Filtreler
Filtreler
Bulunan: 15 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [5]
Tam Metin [1]
Yazar [20]
Yayın Türü [1]
Konu Başlıkları [9]
Yayın Tarihi [1]
Dergi Adı [13]
Yayıncı [1]
Dil [2]
Yazar Departmanı [1]
Kadına yönelik şiddetin önlenmesi 6284 Sayılı yasa ve İstanbul sözleşmesi

Moroğlu, Nazan

Other | 2012 | Türkiye Barolar Birliği Dergisi0 ( 99 ) , pp.357 - 380

Kadına yönelik şiddet çoğunlukla bir tabu olarak görüldüğünden uzun yıllar gözardı edildi ve belgelenmedi bu konuya toplumsal dikkat son yirmi yıldır çoğalmaktadır. Geçtiğimiz yirmi yılda şiddet sorunu kadınların kasten yaralanmasının önemli bir nedeni olarak dikkati çekti ve bugünlerde kadına yönelik şiddet tüm dünyada açık bir insan hakları ihlali ve bir kamu sağlığı sorunu olarak ele alınmaktadır. Bu çalışma kadına yönelik aile içi şiddetin önlenmesi ve bununla mücadele edilmesinin ulusal ve uluslararası hukukta yaşam sürecini incelemektedir. Kısmen, kadına yönelik her türlü şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi, ortadan kaldırıl . . .ması, kovuşturulması ve giderilmesini amaç edinen Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesine İlişkin Yeni Avrupa Konseyi Sözleşmesi(İstanbul, 2012)’de ele alınmaktadır. Türkiye’de 8 Mart 2012’de yasalaşan Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine dair kanun, medeni hallerine bakılmaksızın kadına yönelik şiddetin önlenmesinde kapsamı genişletecektir. Violence against women has been unnoticed and undocumented partly due to its taboo nature over long times. But it has received increasing public attention over the past 20 years. The past two decades have highlighted the problem of intimate partner violence as a major cause of intentional injury to women. And nowadays violence against women is well recognised as human rights violation and a public health problem of worldwide significance. This article presents the progress preventing and combating on domestic violence against women at international and national law. Particularly, the new Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence (Istanbul, 2011); the purpose of this Convention is to protect women against all forms of violence, and prevent, prosecute, and eliminate violence against women and domestic violence. And in Turkey the new law for the Protection of the Family and Prevention of Violence against Women would widen the scope of protection (8th March 2012), which is intended to address the issue of violence against to all the women irrespective of their marital status Daha fazlası Daha az

Yürütme

Üzeltürk, Sultan Tahmazoğlu

Other | 2012 | Anayasa Hukuku Dergisi1 ( 1 ) , pp.327 - 380

Yeni anayasa tartışmalarında yürütmenin yapısı ve yasama yürüt- me ilişkileri önemli bir yer tutmaktadır. Çalışmada tercih parlamenter rejimden ve sistemin rasyonelleştirilmesinden yana olacaktır. Türki- yenin uzun soluklu tecrübesi olan parlamenter rejimi değiştirmesini gerektirecek haklı sebepler yoktur. Kaldı ki Türkiye gibi ideolojik, etnik, dinsel temel sorunlarını halletmemiş, bölünmüş, iktidarları kişiselleş- tirmeye müsait ve uzlaşmacı olmayan bir siyasal sistemde parlamenter rejimin katkıları çok daha büyük olacaktır. Makalede yürütmeye ilişkin iki sorundan da söz edilmektedir. İlki hükümet istikrarının sağlanması- dır. 198 . . .2 den itibaren siyasi gelişmeler izlenirse hükümet istikrarsızlı- ğından söz etmek pek doğru bir ifade değildir. İkinci sorun ise iktidarın başbakanda yoğunlaşmasıdır. Bu yoğunlaşma hem kabine içinde, hem parti içinde hem de yasama organı içinde ve tüm idari yapıda kendisini göstermektedir. Bu durum hem anayasanın kendisinden, hem siyasi par- tiler ve seçim kanunundan, hem de partilerin tüzük, program ve uygula- malarından kaynaklanan bir sorundur. Bu sebeple sorunların çözümüne anayasadaki değişiklikler yanında, yasal planda ve uygulamadaki deği- şikliklerin de eşlik etmesi gerekmektedir. ABSTRACT Structure of the executive and legislative-executive relationships is an important subject on the new constitution debate. Rationalization of the system and parliamentary regime is preferred in this study. Turkey does not require justifications changing parliamentary regime that has long-standing experience. Besides, the contributions of the parliamen- tary regime would be really huge to a political system like that of Turkey which has not yet resolved its fundamental ideological, ethnical, reli- gious issues, which is divided, which is ready to personalize the govern- ments and which is not compromising. Two problems sourcing from the executive power are mentioned in the article. The first problem is to en- sure the stability of the government. It is not the right choice to speak of instability of the government regarding political developments since 1982. The second problem is concentration of power at the prime min- isters personality. This concentration manifests itself within the cabinet, the party and all the administrative structure as well as in the legisla- ture. This situation is arising from the constitution itself, both political parties and election law, and parties rules, programs and practices. For this reason, the solution of problems, in addition to changes in the constitution, must be accompanied by legislative changes and changes in practice. RESUME La structure de lexécutif et les relations entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif sont de sujets essentiels dans les débats concernant la nouvelle constitution. La rationalisation du système et le régime par- lementaire sont choisis pour la présente étude. Il ne sagit pas des raisons justificatives pour la Turquie à changer son régime parlementaire ayant déjà une longue expérience. En outre, les contributions du régime parle- mentaire seraient énormes pour un système politique, comme celui en Turquie qui est un pays nayant pas encore résolu ses problèmes fonda- mentaux dordre idéologique, ethnique et religieux ; divisé ; avec des gouvernements assez susceptibles dêtre personnalisés et loin de se re- concilier. Dans cet article, sont énoncés deux problèmes qui relèvent du pouvoir exécutif : le premier problème est dassurer la stabilité du gou- vernement. En suivant les développements politiques depuis 1982, ce ne serait pas convenable de parler de linstabilité du gouvernement. Le se- cond problème est la concentration du pouvoir à la personnalité du Pre- mier ministre. Cela se manifeste au sein du cabinet, du parti et de la légi- slature ainsi que dans lensemble de la structure administrative. Cette situation découle à la fois de la Constitution elle-même ; de la loi portant sur les partis politiques et de celle électorale ; mais aussi des reglements, des programmes et des pratiques mis en uvre par des partis politiques. De ce fait, la solution doit être accompagnée non seulement par des amendements constitutionnelles, mais aussi par des changements sur le plan législatif et ceux dans la pratique Daha fazlası Daha az

Fransız Devrimi’nin Osmanlı’ya armağanı: Gazete Türk basınının doğuşu

Budak, Ali

Other | 2012 | Turkish Studies (Elektronik)7 ( 3 ) , pp.663 - 681

http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRNMU5UVTJOZz09 https://hdl.handle.net/20.500.11831/4236

Medicine in Stamps Alois Alzheimer: the Father of Alzheimer Disease

Ataman, Ahmet Doğan | Vatanoglu-Lutz, Emine Elif

Other | 2012 | Journal of Neurological Sciences (Turkish)29 ( 4 ) , pp.895 - 899

1. Dünya Savaşı yıllarında Almanya, bilim ve tıbbın pek çok alanında öncüydü. Bu dönemde yaşayan Alois Alzheimer, nöropatolojinin kurucuları arasındadır. ilerleyici beyin hasarına yol açan yeni bir demans türünü 100 yıldan daha fazla süre önce tarif etmiştir. Bu çalışma, filateli yoluyla Alzheimer hastalığının keşif sürecine ve bu keşfin arkasındaki hekim olan Alois Alzheimer'ın hayatına genel bir bakış sunmayı hedeflemektedir. During the times of World War I, Germany was an important pioneer in many areas of science and medicine. Alois Alzheimer, who lived during this period, was one of the founders of the field of neuropathology. . . .He described a form of dementia as a brain destroying disease more than 100 years ago. This paper provides an overview on the discovery of the Alzheimer disease and the physician behind this discovery, Alois Alzheimer, through philately Daha fazlası Daha az

Yabancı kanunların iktibası

Aygün, Ülkem Cansu

Other | 2012 | Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi9 ( 2 ) , pp.691 - 713

Ceza Kanunumuzun gelişim sürecine baktığımızda birçok yabancı kanunun etkileri görülmektedir. Bu makalede öncelikle ceza hukukunun tarihçesi ele alındıktan sonra şimdiye kadar uzanan süreçte yabancı kanun- ların iktibası yoluyla oluşturulan Ceza Kanunlarımız o zamanki tarihi, sos- yal, politik ve toplumsal olayların da ışığında incelenmiştir. It is possible to see the effects of the foreign codes in Turkish Penal Code. In this article, the history of Turkish criminal law will be discus- sed. Then, Turkish penal laws, which are adaptations of foreign laws, will be examined in view of the historical, social, political and communal inc . . .idents to date Daha fazlası Daha az

Çocuklara yapılan üst gastrointestinal sistem endoskopilerinin sonuçlarının değerlendirilmesi

Uğraş, Meltem | Alan, Saadet

Other | 2012 | Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi26 ( 1 ) , pp.31 - 34

Amaç: Üst gastrointestinal sistem endoskopisi tanısal veya tedavi amaçlı yapılan bir işlemdir. Erişkinlerde daha sık ve daha rahat yapılan bu işlem ile ilgili, tek merkezde yapılan pediatrik üst gastrointestinal sistem endoskopilerinin sonuçlarının geriye dönük olarak değerlendirilmesi planlandı. Materyal ve metot: Kasım 2007 –Ocak 2010 yıllarında 5-17 yaş arasında olan 357 çocuk hastaya yapılan endoskopik girişimlerin nedenleri, endoskopik bulguları ve patoloji sonuçları değerlendirildi. Bulgular: Yirmi yedi ayda 357 çocuğa endoskopi yapılmıştı. Hastaların yakınmaları karın ağrısı, büyüme geriliği, bulantı/kusma, üst gastrointestin . . .al sistem kanaması idi. Endoskopi öncesi 340 hastanın 307’si Helicobacter pylori (H. pylori) pozitif olarak saptanmıştı. Endoskopik olarak hastalarda nodüler gastrit, ülser, özofajit, ve düzleşmiş duodenal kıvrımlar izlendi. Ülserli olguların % 80.8’i H. pylori pozitif olup %57.4’ü gastrik yerleşimli idi. İki hastada intestinal metaplazi saptandı ve eradikasyon tedavisi sonrası düzeldiği görüldü. Büyüme geriliği ile gelen 2 hastaya çölyak hastalığı tanısı konuldu. Sonuç: H. pylori ülkemizde ve çocuklarda sıktır, çocuklarda gastrit ve ülser sık görülmektedir. Uygun görülen hastaların pediatrik gastroenterolojik ve gerekirse endoskopik değerlendirilmesi gereklidir. Objective: Upper gastrointestinal system endoscopy is both a diagnostical and therapeutical intervention. The aim is to evaluate the results of upper gastrintestinal system endoscopies undertaken to the children from a single center, retrospectively Material and methods: The pathological, endoscopical results of the 357 children who underwent endoscopical intervention between November 2007 and January 2010 are evaluated. Results: 357 children underwent endoscopy in 27 months. The complaints of the children were abdominal pain, failure to thrive, nausea/vomiting, upper gastrointestinal system bleeding. Before endoscopy 307 out of 340 patients were Helicobacter pylori (H. pylori) positive. Endoscopical findings were gastritis, ulcer, esophagitis and flat duodenal folds. 80.8% of the patients with ulcers were H. pylori positive and 57.4 % of the ulcers were gastric. Intestinal metaplasia was seen in 2 patients, and dissappeared after eradication therapy. Two patients were diagnosed as Celiac disease after pathological evaluation. Conclusion: H. pylori is common in our region and thus among children. Gastritis and peptic ulcer is common among children. Appropriate cases should undergo pediatric gastroenterological and endoscopical evaluation Daha fazlası Daha az

A case of transient global amnesia due to Marijuana use

Ay, Didem | Polat, Gülden | Çelikmen, Mustafa Feridun | Sarıkaya, Sezgin

Other | 2012 | Akademik Acil Tıp Dergisi11 ( 3 ) , pp.190 - 192

Geçici global amnezi 40 yıldan fazla bir süredir iyi tanımlanmış bir olgudur. Paroksismal, geçici hafıza kaybı olarak ortaya çıkar. Yakın hafıza ve uzak anılar korunur. Ama hastalar son olayları hatırlama ve yeni hafıza kaydında çarpıcı bir yitim yaşarlar. Bazı vakalarda geçmiş hafıza kaybının derecesi hafiftir. Esrara bağlı geçici hafıza kaybı nadir bir yan etkidir. Biz burada esrar kullanımı sonrası kısa bir hafıza kaybı olan vakayı sunuyoruz. Transient global amnesia (TGA) has been a well-described phenomenon for more than 40 years. It presents with a paroxysmal, transient loss of memory. Immediate recall ability and remote memor . . .y are preserved. However, patiens experience striking loss of memory for recent events and an impaired ability to retain new information. In some cases, the degree of retrograde memory loss is mild. Marijuana induced transient global amnesia is a rare side effect. Here, we present a case of memory loss for a short period of time after use of marijuana Daha fazlası Daha az

First Report of Fire Blight Disease on Blackberry in Turkey.

Bastas, KK | Şahin, Fikrettin

Other | 2012 | PLANT DISEASE96 ( 12 ) , pp.1818 - 1818

The Public Policy Implications of the Persistence of a Monopoly Versus a Duopolistic Market

Özçam, Ahmet

Other | 2012 | Bogazici Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies26 ( 1 ) , pp.67 - 79

Bu çalışmada, üretim maliyetini azaltıcı yeni bir teknolojinin patentine başkalarından önce davranarak sahip olan ve istismar gücünü kullanan mevcut bir tekel ile piyasaya potansiyel ikinci bir firmanın girmesine izin veren bir tekelci piyasa ortamlarında sosyal refah neticeleri devlet politikaları açısından incelenmiştir. İyi bilinmektedir ki verimlilik etkisine göre mevcut tekelin özel dürtüsü piyasaya girebilecek yeni firmanınkinden daha fazladır. Ancak, tüketici fazlası düopol piyasa şeklinde tekel durumuna göre daha çok olduğu göz önünde bulundurulursa, genel sosyal refah neticelerinin biraz daha fazla araştırılmasının ilgi çek . . .eceği düşünülmüştür. Bu iki piyasa şeklinin hiç birinde sosyal refah neticelerinin diğer piyasa şekline mukayeseyle yeknesak bir şekilde üstün olmadığı bulunmuştur. Dolayısıyla, düzenleyici devlet açısından tekelcinin piyasada In this paper, the welfare implications of a market environment where a new technology which reduces the cost of production that can be exploited by a preempting monopolist which obtains a patent or allows a potential entrant to share the market are investigated from a public policy point of view. The well known efficiency effect indicates thatprivate incentives of the monopolist are greater than those of a new entrant. However, since the consumers benefits are higher under the two-firm market structure compared to those under the pure monopolist situation, it was interesting to examine the overall welfare results further. In neither of these two market structures was the welfarethe society found to be uniformly superior to the other. Therefore, the implicationsgovernment regulation are to allow the monopolist to reign if it introduces a significant technological cost reduction, and to promote the competition if the new cost-saving technology is small. An example from Turkey is given where in 2007 Royal Dutch Shell won a tender and acquired a portion of piped gas distribution from a giant Turkish formerly monopolist state company. the of fo Daha fazlası Daha az

Squamous cell lung cancer metastasis in the left atrium: An interesting case with cardiac images

Şengül, Cihan | Sünbül, Ayşegül | Özveren, Olcay | Değertekin, Muzaffer

Other | 2012 | Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi40 ( 7 ) , pp.654 - 654

Kadının kimlik sorunu “kadının soyadı”

Moroğlu, Nazan

Other | 2012 | Türkiye Barolar Birliği Dergisi0 ( 99 ) , pp.245 - 268

Bir kimsenin kimliğinin belirlenmesinde en önemli unsur olan soyadı, vazgeçilemez, devredilemez ve feragat edilemez, kişiye sıkı surette bağlı bir kişilik hakkıdır. Soyadı üzerindeki hak, mutlak haklardan olması nedeniyle herkese karşı ileri sürülebilen ve yasayla özel olarak korunan bir haktır. Ancak, hukukumuz açısından soyadının bütün bu özellikleri “kadınlar” açısından geçerli değildir. Bu yazıda, Türk Medeni Kanunu’na göre kadının soyadı, ilgili İHAM ve Anayasa Mahkemesi kararları ve değişiklik önerisi ile “kadının soyadı ile aile adı” kuralı bakımından Alman Hukukunda ataerkil anlayıştan eşitlikçi anlayışa doğru yaşanan süreçt . . .e yapılan dikkate değer değişikliklere değinilmektedir. The surname, which is the most important element in determining one’s identity, is indispensable, cannot be transferred nor can it be renounced and is a personal right decisively attached to that specific person. The right to have a surname is a legally protected right that can be put forward against everyone due to the fact that it is an absolute right. In our law, however, not all these aspects regarding the surname are available to the “women”. In this article, the topics such as the woman’s surname in the Turkish Civil Code, the related ECHR (European Court of Human Rights) and the Constitutional Courts decisions along with the amendment proposals and the significant changes during the period of patriarchal concept to equalitarian approach in the German Law in terms of the “woman’s surname and the family name” rule are discussed Daha fazlası Daha az

Türk Edebiyatı’nda etnografik bir yazın olarak “Bizim Köy”

Kabaklı, Neslihan

Other | 2012 | Turkish Studies (Elektronik)7 ( 1 ) , pp.1331 - 1337

Türkiye’de, edebiyat ve sosyal bilimler alanında, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında köy konulu çalışmalar önemli bir yer tutmaktadır. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı’nda “Köy Edebiyatı” akımının ilk ürünlerinden biri olan “Bizim Köy”ün etnografik yazınla ilişkili olarak incelendiği bu makalede; kitabın köy gerçekliğini yansıtmadaki yeterliliği ile refleksif bir yazın örneği olabilecek özellikleri birlikte ele alınmış, Sosyal Antropoloji disiplini içerisinde süregelen etnografik yazının niteliği tartışmaları ışığında eserin etnografik yazın sayılp sayılamayacağı tartışılmıştır. In Turkey especially in the second half of the 20 . . .th century, village theme works have a considerable place in the fields of Literature and Social Anthropology. In this article, in which one of the early products of village literature in Republican Era Turkish Literature has been reviewed in relation to ethnographic literature, the ethnographicity of the book “Bizim Köy”has been discussed in terms of its reflection of village reality as well as the characteristics that make it an example of reflexive writing in the light of ongoing discussions on ethnograhic writing Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms