Filtreler
Raising the awareness on chemicals in children: Developing and piloting of a teaching material

Çakmak, Gonca Demircigil | Demirhan, Canay İşcan | Kadıoğlu, Ela | Hazır, Fatma Bıkmaz | Çok, Figen | Çakır, Hüseyin | Malmfors, Torbjörn

Article | 2013 | Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi46 ( 1 ) , pp.225 - 248

Kimyasal maddelerin güvenli kullanımı ile ilgili toplumda genel bilgi eksikliği olması, özellikle çocukları kimyasal maddeler konusunda bilinçlendirmenin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu amaçla Avrupa Birliği Yaşam boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci (LdV) Ortaklık Projeleri kapsamında “?ç ve dış ortam kimyasal maddelerin zararları konusunda çocukların farkındalıklarını arttırmak” adlı bir proje hazırlanmıştır. Proje için üç ülkedeki (Türkiye, Polonya, ?sveç) sekiz kurumdan oluşan disiplinler arası bir ekip oluşturulmuştur. Hazırlanacak eğitim materyalinin temel kavramlar, evimizdeki ilaçlar, ev içi temizlik ürünleri, pestis . . .itler, plastikler, çevresel sigara dumanı ve karbonmonoksit başlıklarını içermesi planlanmış ve DVD ile öğretmenlere yönelik bir el kitabı hazırlanmıştır. Çalışmada ilköğretim 4. ve 5. sınıfa devam eden yaşları yaklaşık 10-12 arasında olan çocuklardan oluşan iki deney ve iki kontrol grubu yer almıştır. Araştırma sonucunda, ele alınan kimyasallar ve bunların kullanımına ilişkin, deney grubundaki öğrencilerin kontrol grubundaki öğrencilere göre son testte daha fazla doğru yanıt verdikleri elde edilmiştir. Etkileşimli bir süreçte kullanılacak bu öğretim materyalinin Fen ve Teknoloji dersi öğretim programlarındaki boşluğu doldurması ve çocukların daha bilinçli bireyler olarak gelişmelerine katkıda bulunması beklenmektedir. There is a need for raising the awareness of safe usage of chemicals in children due to the lack of information on this issue. For this purpose a project was developed titled as of “Raising awareness of children about harmful effects of indoor and outdoor chemicals” in the frame of European Union Lifelong Learning program Leonardo da Vinci (LDV) Partnership Projects. For this project, an interdisciplinary team was formed from eight institutions in three countries (Turkey, Poland and Sweden). The titles of the education material were composed of basic concepts, medicines at home, household cleaners, pesticides, plastics, environmental tobacco smoke and carbonmonoxide. A DVD and teachers’ manual were prepared including these subjects. The present study present information provided by the post test with both two experimental and two control groups after demonstration of the educational material (DVD) to 4th and 5th grade students aged between nearly 10 and 12. Results of the post test showed that students in the experimental group gave more correct answers than controls. The present educational material is expected to become a supplementary material for Science and Technology course and to contribute children’s to become more conscious individuals Daha fazlası Daha az

Türkçe Ders Kitaplarının Pısa Sınavı Okuma Ölçütleri Açısından İncelenmesi

Coşkun, Yelkin Diker

Article | 2013 | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi0 ( 26 ) , pp.22 - 43

Türkçe dersinde kazanılan okuma becerisi diğer derslerinde başarısını etkileyen bir faktör olduğundan Türkçe ders kitaplarının uluslararası ölçütler doğrultusunda yapılandırılması gerekir. Bu çalışmada, ilköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarında yer alan metinler ve ölçme değerlendirme çalışmaları, PISA değerlendirme sisteminde yer alan okuma becerisi ölçütlerine uygunluk bakımından incelenmiştir. Betimsel araştırma yöntemlerinden belgesel tarama ve içerik çözümlemesi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, ders kitapları ve öğrenci çalışma kitaplarının, üst düzey düşünme gerektiren okuma becerilerini geliştirmede yet . . .ersiz olduğu saptanmıştır. Okuma amacına ve okuma şekillerine gore metin türlerinin ders kitapları ve öğrenci çalışma kitaplarında yeterli sayıda olmadığı ve ölçme değerlendirme çalışmalarının da sözü edilen ölçütleri kapsamadığı bulunmuştur. Ayrıca ders kitaplarında yer alan ölçme-değerlendirme sorularının yoğunlukla alt okuma beceri düzeyine ilişkin olduğu belirlenmiştir As reading skills gained in Turkish courses is a factor which affects their success in other school subjects, reading materials used in Turkish should be reconstructed considering the international reading criteria. In this study, reading texts and exercises in the middle school Turkish textbooks were analyzed. The results were analyzed using descriptive research methods including document and content analaysis techniques. The results revealed that course books and student workbooks were unlikely to contribute to the improvement of students’ high level reading skills. The study also revealed that course books did not include enough number of reading texts that require different reading styles with different purposes. Besides, the majority of theme related measurement and evaluation activities and questions were found to measure low level reading skill Daha fazlası Daha az

Cinsiyet Farkının İngilizce Öğrenen Öğrenciler İle Anadili İngilizce Olan Kişiler Arasındaki İletişime Etkisi

Koçoğlu, Zeynep

Article | 2013 | Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi28 ( 2 ) , pp.279 - 292

Bu çalışma, cinsiyet farkının İngilizce öğrenenenlerin anadili İngilizce olan kişiler ile konuşurken kullandığı iletişim stratejilerine etkisini araştırmaktadır. 10 Türk öğrenci 10 anadili İngilizce olan kişiler ile eşleştirilmiş ve 10 dakikalık konuşmalar yapmışlardır. Veri toplama teknikleri olarak özgeçmiş anketi, gözlem, deney sonrası anket ve görüşmeler kullanılmıştır. Veri analizinde ise Faerch ve Kasper'ın (1983) geliştirdiği iletişim stratejileri kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre konuşulan kişinin cinsiyeti Türk öğrencilerinin kullandığı iletişim stratejilerini etkilemiştir. Bir başka deyişle, öğrencinin cinsiyetind . . .en ziyade konuşulan yabancının cinsiyeti iletişim stratejilerinin kullanımında etkili olmuştur. Bunun yanısıra, Türk erkek ve Türk kız öğrencilerin kullandığı iletişim stratejileri benzerlik göstermiştir This study investigated the influence of gender on English learners' production of communication strategies while interacting with native speakers of English. Ten Turkish EFL students were paired with 10 native speakers of English, producing a total of 20 (10-minute long) conversations. Data collection procedures consisted of a background questionnaire, observation, a post-session questionnaire and an interview. A modified version of Faerch and Kasper's (1983) framework of communication strategies was used in data analysis to identify communication strategies employed by Turkish EFL students when conversing with native speakers of English. The findings revealed that the gender of the native speaker of English, rather than the gender of the students had an important impact on the Turkish EFL students' communication strategy use. Furthermore, more similarities rather than differences between male and female Turkish EFL students in the communication strategies used was seen when the interlocutor was not taken into consideratio Daha fazlası Daha az

Leadership in adapted physical activity in Turkey

Inal, H. Serap

Article | 2013 | Spor Bilimleri Dergisi24 ( 2 ) , pp.71 - 75

The disability sports in Turkey covers three main areas of sports: adapted physical education/activity in schools, adapted physical activity as recreational sports and adapt- ed performance sports..Regardless of any functional level, age and gender, the resources are distributed evenly and the training and knowledge transfer facilities provided equally. Although the Ministry of Education is responsible in giving education in disability sports for the future physical education and sports teachers inuniversities, themu- nicipalities, and non-governmental organizations are also effective in this issue. Improving the knowledge of people . . . working in disability sports through in-service trainingsand university education also aims to upgrade their awareness and improve their management skills Daha fazlası Daha az

High school students’ geometric thinking, problem solving and proof skills

Kılıç, Hülya

Article | 2013 | Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi7 ( 1 ) , pp.222 - 241

Bu çalışmanın amacı, dinamik geometri yazılımlarının 10. sınıf öğrencilerinin geometrik düşünme, geometri başarısı ve ispat yapma becerisi üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu makalede, bu amaçla gerçekleştirilen yarı deneysel pilot çalışmadan elde edilen bulgular tartışılacaktır. Çalışmaya, İstanbul ilindeki altı liseden 227 öğrenci katılmış ancak 49 öğrencinin verileri analiz edilmiştir. Öğrencilere geometrik düşünme, problem çözme ve ispat becerilerini ölçmeye yönelik üç farklı test uygulanmış, çalışma boyunca deney grubundaki öğrencilerle dinamik geometri yazılımının kullandığı beş etkinlik yapılmıştır. Son testlerde gruplar a . . .rasında anlamlı bir fark bulunmamış ancak deney grubunda üç testin ortalamalarında anlamlı artışlar olduğu görülmüştür. Bununla beraber, öğrencilerin testler bazında ortalamalarının genel olarak düşük olduğu, temel geometrik kavramları tanımlayamadıkları, kavramlar arasındaki ilişkileri kuramadıkları, kavram bilgisini farklı durumlarda uygulayamadıkları ve ispat becerilerinin düşük olduğu tespit edilmiştir. The aim of this paper is to present the findings of a pilot study which was designed to investigate the effects of using dynamic geometry software on the tenth grade students’ geometric thinking, problem solving and proof skills. It was a quasi-experimental study consisted of 49 students from six different high schools around Istanbul. In the treatment groups, the students engaged with five dynamic geometry activities in the geometry lessons throughout the semester. Although no significant differences between the groups were observed, in the treatment groups, the students’ mean scores for each type of test increased significantly. The students’ answers for each item in the tests were also analyzed. It is found that students’ mean scores for each item were quite low such that they did not know the definitions of basic geometric concepts and the relationships between them and also they were not able to solve geometry problems and prove given arguments Daha fazlası Daha az

Perception of disability and physical activity

Gürsoy, Akile

Article | 2013 | Spor Bilimleri Dergisi24 ( 2 ) , pp.1 - 5

Physical activity, as a crucial reflection of healthy lifestyles the fields of sports and physical activity indicate the impor- continues to be a challenge for all populations throughout tance of appropriate and sustainable physical activity pro- the world. Perceptions of disability and reaction to real or grams. With reference to country and community profiles imagined difficulties seem to significantly affect the attain- and specific case studies, this presentation aims to explore ment of desired personal goals in physical activity levels. the complexity of the above factors. In an age of modernity Personal attributes, social & . . .; cultural conditions as well as where the necessity of daily physical exercise and bodily historic specificities seem to influence individual and com- movement is recognized and revered, it argues for the sim- munal behavior patterns related to physical activity. New plicity and beauty of reaching individual potentials of physi- theoretical understandings in both disability studies and cal and spiritual enhancement Daha fazlası Daha az

Anadolu öğretmen lisesi öğrencilerinin ingilizce dersindeki uygulamalara ve öğretmenliğine ilişkin düşünceleri, ingilizce öğretmenlerinin konuya ilişkin yorumları ve program geliştirmede uzlaşmacı yaklaşım

Demirbulak, Dilara

Article | 2013 | Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi21 ( 4 ) , pp.1641 - 1660

Bu çalışmanın amacı AÖL (Anadolu Öğretmen Liseleri) inde uygulanan İngilizce eğitim programları hakkında bu okullardaki öğrenci ve öğretmenlerinin görüşlerine, İngilizce diline ait algıların ve İngilizce öğretmenliğine yönelik düşüncelerine ait veriler elde etmektir. Anadolu öğretmen liselerinde öğrenim görmekte olan 3168 öğrenciden araştırmacı tarafından geliştirilen anket yoluyla 38 öğretmenden ise yüz yüze görüşmeyle veri toplanmıştır. Katılımcıların uygulanan İngilizce eğitim programına karşı tutumları olumsuzdur. İngilizce dersinden korktuklarını dolayısıyla İngilizce öğretmeni olmak istemediklerini belirtmişlerdir.“Uzlaşmacı” . . .(deliberate) bir yaklaşımla geliştirilen bir eğitim programının öğretmenlerin ve öğrencilerin de katkıları ile daha verimli sonuçlara ulaşabileceği savlanmaktadır. The aim of this study is to report on the Anatolian Teacher High School EFL learners’ perceptions of the English language curriculum and their attitudes towards English language teaching. 3618 students studying at Anatolian Teacher High Schools and 38 English teachers participated in the study. Their attitude towards the English language program implemented and becoming an English teacher was negative. Based on the findings of this study it was concluded that deliberate curriculum making need to be employed to ensure sustainable effect and efficient EFL teaching and learning Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms