Filtreler
Filtreler
Bulunan: 46 Adet 0.019 sn
Koleksiyon [4]
Tam Metin [1]
Yazar [20]
Yayın Türü [2]
Konu Başlıkları [20]
Yayın Tarihi [10]
Dergi Adı [20]
Dil [2]
Yazar Departmanı [1]
The Relationship between Teachers' Motivational Support and Engagement versus Disaffection

Guvenca, Hulya

Article | 2015 | Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri15 ( 3 ) , pp.647 - 657

The purpose of this study is to investigate relationships between students' engagement versus disaffection and their perceptions of teachers' motivational support styles. To do this a hypothesized structural model specifying the direct relationships of students' engagement and their perceptions of teachers' motivational support is used. The model, covers students' motivational regulations, as mediator variables, between students' engagement and their perceptions of teachers' motivational support styles, that is tested. Participants are 276 ninth grade high school students (148 girls and 126 boys). Data are collected by the "Eff . . .ective Participation Scale," "Motivational Regulation Scale," and "Teachers' Motivational Support Scale." The fit statistics indicate that the research model provides a reasonably good fit to the data (x² 74.62, df 38, p .00, RMSEA .086, RMR .05, CFI .96, GFI .90, AGFI .92, NFI .91, NNFI .91). Chi-square to degrees of freedom ratio x²/df 1.96 is satisfactory. The study indicates that motivational support provided by teachers has effect on the students' motivation orientation and active class participatio Daha fazlası Daha az

Proje Tabanlı Öğretim Uygulamalarında Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerilerine Yönelik Bir Eylem Araştırması

Öztuna, Aysun Kaplan | Diker, Yelkin Coşkun

Article | 2012 | Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi8 ( 1 ) , pp.137 - 159

Bu araştırmada, öğretmenlerin öğrenme-öğretme sürecinde uyguladıkları proje tabanlı öğretime ilişkin yaşadıkları problemlerin belirlenmesi ve bu problemlerin çözülmesi için bir eylem planının oluşturulması amaçlanmıştır. Bu amaçla, yedi ay boyunca İstanbulda özel bir ilköğretim okulunun öğretmenleri (n35), yöneticileri (n2), birinci ve ikinci kademeden seçkisiz olarak belirlenen öğrenciler (n57) ve velilerle (n84) beraber çalışılmıştır. Araştırmanın verileri odak gruplu görüşmeler, gözlem ve yazılı dokümanlar aracılığıyla toplanarak. Bu veriler açık kodlama yoluyla analiz edilmiştir. Öğretmenlerin proje tabanlı öğretimi uygulamadaki . . . yaşadıkları en önemli sorunların, öğrenme-öğretme süreci, fiziksel koşullar, velilerin tavırları ve bazı duyuşsal faktörlerden kaynaklandığı ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu sorunların analizinin ardından öğretmenlerin proje çalışmalarını sağlıklı bir şekilde yürütmeleri için araştırmacılar tarafından bir eylem planı hazırlanmış ve uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda, geçmişteki uygulamalarına oranla öğretmenlerin ilgili süreci yönetmede yaşadıkları sorunların üstesinden gelmekte daha başarılı oldukları, öğretmenlerin ve velilerin öğrenciler üzerindeki rehberlik sürecinin daha etkili olduğu ve geliştirilen projelerin gerek öğrenciler gerek öğretmenler açısından akademik olarak daha memnuniyet verici olduğu sonucuna ulaşılmıştır. An Action Research on the Problems in Project-Based Teaching Practices and the Solution Suggestions to these Problems. In this study, it was aimed at defining which problems are faced by teachers during carrying out project-based teaching practices in the learning-teaching processes, and preparing an action-plan to resolve these problems. To do this, it had been worked together with the teachers, managers, and randomly selected students and their parents in a private primary school in Istanbul for seven months. Data of the research were collected via a series of interviews with the focus groups, observations and written documents. These data were analyzed by open coding technique. It was found that the biggest problems faced by the teachers when carrying out the project-based teaching practices were met because of some problematic conditions in the learning-teaching processes, the physical conditions and the parents attitudes, and some affective factors. After the analyses of these problems, the researchers created and then carried out an action plan to enable the teachers to perform their projects properly. At the end of the research, it was seen that the teachers are more successful in overcoming the problems they faced in their project-based teaching practices, the teachers and the parents were more effective during their mentoring processes with the students, and the resulting projects were more satisfactory academically for both the students and the teachers Daha fazlası Daha az

4MAT Öğretim Modeli, Bütünsel Beyin Modeli’nin Fen Dersi Öz Yeterlik Algısına Etkisi

Tezcan, Gamze | Güvenç, Hülya

Article | 2017 | Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi18 ( 3 ) , pp.193 - 214

Araştırmanın amacı 4MAT Öğretim Modeli ve Bütünsel Beyin Modeli ile öğretimin Fen Bilimleri dersi öz yeterlik algısı üzerindeki etkilerini saptamak ve bu etkileri birbirleri ve araştırma-sorgulamaya dayalı öğretimin etkisi ile karşılaştırmaktır. Öğretimlerin öz yeterlik algısı üzerindeki etkilerinin öğrenme stillerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı da araştırılmıştır. Araştırma statik grup ön test-son test deneysel desende, 68 6. sınıf öğrencisinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Fen Bilimleri dersinde, gruplardan birinde 4MAT Öğretim Modeli, diğerinde Bütünsel Beyin Modeli, kontrol grubunda araştırma-sorgulama öğretim yaklaşım . . .ı uygulanmıştır. Veri toplama araçları olarak Fen Bilimleri Dersi Öz Yeterlik Algısı Ölçeği ve Kolb Öğrenme Stili Envanteri III uygulanmıştır. Sonuç olarak, 4MAT Öğretim Modeli'nin öz yeterlik algısını olumsuz etkilediği, diğer öğretimlerin ise her hangi bir etkiye yol açmadığı ve öğretimlerin öz yeterlik algısı üzerindeki etkilerinin farklılaşmadığı saptanmıştır. 4MAT Öğretim Modeli'nin öğrencilerin öz yeterlik algılarındaki öğrenme stillerinden kaynaklanan farklılıkları ortadan kaldırdığı ve diğer öğretimlerin öz yeterlik algısı üzerindeki etkilerinin öğrenme stillerinden bağımsız olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır In order to increase achievement in science, various arrangements were made and continued to be made. In 2013, by the last arrangement in the Science Course Teaching Program (MEB, 2013), inquiry based teaching approach is started to be suggested. Despite this teaching approach is an efficient one in science teaching, it may not create similar amount of pleasure in all students for doing research because of their individual differences. These individual differences include brain dominance and learning style. Therefore, it is important to compare the effects on science teaching of the 4MAT Teaching Model and the Whole Brain Model, which are learning style models that take into account brain dominance and to compare those effects with the ones of inquiry based instruction. In addition, it is also important to compare those effects of the models with each others’. In spite of the all similarities, they differ in the learning styles that they defined and in the brain hemispheres that they consider. 4MAT Teaching Model is based on the Kolb Learning Styles; while the learning styles given in Whole Brain Model are determined according to the dominantly used brain hemisphere. Another difference between the models is that 4MAT Teaching Model activates only the classically known cerebral hemispheres. However, besides these hemispheres, Whole Brain Model takes into account also the hemispheres of the limbic system. Finally, 4MAT Teaching Model activates brain hemispheres sequentially in a cycle; whereas Whole Brain Model does not follow a cycle, it activates the brain hemispheres by taking into account the subject flow. These differences may also result in differences in learning outcomes. When, self-efficacy belief is under consideration as an affective outcome, it was foreseen that Whole Brain Model, which considers the limbic system that controls emotions will provide superiority. Therefore the main purpose of this research is to examine and compare the effects of 4MAT Teaching Model, Whole Brain Model, and inquiry based instruction on science course self-efficacy. In addition, it was also examined whether the effects of these instructions on the science course self-efficacy beliefs differentiate according to the learning styles of the students or not. The study was designed in a static group pre-test and post-test experimental design. Participants of the study were 68 6th grade students in three classes of a middle school. These three classes were assigned randomly as Experiment I, Experiment II and the control group. The system in our body unit was instructed through 4MAT Teaching Model in Experiment I group, Whole Brain Model in Experiment II group and inquiry in control group for 32 class hours. While preparing the lesson plans, the elements of the teaching program (MEB, 2013) such as outcome, content, assessment and evaluation were kept in all of the groups’ plans. The only difference in the groups’ lesson plans were tried to be created in learning and teaching processes. While collecting data, Science Course Self-Efficacy Scale developed by Ilgaz (2011) was applied as a pre and post test. The scale consists of learning beliefs and skill beliefs subscales. The Cronbach-alpha coefficient for these subscales and the whole scale was calculated as 0.83, 0.83 and 0.87, respectively (Ilgaz, 2011). In order to determine the learning styles of the students, Kolb Learning Style Inventory III was applied before the experimental procedures. The adaptation of the inventory in Turkish was conducted by Gencel (2006). The correlation between the Turkish version and the English version was calculated as 0.77 and the reliability coefficients of the subscales of the Turkish version were found to be changed between 0.71 and 0.84 (Gencel, 2006). During the analysis of the data, non-parametric tests were used as the data did not show a normal distribution. These used tests are Wilcoxon Signed Test, Kruskal Wallis Test and Mann Whitney U Test. In addition, while comparing the effects of the models and inquiry based instruction with each other Analysis of Covariance Test (ANCOVA) which is a parametric test was conducted by converting the data to a normally distributed one; since ANCOVA does not have a nonparametric alternative. The first finding revealed that science teaching by using 4MAT Teaching Model caused a decrease in science course self-efficacy. It may be results from the extra work load, such as creating a product related to subject, that the model brings to the students. This work load may make the students get bored. In the line with this inferring, in another study, students criticize the model as being boring and time consuming (Aktaş, 2011). On the other hand, Whole Brain Model and inquiry based instruction did not cause any change in students’ self-efficacy beliefs. The second finding showed that there was not any difference between these three different instructions’ effects on science course self-efficacy. This is a surprising result. Since, Whole Brain Model takes into account the limbic system which regulates the emotions, it was expected that it will positively affect the self-efficacy beliefs which is an affective characteristic. In literature, the effects of Whole Brain Model on only two of the affective characteristic, attitude (Tokcan, 2007) and motivation (Bawaneh, Md Zain, Saleh & Abdullah). However, there is not another study investigating the effect of the model on self-efficacy. Finally, it was found that 4MAT Teaching Model eliminated the differences in self-efficacy believes according to the students’ learning styles. Since, the model rooted from the Kolb’s Learning Style Model, this result is a reasonable result. Whereas, in the groups in which Whole Brain Model and inquiry base instruction were used, any differences in science course self-efficacy beliefs stems from learning styles were not detected before and after the experimental processes Daha fazlası Daha az

Yabancı dil olarak İngilizce yazma dersinde blogların kullanımı

Koçoğlu, Zeynep

Article | 2009 | Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi42 ( 1 ) , pp.311 - 327

Yapılan araştırmalar, blog kullanımının yazma becerileri üzerinde önemli bir etkisi olduğunu göstermiştir. Buna rağmen, blogların İngilzce derslerinde kullanımı üzerine çalışmalar sınırlı sayıdadır. Bu sebepten dolayı, bu çalışmada, blog kullanımının İngilizce yazma becerilerinin gelişmesinde rolü olup olmadığı araştırılmıştır. Bu blog yazma projesine, Yeditepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü 1. sınıf öğrencilerinden toplam 24 öğrenci katılmıştır. Blog projesi, bir dönemlik İngilizce yazma dersinin normal ders programına ek olarak yürütülen, ve öğrencilerin sınıf dışında İngilizce yazma becerilerini geliştirmeyi hedefleye . . .n ders dışı bir projedir. Veriler anketler kullanılarak ve mülakat yapılarak toplanmıştır. Sonuçlar, blog kullanımın İngilizce yazma becerisinin gelişiminde etkili olduğunu ortaya çıkarmıştır. Buna ek olarak, öğrenciler blog kullanımını eğlenceli ve yaratıcı bulmuşlardır. Ayrıca, bulgular bu blog projesine katılan öğrencilerin daha sonra da blog yazmaya devam edeceğini göstermiştir. Research has showed that weblog use had an important impact on developing writing skills. However, there were few studies on its use in English language classes. Therefore, this case study investigated whether weblog use had a role in developing writing skills in English. 24 freshmen students enrolled in English Language Teaching Department of Yeditepe University participated in this weblog writing project. This project was an out-of-class project integrated as a supplementary material into regular class material, and aimed at helping students to write outside the classroom in order to practice writing. Data was collected by questionnaires and interviews. Findings suggest that weblog use had improved students’ writing skills. In addition, students also revealed that they found weblog use interesting and creative. The findings also suggest that students who participated in the weblog project were interested in continuing to use weblog even after the semester Daha fazlası Daha az

ZORUNLU YER DEĞİŞTİRMİŞ ÖĞRETMENLERİN YAŞADIKLARI SORUNLARIN BELİRLENMESİ

Sançmış, Feride

Article | 2018 | Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi0 ( 28 ) , pp.97 - 130

Bu araştırmanın genel amacı, soruşturma sonucunda yer değiştiren öğretmenlerin yaşadıkları sorunların belirlenmesidir. Bu araştırma nitel bir çalışmadır. Veriler görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinde sıkça kullanılan kartopu amaçlı örnekleme yöntemi seçilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul ili; Sancaktepe, Kartal Pendik, Üsküdar, Maltepe, Ümraniye ve Kadıköy ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi okullarda görevli soruşturma sonucu görev yeri değiştirilmiş öğretmenler oluşturmaktadır. Bu öğretmenler içerisinden 2008 yılı ve sonrasında soruşturma sonucu görev yeri değiştirilmiş 9 öğr . . .etmen kartopu tekniği ile seçilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Görüşme Soruları Formu” ile “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, bazı yöneticilerinin zorunlu olarak yer değiştirmiş öğretmene karşı ön yargılı yaklaştığı, ancak, onlarla birlikte çalıştığı süre içerisinde ön yargının ortadan kalktığı ve çalışma barışının sağlandığı sonucuna ulaşılmıştır. Soruşturma sürecinde müfettişlerin okula gelip gitmesi, diğer öğretmenlerde korku, kaygı, tedirginlik, hatta kendilerine karşı öfke duymalarına neden olmuşlardır. Öğretmenlerden bazıları soruşturma sürecinde ve sonrasında öğrencilerle iletişim sorunu yaşamışlardır. Soruşturma sonucu yer değişikliği yapmak, öğretmelerin sosyal yaşamlarını olumsuz etkilemiştir. Görev yerleri soruşturmayla değiştirilen öğretmenlerin, okullardaki duyuru ve mesleki gelişim çalışmalarında hak ettikleri biçimde yararlandıkları konusunda genel olarak sorunla karşılaşmadıkları; ancak gezi ve nöbet konularında sorun yaşadıkları görülmüştür. The overall objective of this research is to determine the problems experienced by the displaced teachers as a result of an investigation. This research is a qualitative work. Data is obtained by interviews. Snowball effect sampling is used in this research which is the general approach. Workgroup for this research is based on the teachers who got relocated via an investigation to the areas Sancaktepe, Kartal Pendik, Üsküdar, Maltepe, Ümraniye and Kadıköy. Within these subjects, 9 teachers who got relocated in 2008 or later are picked via the snowball technique. For data farming 2 different forms are used, “Interview Questions Form” and “Personal Information Form”. According to the findings of research, some manager’s approached prejudiced to relocated teachers. But after working with them for a while, reconciliation was concluded. In the process of investigation, inspectors were coming and going to school which led to other teachers to feel fear, anxiety, nervousness, or even anger against teachers undergoing investigation. Even some of the teachers had problems of communicating with students or colleagues. And relocation process negatively affected their social lives. Relocated teachers had experienced no difficulty in joining the professional development activities but had complications in field trips and sentry duties Daha fazlası Daha az

Üniversite öğrencilerinin meraklılık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

Demirel, Melek | Coşkun, Yelkin Diker

Other | 2009 | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi0 ( 18 ) , pp.111 - 134

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin meraklılık düzeylerini belirlemek ve bunun cinsiyet, fakülte, üniversiteye girişteki puan türü, gelir düzeyi ve başarı algılarına göre değişip değişmediğini ortaya koymaktır. Tarama modelinin kullanıldığı çalışmada Erwin (1998) tarafından geliştirilen ve genişlik ve derinlik olmak üzere iki alt boyuttan oluşan “Meraklılık Ölçeği”nin Türkçe?ye uyarlama çalışması yapılmıştır. İç tutarlılığın göstergesi olarak elde edilen Cronbach alfa değeri .86 olarak bulunmuştur. Ölçeğin yapı geçerliğinin belirlenmesi amacıyla yapılan faktör analizi sonucunda uyarlama çalışması yapılan ölçekteki madde . . .lerin, orijinal ölçekte olduğu gibi iki alt boyutta toplandığı belirlenmiştir. Elde edilen bulgular, üniversite öğrencilerinin (n:620) meraklılık düzeylerinin, ölçekten elde edilen ortalama puanın, ölçek orta puanının üstünde olması nedeniyle yüksek düzeyde olduğunu ortaya koymuştur. Ölçeğin genişlik boyutuna ilişkin puan ortalaması, derinlik boyutuna ilişkin puan ortalamasından daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin meraklılık düzeylerinin cinsiyet, öğrenim görülen fakülte ve üniversiteye girişteki puan türü açısından farklılık gösterdiği, gelir düzeyi ve başarı algısı açısından ise farklılık göstermediği belirlenmiştir. This research aims at determining university students‟ levels of curiosity and specifying whether or not that varied on the basis of gender, faculty, the type of scores needed to enter university, income level, and achievement perception. In this study, which employs a survey method, “Curiosity Index” composed of two subdimensions, namely breadth and depth, developed by Erwin (1998) was adapted into Turkish. Cronbach alpha value which was found as the indicator of internal consistency was calculated as 0.86. Following the factor analysis conducted in order to determine the construct validity of the scale, it was found that the items of the adapted scale contained two sub-dimensions, as in the original scale. The findings obtained revealed that the students‟ (n:620) level of curiosity was high due to the fact that the average scores received from the scale were above the median of the scale. Besides, the average scores of the breadth dimension of the scale were found to be higher than those of the depth dimension. Moreover, it was also found that the students‟ level of curiosity varied according to gender, faculty attended, and the type of scores required for acceptance into university; yet that it did not differ on the basis of income level or perception of success Daha fazlası Daha az

Sorumluluğa Dayalı Sınıf Yönetimi Yaklaşımı ile Mesleki Benlik Saygısı Arasındaki İlişki: Sınıf Öğretmenleri Örnekleminde Bir Araştırma

Karadağ, Engin | Baloğlu, Nuri | Cesur, Duygu

Article | 2009 | Milli Eğitim0 ( 182 ) , pp.22 - 35

Benlik saygısı yüksek bir toplum olabilmenin yolu, bu saygıyı kendi mesleğine gösteren öğretmenlerin görev yaptığı sınıf ortamlarından geçmektedir. Sorumluluk bilincinin temelleri büyük oranda okullarda kazanılmakta ve öğretmenlerin sınıf yönetiminde uygulamış oldukları model ve yaklaşımlar da bu bilincin kazanılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada ilköğretim birinci kademede görevli sınıf öğretmenlerinin benimsedikleri Sorumluluğa Dayalı Sınıf Yönetimi Yaklaşımı ile algıladıkları Mesleki Benlik Saygı düzeyleri arasındaki ilişkiler saptanmaya çalışılmıştır. İlişkisel tarama modelinde betimsel bir çalışma olan bu çalışma . . .nın evrenini İstanbul ili Silivri İlçesinde 2006-2007 öğretim yılında 41 ilköğretim okulunda görevli 338 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini belirlemek üzere bu okullar arasından küme örnekleme yöntemi ile belirlenen 18 ilköğretim okulu seçilmiştir. Bu okullarda görevli 129 sınıf öğretmeni ise çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak her ikisi de araştırmacılar tarafından geliştirilen Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği ve Sorumluluğa Dayalı Sınıf Yönetimi Yaklaşımını Belirleme Ölçeği kullanılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular alanyazma dayalı olarak tartışılmıştır. To be a society in a high level Professional self-respect needs teachers indicate respect their profession in classroom setting. Bases of responsibility consciouses have been taught in the schools and applied models and approaches about classroom management are important at the built-in this conscious. The aim of this study was to define the relation between approach of Responsible Classroom Management (RCM) and Professional Self-Respect (PSR) by opinions of primary school teachers. Universe of research was 338 primary schools in 2006–2007 academic years in Silivri/Istanbul. Seventeen primary schools were closed in order to consist of sampling group via cluster sampling method. 129 teachers were take part in sample. Two scales of RCM and PSR were developed by researchers. Findings were discussed on the base of literatur Daha fazlası Daha az

İlkokul Öğrencilerinin Bilinçli Farkındalık Temelli Öz-Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi

Özkan, Özge | Karataş, Hakan | Ergin, Atilla

Article | 2018 | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi12 ( 26 ) , pp.503 - 525

Bilinçli farkındalık temelli özyeterlik, bilinçli bir farkındalık ile davranabilmeye olan inanç ve yeterlikhissi olarak tanımlanmaktadır. Bu araştırmada ilkokul öğrencilerinin bilinçli farkındalık temelli öz-yeterlik düzeylerininbelirlenmesi ve cinsiyet, yaş ve okul türü bazında değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Tarama modelinin kullanıldığıaraştırmanın örneklemini İstanbul ili Çekmeköy ilçesinde bulunan devlet okulu ve özel okulda öğrenim gören yaşları 9-12arasında değişen 134’u kız, 150’si erkek toplam 284 ilkokul öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri BilinçliFarkındalık Temelli Öz-Yeterlik Ölçeği-Yenilenmiş ile toplan . . .mıştır. Bu çalışmada elde edilen verilerin analizi sonucunda,öğrencilerin ‘’Bilinçli Farkındalık Temelli Öz-Yeterlik Ölçeği-Yenilenmiş (BFÖÖ-Y)’’ ortalama puanları arasındaki farkbağımsız örneklem t-testi ile incelenmiştir. Analiz sonucunda öğrencilerin bilinçli farkındalık temelli öz-yeterlik puanlarıcinsiyet değişkenine göre incelenmiş ve kız öğrenciler ile erkek öğrenciler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkolmadığı görülmüştür. Genel anlamda alınan puanlar incelendiğinde ise erkek öğrencilerin bilinçli farkındalık temelli özyeterlikdüzeylerinin kız öğrencilere göre çok az farkla daha güçlü olduğu söylenebilir. Diğer taraftan öğrencilerin bilinçlifarkındalık temelli öz-yeterlik puanları okul türü değişkenine göre incelenmiş ve özel okulda öğrenim gören öğrenciler iledevlet okulunda öğrenim gören öğrenciler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Ölçeğin altboyutlarından alınan puanlar incelendiğinde ise özel okulda öğrenim gören öğrenciler ile devlet okulunda öğrenim görenöğrenciler arasında yalnızca Sıkıntı Tahammülü alt boyutunda iki okul türü açısından anlamlı düzeyde bir fark olduğugörülmüştür. Mindfulness based self-efficacy is defined as a sense of belief and competence to act with consciousawareness. In this study, it is aimed to determine mindfulness-based self-efficacy levels of primary schoolstudents and to evaluate them on the basis of gender, age and school type. The sample of the research using thedescriptive method is composed of 284 elementary school students in total of 134 girls and 150 boys agedbetween 9-12 who are studying in state and private schools in Çekmeköy, İstanbul province. The data of thestudy were collected by Mindfulness Based Self-efficacy Scale-Revised. As a result of the analysis of the dataobtained in this study, the difference between the mean scores of the students' Mindfulness Based Self-efficacyScale -Revised (MSES-R) scale was examined by independent sample t-test. As a result of the analysis,mindfulness based self-efficacy scores of the students were examined according to gender and there was nostatistically significant difference between female students and male students. When the scores obtained in thegeneral sense are examined, it can be said that male students' mindfulness based self-efficacy are slightlystronger than female students. On the other hand, mindfulness based self-efficacy of the students were examinedaccording to the type of school type, and there was no statistically significant difference between the students inthe private school and the students in the public school. When the scores from the subscales of the scale wereexamined, it was seen that there was a significant difference between the students in the private school and thestudents in the state school only in terms of the two types of schools in the stress tolerance subscale Daha fazlası Daha az

Türkçe Ders Kitaplarının Pısa Sınavı Okuma Ölçütleri Açısından İncelenmesi

Coşkun, Yelkin Diker

Article | 2013 | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi0 ( 26 ) , pp.22 - 43

Türkçe dersinde kazanılan okuma becerisi diğer derslerinde başarısını etkileyen bir faktör olduğundan Türkçe ders kitaplarının uluslararası ölçütler doğrultusunda yapılandırılması gerekir. Bu çalışmada, ilköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarında yer alan metinler ve ölçme değerlendirme çalışmaları, PISA değerlendirme sisteminde yer alan okuma becerisi ölçütlerine uygunluk bakımından incelenmiştir. Betimsel araştırma yöntemlerinden belgesel tarama ve içerik çözümlemesi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, ders kitapları ve öğrenci çalışma kitaplarının, üst düzey düşünme gerektiren okuma becerilerini geliştirmede yet . . .ersiz olduğu saptanmıştır. Okuma amacına ve okuma şekillerine gore metin türlerinin ders kitapları ve öğrenci çalışma kitaplarında yeterli sayıda olmadığı ve ölçme değerlendirme çalışmalarının da sözü edilen ölçütleri kapsamadığı bulunmuştur. Ayrıca ders kitaplarında yer alan ölçme-değerlendirme sorularının yoğunlukla alt okuma beceri düzeyine ilişkin olduğu belirlenmiştir As reading skills gained in Turkish courses is a factor which affects their success in other school subjects, reading materials used in Turkish should be reconstructed considering the international reading criteria. In this study, reading texts and exercises in the middle school Turkish textbooks were analyzed. The results were analyzed using descriptive research methods including document and content analaysis techniques. The results revealed that course books and student workbooks were unlikely to contribute to the improvement of students’ high level reading skills. The study also revealed that course books did not include enough number of reading texts that require different reading styles with different purposes. Besides, the majority of theme related measurement and evaluation activities and questions were found to measure low level reading skill Daha fazlası Daha az

Yabancı Dilde Kelime Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Geliştirilmesi

Kocaman, Orhan | Kızılkaya, Gonca Cumaoğlu

Article | 2014 | Eğitim ve Bilim39 ( 176 ) , pp.293 - 303

http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpNMU56Z3dNQT09 https://hdl.handle.net/20.500.11831/5258

Okul Psikolojik Danışmanlarının Sürekli Eğitim İhtiyaçlarının İncelenmesi

Şirin, Ayşen Köse | Coşkun, Yelkin Diker

Article | 2015 | Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi5 ( 9 ) , pp.105 - 122

Bu çalışmanın amacı okul psikolojik danışmanlarının algılarına göre, yaygın öğrenci ihtiyaçlarını belirlemek ve bu öğrenci ihiyaçlarına paralel olarak, psikolojik danışmanların profesyonel gelişim ve sürekli eğitim materyalleri konusundaki bireysel ihtiyaçlarını ortaya koymaktır. Bu amaçla, 224 okul psikolojik danışmandan, araştırmacılar tarafından oluşturulan ihtiyaç belirleme anketi yoluyla veriler toplanmıştır. Araştırma bulgularına göre, çatışma çözme, hedef belirleme, etkili ders çalışma, zamanı etkili kullanma konuları, yaygın öğrenci ihtiyacı olarak ifade edilirken; psikolojik danışmanların bu konulardaki materyal ve profesyo . . .nel gelişim ihtiyaçlarının son sıralarda yer aldığı dikkat çekmektedir. Okul psikolojik danışmanlarının sürekli eğitim materyali ve profesyonel gelişim ihtiyaçlarının birbiri ile paralellik gösterdiği görülmektedir The goal of this study is to assess school counselors' perceptions on common student needs and to identify professional development and dynamic support material needs of school counselors. To serve this purpose, data were collected from 224 school counselors with a needs assessment questionnaire prepared by the researchers. Based on the research findings, conflictresolution, goal-setting, effective studying and time management skills are the most common student needs while material and professional development needs of counselors related to these issues have been ranked lowest. The study found that needs of school counselors for dynamic support materials and professional development are paralle Daha fazlası Daha az

Cultural adaptation of headmasters' transformational leadership scale and a study on teachers' perceptions

Balyer, Aydın | Özcan, Kenan

Article | 2012 | Eurasian Journal of Educational Research12 ( 49 ) , pp.103 - 128

1980lerin sonlan ve 1990ların ilk yıllarında adından söz edilen Dönüşümcü liderlik, askeri kökenlidir bir yönetim yaklaşımıdır (Heck & Hallinger, 1999; Bass, 1998). En genel anlamıyla Dönüşümcü liderlik, örgüt çalışanlarının örgütlerine adanmışlıkları ve hedeflerin gerçekleştirilmesi sürecine bağlılıkları olarak tanımlanmaktadır (Popper ve diğerleri, 2000). Bu yaklaşım beceri ve kapasite gelişimini zenginleştirme üzerine odaklanır ve kendi davranışlarını astlarının gereksinmeleri doğrultusunda değiştirirler (Leithwood ve Jantzi, 2006; Marks ve Printy, 2003; Northouse, 2001; Den Hartog ve diğerleri, 1999; Gronn, 1995; Evers ve Lakoms . . .ki, 1996; Muenjohn ve Anderson, 2007). Bu yaklaşımda liderler, okul vizyonunu oluşturur ve hedefleri belirlerler (Leithwood ve Jantzi, 2000; Castanheira ve Costa, 2011; Leithwood, 1992), çalışanların bireysel motivasyonlarını artırırlar, yüksek performans beklentileri ve başarıya dayalı bir okul iklimi oluştururlar. Aynı zamanda liderler Dönüşümcü çalışanların karara katılımını artırırlar, astlarının beceri ve bilgilerini geliştirirler ve onlara bireysel destek sağlarlar (Silins ve diğerleri, 2002; Bennis ve Nanus, 1997). Hall ve diğerlerine (2008) göre Dönüşümcü liderlik yaklaşımı, yöneticilere sıra dışı liderler olma olanağı sağlar. Bu nedenle McFarlin ve Sweeney (1998), geleceğin başarılı yöneticilerinin Dönüşümcü liderler olarak yetiştirilmeleri gerektiğini vurgulamaktadırlar. Dönüşümcü liderliğin bazı özellikleri vardır. Birincisi, liderin kendi davranışları ve astlarının ona atfettiği davranışlar olarak tanımlanan idealleştirilmiş etki, ikincisi, liderin koç ya da mentor olarak her bir bireye özel birisiymiş ilgi göstermeye yönelik sürekli çabası anlamına genel bireysel ilgi, üçüncüsü, liderin yaratıcı ve yenilikçi olmaları yönünde astlarını güdülemesi anlamına gelen entellektüel uyarımdır. Dördüncü özellik, liderin astlarını ortak amaçlar doğrultusunda güdülemesi olarak bilinen esinlenmiş etkidir (Geijsel ve diğerleri, 2003; Nguni ve diğerleri, 2006; Yu ve diğerleri, 2002; Geijsel ve diğerleri, 2003; Leithwood ve Jantzi, 2005; Leithwood ve diğerleri, 2002; Rafferty ve Griffin, 2004). Sonuncusu da uygulama, süreç ve davranışlar ile ilgili olarak çalışanların örgütsel algılarının olumlu yönde değiştirilmesi anlamına gelen yenilikçi iklim oluşturmadır (Moolenaar ve diğerleri, 2010; Cho ve Dansereau, 2010). Birçok çalışma bu özelliklerin çalışanların performansı ve iş doyumu üzerinde etkilerinin bulunduğunu ortaya koymaktadır (Anderson, 2008; Bass, 1997; Bass ve Avolio, 1994; Bommer ve diğerleri, 2004).Yukarıda değinilen bütün özelliklerin çalışanların ve dolayısıyla da okulun değişimi ve dönüşümü üzerindeki etkileri bu çalışmanın ülkemiz eğitim sistemi bakımından önemini kaçınılmaz kılmıştır. Araştırmanın Amacı Bu araştırmanın iki amacı bulunmaktadır. Birinci amacı Moolenaar ve diğerleri (2010) tarafından geliştirilen Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Davranışları Ölçeğinin Türkçeye uyarlanmasıdır. İkinci amaç ise bu ölçeğe dayalı olarak öğretmenlerin ilköğretim okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik davranışlarına dair algılarını ortaya çıkarmaktır. Bu araştırma ile eğitim sistemimiz içerisinde önemli bir yere sahip olan okul müdürlerinin Dönüşümcü liderlik özelliklerini ne düzeyde olduğu belirlenmesi ve bu okul yöneticilerinin Dönüşümcü liderlik davranışlarının kazandırılması için yapılan diğer çalışmalarla da desteklenen bir takım somut öneriler geliştirilmektedir. Araştırmanın Yöntemi Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Ölçeğin gerçeklik ve güvenirlik çalışmalarının yapılması amacıyla açımlayıcı (exploratory) ve doğrulayıcı (confirmatory) faktör analizleri yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi, Mardin il merkezi ve ilçelerinde 310 ve doğrulayıcı faktör analiz ise Adıyaman il merkezi ve ilçelerinde görev yapan 390 ilköğretim öğretmeninin araştırmaya katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bunun sonucunda ülkemizde uygulanabilirliği, geçerlik ve güvenilirliği kanıtlanan ölçme aracı, öğretmen algılarına göre ilköğretim okul yöneticilerinin Dönüşümcü liderlik özelliklerini belirlemek amacıyla, geçerlilik ve uyarlama çalışmalarının dışında kalan Adıyaman (n343) ve Malatya il merkezinde görev yapan (n479) katılımcılar olmak üzere toplam 822 ilköğretim öğretmenine uygulanmıştır. Uyarlama çalışması sonucunda ölçek beşli Likert tipinde 23 maddeden oluştuğu anlaşılmaktadır. Buna göre ölçek, vizyon oluşturma, bireysel ilgi, entelektüel uyarım ve yenilik iklimi oluşturma olmak üzere dört alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçekte puan yüksekliği okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik özelliklerinin iyi olduğunu göstermektedir. Ölçeğin kapsam geçerliliği için İngilizce 'den Türkçe' ye çevirisi ve geri çevirisi yapılmış ve bu konuda uzman görüşüne başvurulmuştur. Ölçeğin yapı geçerliliğini ve faktör yapısını incelemek amacıyla açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktörleştirme tekniği olarak temel bileşenler analizi ve varimax dik döndürme tekniği seçilmiştir. Qlçeğin Türkiye koşullarında uygulanabilirliğini doğrulayabilmek için madde faktör ve madde toplam korelasyonları, ayırt edicilik ve madde iç tutarlılık (Cronbach Alfa) gibi madde analizleri yapılmıştır. 4 faktörlü yapı doğrulayıcı faktör analizi ile de test edilmiştir. Açımlayıcı faktör analizinde SPSS 15.0 ve doğrulayıcı faktör analizde ise için Lisrel 8.80 programı kullanılmıştır. Araştırmanın Bulguları Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özellikleri değerlendirildiğinde katılımcıların % 47.6'sının kadın, %52.4'ü erkek olduğu ve % 41.5'inin ilköğretim birinci ve %58.5'inin de ikinci kademede görev yapmakta olduğu görülmektedir. Ölçeğin uyarlanması sürecinde yapılan araştırmaya ilişkin iki araştırma bulgusu elde edilmiştir. Birinci bulguda, ölçeğin uyarlanmasına ilişkin açımlayıcı faktör analizinde, KMO 0.95 ve Bartlett testinin X2(253)5265,175; pc.01 olması dağılımın çok değişkenli normal dağılımdan geldiğini göstermektedir. Faktör yük değerlerinin kabul düzeylerine göre bir maddenin (22. madde) yük değerleri farkının 0.1 den büyük olması nedeniyle maddenin ölçekten çıkarılmasına karar verilmiştir. Buna göre, 23 madde ve 4 alt ölçekten oluşan ölçek, toplam varyansm % 69.31'ini açıklamaktadır. Ölçeğin tamamına ilişkin Cronbach Alfa güvenirlik kat sayısı 0.96'dır. Doğrulayıcı faktör analizinde ise, x2 506.93, df 224, x2/df 2.3, GFI 0.90,AGFI0.85,NFI0.98, NNFI0.98, CFI0.98 ve RMSEA 0.066 olduğundan ve ölçeğinin iyi bir model olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İkinci bulgu ise katılımcı öğretmenlerin % 61.2'si müdürlerin okul vizyonunun paydaşlarca benimsenmesine, % 72.0'ı öğretmenlerin bireysel ilgi, % 64,8'i okulda yenilik ikliminin oluşturulması, % 65,1'i öğretmenlerin bireysel ilgi anlamında desteklenmesine önem verdiğini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin cinsiyet değişkenleri ile ölçeğin alt boyutları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p.05). Buna göre, erkek öğretmenler kadın öğretmenlere göre, okul yöneticilerinin Dönüşümcü liderlik özelliklerinin daha iyi olduğunu belirtmişlerdir. İlköğretim okullarında görev yapan farklı statülerdeki öğretmenlerin algılarına göre, okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik davranışları alt ölçekleri arasında anlamlı bir farklılık yoktur (p.05). Araştırmanın Sonuçları ve Öneriler Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Davranışları Ölçeğinin uyarlanması çalışması sonucunda ölçeğin geçerli ve güvenilir nitelikte olduğu anlaşılmıştır. Hem açımlayıcı hem de doğrulayıcı analizlerle test edilen ölçekten sadece bir madde atılmıştır. Ölçeğin iyilik uyum indeksleri yeterli ölçüdedir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre öğretmenler, müdürlerinin vizyon geliştirme, bireysel ilgi, entellektüel uyarım ve yenilikçi iklim oluşturma davranışları konusunda genelde olumlu bir algıya sahiptirler. Yine araştırmada elde edilen bir sonuca göre öğretmenler, müdürlerinin liderlik özelliklerinin ve iletişim becerilerinin iyi olduğunu ve kendilerini yeterli bir şekilde güdülediklerini belirtmişlerdir. Bu sonuçlar değişik araştırmalar tarafından da desteklenmektedir. Araştırma sonuçlarına göre, okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik rolünü gerçekleştirme düzeyinin yükseltilmesi amacıyla, üniversite-bakanlık işbirliği, yöneticilikte eğitim yönetimi alanında lisansüstü eğitim koşulu aranması, yönetici atamalarında politik etkilerden uzak yeterlilik ölçütlerinin esas alınması ve öğretmenlerin kuramsal adanmışlığınm sağlanmasına uygun bir okul kültürünün oluşturulması önerilerine yer verilmiştir. Problem Statement: Transformational leadership increases organization members’ commitment and engagement in meeting organizational goals and it enhances skills and capacities. Many studies reveal that transformational leadership behaviors, such as idealized influence, inspirational motivation, individualized consideration, innovative climate, and intellectual stimulation, are positively related to better performance and increased job satisfaction. It is considered that since managers of the future will be transformational leaders, they should be trained as transformational leaders. Purpose of the Study: The main purpose of this study is to introduce usability of the Cross-Cultural Adaptation of Headmasters’ Transformational Leadership Scale. It also purposes to discover headmasters’ behaviors based on teachers’ perceptions. Methods: In this study, a descriptive statistical model was employed, and 822 teachers participated in the Malatya (n442) and Adıyaman (n380) provinces. The sample of this study was chosen by a purposive sampling method. Exploratory Factor Analysis (EFA) was employed to obtain evidence related to construct validity of the scale, and it administered on 330 primary schools teachers in Mardin. For Confirmatory Factor Analysis (CFA), it was administered to 390 teachers in Adıyaman, Turkey. Findings and Results: After EFA and CFA processes, it was proven that this scale is valid and usable for the Turkish context. As a result of the reliability and validity processes, the adapted form of the scale was composed of 23 items. Item sub-factor correlation was between 0.78 and 0.90, and item total correlation was between 0.61 and 0.80. Cronbach value was found to be 0.96. Other values found were 0.87 for vision building; 0.88 for individual consideration; 0.92 for intellectual consideration; and 0.91 for the innovative climate sub-dimension. As a result, it was discovered that 61.22% of the teachers remarked that their headmasters provided participation for vision building; 72.02% stated that their individual consideration were valued; and 65.07% claimed that their individual stimulation was supported. Finally, 80% asserted that they were encouraged for an innovative climate in their organizations. Conclusion and Recommendations: Results reveal that teachers’ perceptions about their headmasters’ transformational leadership behaviors are positive in vision building, individual consideration, intellectual stimulation, and innovative climate. They perceive their headmasters’ leadership qualities and communicative skills positively. It is recommended that headmasters who are incompetent should be trained carefully through in-service programs Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms