Filtreler
Filtreler
Bulunan: 35 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [2]
Tam Metin [1]
Yazar [20]
Yayın Türü [1]
Konu Başlıkları [19]
Yayın Tarihi [10]
Dergi Adı [20]
Dil [2]
Yazar Departmanı [1]
Araştırmacılar
Otizm Sosyal Beceriler Profili Ölçeğinde Puanlayıcılar Arası Güvenirliğin Farklı Kuramlara Göre Karşılaştırılması

Pekin, Zeynep | Çetin, Sevda | Güler, Neşe

Article | 2018 | Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi9 ( 2 ) , pp.202 - 215

Bu araştırmada, “Otizm Sosyal Beceriler Profili” (OSBP) ölçeğinin beş puanlayıcı tarafından puanlanması ileelde edilen puanların klasik test kuramı ve genellenebilirlik (G) kuramı ile puanlayıcılar arası güvenirliğininkarşılaştırılması amaçlanmıştır. G kuramında puanlayıcıların birlikte ve dönüşümlü puanlama yapmasıylaoluşturulan farklı desenlerden ve klasik test kuramından elde edilen güvenirlik katsayılarının düzeylerisaptanmış ve hangi kuramın daha fazla bilgi sunduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada elde edilenveriler klasik test kuramında her bir puanlayıcı için puanların iç tutarlılık güvenirliği Cronbach-alfa (?)katsay . . .ısı; puanlayıcılar arası güvenirlik, Kendall’ın uyuşum katsayısı, puanlayıcılar arası korelasyon katsayısıve puanlayıcıların verdikleri puanlar arasında fark olup olmadığı ise ilişkili örneklemlerde varyans analizi ilehesaplanmıştır. Genellenebilirlik teorisinde, değerlendiricilerin ortaklaşa ve alternatif derecelendirmelerinegöre iki farklı tasarım oluşturulmuştur. G kuramı kapsamında bireylerin (b) aynı maddeler (m) doğrultusundapuanlayıcıların (p) her biri tarafından puanlandığı bxmxp çapraz deseni ve bireylerin tüm maddelerdoğrultusunda farklı puanlayıcılar tarafından puanlandığı (p:b)xm yuvalanmış deseni için ayrı ayrı G ve Kçalışmaları yapılmış ve sonuçlar birbirleriyle karşılaştırılmıştır. In this study, interrater reliability was compared based on both classical test theory and generalizability theoryaccording to the scores which were obtained from five raters’ ratings with Autism Social Skills Profile. Levelsof reliability coefficients obtained from classical test theory and different designs in generalizability theoryformed by five raters’ jointly and alternatively ratings were determined and which theory presented moreinformation was tried to be specified. In the classical test theory, Cronbach-Alpha (?) coefficient for internalconsistency, Kendall’s coefficient of concordance for inter-rater reliability and correlation coefficients of fiveraters’ scores were calculated and it was investigated whether there was a difference among the means ofraters’ scores with F test. In the generalizability theory, two different designs were formed according to raters’jointly and alternatively ratings. Several G and D studies were made for crossed design pxixr (p: person, i: itemand r: rater) which people were scored by all raters through all items and nested design (r:p)xi which peoplewere scored by different raters through all items and the results were compared to each other Daha fazlası Daha az

XIX. yüzyıl İstanbul kültür tarihinden bir kesit: osmanbey semti ve kurucusu; basmâbeyinci, matbaacı Osman Zeki bey ve torunu ressam Vildan hanım

Kuran, N Burçoğlu

Article | 2011 | Akademik Araştırmalar Dergisi-1 ( 47-48 ) , pp.247 - 258

This is the story of Osmanbey, a region in Istanbul founded in the second half of the 19th century and its founder, calligrapher and printer Osman Zeki Bey who was the Chancellor at the Palace of Abdülhamid II. Osman Bey was given the permissi- on to print the Quran for the first time. The story continues with the life of Vildan (Ömer) Gizer Hanım, the granddaughter of Osman Bey who was one of the first Turkish women painters. The article which is a cross section from an Ottoman family story at the turn of the century is written by the great granddaughter of Osman Bey and the granddaughter of Vildan Hanım.

CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES AT NONPUBLICLY HELD TURKISH COMPANIES *

Ergüden, A Engin | Kaya, Can Tansel

Article | 2016 | Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi18 ( 1 ) , pp.51 - 61

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de faaliyet gösteren ve halka açık olmayan şirketlerin kurumsal yönetim çatısı altında ne derece kurumsal yönetim ilkelerini hayata geçirmiş olduklarını anlamaya ışık tutmaktır. Ayrıca bu ilkeleri, şeffaflık ve hesap verebilirlik noktasında hayata geçirmede bu şirketlerin önceliklerini de tahlil etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma verileri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerden oluşan meslek mensuplarından anket yoluyla toplanmıştır. Çalışmanın bulguları, halka açık olmayan şirketlerde uygulanan kurumsal yönetim ilkelerinin güncel seviyesine ışık tutacaktır. Son olarak, bütünsel anlamda şeffaf ve hesap ve . . .rebilir bir yapıyı hayata geçirmek için yapılması gerekenleri sıralamada gerek sektöre gerekse akademik çevrelere destek sağlayacaktır. The aim of this study is to exhibit the current situation for all non-publicly held companies in Turkey with respect to corporate governance and to present the degree to which they implement corporate governance and its applications in their organizational structures and to understand what kind of priorities their management organs have in this respect within transparency and accountability. Data is collected from Certified Public Accountants by a questionnaire. The results of this study shed a substantial light on the current corporate governance practices within non-publicly held companies and prioritize what actions to be taken for the wholesome establishment of transparency and accountability Daha fazlası Daha az

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Toplumla Bütünleşme Projesi Olarak Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti

Toker, Nurdan Güven

Article | 2019 | History Studies11 ( 2 ) , pp.655 - 679

1930'lu yıllar gerek 1929 yılında patlak veren küresel ekonomik kriz, gerekse de Türk devrimi eksenindeyürütülen modernleşme programlarının toplumsal yansımaları sebebi ile yeni kurulan Türkiye Cumhuriyetiaçısından iktisadi ve siyasi alanlarda bir arayış dönemi olmuştur. Bu dönemin en önemli özelliklerindenbiri, üretim ilişkilerinin devletçi iktisat politikası benimsenerek yeniden düzenlenmesidir. Milli İktisat veTasarruf Cemiyeti, bu dönüşüm sürecinde devlet politikaları paralelinde halkın yönlendirilmesi göreviniüstlenen önemli bir kurum olarak bu çalışmanın konusunu oluşturur. Cemiyetin öncelikli görevi, küreselkriz sebebi ile ik . . .tisadi alanda yaşanan daralmaya karşılık olarak ithalat dengesinin sağlanması ve sermayebirikimi elde edilebilmesi bakımından halkın tüketim alışkanlıklarını değiştirerek tutumlu bir yaşambiçiminin ve yerli ürün kullanma alışkanlığının topluma yayılması olmuştur. Bu görevinin yanı sıra, cemiyetTürk devrim ilkeleri ile şekillenen devletin egemen ideolojisinin, devam etmekte olan ulus inşa sürecinin birparçası olarak toplumda kök salması için faaliyet göstermiştir. Bu çalışmada, 1930'lu yılların devletçilikpolitikalarının en yoğun uygulandığı dönemde Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, Louis Althussertarafından ortaya konulan devletin ideolojik aygıtları kavramlaştırması çerçevesinde ele alınarak,Cemiyetin devletin vermiş olduğu bu misyonu nasıl ve ne şekilde gerçekleştirdiği incelenmiştir. The 1930s were a period of pursuit in economic and political fields for the newly establishedTurkish Republic due to both global economic crisis that broke out in 1929 and social reflections of themodernization programs carried out in the axis of Turkish Revolution. One of the most important featuresof this period is the reorganization of the production ties with the adoption of statist economic policy. TheNational Economy and Savings Society constitutes the subject of this study as an important institution thatundertakes the task of directing people of the Republic in the direction of state policies during thistransformation process. The prior task of the Association was to spread the habit of having an economicalway of life and preferring national goods by changing the consumption habits of the people in order toachieve a balance of imports and capital accumulation against the economic recession stemming from theglobal crisis. In addition to this task, the institution was active in order to be sure that, as a part of theongoing nation-building process of the state, the sovereign ideology seep into the people of the Republic. Inthis study, how and in what way the National Economy and Savings Society fulfilled the duty given by thestate through considering in the axis of the conceptualization of ideological apparatus of the statedeveloped by Louis Althusser in a period when the state policies of the 1930s were applied most intensivelywas examined Daha fazlası Daha az

Vejetaryenlerde Enerji Alımı

Demir, Hülya | Seran, S Ceyla

Article | 2017 | İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi6 ( 5 ) , pp.3193 - 3202

Hem vejetaryen diyet hem de vegan diyet şeklinde enerjiden yoğun olan besinler mevcuttur; sebze yağları, sert kabuklu yemişler, filizler ve sebze yağlarıyla yapılan kek, bisküvi ve hamur işleri gibi. Çalışmalara göre vejetaryenlerin et yiyen yetişkin ve çocuklardan daha az enerji alımları vardır. Vegan diyetleri lakto-ovo ve lakto vejetaryen diyetlerine göre çok daha az enerjiye sahiptir. Makrobiyotik ve çiğ vejetaryen diyetleri enerji bakımından düşük olduğu için özellikle çocuklar için uygun değildir. Dahası, tamamen çiğ beslenme diyeti 3 ayda %9'luk bir kilo kaybına sebebiyet vermekte, enerji yoksunluğunun yanında mikro besin öğe . . .leri açısından da çok fakir bir diyet şeklidir Both vegetarian and vegan diets may contain foods that are energy-dense such as vegetable oils, nuts, seeds and foods prepared with vegetable oils such as pastries, cakes and biscuits. Studies have consistently found that vegetarians have similar, or slightly lower, energy intakes than meateaters in the same population, for both adults and children. Vegan diets are generally lower in energy than lacto- and lacto-ovovegetarian diets. Macrobiotic and raw-food vegetarian diets, however, can be low in energy and especially bulky, making them totally inappropriate for children. Furthermore, an entirely raw-food diet has been shown to cause 9% weight loss within 3 months, despite an apparently adequate energy intake, owing to poor macronutrient absorptio Daha fazlası Daha az

GLOBAL GOVERNANCE: ECONOMIC GROWTH AND INCOME DISTRIBUTION

Bınay, Murat | Atalay, Nesrin

Article | 2019 | Sayıştay Dergisi0 ( 112 ) , pp.137 - 158

Global governance has been the result of competitive pressure of economic globalization within the framework of the developments following the end of cold war era. To reduce the costs and make them more efficient, these pressures have mainly focused on public institutions. Targeting increasing the well-being of all nations by promoting economic efficiency and growth, globalization has failed to fulfil this target due to the lack of effective and democratic governance in the process. In a world in which the nation state is still important, governance of globalization has been carried out by nation-level governance. In this process, p . . .artial or complete loss of power by the actors determining the social policies has brought the issue of social policy governance to the agenda and led to the rise of uncertainty and concern in the new era. In this study, the relationship between governance index, economic growth and income distribution was examined and it was observed that the increase in governance ensured economic growth but did not improve the income distribution. Küresel yönetişim, soğuk savaşın ardından ortaya çıkan gelişmeler içinde ekonomik küreselleşmenin rekabetçi baskısının sonucu olmuştur. Maliyetleri azaltmak ve daha verimli hale getirmek için, bu baskılar esas olarak devlet kurumlarına odaklanmıştır. Ekonomik verimliliği ve büyümeyi artırarak tüm ulusların refahını artırma potansiyelini hedefleyen küreselleşme, sürecinin etkin ve demokratik yönetişimden yoksun olması nedeniyle yetersiz kalmıştır. Ulusun hâlâ önemli olduğu bir dünyada, küreselleşmenin yönetişimi ulusal düzeyde yönetişim tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte, sosyal politikanın belirleyici aktörlerinin gücünü kısmen veya tamamen kaybetmesi, sosyal politika yönetişim meselesini gündeme getirirken, yeni dönemde endişe ve belirsizlik doğmasına yol açmıştır. Küresel yönetişim küresel uygarlık olarak tanımlanır ve küresel kaos için anahtardır Daha fazlası Daha az

Dengeleme Tezi: Kaldıraç Dereceleri ve Piyasa Riski Etkileşimi - Türk Metal Sektörü Örneği

Ünal, Mustafa | Dube, Sema

Article | 2017 | Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi32 ( 1 ) , pp.361 - 379

Piyasa riski değişikliği, şirket yatırımcılarının portföylerinde ayarlamalara sebebiyet verdiğinden, şirket riskini sabit tutmak isteyen şirket yöneticilerini faaliyet ve finansal kaldıraçları zıt yönde etkileyecek kararlara yönlendirebilir. Söz konusu görüşü savunan Dengeleme Tezi, faaliyet ve finansal kaldıraçlar arasında negatif, her iki kaldıraçla piyasa riski arasında pozitif bir etkileşim beklentisindedir. Bu çalışmada dengeleme tezinin Türk Metal sektöründeki varlığını inceledik. 32 halka açık firma üzerinde 2005-2013 döneminde yaptığımız araştırma dengeleme tezini güçlü destekleyecek sonuçlara ulaşmadı. Bulgularımız piyasa r . . .iskinin faaliyet kaldıracıyla negatif, finansal kaldıraçla pozitif ilişkili olmasına rağmen, kaldıraçlar arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığına ve yöneticilerin şirket kaldıraçlarını piyasa riski stabilizasyonu için kullanmadığına işaret etti. According to the trade-off hypothesis, firms may use operating and financial leverage to stabilize the effects of their corporate decisions on market risk: A firm decision increasing the financial leverage is expected to be balanced out with another decision decreasing the operating leverage. Evidence in literature is conflicting. We examine the presence of the trade-off hypothesis in 32 public firms from the Turkish Metal sector during 2005-2013. In line with the trade-off expectation, we find market risk is positively related to the degree of financial leverage. However, in our sample there is no trade-off between the operating and financial leverage Daha fazlası Daha az

Paternalist liderlik ve işe ilişkin iyilik ilişkisinde iş- yaşam dengesinin rolü

Erben, Gül Selin | Ötken, Ayşe Begüm

Article | 2014 | Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi0 ( 22 ) , pp.103 - 121

Kadın iş- görenler ve çift kariyerli aile sayılarındaki artış, iş ortamında rekabetin artması ve teknolojide yaşanan gelişmeler, iş- aile yaşamı dengesinin sağlanması ve bu dengede liderin rolünün anlaşılmasını bir gereklilik olarak ortaya çıkarmaktadır. Çalışmalar göstermektedir ki, iş görenler iş- aile alanlarında tatmin edici bir denge kurduklarında işe ilişki n iyilik durumları artmaktadır. Bu çalışma, paternalist liderlik tarzı ile işe ilişkin iyilik arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkide iş- yaşam dengesinin rolünü araştırmaktadır. Veriler 210 iş- görenden anket yöntemiyle toplanmıştır. Sonuçlar, paternalist liderl ikle iş- yaşam . . .dengesi arasındaki az çalışılmış ilişkinin anlaşılmasına dair önemli katkılar sağlarken uygulayıcılara da iş- yaşam dengesinin liderlerinin yönetsel tutum ve yaklaşımlarıyla maliyete katlanmaksızın da tesis edilebileceğini göstermektedir. Increase in the woman labo r, double career families, competition in the business world and the technological developments made it necessary to work on work- life balance and the role of leadership in this process. Research point out that when the employees have a satisfactory balance between the work and life domains , their work related well being levels increase. In this study, the role of work- life balance in the relationship between paternalistic leadership and work related well being is examined. Data were collected from 210 white color employees via survey method. Results made an important contrubition to an untouched field besides showing the costless way of establishing work- life balance to the managers Daha fazlası Daha az

HAMİDİYE SU TERAZİSİ TARİHİ, MİMARİSİ, İŞLEVİ

Sönmezer, Şükrü | Şahin, Soner

Article | 2014 | Belleten78 ( 282 ) , pp.599 - 618

Teknoloji ve Sanatın Etkileşimi: Yeni Medya Sanatı Türkiyede Güncel Durum ve Öneriler1

Erkayhan, Şafak | Çaşkurlu, Merve Belgesay

Article | 2014 | Sanat ve Tasarım Dergisi0 ( 14 ) , pp.45 - 62

1990lardan itibaren şekillenen yeni medya alanı giderek dünyada yaygınlaşmakta ve teknoloji üreten belli başlı ülkelerde bu teknolojilerin sanatsal üretime önemli biçimde etki ettiği görülmektedir. 1980li yılların ortalarından itibaren Batı ülkelerinde gelişen yeni medya sanatı son yıllarda Türkiyede de yaygınlık kazanmaya başlamakla birlikte, henüz kısıtlı bir uygulama alanı bulabilmektedir. Araştırmada Türkiyede bu alanın henüz başlangıç evresinde olduğu tespit edilmiştir. Mevcut durum araştırmanın derinleştirilmesini ve bu mukayeseden çıkan eksikliklerin net olarak tanımlanmasını gerektirmiştir. Yapılan literatür taraması, toplan . . .an veriler ve bu alandaki uzmanların görüşleri doğrultusunda güncel durum ve söz konusu eksiklikler tanımlanarak geliştirme önerileri ortaya koyulmuştur. The field of new media, which began to take form during the 90s became widespread around the world. In few technology-producing countries, the impact of the use of such technologies on art is clear. New media art, which emerged in the Western world after the mid-80s has garnered popularity in Turkey in recent years but could only find a restricted area of application. Thus a research is needed to clearly define the deficiencies in the field. The research states the current situation of the field, insufficiencies and formulates suggestions based on examination of literature review, collected data and the opinions of experts Daha fazlası Daha az

Nostaljiye Genç Bakış: Nostalji İçerikli Reklamların Postmodern Bireyler Üzerindeki Etkisi

Güzel, Ebru | Okan, Elif Yolbulan

Article | 2016 | İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi7 ( 3 ) , pp.137 - 154

Her alanda rekabetin yoğunlaşması ve tüketici beklentilerinin her geçen gün artması firmaların markalaşma stratejilerinde sürekli yeni arayışlara başvurmasını gerektirmektedir. Markalar tüketicilerinin dikkatini çekecek, onların hem düşüncelerine, hem duygularına hitap edecek yeni unsurlar ararken nostalji ve retro kavramının önemli fırsatlar sunduğu görülmektedir. Reklamlarda nostalji temasının kullanımının giderek artması etkinlik konusunda araştırmaların gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu araştırmanın amacı özellikle postmodern bireyler olarak tanımlanan 1980-1985 arası doğumlu kohort örrneklem grubunun nostalji eğilimlerini be . . .lirlemek ve reklamlarda kullanılan nostalji temasına yaklaşımlarını analiz etmektir. Anket yöntemiyle toplanan veriler analiz edildiğinde katılımcıların nostalji eğilimleri tespit edilmiş özellikle kişisel ve kişilerarası nostaljinin öne çıktığı görülmüştür. Ayrıca nostalji içeren reklamların katılımcıları satın alma gibi davranışa yöneltmeden ziyade duyguları tetiklediği saptanmıştır. Companies need to find new branding and marketing strategies to overcome the problems rising from the intense competition in every sector and increasing consumer expectations. While searching for new tactics to attract consumers' attention and moreover position their brand in the mind and hearts of their target groups, nostalgia and retro marketing offers many advantages. The rising trend of nostalgia in advertisements revealed the necessity of investigating effectiveness. The aim of this study is to determine the nostalgia trend among postmodern individuals who are born between 1980-1985, and analyze their approach to nostalgia theme used in advertisements. Survey method is used to examine the nostalgia proneness and effectiveness of nostalgia advertisements. According to findings, personal and interpersonal nostalgia is more prominent among respondents and nostalgia ads are effective in triggering consumers emotions rather than directing their consumer behavior Daha fazlası Daha az

Altay dillerinde dönüşlülük eki

Ekşi, Pelin

Article | 2011 | Türk Dünyası Araştırmaları96 ( 190 ) , pp.67 - 78

Altay dilleri ile ilgili araştırmalara baktığımızda başlıca iki başlık altında toplandığını görürüz. Birincisi ses bilgisi, ikincisi biçim bilgisidir. Altaistler Altay dillerinin akrabalığını ispatlamak için bu iki alanda pek çok çalışma yayımlamışlardır ve bu yayımlarda bu diller arasında pek çok ses ve biçim denklikleri kurmuşlardır. Biçim denklikleri eklerin gelişimini içeren bir konudur. Bununla birlikte bazı ekler çok fazla inceleme konusu olmamıştır. Dönüşlülük eki bunlardan biridir. Bu çalışmada dönüşlülük ekinin Altay dillerindeki kullanımı ve gelişimi kısaca değerlendirilmiştir. When we look at the studies on Altaic languag . . .es, we see two main topics. The first is phonological and second is morphological. Many papers have been published on these subjects to prove that Altaic languages come from a common langauage. Altaists have argued that there are many parallells within these languages both phonologically and morphologically. Morphological reletionships within these languages includes the development of suffixes. However some suffixes has not been investigated thoroughly The reflective suffix is one of them. The agenda of this study is therefore, to provide a short analysis of the usage and devolopment of this suffix in Altaic languages Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.