Filtreler
2020-03-18

Ekşi, Nuray

Other | 2013 | Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni33 ( 1 ) , pp.1 - 30

http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpBNU5UWXdNQT09 https://hdl.handle.net/20.500.11831/4245

Kemo-mekanik çürük temizleme yöntemi ve geleneksel döner aletler ile temizlenen süt dişi dentin yüzeylerinin fiziko-kimyasal etkilerinin karılaş tırılması

Özdemir, Didem Özenen | Orhan, Gökhan | Duman, İsmail | Karata, Meltem | Özenen, Gürkan | Aren, Gamze

Other | 2013 | Cumhuriyet Dental Journal16 ( 3 ) , pp.203 - 212

Amaç: Bu çalış ma, süt diş i dentini yüzeyindeki çürüğ ün kemo-mekanik olarak Carisolv multimix jeli ve geleneksel döner aletler ile temizlenmesi sonrası fiziko-kimyasal etkilerini karş ılaş tırmak amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntem: Carisolv jeli ve döner aletlerle temizlenen dentin yüzey özellikleri taramalı elektron mikroskobuyla, pürüzlülükler ise yüzey profilometresi ile değ erlendirildi. Bu amaçla, okluzal çürüklü çekilmiş 30 adet süt azı diş i dikey eksenine paralel olarak ikiye bölündü ve tek tarafındaki çürük lezyonu Carisolv jeli, diğ eri ise geleneksel döner aletler ile temizlendi. Bulgular: Carisolv jeli ile temizlenen de . . .ntin yüzeylerinde, döner aletlere göre pürüzlülük değ erlerinde azalma olduğ u fakat bu azalmanın anlamlı olmadığ ı saptandı. Döner aletlerle temizlendikten sonra alınan SEM görüntüsünde, dentin yüzeylerindeki kollajen liflerin yer yer devamlılıklarını yitirdiğ i, smear tabakası ile dentin tübüllerinin tıkandığ ı ve uniform, düz bir yüzeyin oluş tuğ u gözlendi. Carisolv jeli ile temizledikten sonra SEM görüntüsünde dentin yüzeylerinde kollajen yapının devamlılığ ını sürdürdüğ ü, dentin tübüllerinde bir tıkanma olmadığ ı ve döner aletlerle temizlenen dentine göre yüzeyin daha pürüzlü ve poröz bir yapıda olduğ u gözlendi. Sonuç: Bu sonuçlar ış ığ ında Carisolv jeli ile çürük temizlemenin ardından yapılacak olan rezin bazlı restorasyonun tutuculuğ unun, geleneksel döner aletlere göre daha iyi olacağ ı ileri sürülmektedir. Objectives: To determine the psycho- mechanical properties of primary teeth dentin surfaces after caries removal with Carisolv multimix gel versus conventional drilling methods. Materials and Methods: The dentin surface properties after using Carisolv gel and conventional drilling were determined with scanning electron microscope and surface roughness were determined using surface profilometer. Thirty extracted primary molars were sectioned parallel to their vertical axes and Carisolv gel was used to remove caries at one side, the other side were cleaned using conventional drilling methods. Results: A decrease at the surface roughness values were observed at the samples which Carisolv gel was used but this result was not significant. One part that involves occlusal dentinal caries was evaluated. The SEM results of the samples which conventional drill were used revealed no progression of the collagen fibers at the dentinal surfaces and the smear like debris layer were all over the dentinal tubulles so that a uniform and smooth layer were formed. The SEM results of the samples which conventional drill were used revealed that collagen fibrilles showed continuity, no debris layer, more surface roughness and porous layer were formed when comparing with the samples which were treated with Carisolv. Conclusion: It can be concluded that, the adhesion of the resin based restoration for the teeth treated with Carisolv gel would be preferable than the teeth treated with drills Daha fazlası Daha az

İŞTAHSIZLIĞI OLAN ÇOCUKLARDA DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ SIKLIĞI

Küçük, Öznur | Göçmen, Ayşe Yeşim | Biçer, Suat

Other | 2013 | Bozok Tıp Dergisi3 ( 2 ) , pp.37 - 41

Amaç: Çocuklarda hem psikomotor hem de zihinsel fonksiyonlarda bozulmaya sebep olabilen demir eksikliği anemisinin iştahsız çocuklardaki sıklığını araştırılması planlandı. Yöntemler: İştahsızlık sebebiyle getirilen çocukların tam kan sayımı ve ferritin değerleri geriye dönük olarak incelendi. Yaş grubuna uygun hemoglobin değeri -2 SD altında ve ferritin düzeyi 12 ng/ml altında olan vakalar demir eksikliği anemisi olarak kabul edildi. Bulgular: Yaşları 6 ay ile 17 yaş arasında 428 çocuk değerlendirildi. Çocukların 202si (%47,2) erkek ve 226sı (%52,8) kızdı. Çocuklar yaşlarına göre 4 grupta incelendi: 1) 6 ay-2 yaş (n193), 2) 3-6 yaş . . .(n142), 3) 7-11 yaş (n67) ve 4) 12-17 yaş (n26). Çocuklar ferritin değerlerine göre 3 gruba ayrıldı: Grup 1: 12 ng/ml (n299), Grup 2: 6-12 ng/ml arasında (n95) ve Grup 3: 6 ng/ml (n34). Ferritin değeri 12 ng/ml olan çocuklarda demir eksikliği anemisi oranı %30,1 olarak bulundu. Yaş grupları ve cinsiyet ile anemi sıklığı arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı değildi (p0,05). Sonuç: Demir eksikliği anemisi çocuklarda her yaşta sık görülebilen bir beslenme soru- nudur. İştahsızlığı olan çocuklarda demir eksikliği varlığı araştırılmalıdır. Objective: Investigation of the prevalence of iron deficiency anaemia in children with poor appetite which may lead to impaired mental and psychomotor functions was planned. Methods: Total blood count and ferritin values were retrospectively analyzed in children brought for examination because of loss of appetite. Hemoglobin levels below -2 SD for each age group and ferritin levels below 12 ng / ml were considered as iron deficiency anemia. Results: 428 children aged between 6 months and 17 years were evaluated. 202 children (47.2%) were male and 226 (52.8%) were female. Children were evaluated in four groups as: 1) ages between 6 months-2 years (n 193), 2) 3-6 years (n 142), 3) 7-11 years (n 67) and 4) 12-17 years (n 26). Children were divided into 3 groups according to their ferritin values: Group 1: ≥ 12 ng/ml (n 299), Group 2: between 6-12 ng / ml (n 95) and Group 3: ≤ 6 ng/ml (n 34). Iron deficiency anemia ratio was found to be 30.1% in children with ferritin levels ≤ 12 ng / ml. The relationship between anemia prevalence and age groups or gender was not statistically significant (p>0.05). Conclusion: Iron deficiency anemia is a common nutritional problem in children at every age. The presence of appetite loss should be investigated in children with iron deficiency Daha fazlası Daha az

Foreign direct invesment and socioeconomic conditions the case of Turkey

Ökten, N Zeynep | Arslan, Ünal

Other | 2013 | Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi0 ( 11 ) , pp.75 - 88

Yoksulluk, işsizlik, gelir dağılımı, sağlık ve eğitim seviyesi bir toplumun yaşam kalitesini gösteren sosyal göstergelerdir. Sosyal gelişmenin yaşanması için ekonomik gelişme yeterli olmamaktadır ve ülke kalkınması için yapılan analizlerde sosyal göstergelerin olmaması analizi yetersiz kılmakta ve gerçeklikten uzaklaştırmaktadır. Doğrudan yabancı yatırımın(DYY) ülke ekonomisi üzerindeki etkilerini ekonomik parametreler kullanarak inceleyen çalışmalar hızla artarken sosyal parametreleri kullanarak sosyal gelişim ile DYY arasındaki ilişkinin irdelenmesi ihmal edilmiştir. Bu çalışma ile bu alandaki açığa ilişkin olarak Türkiyeye ilişki . . .n ekonomik parametrelerin yanı sıra sosyal parametrelerde kullanılarak DYY ın sosyoekonomik üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmanın sonucu, yabancı doğrudan yatırım ve sosyoekonomik koşullar arasında eşbütünleşik bir vektörün varlığını göstermetedir. Bu durum iki değişken arasında uzun dönemli bir denge ilişklisinin bulunduğunu belirtmektedir. Hata düzeltme modeli ise kısa dönemde DYY ve sosyo ekonomik koşullar arasında bir ilişkinin varlığına işaret etmektedir. Aynı zamanda sosyoekonomik koşullar da DYY üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı ve pozitif bir etkiye sahiptir. Economic development is not enough to improve social development. Social indicators, such as poverty, unemployment, income distribution, health and education are the key elements which show the quality of the life in society. An analysis of country development that does not include social parameters is insufficient and unrealistic. Foreign direct investment (FDI) and its impact on the economy is one of the most studied issues during the past few decades but there is still an untouched area in the literature concerning the relationship between socioeconomic conditions and FDI. With this paper, we investigate the social parameters as well as economic parameters for testing the relationship between FDI and socioeconomic conditions, using Turkish data. The results show that there is a cointegrating vector between FDI and socioeconomic conditions. This indicates that there is long run equilibrium relation between the two variables. The error correction model indicates that in the short-run there is causality between socioeconomic condition and FDI. Socioeconomic conditions have a positive and significant effect on FDI Daha fazlası Daha az

Cerrahi Girişim Sürecinde Çocuk Hastaya Yaklaşım Approach to Pediatric Patients during Surgical Interventions

Ünver, Seher | Yıldırım, Meltem

Other | 2013 | Güncel Pediatri11 ( 3 ) , pp.128 - 133

Çocuklarda cerrahi süreç, kendileri ve aileleri için genelde hoş olmayan ve zor deneyimleri içermektedir. Bu süreçteki çocuk, anksiyete ve stresi oldukça yoğun yaşar. Diğer taraftan çocuk hastalar, ameliyat sürecine doğrudan etki eden oldukça karmaşık konuma sahiptir. Çünkü çocuk hastanın bakımı sadece rutin cerrahi bakım prosedürünü ve ameliyathanedeki hasta bakımını içermez. Bunların yanı sıra, çocuk hava yolunu, anatomi ve fizyolojisini, çocuk gelişimini bilmeyi, çocuk ile ailenin bakımını üstlenebilmeyi gerektirir. Bu derleme, cerrahide çocuk hastalara ilişkin göz önünde bulundurulması gereken farklılıkları ve ameliyat süresince . . . dikkate alınması gereken bakımları sunmak amacıyla hazırlanmıştır. (Güncel Pediatri 2013; 11: 128-33) A childs surgical period usually contains unpleasant and difficult experiences, for the child and the parents. The child in this period experiences greater anxiety and distress. On the other hand, pediatric patients have complex states that directly effects their perioperative care during. Because their perioperative care includes not only the knowledge of general surgical procedure and care of a patient in the operating room. It also includes the specific understanding of a childs airway, anatomy and physiology, the understanding of child development and care of the child and family. This review is prepared to present these differences of the pediatric surgical patients and the care during their perioperative period. (Jo­ur­nal of Cur­rent Pe­di­at­rics 2013; 11: 128-33) Key words: Surgery, pediatric, perioperative car Daha fazlası Daha az

31. Zeynep Kamil Jinekopatoloji Kongresi Poster Bildiriler P6 Manyetik Alanın Deneysel Rat Endometriozisi Üzerine Etkisi: Ön Sonuçlar

Bakacak, Murat | Bostanc, M. Suhha | Kızılkale, Özge | Yıldırım, Gazi | Attar, Rukset | Fıçıcıoğlu, Cem | Yılmaz, Bayram

Other | 2013 | Zeynep Kamil Tıp Bülteni44 ( 2 ) , pp.98 - 98

Adenovirusa bağlı solunum yolu enfeksiyonu olan cocukların klinik ve laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi

Biçer, Suat | Küçük, Öznur | Giray, Tuba | Çöl, Defne | Çiler, Gülay Erdağ | Gürol, Yeşim | Vitrine, Ayça

Other | 2013 | Mikrobiyoloji Bülteni47 ( 2 ) , pp.295 - 304

Adenovirusa bağlı üst solunum yolu enfeksiyonları, beş gün süren ateş ve akut faz reaktanlarında belirgin yükselme nedeniyle bakteriyel enfeksiyonlarla karışan ve sıklıkla antibiyotik tedavisi uygulanan virus enfeksiyonlarıdır. Adenovirus enfeksiyonlarının tanısında direkt antijen tayini, virus izolasyonu ve virus DNAsının polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile saptanması gibi yöntemler kullanılmaktadır. Bu çalışmada, çocuklarda multipleks PCR (mPCR) ile tanımlanmış solunum yolu adenovirus enfeksiyonlarının klinik ve laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya, ticari mPCR (Seeplex RV15 ACE Detection Kit, Seeg . . .ene Inc, Kore) yöntemiyle nazofaringeal sürüntü örneklerinde adenovirus DNAsı tespit edilen 27 çocuk hasta (18 erkek, 9 kız; yaş aralığı: 1-7 yıl, yaş ortalaması: 4.4 yıl) dahil edilmiştir. Olguların boğaz kültürleri normal ve EBV VCA-IgM antikorları negatiftir. Uzamış ve yüksek ateş şikayetiyle başvuran ve etken olarak adenovirus saptanan hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelenmiş; başvuru şikayetleri, fizik muayene bulguları, laboratuvar verileri ve uygulanan tedavi yöntemleri araştırılmıştır. Olgular, hem üst (ÜSYE) ve alt (ASYE) solunum yolu enfeksiyonu bulgularına göre, hem de hastanede yatış sürelerine ( 3 gün ve 3 gün) göre gruplandırılmış; hastalardaki semptom sayıları ( 2 ve 2), ÜSYE ya da ASYE varlığı bakımından yatış oranı ve yatış süreleri arasında farklılık olup olmadığı değerlendirilmiştir. Adenoviral solunum yolu enfeksiyonu olan hastaların en sık nisan-mayıs-haziran aylarında (20/27; %74) başvurduğu ve en sık başvuru şikayetinin ateş (27/27; %100) olduğu saptanmıştır. Hastaların ateş ortalaması 38.4C (aralık: 38-39.8C) olup, hastaneye yatıştan sonra ateşin devam süresi 1-5 gün arasında değişmektedir. Hastaların fizik muayenesinde en sık tonsillerde hiperemi ve hipertrofi (%63) saptanmış; diğer bulgular olarak alt solunum yolu hastalığı (%37), akut otitis media (%14.8), konjunktivit (%7.4), döküntü (%3.7) ve konvülziyon (%3.7) izlenmiştir. Laboratuvar testleri 24 hastada çalışılabilmiş ve %95.8inde yüksek CRP, %87.5inde yüksek sedimentasyon hızı, %62.5inde nötrofili, %33.4ünde lökositoz ve %20.8inde lenfositoz tespit edilmiştir. Başvuru sırasında olguların %85.2 (23/27)sinin antibiyotik tedavisi almakta olduğu dikkati çekmiştir. Hastaların 23 (%85.2)ü yatırılarak izlenmiş, yatış süresinin 1-8 (ortalama: 3.78) gün arasında olduğu görülmüştür. Hastaneye yatış oranları değerlendirildiğinde; semptom sayısı 2 olanların %81.8 (18/22)inin, 2 olanların tümünün (5/5); ASYE bulgusu olanların tümünün (10/10); nötrofilisi olanların tümünün (15/15); CRP düzeyi 2.8- 100 mg/L olanların %88.2 (15/17)sinin ve CRP düzeyi 100 mg/L olanların tümünün (6/6) hastaneye yatırıldığı belirlenmiştir. Hastalarda saptanan nötrofili ve yüksek CRP düzeyinin yatışa etki eden faktörler olduğu saptanmıştır (p 0.05). Sonuç olarak, boğaz kültüründe üreme olmayan, ancak lökositoz, nötrofili ve CRP yüksekliği saptanan tonsillofarenjit olgularında, adenoviral etiyolojinin mPCR gibi hızlı ve duyarlı bir laboratuvar yöntemiyle belirlenmesinin, gereksiz antibiyotik tedavisi ve hospitalizasyonun önlenmesi açısından gerekli olduğu düşünülmüştür. Upper respiratory tract infections caused by adenoviruses present long lasting fever for five days and elevated acute phase reactant levels. They are generally misdiagnosed as bacterial infections and are mistreated with antibiotics. The diagnosis of adenovirus infections mainly depends on direct antigen tests, virus isolation and detection of viral DNA using polymerase chain reaction (PCR). The aim of this study was to evaluate the clinical and laboratory findings of the children diagnosed as adenoviral respiratory tract infection by multiplex PCR (mPCR). A total of 27 children (18 male, 9 female; age range: 1- 7 years, mean age: 4.4 years) whose nasopharyngeal swab samples were found positive for adenovirus DNA with a commercial mPCR method (Seeplex® RV15 ACE Detection Kit, Seegene Inc, Korea) were included in the study. The throat cultures of the patients revealed no bacterial pathogens and EBV VCA-IgM antibodies were negative. The clinical and laboratory data of the children with long lasting high fever diagnosed as adenovirus infection were evaluated retrospectively in terms of their complaints on admission, symptoms detected in physical examination, laboratory findings and therapy protocols. The patients were categorized according to hospitalization period (< 3 days or &#8805; 3 days) and also according to the symptoms compatible with upper or lower respiratory tract infections. The quantity of clinical symptoms (&#8804; 2 or > 2) and the presence of upper or lower respiratory tract findings were evaluated if there were a difference by means of hospitalization rate and period. The most common complaint of the patients with adenoviral respiratory diseases was fever (27/27; 100%), and the most common admittance season was april-may-june period (20/27; 74%). The mean temperature was 38.4°C (range: 38-39.8°C) and the fever continued for 1-5 days after hospitalization. The most common physical examination finding was tonsillary hyperemia and hypertrophy (63%), followed by lower respiratory tract disease symptoms (37%), otitis media (14.8%), conjunctivitis (7.4%), and rash (3.7%). Laboratory tests could be performed for 24 cases and 95.8% of them yielded high CRP level, 87.5% high sedimentation rate, 62.5% neutrophilia, 33.4% leukocytosis and 20.8% lymphocytosis. It was noticed that 85.2% (23/27) of the patients were under antibiotic treatment on admission. Twenty-three patients (85.2%) were hospitalized, and the duration of hospitalization was between 1-8 (mean: 3.78) days. When the hospitalization rate was evaluated in terms of different measures, it was found that the rate was 81.8% (18/22) in patients with &#8804; 2 symptoms, 100% in patients with > 2 symptoms (5/5); 100% (10/10) in patients with lower respiratory tract disease symptoms; 100% (15/15) in patients with neutrophilia, 88.2% (15/17) in patients with CRP levels of &#8805; 2.8 - < 100 mg/L, and 100% (6/6) in patients with CRP levels of &#8805; 100 mg/L. Neutrophilia and high CRP levels were found to be the main factors related to the hospitalization rate (p< 0.05). In conclusion, adenoviral etiology should be determined by a rapid and sensitive labora tory method such as mPCR, in cases with tonsillopharyngitis who exhibit leukocytosis, neutrophilia and high CRP levels and no bacterial pathogens in throat culture, in order to prevent unnecessary antibiotic use and hospitalization Daha fazlası Daha az

KLİNİK ARAŞTIRMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇERÇEVESİNDE ETİK KURULLAR

Somer, Pervin | Vatanoğlu, E. Elif

Other | 2013 | Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi19 ( 2 ) , pp.381 - 396

Klinik araştırmalarda laboratuvar çalışmalarının sonuçlanmasını takiben hayvan üzerinde deney aşamasına geçilmektedir. Bu aşamanın olumlu sonuçlar vermesini takiben hasta ve/ veya gönüllü denekler üzerinde deneyler başlar. Hayvan ve insan üzerindeki deneylerin etik ilkelere ve hukuka uygunluğu etik kurullar tarafından denetlenir. Yeni Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik 2011 yılının Ağustos ayında yürürlüğe girmiştir. Bu düzenleme AB uygulamalarına paralel hazırlanmıştır. Yönetmelik klinik araştırma gönüllü ve etik kurul ekseni üzerinde hazırlanmıştır. Bu çalışmada insan üzerindeki deney ve denemelerde denetleme görevi yapan eti . . .k kurullar ele alınacaktır. The first step to the research in order to promote scientific development and to generate knowledge in the field of medicine is laboratory research. After this step, there are experiments on animals. If this result is positive, we start experimenting on humans. Both experiments on animals and humans are supervised by the ethical committee according to laws and ethical principles. By its purpose and scope, the new Regulation on Clinical Research, which has entered into force in August 2011, brings out regulations parallel with the European Union Practices and it also fills an important gap about the issue. However, like seen on most of the similar regulations and legislations, there are found loopholes among the articles which have been adopted by means of translation and it is probable that some legal and ethical problems may occur because of the conspicuous deficiencies. As a matter of course, the Regulation has been based on the relationship between the clinical research, the volunteer and Te Ethical Committee. In this work, the role of the ethical committee in the supervision of experiments on humans has been examined, from permission stage to its completion Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms