Filtreler
Filtreler
Bulunan: 48 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [4]
Tam Metin [1]
Yazar [20]
Yayın Türü [2]
Konu Başlıkları [20]
Yayın Tarihi [11]
Dergi Adı [20]
Dil [2]
Yazar Departmanı [1]
Üniversite öğrencilerinin meraklılık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

Demirel, Melek | Coşkun, Yelkin Diker

Other | 2009 | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi0 ( 18 ) , pp.111 - 134

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin meraklılık düzeylerini belirlemek ve bunun cinsiyet, fakülte, üniversiteye girişteki puan türü, gelir düzeyi ve başarı algılarına göre değişip değişmediğini ortaya koymaktır. Tarama modelinin kullanıldığı çalışmada Erwin (1998) tarafından geliştirilen ve genişlik ve derinlik olmak üzere iki alt boyuttan oluşan “Meraklılık Ölçeği”nin Türkçe?ye uyarlama çalışması yapılmıştır. İç tutarlılığın göstergesi olarak elde edilen Cronbach alfa değeri .86 olarak bulunmuştur. Ölçeğin yapı geçerliğinin belirlenmesi amacıyla yapılan faktör analizi sonucunda uyarlama çalışması yapılan ölçekteki madde . . .lerin, orijinal ölçekte olduğu gibi iki alt boyutta toplandığı belirlenmiştir. Elde edilen bulgular, üniversite öğrencilerinin (n:620) meraklılık düzeylerinin, ölçekten elde edilen ortalama puanın, ölçek orta puanının üstünde olması nedeniyle yüksek düzeyde olduğunu ortaya koymuştur. Ölçeğin genişlik boyutuna ilişkin puan ortalaması, derinlik boyutuna ilişkin puan ortalamasından daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin meraklılık düzeylerinin cinsiyet, öğrenim görülen fakülte ve üniversiteye girişteki puan türü açısından farklılık gösterdiği, gelir düzeyi ve başarı algısı açısından ise farklılık göstermediği belirlenmiştir. This research aims at determining university students‟ levels of curiosity and specifying whether or not that varied on the basis of gender, faculty, the type of scores needed to enter university, income level, and achievement perception. In this study, which employs a survey method, “Curiosity Index” composed of two subdimensions, namely breadth and depth, developed by Erwin (1998) was adapted into Turkish. Cronbach alpha value which was found as the indicator of internal consistency was calculated as 0.86. Following the factor analysis conducted in order to determine the construct validity of the scale, it was found that the items of the adapted scale contained two sub-dimensions, as in the original scale. The findings obtained revealed that the students‟ (n:620) level of curiosity was high due to the fact that the average scores received from the scale were above the median of the scale. Besides, the average scores of the breadth dimension of the scale were found to be higher than those of the depth dimension. Moreover, it was also found that the students‟ level of curiosity varied according to gender, faculty attended, and the type of scores required for acceptance into university; yet that it did not differ on the basis of income level or perception of success Daha fazlası Daha az

Bir Hastanede Çalışan Hemşirelerin İlaç Hatası Bilgi Düzeyi ve İlaç Hatalarının Raporlanması ile İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Aydın, Seçil Semiz | Akın, Semiha | Işıl, Özlem

Article | 2017 | Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma14 ( 1 ) , pp.14 - 24

Amaç: Bu çalışma hemşirelerin ilaç hatası bilgi düzeyi ve ilaç hatalarının raporlanmasına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi amacıyla planlandı.Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel nitelikte bir araştırmadır. Araştırma örneklemini 114 hemşire oluşturdu. Veriler, İlaç Hatalarının Raporlanmasına Yönelik Düşünceler ve İlaç Hatası Bilgi Durumunu Belirleme Formları kullanılarak elde edildi.Bulgular: Yaş ortalaması 29.377.10 olan hemşirelerin %51.8'i lisans mezunudur. İlaç Hatası Bilgi Durumu Belirleme Formu puan ortalaması 82.5217.19 bulundu. Araştırma grubunun çoğu (%94.7) ilaç güvenliği eğitimi aldığını, %78.1'i ilaç hatalarının raporlanma . . .sını başarı ölçütü olduğunu bildirdi. Hemşireler ilaç hatalarını raporlamaları durumunda %8.8'i bu hatanın kişisel yetersizlik olarak algılanacağını, %4.4'ü işinin tehlikeye gireceğini, %4.4'ü raporlamanın işe yaramayacağını düşünmektedir. Hemşirelerin üçte biri (%28.9) ilaç hatası ile ilgili sorunları kendi aralarında çözülebileceğini, %9.6'sı nasıl raporlama yapılacağını bilmediklerini, %0.9'u ise ilaç hatalarının raporlanmasına gerek olmadığını bildirdi. Sonuç: Verilen eğitimlerde ilaç hatalarının raporlamasını çalışanın cezalandırılması olarak algılanmaması gerektiği ve raporlama sürecinin hasta güvenliğinin sağlamaya yönelik önemli bir uygulama olduğunun vurgulanması önem taşımaktadır. Hemşirelerin ilaç hatası raporlama konusundaki bilgilerini daha etkin şekilde uygulamaya yansıtabilmeleri amacıyla kurumsal stratejilerin geliştirilmesi ve eğitimlerin planlanması önerilmektedir Aims: The aim of this study is to assess nurses’ levels of knowledge regarding medication errors and their views on reporting medication errors.Methods: The research adopted a descriptive, cross-sectional design and the study sample comprised 114 nurses. Data were gathered using two assessment forms: “Views on Reporting Medication Errors” and “Assessment of Knowledge of Medication Errors”.Results: The mean age of nurses was 29.377.10 years, 51.8% of the sample completed an undergraduate nursing program. The mean score of the “Assessment of Knowledge on Medication Errors” was 82.5217.19. Nearly all nurses (94.7%) completed training in medication safety, 78.1% of nurses perceived the act of medication error reporting as a successful criterion. In the case of reporting medication errors, 8.8% of nurses perceived that reporting medication errors can be considered a personal incompetency, 4.4% reported that it would put their job in jeopardy, and 4.4% stated it would be of no use to report errors. One out of every three nurses (28.9%) claimed any problem could be settled among themselves, 9.6% of them stated that they do not know how to report errors, and 0.9% of the nurses stated that there was no need for reporting any errors.Conclusion: In training sessions which encourage the staff to report medication errors for patient safety, it is important not to consider a medication error reporting system as a punishment for employees but as a crucial part of the system. It is suggested that corporate strategies be developed and training programs be planned in order to improve nurses’ skills for better reporting of medication error Daha fazlası Daha az

High school students’ geometric thinking, problem solving and proof skills

Kılıç, Hülya

Article | 2013 | Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi7 ( 1 ) , pp.222 - 241

Bu çalışmanın amacı, dinamik geometri yazılımlarının 10. sınıf öğrencilerinin geometrik düşünme, geometri başarısı ve ispat yapma becerisi üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu makalede, bu amaçla gerçekleştirilen yarı deneysel pilot çalışmadan elde edilen bulgular tartışılacaktır. Çalışmaya, İstanbul ilindeki altı liseden 227 öğrenci katılmış ancak 49 öğrencinin verileri analiz edilmiştir. Öğrencilere geometrik düşünme, problem çözme ve ispat becerilerini ölçmeye yönelik üç farklı test uygulanmış, çalışma boyunca deney grubundaki öğrencilerle dinamik geometri yazılımının kullandığı beş etkinlik yapılmıştır. Son testlerde gruplar a . . .rasında anlamlı bir fark bulunmamış ancak deney grubunda üç testin ortalamalarında anlamlı artışlar olduğu görülmüştür. Bununla beraber, öğrencilerin testler bazında ortalamalarının genel olarak düşük olduğu, temel geometrik kavramları tanımlayamadıkları, kavramlar arasındaki ilişkileri kuramadıkları, kavram bilgisini farklı durumlarda uygulayamadıkları ve ispat becerilerinin düşük olduğu tespit edilmiştir. The aim of this paper is to present the findings of a pilot study which was designed to investigate the effects of using dynamic geometry software on the tenth grade students’ geometric thinking, problem solving and proof skills. It was a quasi-experimental study consisted of 49 students from six different high schools around Istanbul. In the treatment groups, the students engaged with five dynamic geometry activities in the geometry lessons throughout the semester. Although no significant differences between the groups were observed, in the treatment groups, the students’ mean scores for each type of test increased significantly. The students’ answers for each item in the tests were also analyzed. It is found that students’ mean scores for each item were quite low such that they did not know the definitions of basic geometric concepts and the relationships between them and also they were not able to solve geometry problems and prove given arguments Daha fazlası Daha az

Sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışma ve rehberlik anlayışları ile psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumları

Demir, Meryem | Can, Gürhan

Article | 2015 | Eğitim ve Bilim40 ( 179 ) , pp.307 - 322

Bu çalışmada bir sınıfın rehberlik hizmetlerini yürütmekle görevli olan sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışma ve rehberlik anlayışları ve psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumları arasındaki ilişkilerle, psikolojik danışma ve rehberlik anlayışları ve psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumların çeşitli değişkenler açısından nasıl farklılaştığı araştırılmıştır. İlişkisel tarama modeli çerçevesinde Eskişehir ilinde ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görevli 595 sınıf rehber öğret meni ile gerçekleştirilen bu araştırmada, Rehberlik Anlayış Envanteri (Kepçeoğlu, 1975) ve Sınıf Rehber Öğretmen Tutum Ölçeği ( . . .Demir, 2010) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışma ve rehberlik anlayış düzeyleri ile psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutum düzeyleri arasında orta düzeyde pozitif (r .44) bir ilişki olduğu saptanmıştır. Ayrıca kadın sınıf rehber öğretmenin hem psikolojik danışma ve rehberlik anlayışlarının hem de psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumlarının erkeklere göre daha yüksek olduğu, branşa göre sınıf rehber öğretmenlerin psikolojik danışma ve rehberlik anlayışlarının ve psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumlarının farklılaşmadığı belirlenmiştir. Rehberlikle ilgili hizmet içi eğitime katılmış sınıf rehber öğretmenlerinin, katılmayanlara kıyasla sadece psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu, çalışılan eğitim kademesine göre ise ilköğretimde çalışan sınıf rehber öğretmenlerinin hem psikolojik danışma ve rehberlik anlayış düzeylerinin hem de psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutum düzeylerinin ortaöğretimde çalışanlardan daha yüksek olduğu saptanmıştır. Kıdemleri 1 -9 yıl ve 10 -19 yıl arasında olan sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışma ve rehberlik anlayışlarının, 20 ve daha fazla kıdem yılına sahip olanlara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, ilgili literatür ışığında tartışılmıştır. In this study, it was aimed to study the relationships between counseling and guidance understanding of guidance teachers, who are in charge of giving counseling and guidance service to a class, and their attitudes towards counseling and guidance, and how their understanding of counseling and guidance and their attitudes towards counseling and guidance differentiate in terms of various variables. Within the framework of relational screening model, the Counseling and Guidance Inventory (Kepçeoğlu, 1975) and the Guidance Couns elor Attitude Scale (Demir, 2010) were used in the study, which was conducted with 595 guidance teachers working in primary and secondary education institutions in Eskişehir. As a result of the study, it was determined that there was a moderate level relationship (r .44) between guidance teachers understanding level of counseling and guidance and their attitude levels towards counseling and guidance. The female guidance teachers were found to have higher understanding of counseling and guidance and attitudes towards counseling and guidance than those of the male teachers. It was also determined that the guidance teachers understanding of counseling and guidance and their attitudes towards counseling and guidance did not differentiate in terms of branch. On the other hand, the guidance teachers who attended the in-service training about counseling and guidance were found to have more positive attitudes only towards counseling and guidance than the ones who didnt attend the in-service training, whereas the guidance teachers working in primary education were found to have higher levels of both counseling and guidance understanding and attitudes towards counseling and guidance than the ones working in secondary education in terms of the stage of education the teachers work in. Similarly, the counselors who had 1 -9 and 10 -19 years of seniority had higher counseling and guidance understandings than the ones who had 20 and more years of seniority. The findings obtained as a result of the study were discussed in the light of relevant literature Daha fazlası Daha az

Türkçe Ders Kitaplarının Pısa Sınavı Okuma Ölçütleri Açısından İncelenmesi

Coşkun, Yelkin Diker

Article | 2013 | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi0 ( 26 ) , pp.22 - 43

Türkçe dersinde kazanılan okuma becerisi diğer derslerinde başarısını etkileyen bir faktör olduğundan Türkçe ders kitaplarının uluslararası ölçütler doğrultusunda yapılandırılması gerekir. Bu çalışmada, ilköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarında yer alan metinler ve ölçme değerlendirme çalışmaları, PISA değerlendirme sisteminde yer alan okuma becerisi ölçütlerine uygunluk bakımından incelenmiştir. Betimsel araştırma yöntemlerinden belgesel tarama ve içerik çözümlemesi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, ders kitapları ve öğrenci çalışma kitaplarının, üst düzey düşünme gerektiren okuma becerilerini geliştirmede yet . . .ersiz olduğu saptanmıştır. Okuma amacına ve okuma şekillerine gore metin türlerinin ders kitapları ve öğrenci çalışma kitaplarında yeterli sayıda olmadığı ve ölçme değerlendirme çalışmalarının da sözü edilen ölçütleri kapsamadığı bulunmuştur. Ayrıca ders kitaplarında yer alan ölçme-değerlendirme sorularının yoğunlukla alt okuma beceri düzeyine ilişkin olduğu belirlenmiştir As reading skills gained in Turkish courses is a factor which affects their success in other school subjects, reading materials used in Turkish should be reconstructed considering the international reading criteria. In this study, reading texts and exercises in the middle school Turkish textbooks were analyzed. The results were analyzed using descriptive research methods including document and content analaysis techniques. The results revealed that course books and student workbooks were unlikely to contribute to the improvement of students’ high level reading skills. The study also revealed that course books did not include enough number of reading texts that require different reading styles with different purposes. Besides, the majority of theme related measurement and evaluation activities and questions were found to measure low level reading skill Daha fazlası Daha az

Yabancı Dilde Kelime Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Geliştirilmesi

Kocaman, Orhan | Kızılkaya, Gonca Cumaoğlu

Article | 2014 | Eğitim ve Bilim39 ( 176 ) , pp.293 - 303

http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpNMU56Z3dNQT09 https://hdl.handle.net/20.500.11831/5258

Eğitsel Yazılım (DENIS) ve Oyunlarla İngilizce Kelime Öğretiminin Kelime Öğrenme Stratejilerine ve Başarıya Etkisi

Kocaman, Orhan | Kızılkaya, Gonca Cumaoğlu

Article | 2014 | Eğitim ve Bilim39 ( 176 ) , pp.305 - 316

Bu araştırma kelime öğretiminde kullanılan farklı eğitsel yazılım türlerinin (bire-bir eğitim yazılım ve eğitsel oyunlar) başarıya ve kelime öğrenme stratejilerine etkisini incelemektedir. Eğitsel yazılım ve oyunların başarı üzerine etkisini test etmek için tek gruplu tekrarlanan ölçümlerden oluşan yarı deneysel bir yöntem uygulanmıştır. Araştırmanın diğer problemi olan eğitsel yazılım ve oyunların kelime öğrenme stratejileri üzerine etkisini test etmek için ise tek gruplu öntest-sontest yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırmada iki tür eğitim yazılımı kullanılmıştır. Bunlardan biri birebir eğitim yazılımı türlerinden olan (D . . .ynamic English Vocabulary Instruction Software) diğeri ise eğitsel oyunlar'dır. Araştırmanın uygulama süreci toplam 9 haftadan oluşmaktadır. İki ayrı eğitim yazılı ile aynı grup üzerinde ard arda (DENIS ve Oyun ortamları) kelime öğretimi uygulamaları yapılmış ve ön-ara ve son ölçümlerle öğrencilerin başarıları karşılaştırılmıştır. Analizler sonucunda her iki yazılım türünün de kelime öğrenimi üzerinde olumlu etkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 9 haftalık uygulama sürecinin başında ve sonunda yabancı dilde kelime öğrenme stratejileri ölçeği (Kocaman ve Kızılkaya Cumaoğlu, 2014) uygulanmıştır. Ölçeğin ön-son test puanları karşılaşıldığında öğrencilerin tamamlayıcı stratejiler boyutunda strateji kullanımlarının anlamlı biçimde arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Cinsiyete göre strateji kullanımları incelendiğinde ise uygulama öncesinde erkek öğrencilerin tamamlayıcı stratejileri kız öğrencilere göre daha çok kullandıkları belirlenmiştir Daha fazlası Daha az

Özel Amaçlı Bir İngilizce Programı'nda Öğrencilerin Öğrenme Ve Hedef İhtiyaçları Algıları

Kazar, Sevda Gül | Mede, Enisa

Article | 2015 | Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi23 ( 2 ) , pp.479 - 498

Bu araştırmanın amacı Türkiye'nin İstanbul şehrindeki en prestijli üniversitelerinden birinde Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından verilen Özel Amaçlı İngilizce programında bulunan öğrencilerin öğrenme ve hedef ihtiyaçlarını saptamaktır. Araştırmada 59 öğrenci ve 6 okutman yer almıştır. Niceliksel veriler ihtiyaç analizi anketi, niteliksel veriler ise öğrencilerin öğrenme ve hedef ihtiyaçları algısıyla ilişkili yarı-yapılandırılmış görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki Özel Amaçlı İngilizce programının yeniden düzenlenmesine ve uygulanmasına dair kayda değer uygulamalar ortay . . .a koymuştur The purpose of this study is to identify the learning and target needs of the students engaged in an ESP program offered by the Faculty of Fine Arts at a private university in Turkey. A sample of fifty-nine students and six instructors participated in the mixed methods study. The quantitative data were obtained through a needs analysis questionnaire, and the qualitative data were collected from a semi-structured interview referring to the students' learning and target needs. The findings of the study revealed significant implications with respect to the design and implementation of the ESP progra Daha fazlası Daha az

Turkish EFL Teachers Perceptions of English as a Lingua Franca

İnceçay, Görsev | Akyel, Ayşe S.

Article | 2014 | Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry5 ( 1 ) , pp.1 - 12

Bu çalışmanın amacı (1) İngilizceyi yabancı dil olarak öğreten Türk öğretmenlerin Ortak Dil olarak İngilizce hakkındaki algılarını ve (2) bu öğretmenlerle öğretmen eğiticilerinin İngilizcenin ortak dil olarak kullanılmasının öğretmen eğitimi üzerindeki rolünün araştırılmasıdır. Veriler anket ve yarı- yapılandırılmış görüşmelerden sağlanmıştır. İstanbulda iki üniversitede çalışan 100 öğretmen anketi yanıtlamıştır. Bu katılımcılar arasından rastgele seçilen 10 öğretmen ve iki üniversitenin dil öğretmen eğitimi bölümlerinde çalışan rastgele seçilmiş 10 öğretmen eğitici ile görüşme yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda alan için önemli bulg . . .ular elde edilmiştir. The aim of this study is to investigate the perceptions of; (1) Turkish EFL (English as a Foreign Language) teachers about ELF, (2) Turkish EFL teachers and teacher educators about the role of ELF on language teacher education. Data came from a questionnaire and semi-structured interviews. A hundred Turkish EFL teachers working at two universities in Istanbul responded to the questionnaire. Ten randomly selected EFL teachers and 10 teacher educators working in language teacher education departments of two universities were interviewed to elicit their views about the role of ELF in language teacher education. Findings of the study revealed a number of important results and implications for the field Daha fazlası Daha az

The Relationship between Teachers' Motivational Support and Engagement versus Disaffection

Guvenca, Hulya

Article | 2015 | Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri15 ( 3 ) , pp.647 - 657

The purpose of this study is to investigate relationships between students' engagement versus disaffection and their perceptions of teachers' motivational support styles. To do this a hypothesized structural model specifying the direct relationships of students' engagement and their perceptions of teachers' motivational support is used. The model, covers students' motivational regulations, as mediator variables, between students' engagement and their perceptions of teachers' motivational support styles, that is tested. Participants are 276 ninth grade high school students (148 girls and 126 boys). Data are collected by the "Eff . . .ective Participation Scale," "Motivational Regulation Scale," and "Teachers' Motivational Support Scale." The fit statistics indicate that the research model provides a reasonably good fit to the data (x² 74.62, df 38, p .00, RMSEA .086, RMR .05, CFI .96, GFI .90, AGFI .92, NFI .91, NNFI .91). Chi-square to degrees of freedom ratio x²/df 1.96 is satisfactory. The study indicates that motivational support provided by teachers has effect on the students' motivation orientation and active class participatio Daha fazlası Daha az

Matematik Öğrenme Fırsatları: Fark etme ve Harekete Geçme

Doğan, Oğuzhan | Kılıç, Hülya

Article | 2019 | Eğitim ve Bilim44 ( 199 ) , pp.1 - 19

Eğitim ve öğretimin kalitesini artırmaya yönelik son yıllardayapılan çalışmalar, öğrencilerin bilgi ve becerilerinin gelişimindeöğretmenlerin gözlemci, yol gösterici, teşvik edici ve destekleyicirollerinin ön plana çıktığını göstermektedir. Öğretmenlerinüstlenmeleri beklenen bu rollerini sınıf ortamında etkili bir şekildegerçekleştirebilmeleri mesleki bilgi ve becerileriyle ilişkidir. Gerekhizmet öncesinde gerekse de hizmet içinde öğretmenlerin meslekibecerilerinin gelişiminin desteklenmesi, sınıf içindeki öğretiminverimliliğini artırmaya yönelik bir çaba olarak düşünülmektedir.Bu bağlamda, fakülte-okul işbirliği modelinin geliştiri . . .ldiği birçalışma kapsamında matematik öğretmen adaylarına bir yılboyunca öğrencilerle çalışma fırsatı verilerek öğretmen adaylarınınpedagojik alan bilgileri ve fark etme becerileri incelenmiştir.Çalışmanın verilerinden yola çıkılarak bu makalede öğretmenadaylarının öğretim anında matematik öğrenme fırsatı özelliğitaşıyan durumları fark edip etmedikleri ve fark ettiklerinde nasılharekete geçtikleri (karşılık verdikleri) bazı örnek durumlarüzerinden tartışılmıştır. Yapılan bu analizin öğretim anında farketme becerisinin özelliklerinin belirlenmesi ve fark edilen öğrenmefırsatları karşısında harekete geçme durumlarınındeğerlendirilmesi konusunda öğretmen yetiştirme alanına katkıyapacağı düşünülmektedir Daha fazlası Daha az

Increasing the Social Interaction of Two Children with Autism Spectrum Disorder and Their Peers

Berman, Zuhar Rende

Article | 2018 | INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION10 ( 2 ) , pp.62 - 74

This study examined the effect of the Group Affection Activities (GAA) on social interactionof two preschool- aged children with Autism Spectrum Disorder (ASD) and theirsame-aged peers. In addition to the music group activities, the main component of theGAA game learning activities and peer-training were integrated into the intervention. Fivepeers were trained on how to interact with the target participants of the study. This includinginitiation of and responding to initaiations through means of both verbal and nonverbalcommunication acts during free play. This study utilized a case study design with anABAB model revealed that impro . . .ved rates of social interactions were associated with thepresence of the intervention. The findings agree with those reported by previously conductedstudies, however the maintenance and generalization of improved interactionskills remain to be of a great concern. It is suggested that in order to address this importantissue, an intervention program combining the Group Affection Activities with peertrainingshould be systematically integrated into early childhood curriculum and implementedfor all to benefit Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms