Filtreler
Filtreler
Bulunan: 48 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [5]
Tam Metin [1]
Yazar [20]
Yayın Türü [1]
Konu Başlıkları [17]
Yayın Tarihi [1]
Dergi Adı [20]
Yayıncı [2]
Dil [3]
Yazar Departmanı [1]
In memorium Igor Torgov: Torgov's way to total steroid synthesis Obituary

Zhdanov, RI | Corey, EJ

Other | 2009 | STEROIDS74 ( 9 ) , pp.723 - 724

https://hdl.handle.net/20.500.11831/6779

The relationship of gestational smoking with pregnancy complications and sociodemographic characteristics of mothers

Fenercioğlu, Ayşen Kutan | Yıldırım, Gazi | Karatekin, Güner | Göker, Nimet

Other | 2009 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association10 ( 3 ) , pp.148 - 151

Amaç: Bu çalışmada gebelikte aktif ve pasif sigara içiminin preterm doğum, düşük doğum ağırlığı, erken membran rüptürü, dekolman ve preeklampsi gibi kötü gebelik sonuçları ile ilişkisi araştırıldı. Ayrıca gebeliğinde sigara içen kadınların sosyodemografik analizi yapıldı. Gereç ve Yöntemler: Antenatal vizitlerde gebelere sigara içimleri ve erkek arkadaşalrının sigara kullanımları soruldu. Preterm doğum, düşük doğum ağırlığı, erken membran rüptürü, dekolman ve preeklampsi gibi kötü gebelik sonuçları kaydedildi. Verilerin analizi için Fisher kikare, kikare ve ANOVA testleri kullanıldı. . Bulgular: Sigara içen (86) ve pasif içiciler (1 . . .18) ve içmeyen (77) gebeler arasında anne yaşı, sosyoekonomik durumu, gebelik yaşı, apgar skoru ve sezaryen oranı açısından anlamlı bir fark saptanmadı. Sigara içen anne adayları genellikle düşük eğitim grubundan idi (p0.001). Fetal distres, erken membran rüpütrü, dekolman ve preeklampsi ile sigara içimi arasında bir ilişki saptanmadı. Ancak günde 10 dan fazla sigara içen kadınların bebeklerinin doğum kilosu istatistiksel olarak daha düşük olarak saptandı (p0.05). Sonuç: Bu verilerle gebelikte sigara içiminin düşük eğitimli kişlerde ve düşük doğum ağırlıklı doğum yapan kadınlarda daha sık olduğu söylenebilir. Bu nedenle gebelik öncesi kadınların bu konuda eğitilmesinin önemi büyüktür. Objective: In this study, we aimed to assess the relationship of gestational smoking and passive smoking with pregnancy complications like preterm delivery, low birthweight, early membrane rupture, abruptio placentae, fetal distress and preeclampsia. We also analyzed the sociodemographic features of mothers who smoked during their pregnancy. Material and Methods: Pregnant women have been questionned for their habits of smoking and household members&#8217; usage of tobacco products during their antenatal visits. Perinatal outcome of gestational smoking was assessed by the type of the delivery, birthweight, occurrence of preeclampsia, early membrane rupture and fetal distress during pregnancy. Differences in group means were analyzed with the Fisher&#8217;s exact test, Chi-square test and ANOVA. Results: There wasn&#8217;t any significant statistical difference between the smokers&#8217; (n86), passive smokers&#8217; (n118) and nonsmokers&#8217; (n77) groups in terms of maternal age, socioeconomic status of the family, gestational age, Apgar scoring and the rate of delivery by cesearian section. However, gestational smoking was found to be more common in mothers with poor or none education (p0.001).There wasn&#8217;t any significant statistical change in the rates of fetal distress, early membrane rupture, abruptio placentae and preeclampsia by gestational smoking (p>0.05). But, infants of mothers who smoked more than 10 cigarettes per day showed statistically significant birthweight deficits (p<0.05). Conclusions: Data from this study indicate that gestational smoking is more common among women with low education and results in low birthweight. Therefore, it is essantial to educate the women before pregnancy and implement new smoking cessation programs for pregnancy Daha fazlası Daha az

Cytokine and nitric oxide concentrations in follicular fluid and blood serum of patients undergoing assisted reproductive treatment: Relationship to outcome

Fıçıcıoğlu, Cem | Kumbak, Banu | Akcin, Oya | Attar, Rukset | Yıldırım, Gazi | Tecellioğlu, Nihan | Yeşildağlar, Narter

Other | 2009 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association10 ( 3 ) , pp.132 - 136

Amaç: Folikül sıvısı içindeki sitokinlerin ve nitrik oksitin matur oosit gelişimi üzerindeki etkisi tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı, tüp bebek tadavisi alan hastaların folikül sıvısı (FF) ve serumunda (S) interlökinleri IL-1?, IL-6, IL-8, IL-12, tümor nekrozis faktör (TNF)-? ve NO düzeylerini saptamak ve bunların başarı ile ilişkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Bir üniversite hastanesinin tüp bebek merkezinde retrospektif çalışma planlandı. 85 kadın çalışmaya dahil edildi. IL-1?, IL-6, IL-8, IL-12, tümor nekrozis faktör (TNF)-? düzeyleri ELISA ile, NO düzeyleri ise nitrat/nitrit kolorometrik assay ile saptandı. Bulgular: . . .Gebe kalan ve kalamayan kadınların S ve FF sitokin ve NO konsantrasyonları arasında fark bulunamadı. Sonuç: Serum ve folüküler sıvı IL-1?, IL-6, IL-8, IL-12, tümör nekrozis faktör (TNF)-? ve NO düzeyleri tüp bebek tedavilerinde başarıyı predikte etmez. Objective: The role of cytokines and nitric oxide (NO) in ovarian folliculogenesis and the development of mature and fertilizable oocytes is controversial. The aim of this study is to determine the concentrations of interleukin (IL)-1&#946;, IL-6, IL-8, IL-12, tumor necrosis factor (TNF)-&#945; and NO in the follicular fluid (FF) and blood serum (S) of patients undergoing assisted reproductive treatment (ART) and to investigate whether these cytokines could be used as a predictive parameter for ART outcome. Material and Methods: A retrospective clinical study was performed at a university hospital including a total of 85 women who underwent ART. FF and serum samples were collected at the time of oocyte retrieval and measured for interleukin (IL)-1&#946;, IL-6, IL-8, IL-12, tumor necrosis factor (TNF)-&#945; by the enzyme-linked immunosorbant assay (ELISA) technique, using commercially available kits and NO by the nitrate/nitrite colorimetric assay. The results were compared between the women who became pregnant and those who did not following ART. Results: No significant difference was found in the FF and blood serum concentrations of the cytokines and NO between pregnant and non-pregnant women. Conclusion: Follicular fluid and blood serum concentrations of IL-1&#946;, IL-6, IL-8, IL-12, TNF-&#945; and NO do not predict pregnancy achievement following ART Daha fazlası Daha az

Rescue cerclage in IVF pregnancies with second trimester cervical dilatation: Case report and literature review

Kumbak, Banu | Attar, Rukset | Yıldırım, Gazi | Yeşildağlar, Narter | Fıçıcıoğlu, Cem

Other | 2009 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association10 ( 4 ) , pp.244 - 247

50 yıl önce tanımlanmış olmasına rağmen servikal serklaj halen obstetrideki tartışmalı girişimlerden biridir. Acil serklaj ise dilate olmuş bir servikste membranlar prolabe olmuş iken veya prolabe olmamış iken serviksin cerrahi olarak kapatılmasıdır. Literatürde acil serklajın gebeliği uzatmadaki rolü tartışmalıdır. Özellikle IVF sonrası elde edilmiş gebeliklerde, gebelik süresinin uzatılması ve yenidoğanın yaşama şansının arttırılması çok önemlidir. Bu çalışmada ikinci trimester servikal dilatasyonu nedeniyle acil serklaj uygulanan iki IVF gebeliğinin önemli bir maternal ve neonatal morbidite olmadan terme yakın doğum ile sonuçlanm . . .asını sunuyoruz. Despite being available for over 50 years, cervical cerclage remains one of the controversial interventions in obstetrics. Rescue cerclage is the operative cervical closure of a widely dilated cervix with or without unruptured membrane prolapsus. In the literature, the effectiveness of rescue cerclage in the prolongation of pregnancy is debatable. Prolongation of pregnancy and improvement of neonatal survival is of utmost importance in pregnancies achieved by in vitro fertilization (IVF). We report here two IVF pregnancies with second trimester cervical dilatation treated with rescue cerclage and who delivered healthy babies near term without maternal and neonatal morbidities Daha fazlası Daha az

The mine field in the new york convention

İlhan, H. Afşın

Other | 2009 | Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi6 ( 1 ) , pp.117 - 145

Etiology of temporomandibular disorder pain

Oral, Koray | Küçük, Bal Burcu | Ebeoğlu, Buğçe | Dinçer, Sibel

Other | 2009 | Ağrı21 ( 3 ) , pp.89 - 94

Çiğneme kasları ve temporomandibular eklemde görülen ağrı, temporomandibular rahatsızlıkların en belirgin semptomudur. Temporomandibular rahatsızlıklarda meydana gelen ağrının oluşmasında birçok faktörün etkili olduğu düşünülmektedir. Yapılan çalışmalar hastalığın oluşumunda hazırlayıcı, başlatıcı ve ilerletici faktörler olduğunu belirtmektedir. Travma, oklüzal uyumsuzluklar, stres, parafonksiyon, hipermobilite, yaş, cinsiyet ve kalıtım gibi faktörlerin temporomandibular rahatsızlıkların oluşumunda etkili olduğu öne sürülmekle birlikte, etkinliği tartışmalıdır. Bu derlemede, eklem içi ve kas kaynaklı temporomandibular ağrının etyolo . . .jisi ile ilgili geçmiş ve yeni görüşler özetlenecektir. Pain in the masticatory muscles and temporomandibular joint is the main symptom of temporomandibular disorders. The etiology of temporomandibular disorder pain is multifactorial. Several studies have reported that there are predisposing, initiating and aggravating factors contributing this disorder. Although factors such as trauma, occlusal discrepancies, stress, parafunctions, hypermobility, age, gender and heredity has been implicated in the maintenance of temporomandibular disorder pain, there are still controversies for the actualy etiology. This review will summarize the past and current concepts that is related to the etiology of arthrogenic and myogenic originated temporomandibular pain Daha fazlası Daha az

Left ventricular noncompaction associated with Ebstein’s anomaly

Saltık, Levent | Eroğlu, Elif | Bayrak, Fatih | Değertekin, Muzaffer

Other | 2009 | Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi37 ( 4 ) , pp.269 - 272

Sol ventrikülde süngerimsi miyokart (noncompaction)endomiyokardiyal morfogenez sırasındaki bir duraklamadan kaynaklanan, belirgin trabeküller ve bu trabeküllerin arasında kalan derin girintilerle karakterize, doğumsal bir kalp hastalığıdır. Ebstein anomalisi ile birlikteliği çok nadirdir. On üç yaşında bir erkek çocuk, sportif bir etkinliğe katılım öncesinde kardiyak açıdan değerlendirildi. Fizik muayenede, triküspit kapaktan gelen 1/6 derecesinde sistolik üfürüm saptandı. Elektrokardiyogramı normaldi. Transtorasik ekokardiyografide, interventriküler septumun apeksinde, yan duvarında ve apikal kısmında çok sayıda büyük trabekül ve d . . .erin intratrabeküler girinti görüldü. Renkli akım Doppler incelemesinde trabeküller içinde kan akımı görüldü. Sol ventrikül boyutları ve ejeksiyon fraksiyonu (%65) normaldi. Triküspit kapağın septal ve inferior yaprakçıklarının birleştiği kenarda apikal yer değişikliği izlendi ve hafif triküspit yetersizliği vardı. Mitral ve triküspit halkalar arasındaki mesafe 20 mm ölçüldü. Sağ ventrikülde genişleme yoktu ve sistolik fonksiyonu normal idi; sağ atriyumda ise orta derece genişleme vardı. Hasta asemptomatik olduğundan ve sol ventrikül sistolik fonksiyonu korunmuş olduğundan, düzenli takip programına alındı ve düşük doz aspirin (100 mgr/gün) alması önerildi. Beş yıllık izlemi sonunda hala asemptomatik olan hastanın her iki ventrikülü normal boyutlarda ve ejeksiyon fraksiyonu normal değerler içindeydi. Left ventricular (LV) noncompaction is a congenital dysfunction of endomyocardial morphogenesis characterized by excessively prominent trabeculations and deep intratrabecular recesses of the myocardium. Its association with Ebstein&#8217;s anomaly is very rare. A 13-yearold boy presented to the outpatient clinic for a cardiac evaluation before enrolling in a sports activity. On physical examination, there was a grade 1/6 systolic murmur at the tricuspid valve location. His electrocardiogram was normal. Transthoracic echocardiography revealed numerous large trabeculations and deep intratrabecular recesses at the apex, lateral wall, and the apical part of the interventricular septum. Color flow Doppler examination confirmed the presence of blood flow within the trabeculae. The size and ejection fraction of the LV was normal (65%). The attached margins of the septal and inferior leaflets of the tricuspid valve were apically displaced and there was mild tricuspid regurgitation. The distance between the mitral and tricuspid annuli was 20 mm. The right ventricle showed no dilatation and had normal systolic function, but the right atrium was moderately enlarged. As the patient was asymptomatic and the LV systolic function was preserved, he was scheduled for regular follow-up without medication except for low-dose aspirin (100 mg/day). After five years of follow-up, he was still asymptomatic with normal size and ejection fraction of both ventricles Daha fazlası Daha az

Ceza Hukuku açısından mobbing, stalking ve cinsel taciz eylemleri

Ünver, Yener

Other | 2009 | Ceza Hukuku Dergisi4 ( 11 ) , pp.101 - 127

Tortikollis

Aktaş, Can | Harput, Mehmet Volkan | Sarıkaya, Sezgin | Atalay, Başar

Other | 2009 | Türkiye Acil Tıp Dergisi9 ( 1 ) , pp.31 - 31

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms