatur Daha fazlası Daha az

Prosthetic restoration types of dental implants

Özkurt, Zeynep Kayahan | Kazazoğlu, Ender

Article | 2017 | 7tepe Klinik13 ( 1 ) , pp.17 - 21

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Türk toplumundaki farklı dental implant üstü protetik restorasyon sıklığı ve tiplerinin incelenmesidir.Gereç ve Yöntem: Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı'nda, dijital kayıt sistemi incelenerek retrospektif bir değerlendirme yapıldı. Hastaların yaşı, cinsiyeti, dişsiz ve implant uygulanmış bölgeleri, yerine konan eksik diş sayısı ve restorasyon tipi kaydedildi. Elde edilen verilerin istatistiksel analizinde tanımlayıcı yöntemler ve Ki-Kare testi kullanıldı. Anlamlılık p 0,05 düzeyinde değerlendirildi.Bulgular: Çalışmaya toplamda 368 hastaya ait ve 116 hastanın . . .(%31,5) üst çenesine, 179 hastanın (%48,6) alt çenesine ve 73 hastanın (%19,8) hem alt hem üst çenesine yerleştirilen toplam 1143 adet implant dahil edilmiştir. İmplantlar 58 hastada anterior bölgeye (%15,8), 245 hastada posterior bölgeye (%66,6) ve 65 hastada hem anterior hem de posterior bölgeye (%17,7) yerleştirilmiştir. 209 hastanın (%56,8) tek üyeli sabit protez (S-FPDs), 83 hastanın (%22,6) çok üyeli sabit protez (M-FPDs), 44 hastanın (%12) hem S-FPDs hem de M-FPDs ile tedavi edildiği gözlenmiştir. 32 hastada (%8,7) overdenture protez varlığı tespit edilmiştir.Sonuç: Dental implantlarla tedavi edilen hastaların büyük çoğunluğunda protetik restorasyon tipi olarak tek üyeli sabit protez tercih edilmiştir. İmplant kullanılarak en sık tedavi edilen alanlar alt çene ve posterior bölgelerdir. Aim: The aim of this study was to evalute the prevalence of different prosthetic restoration types of dental implants in a Turkish subpopulation.Materials and Methods: A retrospective evaluation was conducted by examining the digital patient record system of the faculty. Age, gender, edentulism, implant sites, replaced tooth numbers and restoration types were recorded. Descriptive statistical methods and Chi-square test were used to analyze data. An alpha level of 0.05 was used for all statistical analyses.Results: There were 368 patients with 1143 implants which were placed to maxilla in 116 patients (31.5%), mandible in 179 patients (48.6%), and maxilla and mandible in 73 patients (19.8%). They were in anterior region in 58 patients (15.8%), posterior region in 245 patients (66.6%), and anterior and posterior region in 65 patients (17.7%). Two hundred and nine patients (56.8%) had single-unit fixed partial dentures (S-FPDs), 83 patients (22.6%) had multi-unit fixed partial dentures (M-FPDs), 44 patients (12%) had both S-FPDs and M-FPDs, and 32 patients (8.7%) had overdentures. Conclusions: The great majority of patients treated with dental implants had S-FPDs. Only 8% of patients had overdentures. The most implant treated sites were mandible and posterior regions Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.