Filtreler
Filtreler
Bulunan: 9 Adet 0.001 sn
BUSINESS CYCLES, ESTIMATION OF DEMAND FOR AUTOMOBILES IN TURKEY AND CALCULATION OF TIME-VARYING PRICE ELASTICITIES

Özçam, Ahmet | Sağlık, Dilek Özçam

Other | 2015 | İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi14 ( 27 ) , pp.89 - 110

We investigated the automobile as a durable consumption good in Turkey and found quite a strong positive correlation with the business cycles of GDP and auto sales as expected. The cyclical behavior of auto sales were found to be correlated but magnified in magnitude with that of real GDP in Turkey. We used regression analysis to estimate automobile demand in Turkey using the official auto price index of TurkStat and also an index of ours (Fishers price index) based on 4 major auto categories. The demand for autos in Turkey was found to be both price and income elastic. We pointed out to the possibility that the position of the dema . . .nd curve for automobiles in Dec-2010 to have been located much further to the right compared to that in Jan-2009 (Global crisis). Therefore we concluded that the price elasticity may change over time due to a change in the price of autos, but also due to shifts arising from other factors like income, interest rates...and suggested to use a linear model in estimation from which a time-varying elasticity can be recovered. We find an inverse relationship between the business cycles and the price elasticities of a durable good like autos. Finally, and most importantly, if the government cares about its tax collections then the fact that the price elasticity of demand may change over the business cycles in a way we tried to show in this article must always be taken into account by the government officials in a big micro sector like automobiles! Türkiyede otomobil ürünü dayanıklı bir mal olarak incelenmiş ve reel GSYH dalgalanmaları ile otomobil satışları arasında kayda değer pozitif bir korelasyon bulunmuştur. İlaveten, Türkiyede oto satışlarının dönemsel gelişmesinin reel GSYHın dönemsel gelişmesinden kat ve kat fazla olarak etkilendiği bulunmuştur. TUİKin resmi otomobil fiyat endeksi yanında 4 segmente dayanan Fisher fiyat endeksi kullanılarak otomobil talebi regresyon analizi ile tahmin edilmiştir. Türkiyede otomobil talebinin hem fiyat ve hem de gelir açısından esnek olduğu bulunmuştur. Otomobil talebinin Aralık-2010daki geometrik durumunun Ocak-2009a mukayeseyle çok daha sağ tarafa kaymış olabileceği gösterilmiştir. Dolayısıyla, otomobil fiyat esnekliklerinin zaman içinde fiyat değişikeninin dışında diğer değişkenlerden de etkilendiği göz önünde bulundurulduğunda değişebileceğini ve tahmin yönteminde zaman içinde değişen fiyat esnekliğini de gözeten doğrusal modelinin kullanılmasının uygun olabileceği tavsiye edilmiştir. Gelirin kpnjonktürel dalgalanmalarıyla fiyat esnekliği arasında ters bir ilişki bulunmuştur. Devletin otomobil gibi büyük bir mikro sektörde vergi gelirlerine önem verdiği düşünüldüğünde fiyat esnekliğinin zaman içinde değişebileceğinin göz önünde tutulmasında büyük fayda vardır Daha fazlası Daha az

ÖĞRETMEN GÜDÜSEL DESTEĞİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME VE UYARLAMA ÇALIŞMASI

Güvenç, Hülya

Other | 2015 | Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi15 ( 1 ) , pp.129 - 145

Bu çalışmanın amacı öğrencilerin öğretmenlerinin güdüsel desteğine ilişkin algılarını belirlemek amacıyla kullanılabilecek bir ölçme aracı geliştirmektir. Bu amaçla biri ölçek geliştirme biri uyarlama olmak üzere iki ayrı çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmalara toplam 418 lise öğrencisi ve 215 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Analizler sırasında açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizine başvurulmuş, madde ayırt edicilikleri hesaplanmış, Cronbach Alpha güvenirlik sayısı hesaplanmıştır. Çalışmalar sonunda kişisel ilişki desteği, özerklik desteği ve yetkinlik desteği alt boyutlarından oluşan ölçeğin 24 maddeden oluştuğu belirlenmişti . . .r. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda üç boyutlu modelin hem lise hem de ortaokul öğrencileri için uygun olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı lise öğrencileri için .94 ortaokul öğrencileri için. 92 olarak hesaplanmıştır. The purpose of the study is to develop a scale in order to determine the students perceptions on their teachers motivational support. For this purpose two pilot studies, one of which is to develop and the other is to adapt, were realized. 418 high school and 215 middle school students participated in the validity and reliability studies. Exploratory and confirmatory factor analysis was used. Item discriminations were tested and determined, the reliability of scale Cronbach Alpha internal consistency coefficient were calculated. In the end the scale composed of 24 items and four factors that are named as competence support, autonomy support and relatedness support is identified. Cronbach internal consistency coefficient of the whole scale was found to be .94 for high school and for .92 middle school Daha fazlası Daha az

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE IRAK CEPHESİ

Alim, Tülay Baran

Other | 2015 | Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi13 ( 25 ) , pp.65 - 75

İklim koşulları açısından oldukça zor bir cephe olan Irak Cephesi, İngilterenin bölgeye ilişkin siyaseti açısından oldukça önemliydi. İngilizler Abadan petrollerini korumak, kutsal cihat açılmasını engellemek, Türk kuvvetlerinin Hindistanı tehdit etmesini önlemek amacıyla Irak Cephesini açmışlardır. 10 Ocak 1916 tarihinde aynı zamanda Enver Paşanın amcası olan Halil Kut Irak grubu komutanı olmuştur. Halil Kut Kutül Ammare Muharebelerinde İngilizlere karşı büyük bir başarı kazanmış ve İngiliz Fırkası Komutanı General Townshend başta olmak üzere çok sayıda İngiliz generali esir almıştır. Büyük sevinç yaratan bu başarının ardından Enve . . .r Paşa Iraktaki 13. Kolorduyu İran Seferine çıkarma kararı almıştır. Halil Paşa başta olmak üzere birçok kişinin karşı çıktığı bu karar Enver Paşanın ısrarı ile hayata geçirilmiştir. Bu ise İngilizlerin yeniden toparlanmasına neden olmuş ve Kut, bir süre sonra İngilizler tarafından yeniden ele geçirilmiştir. Bu özelliği nedeni ile Irak Cephesi Birinci Dünya Savaşı cepheleri içinde başlangıçta kazanılan ancak daha sonra kaybedilen bir cephe olarak ayrı bir dikkate ve öneme sahiptir. Iraq, which was a very difficult front due to harsh weather conditions, was particularly important in terms of Britains policy for this region. The British opened the Iraqi front to protect Abadan oils, to impede holy jihad, and to prevent the Turkish forces from threatening India. Halil Kut, who was also the uncle of Enver Pasha, was appointed the Iraq group commander on 10 January 1916. Halil Kut gained a great success against the British in Kut-al- Amara Battles, and captured many British generals including the British Division Commander General Townshend. After this great success, Enver Pasha decided to send the 13th Army Corps in Iraq to Iran. Despite the opposition of a great deal of authorities, especially Halil Pasha, this decision was actualized at Enver Pashas insistence. As a result, the British forces recovered and recaptured Kut after a short while. Therefore, the Iraqi front, which was initially won but was subsequently lost, is especially striking among the fronts of the First World War Daha fazlası Daha az

SON KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ IŞIĞINDA HÂKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU

Karademir, Dilek

Other | 2015 | Türkiye Barolar Birliği Dergisi0 ( 119 ) , pp.240 - 276

Özet: Hâkimler, yargılama faaliyetleri sırasında, yargılama fa- aliyeti ile ilgili fiilleri ile taraflara zarar verirlerse; zarar gören, HMK m.46da sınırlı sayı ilkesine tabi olarak sayılan sebeplerden birine veya birkaçına dayanarak, Devlete karşı haksız fiil temelli tazminat davası açabilir. Bu dava, ilgili hâkime zorunlu olarak ihbar edilir ve hâkim bu davaya feri müdahil olarak katılır. HMK m.46-m.49 hüküm- lerinde hâkim terimi geniş olarak tanımlandığı için, bütün ilk dere- ce mahkemesi hâkimleri, Bölge İdare ve Bölge Adliye mahkemeleri hâkimleri, Yargıtay, Danıştay ve diğer Yüksek Mahkemeler hâkimleri de HMK m.46-m.49da düzenl . . .enen özel sorumluluk hukukuna tabi- dir. Ancak idari görev görmeleri sebebi ile savcılar ve adalet müfet- tişleri bu kapsamda değildir. HMK m.46ya dayanarak açılacak olan tazminat davası için kanunda herhangi bir özel süre öngörülmemiş- tir. Hâkimlerin hukuki sorumluluğuna ilişkin tazminat davası özünde bir haksız fiil davası olduğu için burada yeni BK m.72de düzenlenen iki yıllık zamanaşımı süresi, dava açma süresi olarak uygulanır. Davacı eğer davayı kazanırsa, Devlet davacının maddi manevi bütün zarar- larını öder ve bir yıl içinde ilgili hâkime ödediği miktar için rücu eder. Davacı eğer davayı esastan kaybederse, disiplin para cezasına çarptı- rılır. Hâkim yargılama faaliyeti sırasında yargılama faaliyeti ile ilgili ol- mayan bir haksız fiil işlerse, zarar gören, genel hükümlere dayanarak hâkime genel mahkemelerde tazminat davası açabilir. HMK m.46, Hakim Teriminin Kapsamı, Hâkimin Şahsi Kusurundan Sorumluluğu. Abstract: If judges harm the parties with their behaviours rela- ted to their judicial activity during a trial, the injured party can bring a tort law-based action for compensation against the Turkish State by relying on one or more of the limited reasons enumerated in Ar- ticle 46 of the Turkish Civil Procedure Law. This lawsuit is mandato- rily notified to the related judge and the judge joins the trial as an accessory intervener. Since the term judge is defined broadly in Articles 46-49 of the Turkish Civil Procedure Law, judges sitting in all of first instance courts, the Regional Administrative Courts, the Re- gional Courts of General Jurisdiction, the Court of Appeal, the Coun- cil of State and other High Courts are subject to the liability system under Articles 46-49 of the Turkish Civil Procedure Law. However, public prosecutors and inspectors of justice are not under the scope of the said system due to fact that they perform administrative du- ties. Turkish Civil Procedure Law does not specify any specific time period to bring the case against the State based on Article 46. Since the compensation lawsuit related to the civil liability of the judges is intrinsically a tort claim, two-year period of limitation stated in Ar- ticle 72 of the Law of Obligations is also applicable here. When the claimant wins the lawsuit against the State, the State pays all his pecuniary and non-pecuniary damages and the State recourses to the related judge within one year. If the claimants claim is dismissed with prejudice, the claimant is condemned to pay disciplinary mone- tary penalty. If the judge commits a tortuous act which is not related to his judicial service during the trial, the injured person can bring a lawsuit against the judge for compensation by relying on general tort clauses in the courts of first instance Daha fazlası Daha az

Orthodontic Care of Cleidocranial Dysplasia Patients

Nur, Rahime Burcu | Ulkur, Feyza | Nalbantgil, Didem

Other | 2015 | Turkish Journal of Orthodontics28 ( 1 ) , pp.31 - 37

Cleidocranial dysplasia (CCD) is a rare congenital deformity inherited as an autosomal genetic trait with the prevalence of1:1,000,000. It is characterized by dental defomities such as retained primary teeth, presence of supernumerary teeth, skeletaldicrepancy, malocclusion and retarded/absence of eruption of permanent teeth. The orthodontist take part in the team for patientswith CCD to resolve the eruption delay of permanent teeth and correct skeletal discrepancies. The aim of this review is to discussthe history, genetic backgrounds, clinical and dental features, different dental treatment approaches and orthodonticmanagement of . . .CCD. (Turkish J Orthod 2015;28:31–37 Daha fazlası Daha az

Comparison of switch-therapy modalities (enoxaparin to rivaroxaban/dabigatran) and enoxaparin monotherapy after hip and knee replacement

Özler, Turhan | Uluçay, Çağatay | Önal, Ayberk | Altıntaş, Faik

Other | 2015 | Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica49 ( 3 ) , pp.255 - 259

Objective: Prevention of deep venous thrombosis (DVT) and associated pulmonary embolism following major orthopedic surgeries is challenging, and there is an increased interest in developing new treatment strategies. We compared 2 switch-therapy modalitiesenoxaparin to rivaroxaban and enoxaparin to dabigatranand enoxaparin monotherapy for preventing DVT after total knee arthroplasty (TKA) and total hip arthroplasty (THA). Methods: This was a prospective, non-blinded, randomized controlled study. We selected 180 eligible patients out of 247 patients undergoing TKA or THA. During the preoperative checkup, patients were randomized to re . . .ceive either enoxaparin (enoxaparin group) or switch-therapy regimens, comprising enoxaparin during hospitalization and rivaroxaban (rivaroxaban group) or dabigatran (dabigatran group) during the outpatient period. All patients were evaluated for DVT using Doppler ultrasonography (USG) 6 weeks postoperatively. The primary efficacy outcome was the prevention of symptomatic or Doppler ultrasonography (USG)-proven DVT, whereas the primary safety outcome was the incidence of bleeding during the DVT-prophylaxis period. Results: Doppler USG at 6 weeks after surgery revealed no signs of DVT in any patient. During the hospitalization period, only 2 major bleeding events were reported (1 [1.6%] in the enoxaparin group and 1 [1.6%] in the dabigatran group). No major bleeding events were reported during the outpatient follow-up period in any group. Differences among the 3 groups regarding bleeding events were not statistically significant (p>0.05). Conclusion: When using switch-therapy modalities, clinicians can take advantage of the safety of enoxaparin during the hospitalization period and ease of use of new oral anticoagulant drugs during the outpatient period Daha fazlası Daha az

Genetic Divergence in Some Barley (Hordeum vulgare L.) Genotypes by RAPD and ISSR Analyses

Olgun, Murat | Başçiftçi, Zekiye Budak | Ayter, N. Gözde | Turan, Metin | Koyuncu, Onur | Ardıç, Murat | Takıl, Engin

Other | 2015 | Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat fakültesi Dergisi10 ( 2 ) , pp.102 - 109

Özet: Bu çalışmada RAPD ve ISSR analizleri kullanılarak, arpa çeşitlerindeki genetik farklıların ortaya konması amaçlanmıştır. ISSR ve RAPD analizleri sonucunda, çeşitlerin primer bantlarının; RAPD analizinde 4 ile 11, ISSR analizine ise 7-11 arasında değiştiği belirlenmiştir. Primer ve primer kombinasyonlarının çoğu polimorfik bantların RAPD analizinde OPA-04, OPA-13 ve OPH-17; ISSR analizinde ise UBC-808, UBC-820 ve UBC-872 olduğu belirlenmiştir. Yine elde edilen sonuçlara göre ortalama polimorfik oran % 86.5 olarak tespit edilmiştir. Arpa çeşitleri geliştirilmesi açısından, çeşitlerin genetik farklılıkları belirlenmiş olup, genet . . .ik varyabilitenin ortaya konmasına da önemli katkı sağlamıştır. Sonuç olarak RAPD ve ISSR analizleri arpada genetik çeşitliliğin belirlenmesinde faydalı bir yöntem olup, çeşitlerin genetik ilişkisinin ve farklılıklarının belirlenebilmesinde güvenilir bir yöntem olarak kullanılabileceği ortaya konmuştur. The objective of this study was to determine genetic distance between barley genotypes based on RAPD and ISSR analyses. The number of amplified bands of genotypes in the primers ranged 4-11 in RAPD and 7-11 in ISSR. The most polymorphic bands in primer/primer combinations were obtained from OPA-04, OPA-13 and OPH-17 in RAPD, and UBC-808, UBC-820 and UBC-872 in ISSR. Results showed that average polymorphic rate was 86.5%. Performances of cultivars in groups asist possibility in creating genetic variability in barley cultivar development. RAPD and ISSR methods are useful for evaluation of genetic diversity and could be safely used to determine the genetic relationships in barley genotypes Daha fazlası Daha az

Evaluation of metabolite extraction protocols and determination of physiological response to drought stress via reporter metabolites in model plant Brachypodium distachyon

Tatlı, Özge | Nikerel, Emrah | Soğutmaz, Bahar Özdemir

Other | 2015 | Turkish Journal of Botany39 ( 6 ) , pp.1042 - 1050

Metabolomics aims to systematically gather (quantitative) information on metabolites in the cell and is commonly viewed as the missing link between genomics, transcriptomics, and physiology. Typical metabolomics platforms consist of two main steps, the quenching and extraction of metabolites from plant material and the (un)targeted quantification of the extracted metabolites. Brachypodium distachyon, a native grass species of the Mediterranean region, is an attractive model plant to study temperate crops. In recent years, despite an increasing interest in genomic and transcriptomic studies, metabolomics studies for B. distachyon are . . . still in their infancy. Drought, an abiotic stress factor, causes severe loss in plant productivity and it is therefore crucial to understand its effect on plant metabolism, in particular its metabolome. The objective of this study is to set up a quantitative plant metabolomics platform for B. distachyon to evaluate and optimize alternative metabolite extraction protocols (methanol and methanol-chloroform extraction). Focusing on three reporter metabolites (ATP, glucose, and starch) for metabolite quantification and two extraction protocols, we compared the drought stress response of 2 different genotypes from different geographical regions of Turkey. Results revealed that there is no one-protocol-fits-all, pointing to significant differences in metabolite recoveries upon different extraction protocols, though methanol extraction generally yielded higher recoveries. Drought stress resulted in higher glucose levels while ATP and starch levels did not show statistically significant or consistent changes. In conclusion, the impact of drought stress on B. distachyon metabolism was significant and this study could be the basis for further metabolomics studies on plant stress response Daha fazlası Daha az

Secondary metabolites from Sambucus ebulus

Atay, İrem | Kırmızıbekmez, Hasan | Yeşilada, Erdem | Gören, Ahmet Ceyhan

Other | 2015 | Turkish Journal of Chemistry39 ( 1 ) , pp.34 - 41

Abstract: A new nonglycosidic iridoid, sambulin B (1), was isolated from the methanol extract of Sambucus ebulus L. leaves along with a recently reported new nonglycosidic iridoid, 10-O-acetylpatrinoside aglycone (sambulin A) (2); 2 flavonoids, isorhamnetin-3-O-eta-D-glucopyranoside (3) and isorhamnetin-3-O-rutinoside (4); and a mixture of 2 flavonoids (5), quercetin-3-O-eta-D-glucopyranoside and quercetin-3-O-eta-D-galactopyranoside. Their structures were elucidated by 1-D and 2-D nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR) and mass spectrometry (MS) experiments.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms