Filtreler
The Relationship between Teachers' Motivational Support and Engagement versus Disaffection

Guvenca, Hulya

Article | 2015 | Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri15 ( 3 ) , pp.647 - 657

The purpose of this study is to investigate relationships between students' engagement versus disaffection and their perceptions of teachers' motivational support styles. To do this a hypothesized structural model specifying the direct relationships of students' engagement and their perceptions of teachers' motivational support is used. The model, covers students' motivational regulations, as mediator variables, between students' engagement and their perceptions of teachers' motivational support styles, that is tested. Participants are 276 ninth grade high school students (148 girls and 126 boys). Data are collected by the "Eff . . .ective Participation Scale," "Motivational Regulation Scale," and "Teachers' Motivational Support Scale." The fit statistics indicate that the research model provides a reasonably good fit to the data (x² 74.62, df 38, p .00, RMSEA .086, RMR .05, CFI .96, GFI .90, AGFI .92, NFI .91, NNFI .91). Chi-square to degrees of freedom ratio x²/df 1.96 is satisfactory. The study indicates that motivational support provided by teachers has effect on the students' motivation orientation and active class participatio Daha fazlası Daha az

Okul Psikolojik Danışmanlarının Sürekli Eğitim İhtiyaçlarının İncelenmesi

Şirin, Ayşen Köse | Coşkun, Yelkin Diker

Article | 2015 | Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi5 ( 9 ) , pp.105 - 122

Bu çalışmanın amacı okul psikolojik danışmanlarının algılarına göre, yaygın öğrenci ihtiyaçlarını belirlemek ve bu öğrenci ihiyaçlarına paralel olarak, psikolojik danışmanların profesyonel gelişim ve sürekli eğitim materyalleri konusundaki bireysel ihtiyaçlarını ortaya koymaktır. Bu amaçla, 224 okul psikolojik danışmandan, araştırmacılar tarafından oluşturulan ihtiyaç belirleme anketi yoluyla veriler toplanmıştır. Araştırma bulgularına göre, çatışma çözme, hedef belirleme, etkili ders çalışma, zamanı etkili kullanma konuları, yaygın öğrenci ihtiyacı olarak ifade edilirken; psikolojik danışmanların bu konulardaki materyal ve profesyo . . .nel gelişim ihtiyaçlarının son sıralarda yer aldığı dikkat çekmektedir. Okul psikolojik danışmanlarının sürekli eğitim materyali ve profesyonel gelişim ihtiyaçlarının birbiri ile paralellik gösterdiği görülmektedir The goal of this study is to assess school counselors' perceptions on common student needs and to identify professional development and dynamic support material needs of school counselors. To serve this purpose, data were collected from 224 school counselors with a needs assessment questionnaire prepared by the researchers. Based on the research findings, conflictresolution, goal-setting, effective studying and time management skills are the most common student needs while material and professional development needs of counselors related to these issues have been ranked lowest. The study found that needs of school counselors for dynamic support materials and professional development are paralle Daha fazlası Daha az

Sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışma ve rehberlik anlayışları ile psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumları

Demir, Meryem | Can, Gürhan

Article | 2015 | Eğitim ve Bilim40 ( 179 ) , pp.307 - 322

Bu çalışmada bir sınıfın rehberlik hizmetlerini yürütmekle görevli olan sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışma ve rehberlik anlayışları ve psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumları arasındaki ilişkilerle, psikolojik danışma ve rehberlik anlayışları ve psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumların çeşitli değişkenler açısından nasıl farklılaştığı araştırılmıştır. İlişkisel tarama modeli çerçevesinde Eskişehir ilinde ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görevli 595 sınıf rehber öğret meni ile gerçekleştirilen bu araştırmada, Rehberlik Anlayış Envanteri (Kepçeoğlu, 1975) ve Sınıf Rehber Öğretmen Tutum Ölçeği ( . . .Demir, 2010) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışma ve rehberlik anlayış düzeyleri ile psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutum düzeyleri arasında orta düzeyde pozitif (r .44) bir ilişki olduğu saptanmıştır. Ayrıca kadın sınıf rehber öğretmenin hem psikolojik danışma ve rehberlik anlayışlarının hem de psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumlarının erkeklere göre daha yüksek olduğu, branşa göre sınıf rehber öğretmenlerin psikolojik danışma ve rehberlik anlayışlarının ve psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumlarının farklılaşmadığı belirlenmiştir. Rehberlikle ilgili hizmet içi eğitime katılmış sınıf rehber öğretmenlerinin, katılmayanlara kıyasla sadece psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu, çalışılan eğitim kademesine göre ise ilköğretimde çalışan sınıf rehber öğretmenlerinin hem psikolojik danışma ve rehberlik anlayış düzeylerinin hem de psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutum düzeylerinin ortaöğretimde çalışanlardan daha yüksek olduğu saptanmıştır. Kıdemleri 1 -9 yıl ve 10 -19 yıl arasında olan sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışma ve rehberlik anlayışlarının, 20 ve daha fazla kıdem yılına sahip olanlara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, ilgili literatür ışığında tartışılmıştır. In this study, it was aimed to study the relationships between counseling and guidance understanding of guidance teachers, who are in charge of giving counseling and guidance service to a class, and their attitudes towards counseling and guidance, and how their understanding of counseling and guidance and their attitudes towards counseling and guidance differentiate in terms of various variables. Within the framework of relational screening model, the Counseling and Guidance Inventory (Kepçeoğlu, 1975) and the Guidance Couns elor Attitude Scale (Demir, 2010) were used in the study, which was conducted with 595 guidance teachers working in primary and secondary education institutions in Eskişehir. As a result of the study, it was determined that there was a moderate level relationship (r .44) between guidance teachers understanding level of counseling and guidance and their attitude levels towards counseling and guidance. The female guidance teachers were found to have higher understanding of counseling and guidance and attitudes towards counseling and guidance than those of the male teachers. It was also determined that the guidance teachers understanding of counseling and guidance and their attitudes towards counseling and guidance did not differentiate in terms of branch. On the other hand, the guidance teachers who attended the in-service training about counseling and guidance were found to have more positive attitudes only towards counseling and guidance than the ones who didnt attend the in-service training, whereas the guidance teachers working in primary education were found to have higher levels of both counseling and guidance understanding and attitudes towards counseling and guidance than the ones working in secondary education in terms of the stage of education the teachers work in. Similarly, the counselors who had 1 -9 and 10 -19 years of seniority had higher counseling and guidance understandings than the ones who had 20 and more years of seniority. The findings obtained as a result of the study were discussed in the light of relevant literature Daha fazlası Daha az

Özel Amaçlı Bir İngilizce Programı'nda Öğrencilerin Öğrenme Ve Hedef İhtiyaçları Algıları

Kazar, Sevda Gül | Mede, Enisa

Article | 2015 | Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi23 ( 2 ) , pp.479 - 498

Bu araştırmanın amacı Türkiye'nin İstanbul şehrindeki en prestijli üniversitelerinden birinde Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından verilen Özel Amaçlı İngilizce programında bulunan öğrencilerin öğrenme ve hedef ihtiyaçlarını saptamaktır. Araştırmada 59 öğrenci ve 6 okutman yer almıştır. Niceliksel veriler ihtiyaç analizi anketi, niteliksel veriler ise öğrencilerin öğrenme ve hedef ihtiyaçları algısıyla ilişkili yarı-yapılandırılmış görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki Özel Amaçlı İngilizce programının yeniden düzenlenmesine ve uygulanmasına dair kayda değer uygulamalar ortay . . .a koymuştur The purpose of this study is to identify the learning and target needs of the students engaged in an ESP program offered by the Faculty of Fine Arts at a private university in Turkey. A sample of fifty-nine students and six instructors participated in the mixed methods study. The quantitative data were obtained through a needs analysis questionnaire, and the qualitative data were collected from a semi-structured interview referring to the students' learning and target needs. The findings of the study revealed significant implications with respect to the design and implementation of the ESP progra Daha fazlası Daha az

ÖĞRETMEN GÜDÜSEL DESTEĞİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME VE UYARLAMA ÇALIŞMASI

Güvenç, Hülya

Other | 2015 | Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi15 ( 1 ) , pp.129 - 145

Bu çalışmanın amacı öğrencilerin öğretmenlerinin güdüsel desteğine ilişkin algılarını belirlemek amacıyla kullanılabilecek bir ölçme aracı geliştirmektir. Bu amaçla biri ölçek geliştirme biri uyarlama olmak üzere iki ayrı çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmalara toplam 418 lise öğrencisi ve 215 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Analizler sırasında açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizine başvurulmuş, madde ayırt edicilikleri hesaplanmış, Cronbach Alpha güvenirlik sayısı hesaplanmıştır. Çalışmalar sonunda kişisel ilişki desteği, özerklik desteği ve yetkinlik desteği alt boyutlarından oluşan ölçeğin 24 maddeden oluştuğu belirlenmişti . . .r. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda üç boyutlu modelin hem lise hem de ortaokul öğrencileri için uygun olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı lise öğrencileri için .94 ortaokul öğrencileri için. 92 olarak hesaplanmıştır. The purpose of the study is to develop a scale in order to determine the students perceptions on their teachers motivational support. For this purpose two pilot studies, one of which is to develop and the other is to adapt, were realized. 418 high school and 215 middle school students participated in the validity and reliability studies. Exploratory and confirmatory factor analysis was used. Item discriminations were tested and determined, the reliability of scale Cronbach Alpha internal consistency coefficient were calculated. In the end the scale composed of 24 items and four factors that are named as competence support, autonomy support and relatedness support is identified. Cronbach internal consistency coefficient of the whole scale was found to be .94 for high school and for .92 middle school Daha fazlası Daha az

The Foreign Language Classroom is Like an Airplane Metaphorical Conceptualizations of Teachers Beliefs

İnceçay, Volkan

Article | 2015 | Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry6 ( 2 ) , pp.74 - 96

Yapılandırmacı yaklaşımı takip eden bu çalışma hizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin yabancı dil sınıfı ile ilgili var olan bilgilerini metafor analizi yöntemi ile ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. 2012-2013 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde bir vakıf üniversitesinde verilmekte olan bir yıllık yoğun bir pedagojik formasyon programının okul deneyimi dersine kayıt olan iki hizmet öncesi İngilizce öğretmeni çalışmada yer almışlardır. Bahsi geçen okul deneyimi döneminin araştırmaya katılan öğretmenler tarafından dile getirilen metaforlar üzerinde bir etkisinin olup olmadığı da ayrıca incelenmiştir. Bu yapılırken, katılımcılardan çal . . .ışma boyunca belirttikleri metaforlar üzerinde yansıtıcı bir şekilde düşünmeleri istenmiştir. Araştırmada veriler metafor tamamlama, yarı-yapılandırılmış görüşme ve takip amaçlı gönderilen elektronik postalarla toplanmıştır. Elde edilen verilerin nitel analizinin sonucunda hizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin mesleğe başlamadan önce tabula rasa olmadıkları ve metafor kullanımının örtülü bilgilerin gün yüzüne çıkarılmasında etkili bir yöntem olduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra gerçek sınıf ortamında elde edilen öğretim tecrübesinin çalışmada yer alan hizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin okul deneyimi başlamadan önce ifade ettikleri metaforlar üzerinde bir derece etkili olduğu belirtilebilir. Drawing on constructivist perspectives, this study aimed to investigate the tacit knowledge of pre- service English teachers regarding the foreign language classroom by discovering their belief systems mainly through a metaphor analysis. The participants consisted of two pre-service teachers, who enrolled in a practicum class of a one-year intensive teaching certificate course offered at an English-medium foundation university located in Istanbul, Turkey, during the spring semester of 2012-2013 academic year. The possible effects of practice teaching period on the metaphors were also explored. In so doing, the participants were requested to reflect on the metaphors they generated. In this exploratory design, the data collection tools included a metaphor completion task, a semi-structured interview, and follow-up e-mails. The results suggested that pre-service teachers do not enter teacher education as a tabula rasa and that the use of metaphors to reveal previous knowledge was a useful instrument. It was also found that real teaching experience seemed to influence the metaphors expressed prior to practicum. Implications and applications for teacher education and suggestions for future research are discussed Daha fazlası Daha az

Etkin Katılım Ölçeği Geliştirme ve Uyarlama Çalışması

Güvenç, Hülya

Article | 2015 | Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi1 ( 16 ) , pp.255 - 267

Bu çalışmanın amacı öğrencilerin derse etkin katılım düzeylerini belirleme amacıyla kullanılabilecek bir ölçme aracı geliştirmektir. Bu amaçla biri geliştirme biri uyarlama olmak üzere iki ayrı çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmalara toplam 545 lise öğrencisi ve 361 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Analizler sırasında açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizine başvurulmuş, madde ayırt edicilikleri ve Cronbach Alpha güvenirlik sayısı hesaplanmıştır. Çalışmalar sonunda etkin katılım ölçeğinin 16 madde ve kendini verme ve hoşnutsuzluğun davranışsal ve duyuşsal boyutlarını ölçen dört alt boyuttan oluştuğu belirlenmiştir. Doğrulayıcı fa . . .ktör analizi sonucunda dört boyutlu modelin hem lise hem de ortaokul öğrencileri için uygun olduğu belirlenmiştir. Ölçek alt boyutlarının Cronbach Alpha katsayıları kendini verme bölümü için lise öğrencilerinde .83 ortaokul öğrencilerinde .82 olarak hesaplanmıştır. Hoşnutsuzluk bölümünün Cronbach Alpha katsayıları ise lise öğrencileri için .78 ortaokul öğrencileri için .83 olarak hesaplanmıştır. The purpose of the study is to develop a scale in order to determine the students' engagement &disaffection to tasks on a certain course. Two pilot studies have done, firstly scale was developed for high school students than it adapted for middle school students. 545 high school, and 361 middle school students participated in the validity and reliability studies. The scale is composed of 16 items and four factors are named as behavioral engagement, emotional engagement, behavioral disaffection and emotional disaffection. .Confirmatory factor analysis showed the model had a reasonably good fit to data for high and middle students. Cronbach internal consistency coefficient of the engagement subscale was found to be .83 for high school and for .82 middle school students. Cronbach internal consistency coefficient of the disaffection subscale was found to be .78 for high school and for .83 middle school students Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms