Filtreler
Sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışma ve rehberlik anlayışları ile psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumları

Demir, Meryem | Can, Gürhan

Article | 2015 | Eğitim ve Bilim40 ( 179 ) , pp.307 - 322

Bu çalışmada bir sınıfın rehberlik hizmetlerini yürütmekle görevli olan sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışma ve rehberlik anlayışları ve psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumları arasındaki ilişkilerle, psikolojik danışma ve rehberlik anlayışları ve psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumların çeşitli değişkenler açısından nasıl farklılaştığı araştırılmıştır. İlişkisel tarama modeli çerçevesinde Eskişehir ilinde ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görevli 595 sınıf rehber öğret meni ile gerçekleştirilen bu araştırmada, Rehberlik Anlayış Envanteri (Kepçeoğlu, 1975) ve Sınıf Rehber Öğretmen Tutum Ölçeği ( . . .Demir, 2010) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışma ve rehberlik anlayış düzeyleri ile psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutum düzeyleri arasında orta düzeyde pozitif (r .44) bir ilişki olduğu saptanmıştır. Ayrıca kadın sınıf rehber öğretmenin hem psikolojik danışma ve rehberlik anlayışlarının hem de psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumlarının erkeklere göre daha yüksek olduğu, branşa göre sınıf rehber öğretmenlerin psikolojik danışma ve rehberlik anlayışlarının ve psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumlarının farklılaşmadığı belirlenmiştir. Rehberlikle ilgili hizmet içi eğitime katılmış sınıf rehber öğretmenlerinin, katılmayanlara kıyasla sadece psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu, çalışılan eğitim kademesine göre ise ilköğretimde çalışan sınıf rehber öğretmenlerinin hem psikolojik danışma ve rehberlik anlayış düzeylerinin hem de psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutum düzeylerinin ortaöğretimde çalışanlardan daha yüksek olduğu saptanmıştır. Kıdemleri 1 -9 yıl ve 10 -19 yıl arasında olan sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışma ve rehberlik anlayışlarının, 20 ve daha fazla kıdem yılına sahip olanlara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, ilgili literatür ışığında tartışılmıştır. In this study, it was aimed to study the relationships between counseling and guidance understanding of guidance teachers, who are in charge of giving counseling and guidance service to a class, and their attitudes towards counseling and guidance, and how their understanding of counseling and guidance and their attitudes towards counseling and guidance differentiate in terms of various variables. Within the framework of relational screening model, the Counseling and Guidance Inventory (Kepçeoğlu, 1975) and the Guidance Couns elor Attitude Scale (Demir, 2010) were used in the study, which was conducted with 595 guidance teachers working in primary and secondary education institutions in Eskişehir. As a result of the study, it was determined that there was a moderate level relationship (r .44) between guidance teachers understanding level of counseling and guidance and their attitude levels towards counseling and guidance. The female guidance teachers were found to have higher understanding of counseling and guidance and attitudes towards counseling and guidance than those of the male teachers. It was also determined that the guidance teachers understanding of counseling and guidance and their attitudes towards counseling and guidance did not differentiate in terms of branch. On the other hand, the guidance teachers who attended the in-service training about counseling and guidance were found to have more positive attitudes only towards counseling and guidance than the ones who didnt attend the in-service training, whereas the guidance teachers working in primary education were found to have higher levels of both counseling and guidance understanding and attitudes towards counseling and guidance than the ones working in secondary education in terms of the stage of education the teachers work in. Similarly, the counselors who had 1 -9 and 10 -19 years of seniority had higher counseling and guidance understandings than the ones who had 20 and more years of seniority. The findings obtained as a result of the study were discussed in the light of relevant literature Daha fazlası Daha az

Üniversite Öğrencilerinde Mizah Stilleri ile Utangaçlık ve Otomatik Düşünceler Arasındaki İlişkiler *

Başak, Bircan Ergün | Can, Gürhan

Article | 2014 | Eğitim ve Bilim39 ( 174 ) , pp.365 - 376

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinde mizah stilleri, utangaçlık incelemektir. Araştırmaya 422 üniversite öğrencisi katılmıştır. Araştırma verilerinin elde edilmesinde Mizah Stilleri Ölçeği, Utangaçlık Ölçeği ve Otomatik Düşünceler Ölçeğinden yararlanılmıştır. Araştırma verileri, SPSS 15.0 paket programı kullanılarak; t testi, korelasyon analizi ve regresyon analizi metodları ile analiz edilmiştir. Sonuçlar erkek öğrencilerin olumsuz mizah stilleri puanlarının kız öğrencilere göre anlamlı düzeyde yüksek olduğunu; olumlu mizah stillerinde ise cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunmadığını göstermiştir. Olumlu mizah stil . . .lerinin utangaçlık ve otomatik düşünceler ile olumsuz; kendini yıkıcı mizahın yalnızca otomatik düşüncelerle olumlu; saldırgan mizahın ise otomatik düşüncelerin alt boyutlarından ikisi ile olumlu yönde ilişkili olduğu bulunmuştur. Araştırmanın diğer bulguları, utangaçlık, kişisel uyum ve değişme arzusunun birlikte katılımcı mizahı, utangaçlık ve ümitsizliğin birlikte kendini geliştirici mizahı, kendine yönelik negatif duygu ve düşüncelerin saldırgan mizahı, kendine yönelik negatif duygu ve düşünceler, kişisel uyum ve değişme arzusunun birlikte kendini yıkıcı mizahı yordadığını göstermiştir. This study aimed to investigate the relationships between humor styles, shyness and automatic thoughts among university students. The sample of the study consisted of 422 university students. In order to obtain the research data, the humor styles questionnaire, The Shyness Scale and the Automatic Thoughts Scale were used. The data were analyzed using SPSS 15.0 package program; via t-test, correlation analysis and regression analysis methods. The results indicated that negative humor styles of the male students were significantly higher than those of the female students, while there were no significant differences according to gender in terms of positive humor styles. Additionally, it was found that positive humor styles negatively correlated with shyness and automatic thoughts, self defeating humor positively related with automatic thoughts; and aggressive humor positively related with two subscales of automatic thoughts. Other findings of the study indicated that shyness, personal adjustment and desire for change predicted together affiliative humor; shyness and hopelessness predicted together self-enhancing humor; negative feelings and thoughts towards oneself predicted aggressive humor; and negative feelings , thoughts towards oneself personal adjustment and desire for change predicted together self-defeating humor Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms