Filtreler
Okul İklimi ve Akademik Başarı İlişkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

Karadağ, Engin | İşçi, Sabiha | Öztekin, Özge | Anar, Suat

Article | 2016 | İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi17 ( 2 ) , pp.111 - 122

Bu meta-analiz çalışmasında, okul ikliminin öğrencilerin akademik başarısına etkisinin ortalama etki büyüklüğünün belirlenmesi amaçlanmıştır. Yapılan taramada, 62 tanesi meta-analize dâhil edilebilen 153 araştırmaya ulaşılmıştır. Bu çalışmayla 62 araştırma bir araya getirilerek 81.233 kişilik örneklem grubu elde edilmiştir. Rassal etkiler modeli kullanılarak yapılan analiz sonuçları, okul ikliminin öğrencilerin akademik başarısını orta düzeyde (Cohen, 1988) etkilediğini göstermiştir. Çalışmada belirlenen ders başarısı, örneklem grubu, yayım türü ve yayım yılı moderatörlerinden sadece yayım yılının moderatör değişken olduğu saptanmış . . .tır. Bulgular okul ikliminin öğrencilerin akademik başarılarını etkileyen önemli değişkenlerden biri olduğunu göstermiştir Bu meta-analiz çalışmasında, okul ikliminin öğrencilerin akademik başarısına etkisinin ortalama etki büyüklüğünün belirlenmesi amaçlanmıştır. Yapılan taramada, 62 tanesi meta-analize dâhil edilebilen 153 araştırmaya ulaşılmıştır. Bu çalışmayla 62 araştırma bir araya getirilerek 81.233 kişilik örneklem grubu elde edilmiştir. Rassal etkiler modeli kullanılarak yapılan analiz sonuçları, okul ikliminin öğrencilerin akademik başarısını orta düzeyde (Cohen, 1988) etkilediğini göstermiştir. Çalışmada belirlenen ders başarısı, örneklem grubu, yayım türü ve yayım yılı moderatörlerinden sadece yayım yılının moderatör değişken olduğu saptanmıştır. Bulgular okul ikliminin öğrencilerin akademik başarılarını etkileyen önemli değişkenlerden biri olduğunu göstermişti Daha fazlası Daha az

Sorumluluğa Dayalı Sınıf Yönetimi Yaklaşımı ile Mesleki Benlik Saygısı Arasındaki İlişki: Sınıf Öğretmenleri Örnekleminde Bir Araştırma

Karadağ, Engin | Baloğlu, Nuri | Cesur, Duygu

Article | 2009 | Milli Eğitim0 ( 182 ) , pp.22 - 35

Benlik saygısı yüksek bir toplum olabilmenin yolu, bu saygıyı kendi mesleğine gösteren öğretmenlerin görev yaptığı sınıf ortamlarından geçmektedir. Sorumluluk bilincinin temelleri büyük oranda okullarda kazanılmakta ve öğretmenlerin sınıf yönetiminde uygulamış oldukları model ve yaklaşımlar da bu bilincin kazanılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada ilköğretim birinci kademede görevli sınıf öğretmenlerinin benimsedikleri Sorumluluğa Dayalı Sınıf Yönetimi Yaklaşımı ile algıladıkları Mesleki Benlik Saygı düzeyleri arasındaki ilişkiler saptanmaya çalışılmıştır. İlişkisel tarama modelinde betimsel bir çalışma olan bu çalışma . . .nın evrenini İstanbul ili Silivri İlçesinde 2006-2007 öğretim yılında 41 ilköğretim okulunda görevli 338 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini belirlemek üzere bu okullar arasından küme örnekleme yöntemi ile belirlenen 18 ilköğretim okulu seçilmiştir. Bu okullarda görevli 129 sınıf öğretmeni ise çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak her ikisi de araştırmacılar tarafından geliştirilen Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği ve Sorumluluğa Dayalı Sınıf Yönetimi Yaklaşımını Belirleme Ölçeği kullanılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular alanyazma dayalı olarak tartışılmıştır. To be a society in a high level Professional self-respect needs teachers indicate respect their profession in classroom setting. Bases of responsibility consciouses have been taught in the schools and applied models and approaches about classroom management are important at the built-in this conscious. The aim of this study was to define the relation between approach of Responsible Classroom Management (RCM) and Professional Self-Respect (PSR) by opinions of primary school teachers. Universe of research was 338 primary schools in 2006–2007 academic years in Silivri/Istanbul. Seventeen primary schools were closed in order to consist of sampling group via cluster sampling method. 129 teachers were take part in sample. Two scales of RCM and PSR were developed by researchers. Findings were discussed on the base of literatur Daha fazlası Daha az

Öğretmenlerin Tükenmişliğini Etkileyen Faktörler: Cinsiyetin ve Medeni Durumun Etkisine Yönelik Bir Meta-Analiz Çalışması

Çoğaltay, Nazım | Anar, Suat | Karadağ, Engin

Article | 2017 | Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi32 ( 3 ) , pp.695 - 707

Bu meta-analiz çalışmasında öğretmenlerin cinsiyet ve medeni durum değişkenlerinin tükenmişlikleri üzerindeki etkisi test edildi. Bu çalışmayla cinsiyet-tükenmişlik ile ilgili birbirinden bağımsız 31 araştırma bir araya getirilerek 11.651 kişilik örneklem grubu; medeni durum-tükenmişlik ile ilgili birbirinden bağımsız 18 araştırma bir araya getirilerek 5.486 kişilik örneklem grubu elde edildi. Rassal etki modeli kullanılarak yapılan analiz sonuçları, cinsiyet değişkeninin öğretmenlerin duygusal tükenmişliğini, medeni durum değişkeninin ise öğretmenlerin duyarsızlaşmasını etkilediğini gösterdi. Bulgular, kadın öğretmenlerin erkek öğr . . .etmenlere göre daha fazla duygusal tükenmişlik yaşadığını, bekâr öğretmenlerin ise evlilere göre daha fazla duyarsızlaşmaya maruz kaldıklarını gösterdi. In this meta-analytical study, the effect of the variables, gender and marital status, on teachers’ exhaustion was tested. Within this study, a sample group of 11,651 individuals was obtained by bringing together 31 separate studies on gender-exhaustion, and a sample group of 5,486 individuals by bringing together 18 separate studies on marital status-exhaustion. The results of the analysis, obtained by applying the Russell model of effect, demonstrated that the gender variable affects teachers’ emotional exhaustion, and the marital status their desensitization. The findings demonstrated that female teachers experience more emotional exhaustion than male teachers and that single teachers are exposed to desensitization more than the married ones are Daha fazlası Daha az

The Relationship between School Climate and Students’ Academic Achievement: A Meta-Analysis Study

Karadağ, Engin | İşçi, Sabiha | Öztekin, Özge | Anar, Suat

Article | 2016 | İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi17 ( 2 ) , pp.107 - 110

In this meta-analysis the effect of school climate considered as an academic achievement was tested. In the literature review, 153 studies were found and 62 of them were included in this meta-analysis. With this study, 62 studies, independent from each other, were brought together and 81.233 study subjects were included in the sample group. The results of the analyses performed with random effects model revealed that school climate has a moderate effect on students’ academic achievement. It was found that only the year of publication was a moderator variable from all the moderators of lesson, sample group, type of publication and ye . . .ar of publication. According to the results obtained from this study, school climate is a significant variable for academic achievemen Daha fazlası Daha az

Yönetici denetimi algısının öğretmenlerin mesleki motivasyon düzeyine etkisi: Bir path analizi çalışması

Karadağ, Engin | Baloğlu, Nuri | Küçük, Erkan

Article | 2010 | Türk Eğitim Bilimleri Dergisi8 ( 2 ) , pp.417 - 437

Bu çalışmada, yönetici denetim algısının öğretmenlerin mesleki motivasyon düzeyine olan etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın evreni, ?stanbul ili Eyüp ilçesindeki ilköğretim okullarında görevli 1103 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma örneklemi, tabakalı örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen 15 ilköğretim okulunda görevli ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 237 öğretmenden oluşmaktadır. Veriler iki ölçek yardımıyla toplanmıştır. Ekleme (2001) tarafından geliştirilen Denetim Algısı Ölçeği, 5’li Likert tipi ve üç alt boyuttan oluşmaktadır. Yıldırım (2006) tarafından geliştirilen Mesleki Motivasyon Ölçeği ise 6’lı Like . . .rt tipi ve üç alt boyuttan oluşmaktadır. Teorik modellemede mesleki motivasyon alt boyut değerleri içsel, denetim algısı alt boyut değerleri de dışsal değişken olarak atanmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiler, birbirine bağımlı sebepleri yansıtan PATH diyagramı kullanılarak açıklanmıştır. Veri analizleri LISREL 8.80 [Linear Structural Relationship] programı kullanılarak yapılmıştır. Bulgular, öğretmenlerdeki denetim algısının mesleki motivasyon üzerinde etkili, fakat bunun temel kaynağının gizil değişkenler olduğunu göstermektedir. In this study, it was defined the direct and indirect effects of manager supervision to teacher work motivation. The universe of research was consisted of primary school teachers working at 15 primary schools in Eyüp/Istanbul. Sampling group was defined with stratified sampling method. 237 teachers working these schools voluntarily participated to the research. Two scales were used in order to collect data. Scale of Supervision Perception was developed by Ekleme (2001), a five scale Likert and three sub scales. Scale of Work Motivation, a six scale Likert, consists of three sub scales was developed by Sağır (2004). In the analyze process, PATH analyze technique was used in order to explain the reasons systematically. For data analyzes, LĠSREL 8.80 [Linear Structural Relationship] program was used. The findings indicated that there were potential variables between perceptions of supervision and the level of work motivation for teachers Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms