Filtreler
Yabancı Dilde Kelime Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Geliştirilmesi

Kocaman, Orhan | Kızılkaya, Gonca Cumaoğlu

Article | 2014 | Eğitim ve Bilim39 ( 176 ) , pp.293 - 303

http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpNMU56Z3dNQT09 https://hdl.handle.net/20.500.11831/5258

Sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışma ve rehberlik anlayışları ile psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumları

Demir, Meryem | Can, Gürhan

Article | 2015 | Eğitim ve Bilim40 ( 179 ) , pp.307 - 322

Bu çalışmada bir sınıfın rehberlik hizmetlerini yürütmekle görevli olan sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışma ve rehberlik anlayışları ve psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumları arasındaki ilişkilerle, psikolojik danışma ve rehberlik anlayışları ve psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumların çeşitli değişkenler açısından nasıl farklılaştığı araştırılmıştır. İlişkisel tarama modeli çerçevesinde Eskişehir ilinde ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görevli 595 sınıf rehber öğret meni ile gerçekleştirilen bu araştırmada, Rehberlik Anlayış Envanteri (Kepçeoğlu, 1975) ve Sınıf Rehber Öğretmen Tutum Ölçeği ( . . .Demir, 2010) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışma ve rehberlik anlayış düzeyleri ile psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutum düzeyleri arasında orta düzeyde pozitif (r .44) bir ilişki olduğu saptanmıştır. Ayrıca kadın sınıf rehber öğretmenin hem psikolojik danışma ve rehberlik anlayışlarının hem de psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumlarının erkeklere göre daha yüksek olduğu, branşa göre sınıf rehber öğretmenlerin psikolojik danışma ve rehberlik anlayışlarının ve psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumlarının farklılaşmadığı belirlenmiştir. Rehberlikle ilgili hizmet içi eğitime katılmış sınıf rehber öğretmenlerinin, katılmayanlara kıyasla sadece psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu, çalışılan eğitim kademesine göre ise ilköğretimde çalışan sınıf rehber öğretmenlerinin hem psikolojik danışma ve rehberlik anlayış düzeylerinin hem de psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutum düzeylerinin ortaöğretimde çalışanlardan daha yüksek olduğu saptanmıştır. Kıdemleri 1 -9 yıl ve 10 -19 yıl arasında olan sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışma ve rehberlik anlayışlarının, 20 ve daha fazla kıdem yılına sahip olanlara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, ilgili literatür ışığında tartışılmıştır. In this study, it was aimed to study the relationships between counseling and guidance understanding of guidance teachers, who are in charge of giving counseling and guidance service to a class, and their attitudes towards counseling and guidance, and how their understanding of counseling and guidance and their attitudes towards counseling and guidance differentiate in terms of various variables. Within the framework of relational screening model, the Counseling and Guidance Inventory (Kepçeoğlu, 1975) and the Guidance Couns elor Attitude Scale (Demir, 2010) were used in the study, which was conducted with 595 guidance teachers working in primary and secondary education institutions in Eskişehir. As a result of the study, it was determined that there was a moderate level relationship (r .44) between guidance teachers understanding level of counseling and guidance and their attitude levels towards counseling and guidance. The female guidance teachers were found to have higher understanding of counseling and guidance and attitudes towards counseling and guidance than those of the male teachers. It was also determined that the guidance teachers understanding of counseling and guidance and their attitudes towards counseling and guidance did not differentiate in terms of branch. On the other hand, the guidance teachers who attended the in-service training about counseling and guidance were found to have more positive attitudes only towards counseling and guidance than the ones who didnt attend the in-service training, whereas the guidance teachers working in primary education were found to have higher levels of both counseling and guidance understanding and attitudes towards counseling and guidance than the ones working in secondary education in terms of the stage of education the teachers work in. Similarly, the counselors who had 1 -9 and 10 -19 years of seniority had higher counseling and guidance understandings than the ones who had 20 and more years of seniority. The findings obtained as a result of the study were discussed in the light of relevant literature Daha fazlası Daha az

Eğitsel Yazılım (DENIS) ve Oyunlarla İngilizce Kelime Öğretiminin Kelime Öğrenme Stratejilerine ve Başarıya Etkisi

Kocaman, Orhan | Kızılkaya, Gonca Cumaoğlu

Article | 2014 | Eğitim ve Bilim39 ( 176 ) , pp.305 - 316

Bu araştırma kelime öğretiminde kullanılan farklı eğitsel yazılım türlerinin (bire-bir eğitim yazılım ve eğitsel oyunlar) başarıya ve kelime öğrenme stratejilerine etkisini incelemektedir. Eğitsel yazılım ve oyunların başarı üzerine etkisini test etmek için tek gruplu tekrarlanan ölçümlerden oluşan yarı deneysel bir yöntem uygulanmıştır. Araştırmanın diğer problemi olan eğitsel yazılım ve oyunların kelime öğrenme stratejileri üzerine etkisini test etmek için ise tek gruplu öntest-sontest yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırmada iki tür eğitim yazılımı kullanılmıştır. Bunlardan biri birebir eğitim yazılımı türlerinden olan (D . . .ynamic English Vocabulary Instruction Software) diğeri ise eğitsel oyunlar'dır. Araştırmanın uygulama süreci toplam 9 haftadan oluşmaktadır. İki ayrı eğitim yazılı ile aynı grup üzerinde ard arda (DENIS ve Oyun ortamları) kelime öğretimi uygulamaları yapılmış ve ön-ara ve son ölçümlerle öğrencilerin başarıları karşılaştırılmıştır. Analizler sonucunda her iki yazılım türünün de kelime öğrenimi üzerinde olumlu etkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 9 haftalık uygulama sürecinin başında ve sonunda yabancı dilde kelime öğrenme stratejileri ölçeği (Kocaman ve Kızılkaya Cumaoğlu, 2014) uygulanmıştır. Ölçeğin ön-son test puanları karşılaşıldığında öğrencilerin tamamlayıcı stratejiler boyutunda strateji kullanımlarının anlamlı biçimde arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Cinsiyete göre strateji kullanımları incelendiğinde ise uygulama öncesinde erkek öğrencilerin tamamlayıcı stratejileri kız öğrencilere göre daha çok kullandıkları belirlenmiştir Daha fazlası Daha az

Matematik Öğrenme Fırsatları: Fark etme ve Harekete Geçme

Doğan, Oğuzhan | Kılıç, Hülya

Article | 2019 | Eğitim ve Bilim44 ( 199 ) , pp.1 - 19

Eğitim ve öğretimin kalitesini artırmaya yönelik son yıllardayapılan çalışmalar, öğrencilerin bilgi ve becerilerinin gelişimindeöğretmenlerin gözlemci, yol gösterici, teşvik edici ve destekleyicirollerinin ön plana çıktığını göstermektedir. Öğretmenlerinüstlenmeleri beklenen bu rollerini sınıf ortamında etkili bir şekildegerçekleştirebilmeleri mesleki bilgi ve becerileriyle ilişkidir. Gerekhizmet öncesinde gerekse de hizmet içinde öğretmenlerin meslekibecerilerinin gelişiminin desteklenmesi, sınıf içindeki öğretiminverimliliğini artırmaya yönelik bir çaba olarak düşünülmektedir.Bu bağlamda, fakülte-okul işbirliği modelinin geliştiri . . .ldiği birçalışma kapsamında matematik öğretmen adaylarına bir yılboyunca öğrencilerle çalışma fırsatı verilerek öğretmen adaylarınınpedagojik alan bilgileri ve fark etme becerileri incelenmiştir.Çalışmanın verilerinden yola çıkılarak bu makalede öğretmenadaylarının öğretim anında matematik öğrenme fırsatı özelliğitaşıyan durumları fark edip etmedikleri ve fark ettiklerinde nasılharekete geçtikleri (karşılık verdikleri) bazı örnek durumlarüzerinden tartışılmıştır. Yapılan bu analizin öğretim anında farketme becerisinin özelliklerinin belirlenmesi ve fark edilen öğrenmefırsatları karşısında harekete geçme durumlarınındeğerlendirilmesi konusunda öğretmen yetiştirme alanına katkıyapacağı düşünülmektedir Daha fazlası Daha az

Üniversite Öğrencilerinde Mizah Stilleri ile Utangaçlık ve Otomatik Düşünceler Arasındaki İlişkiler *

Başak, Bircan Ergün | Can, Gürhan

Article | 2014 | Eğitim ve Bilim39 ( 174 ) , pp.365 - 376

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinde mizah stilleri, utangaçlık incelemektir. Araştırmaya 422 üniversite öğrencisi katılmıştır. Araştırma verilerinin elde edilmesinde Mizah Stilleri Ölçeği, Utangaçlık Ölçeği ve Otomatik Düşünceler Ölçeğinden yararlanılmıştır. Araştırma verileri, SPSS 15.0 paket programı kullanılarak; t testi, korelasyon analizi ve regresyon analizi metodları ile analiz edilmiştir. Sonuçlar erkek öğrencilerin olumsuz mizah stilleri puanlarının kız öğrencilere göre anlamlı düzeyde yüksek olduğunu; olumlu mizah stillerinde ise cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunmadığını göstermiştir. Olumlu mizah stil . . .lerinin utangaçlık ve otomatik düşünceler ile olumsuz; kendini yıkıcı mizahın yalnızca otomatik düşüncelerle olumlu; saldırgan mizahın ise otomatik düşüncelerin alt boyutlarından ikisi ile olumlu yönde ilişkili olduğu bulunmuştur. Araştırmanın diğer bulguları, utangaçlık, kişisel uyum ve değişme arzusunun birlikte katılımcı mizahı, utangaçlık ve ümitsizliğin birlikte kendini geliştirici mizahı, kendine yönelik negatif duygu ve düşüncelerin saldırgan mizahı, kendine yönelik negatif duygu ve düşünceler, kişisel uyum ve değişme arzusunun birlikte kendini yıkıcı mizahı yordadığını göstermiştir. This study aimed to investigate the relationships between humor styles, shyness and automatic thoughts among university students. The sample of the study consisted of 422 university students. In order to obtain the research data, the humor styles questionnaire, The Shyness Scale and the Automatic Thoughts Scale were used. The data were analyzed using SPSS 15.0 package program; via t-test, correlation analysis and regression analysis methods. The results indicated that negative humor styles of the male students were significantly higher than those of the female students, while there were no significant differences according to gender in terms of positive humor styles. Additionally, it was found that positive humor styles negatively correlated with shyness and automatic thoughts, self defeating humor positively related with automatic thoughts; and aggressive humor positively related with two subscales of automatic thoughts. Other findings of the study indicated that shyness, personal adjustment and desire for change predicted together affiliative humor; shyness and hopelessness predicted together self-enhancing humor; negative feelings and thoughts towards oneself predicted aggressive humor; and negative feelings , thoughts towards oneself personal adjustment and desire for change predicted together self-defeating humor Daha fazlası Daha az

4MAT Öğretim Modeli ve Bütünsel Beyin Modeli’nin Fen Dersi Akademik Başarısı Üzerindeki Etkisi

Tezcan, Gamze | Güvenç, Hülya

Article | 2017 | Eğitim ve Bilim42 ( 192 ) , pp.303 - 325

Bu araştırmanın amacı, 4MAT Öğretim Modeli'ne ve Bütünsel Beyin Modeli'ne dayalı öğretimin fen dersi akademik başarısı üzerine etkilerini araştırmak ve bu etkileri fen dersi öğretim programının önerdiği araştırma-sorgulamaya dayalı öğretimin etkileriyle karşılaştırmaktır. Bu araştırma, statik grup ön test-son test desende tasarlanmıştır. Çalışma grubunu 4MAT Öğretim Modeli'nin uygulandığı Deney I grubunda 29 kişi, Bütünsel Beyin Modeli'nin uygulandığı Deney II grubunda 21 kişi ve araştırmasorgulamaya dayalı öğretimin uygulandığı kontrol grubunda 18 kişi olmak üzere toplam 68 altıncı sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Denel işlemler, 3 . . .2 ders saati süresince, üç grupta da eş zamanlı olarak araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Öğrencilerin öğrenme stillerini belirlemek için Kolb Öğrenme Stili Envanteri III uygulanmıştır. Ön ve son test olarak ise fen dersi akademik başarı testi uygulanmıştır. Veriler analiz edilirken standart sapma ve ortalamalar hesaplanmış ve Bağımlı Örneklemler İçin t-Testi ve Tek Yönlü Kovaryans Analizi (ANCOVA), Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi, Kruskal Wallis Testi ve Mann Whitney U Testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, uygulanan üç farklı öğretimin de fen dersi akademik başarısını arttırdığı belirlenmiştir. Bununla beraber, 4MAT Öğretim Modeli'nin fen dersi akademik başarısını arttırma konusunda Bütünsel Beyin Modeli'ne göre daha etkili olduğu ortaya konmuştur. Ancak, 4MAT Öğretim Modeli ve Bütünsel Beyin Modeli'nin fen dersi akademik başarısı üzerindeki etkisinin araştırma-sorgulamaya dayalı öğretimin etkisinden farklılaşmadığı saptanmıştır. Ayrıca 4MAT Öğretim Modeli'nin, Bütünsel Beyin Modeli'nin fen dersi akademik başarısı üzerindeki etkisinin öğrencilerin öğrenme stillerine göre farklılaşmadığı görülmüştür. Fakat, araştırma-sorgulamaya dayalı öğretimin değiştiren öğrenme stiline sahip öğrencilerin fen dersi akademik başarısını desteklemediği saptanmıştır Bu araştırmanın amacı, 4MAT Öğretim Modeli’ne ve Bütünsel Beyin Modeli’ne dayalı öğretimin fen dersi akademik başarısı üzerine etkilerini araştırmak ve bu etkileri fen dersi öğretim programının önerdiği araştırma-sorgulamaya dayalı öğretimin etkileriyle karşılaştırmaktır. Bu araştırma, statik grup ön test-son test desende tasarlanmıştır. Çalışma grubunu 4MAT Öğretim Modeli’nin uygulandığı Deney I grubunda 29 kişi, Bütünsel Beyin Modeli’nin uygulandığı Deney II grubunda 21 kişi ve araştırmasorgulamaya dayalı öğretimin uygulandığı kontrol grubunda 18 kişi olmak üzere toplam 68 altıncı sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Denel işlemler, 32 ders saati süresince, üç grupta da eş zamanlı olarak araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Öğrencilerin öğrenme stillerini belirlemek için Kolb Öğrenme Stili Envanteri III uygulanmıştır. Ön ve son test olarak ise fen dersi akademik başarı testi uygulanmıştır. Veriler analiz edilirken standart sapma ve ortalamalar hesaplanmış ve Bağımlı Örneklemler İçin t-Testi ve Tek Yönlü Kovaryans Analizi (ANCOVA), Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi, Kruskal Wallis Testi ve Mann Whitney U Testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, uygulanan üç farklı öğretimin de fen dersi akademik başarısını arttırdığı belirlenmiştir. Bununla beraber, 4MAT Öğretim Modeli’nin fen dersi akademik başarısını arttırma konusunda Bütünsel Beyin Modeli’ne göre daha etkili olduğu ortaya konmuştur. Ancak, 4MAT Öğretim Modeli ve Bütünsel Beyin Modeli’nin fen dersi akademik başarısı üzerindeki etkisinin araştırma-sorgulamaya dayalı öğretimin etkisinden farklılaşmadığı saptanmıştır. Ayrıca 4MAT Öğretim Modeli’nin, Bütünsel Beyin Modeli’nin fen dersi akademik başarısı üzerindeki etkisinin öğrencilerin öğrenme stillerine göre farklılaşmadığı görülmüştür. Fakat, araştırma-sorgulamaya dayalı öğretimin değiştiren öğrenme stiline sahip öğrencilerin fen dersi akademik başarısını desteklemediği saptanmıştı Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms