Filtreler
TIMSS merceğiyle ortaokul matematik öğretim programındaki değişiklikler

Kılıç, Hülya | Tutak, Fatma Aslan | Ertaş, Güneş

Article | 2014 | Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi10 ( 2 ) , pp.129 - 141

Bu çalışmanın amacı, eğitim sistemindeki yeni yapılanma paralelinde matematik öğretim programında yapılan konu alanı ve matematiksel becerilerdeki değişiklik ve düzenlemeleri uluslararası bir matematik testine göre yorumlamaktır. Bu bağlamda; 2011 yılında yapılan TIMSS sınavının 8. sınıf matematik testindeki konu ve kavramlara, 2009 ve 2013 matematik öğretim programlarında ilk olarak hangi sınıf seviyesinde değinildiğine ve testte yer alan becerilerin öğretim programlarında yer alan kazanımlarda ne kadar yansıtıldığına bakılmıştır. 2011 TIMSS sınavında çıkan maddelerin çoğunluğu, 2009 öğretim programına göre ilk kez 7. sınıfta öğret . . .ilmeye başlanılmaktadır. 2013 öğretim programına göre ise maddelerin içerdiği konu ve kavramlara çoğunlukla 6. sınıfta değinilmeye başlanacaktır. Ayrıca TIMSS sınavında uygulama becerisine yönelik maddeler çoğunlukta iken, hem eski hem de yeni öğretim programında bilme becerisine yönelik kazanımlara daha fazla ağırlık verilmiştir. Ancak 2011 TIMSS sonuçları, Türk öğrencilerin en fazla 7. sınıf konularını içeren ve bilme becerisi gerektiren sorularda başarılarının düşük olduğunu ortaya koymaktadır. öğretimi, öğretim programı, TIMSS. The new education system forced to make reforms in mathematics curriculum in Turkey. The purpose of this study is to interpret those changes in the line of an international mathematics assessment, specifically TIMSS 2011 assessment for the eighth graders. The middle school mathematics curricula written in 2009 and 2013 were analyzed in terms of their alignment with the scope of TIMSS 2011. The findings revealed that most of the content of TIMSS were initially taught during the seventh grade according to the old curriculum but they would be taught during the sixth grade in the new curriculum. In the TIMSS 2011 assessment, there are more items assessing the skills at applying level but in both curricula, the majority of the objectives are related to skills at knowing level. Furthermore, TIMSS 2011 results showed that most of the students failed in knowing type of items and the seventh grade subject matters Daha fazlası Daha az

Yabancı Dilde Kelime Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Geliştirilmesi

Kocaman, Orhan | Kızılkaya, Gonca Cumaoğlu

Article | 2014 | Eğitim ve Bilim39 ( 176 ) , pp.293 - 303

http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpNMU56Z3dNQT09 https://hdl.handle.net/20.500.11831/5258

Eğitsel Yazılım (DENIS) ve Oyunlarla İngilizce Kelime Öğretiminin Kelime Öğrenme Stratejilerine ve Başarıya Etkisi

Kocaman, Orhan | Kızılkaya, Gonca Cumaoğlu

Article | 2014 | Eğitim ve Bilim39 ( 176 ) , pp.305 - 316

Bu araştırma kelime öğretiminde kullanılan farklı eğitsel yazılım türlerinin (bire-bir eğitim yazılım ve eğitsel oyunlar) başarıya ve kelime öğrenme stratejilerine etkisini incelemektedir. Eğitsel yazılım ve oyunların başarı üzerine etkisini test etmek için tek gruplu tekrarlanan ölçümlerden oluşan yarı deneysel bir yöntem uygulanmıştır. Araştırmanın diğer problemi olan eğitsel yazılım ve oyunların kelime öğrenme stratejileri üzerine etkisini test etmek için ise tek gruplu öntest-sontest yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırmada iki tür eğitim yazılımı kullanılmıştır. Bunlardan biri birebir eğitim yazılımı türlerinden olan (D . . .ynamic English Vocabulary Instruction Software) diğeri ise eğitsel oyunlar'dır. Araştırmanın uygulama süreci toplam 9 haftadan oluşmaktadır. İki ayrı eğitim yazılı ile aynı grup üzerinde ard arda (DENIS ve Oyun ortamları) kelime öğretimi uygulamaları yapılmış ve ön-ara ve son ölçümlerle öğrencilerin başarıları karşılaştırılmıştır. Analizler sonucunda her iki yazılım türünün de kelime öğrenimi üzerinde olumlu etkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 9 haftalık uygulama sürecinin başında ve sonunda yabancı dilde kelime öğrenme stratejileri ölçeği (Kocaman ve Kızılkaya Cumaoğlu, 2014) uygulanmıştır. Ölçeğin ön-son test puanları karşılaşıldığında öğrencilerin tamamlayıcı stratejiler boyutunda strateji kullanımlarının anlamlı biçimde arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Cinsiyete göre strateji kullanımları incelendiğinde ise uygulama öncesinde erkek öğrencilerin tamamlayıcı stratejileri kız öğrencilere göre daha çok kullandıkları belirlenmiştir Daha fazlası Daha az

Turkish EFL Teachers Perceptions of English as a Lingua Franca

İnceçay, Görsev | Akyel, Ayşe S.

Article | 2014 | Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry5 ( 1 ) , pp.1 - 12

Bu çalışmanın amacı (1) İngilizceyi yabancı dil olarak öğreten Türk öğretmenlerin Ortak Dil olarak İngilizce hakkındaki algılarını ve (2) bu öğretmenlerle öğretmen eğiticilerinin İngilizcenin ortak dil olarak kullanılmasının öğretmen eğitimi üzerindeki rolünün araştırılmasıdır. Veriler anket ve yarı- yapılandırılmış görüşmelerden sağlanmıştır. İstanbulda iki üniversitede çalışan 100 öğretmen anketi yanıtlamıştır. Bu katılımcılar arasından rastgele seçilen 10 öğretmen ve iki üniversitenin dil öğretmen eğitimi bölümlerinde çalışan rastgele seçilmiş 10 öğretmen eğitici ile görüşme yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda alan için önemli bulg . . .ular elde edilmiştir. The aim of this study is to investigate the perceptions of; (1) Turkish EFL (English as a Foreign Language) teachers about ELF, (2) Turkish EFL teachers and teacher educators about the role of ELF on language teacher education. Data came from a questionnaire and semi-structured interviews. A hundred Turkish EFL teachers working at two universities in Istanbul responded to the questionnaire. Ten randomly selected EFL teachers and 10 teacher educators working in language teacher education departments of two universities were interviewed to elicit their views about the role of ELF in language teacher education. Findings of the study revealed a number of important results and implications for the field Daha fazlası Daha az

Üniversite Öğrencilerinde Mizah Stilleri ile Utangaçlık ve Otomatik Düşünceler Arasındaki İlişkiler *

Başak, Bircan Ergün | Can, Gürhan

Article | 2014 | Eğitim ve Bilim39 ( 174 ) , pp.365 - 376

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinde mizah stilleri, utangaçlık incelemektir. Araştırmaya 422 üniversite öğrencisi katılmıştır. Araştırma verilerinin elde edilmesinde Mizah Stilleri Ölçeği, Utangaçlık Ölçeği ve Otomatik Düşünceler Ölçeğinden yararlanılmıştır. Araştırma verileri, SPSS 15.0 paket programı kullanılarak; t testi, korelasyon analizi ve regresyon analizi metodları ile analiz edilmiştir. Sonuçlar erkek öğrencilerin olumsuz mizah stilleri puanlarının kız öğrencilere göre anlamlı düzeyde yüksek olduğunu; olumlu mizah stillerinde ise cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunmadığını göstermiştir. Olumlu mizah stil . . .lerinin utangaçlık ve otomatik düşünceler ile olumsuz; kendini yıkıcı mizahın yalnızca otomatik düşüncelerle olumlu; saldırgan mizahın ise otomatik düşüncelerin alt boyutlarından ikisi ile olumlu yönde ilişkili olduğu bulunmuştur. Araştırmanın diğer bulguları, utangaçlık, kişisel uyum ve değişme arzusunun birlikte katılımcı mizahı, utangaçlık ve ümitsizliğin birlikte kendini geliştirici mizahı, kendine yönelik negatif duygu ve düşüncelerin saldırgan mizahı, kendine yönelik negatif duygu ve düşünceler, kişisel uyum ve değişme arzusunun birlikte kendini yıkıcı mizahı yordadığını göstermiştir. This study aimed to investigate the relationships between humor styles, shyness and automatic thoughts among university students. The sample of the study consisted of 422 university students. In order to obtain the research data, the humor styles questionnaire, The Shyness Scale and the Automatic Thoughts Scale were used. The data were analyzed using SPSS 15.0 package program; via t-test, correlation analysis and regression analysis methods. The results indicated that negative humor styles of the male students were significantly higher than those of the female students, while there were no significant differences according to gender in terms of positive humor styles. Additionally, it was found that positive humor styles negatively correlated with shyness and automatic thoughts, self defeating humor positively related with automatic thoughts; and aggressive humor positively related with two subscales of automatic thoughts. Other findings of the study indicated that shyness, personal adjustment and desire for change predicted together affiliative humor; shyness and hopelessness predicted together self-enhancing humor; negative feelings and thoughts towards oneself predicted aggressive humor; and negative feelings , thoughts towards oneself personal adjustment and desire for change predicted together self-defeating humor Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms