Filtreler
The combination of letrozole and melatonin causes regression in size not histopathological scores on endometriosis in an experimental rat model

Yıldırım, Gazi | Attar, Rukset | Fıçıcıoğlu, Cem | Karateke, Ateş | Özkan, Ferda | Kılıç, Ertuğrul | Yeşildağlar, Narter

Other | 2009 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association10 ( 4 ) , pp.199 - 204

Amaç: Kombine letrozol ve melatonin tedavisinin cerrahi olarak indüklenmiş endometriosis üzerindeki etkisini belirlemek. Gereç ve Yöntemler: Bu prospektif randomize kontrollü bir deneysel çalışma olarak dizayn edildi ve Yeditepe Üniversitesi Deneysel Hayvanlar Araştırma Merkezinde (YUDETAM) gerçekleştirildi. Cerrahi olarak endometriosis oluşturulmuş 17 tane nulligravida dişi Wistar – Hannover albino rat kullanıldı. Ratlara homolog uterin boynuz inokülasyonu yapılarak endometriosis oluşturuldu ve iki hafta aralar ile dört operasyon yapıldı. Endometriosis indüksiyonu ilk operasyonda yapıldı. İki haftalık östradiol tedavisini takiben i . . .kinci operasyon yapıldı. Sonra östrojen kesildi ve çalışma grubuna ilaç başlandı. Takip eden iki haftanın sonunda üçüncü operasyon yapılarak endometriyal odaklar üzerinde ilaçların etkinliği araştırıldı. Üçüncü operasyondan sonra bütün ilaçlar kesildi ve östrojen tekrar başlandı. Iki haftalık östrojen tedavisinin ardından tüm ratlara ötanazi yapıldı ve rekürrens oranlarına bakıldı. Bulgular: Kontrol grubunda tedavinin başında lezyonların volüm ortalaması 93.631.7 mm3 idi. Östradiol tedavisi kesildikten sonra 85.023.8 mm3 (P0.31) boyutlarına indi ve rekürrens zamanı 119.729.4 mm3’ e çıktı (P0.02). Östradiol kesildikten sonra histopatalojik skorda anlamlı bir düşüş gözlendi (p0.04) fakat rekürrens zamanı tedavi öncesi boyutlarına ulaştı. LM grubunda lezyonların volümü tedavi grubunda anlamlı bir şekilde düştü (82.821.0 mm3 ve 15.78.0 mm3). Rekürrens zamanı ortalama volüm 43.931.8 mm3 olarak hesaplandı (p0.002). Histopatolojik skor ise tedavi öncesi tedavi sonrası ve rekürrens zamanlarında sırası ile 2.30.1, 2.00.2 ve 2.20.3 idi. Sonuç: Çalışmamızda Letrozol ve Melatonin endometriotik lezyonların boyutlarında gerileme oratya çıkarırken, histopatolojik skorlarda değişikliğe yol açmadı. Objective: To determine the effects of the combination of letrozole and melatonin on surgically induced endometriosis. Material and Methods: This prospective, randomized, controlled, experimental study was carried out at Yeditepe University Experimental Research Center (YUDETAM). Female non-pregnant, 17 nulligravid Wistar - Hannover albino rats with surgically induced endometriosis were used in this study. Endometriosis was induced by using homologous uterine horn transplantation in the rats. Four operations were performed on each rat. The induction of endometriosis was performed in the first operation. After two weeks of estradiol treatment the second operation was performed and endometriotic lesions were evaluated. Estrogen was then discontinued and in the study groups medications were started. During two weeks the rats were given medications and the third operation was performed for the assessment of the effects of the medications on the endometriotic foci. Then all the medications were stopped and estrogen was started again. Two weeks later all the rats were euthanized and recurrence of endometriosis was evaluated. Results: The sum of the lesion volumes in the control group was 93.6±31.7 mm3 at the end of the second week. After the cessation of estradiol it decreased to 85.0±23.8 mm3 (P0.31) and increased to 119.7±29.4 mm3 at the sixth week (P0.02). A significant reduction in histopathologic scores were seen after cessation of the estradiol (p0.04). At the end of the sixth week, histopathological scores reached the pretreatment values. In the letrozole and melatonin group the sum of the lesion volumes decreased significantly after the treatment (82.8±21.0 mm3 and 15.7±8.0 mm3 respectively). At the end of the sixth week, the mean volume was calculated as 43.9±31.8 mm3 (p0.002). Histopathologic scores were 2.3±0.1, 2.0±0.2 and 2.2±0.3 at the end of the second, fourth and sixth weeks, respectively, in the letrozole and melatonin group. Conclusions: Letrozole and melatonin caused a significant regression in lesion volumes; however, histopathological scores of endometriotic lesions did not change significantly Daha fazlası Daha az

What is your diagnosis?

Yıldırım, Gazi

Other | 2011 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association12 ( 3 ) , pp.197 - 198

Cytokine and nitric oxide concentrations in follicular fluid and blood serum of patients undergoing assisted reproductive treatment: Relationship to outcome

Fıçıcıoğlu, Cem | Kumbak, Banu | Akcin, Oya | Attar, Rukset | Yıldırım, Gazi | Tecellioğlu, Nihan | Yeşildağlar, Narter

Other | 2009 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association10 ( 3 ) , pp.132 - 136

Amaç: Folikül sıvısı içindeki sitokinlerin ve nitrik oksitin matur oosit gelişimi üzerindeki etkisi tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı, tüp bebek tadavisi alan hastaların folikül sıvısı (FF) ve serumunda (S) interlökinleri IL-1?, IL-6, IL-8, IL-12, tümor nekrozis faktör (TNF)-? ve NO düzeylerini saptamak ve bunların başarı ile ilişkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Bir üniversite hastanesinin tüp bebek merkezinde retrospektif çalışma planlandı. 85 kadın çalışmaya dahil edildi. IL-1?, IL-6, IL-8, IL-12, tümor nekrozis faktör (TNF)-? düzeyleri ELISA ile, NO düzeyleri ise nitrat/nitrit kolorometrik assay ile saptandı. Bulgular: . . .Gebe kalan ve kalamayan kadınların S ve FF sitokin ve NO konsantrasyonları arasında fark bulunamadı. Sonuç: Serum ve folüküler sıvı IL-1?, IL-6, IL-8, IL-12, tümör nekrozis faktör (TNF)-? ve NO düzeyleri tüp bebek tedavilerinde başarıyı predikte etmez. Objective: The role of cytokines and nitric oxide (NO) in ovarian folliculogenesis and the development of mature and fertilizable oocytes is controversial. The aim of this study is to determine the concentrations of interleukin (IL)-1β, IL-6, IL-8, IL-12, tumor necrosis factor (TNF)-α and NO in the follicular fluid (FF) and blood serum (S) of patients undergoing assisted reproductive treatment (ART) and to investigate whether these cytokines could be used as a predictive parameter for ART outcome. Material and Methods: A retrospective clinical study was performed at a university hospital including a total of 85 women who underwent ART. FF and serum samples were collected at the time of oocyte retrieval and measured for interleukin (IL)-1β, IL-6, IL-8, IL-12, tumor necrosis factor (TNF)-α by the enzyme-linked immunosorbant assay (ELISA) technique, using commercially available kits and NO by the nitrate/nitrite colorimetric assay. The results were compared between the women who became pregnant and those who did not following ART. Results: No significant difference was found in the FF and blood serum concentrations of the cytokines and NO between pregnant and non-pregnant women. Conclusion: Follicular fluid and blood serum concentrations of IL-1β, IL-6, IL-8, IL-12, TNF-α and NO do not predict pregnancy achievement following ART Daha fazlası Daha az

The relationship of gestational smoking with pregnancy complications and sociodemographic characteristics of mothers

Fenercioğlu, Ayşen Kutan | Yıldırım, Gazi | Karatekin, Güner | Göker, Nimet

Other | 2009 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association10 ( 3 ) , pp.148 - 151

Amaç: Bu çalışmada gebelikte aktif ve pasif sigara içiminin preterm doğum, düşük doğum ağırlığı, erken membran rüptürü, dekolman ve preeklampsi gibi kötü gebelik sonuçları ile ilişkisi araştırıldı. Ayrıca gebeliğinde sigara içen kadınların sosyodemografik analizi yapıldı. Gereç ve Yöntemler: Antenatal vizitlerde gebelere sigara içimleri ve erkek arkadaşalrının sigara kullanımları soruldu. Preterm doğum, düşük doğum ağırlığı, erken membran rüptürü, dekolman ve preeklampsi gibi kötü gebelik sonuçları kaydedildi. Verilerin analizi için Fisher kikare, kikare ve ANOVA testleri kullanıldı. . Bulgular: Sigara içen (86) ve pasif içiciler (1 . . .18) ve içmeyen (77) gebeler arasında anne yaşı, sosyoekonomik durumu, gebelik yaşı, apgar skoru ve sezaryen oranı açısından anlamlı bir fark saptanmadı. Sigara içen anne adayları genellikle düşük eğitim grubundan idi (p0.001). Fetal distres, erken membran rüpütrü, dekolman ve preeklampsi ile sigara içimi arasında bir ilişki saptanmadı. Ancak günde 10 dan fazla sigara içen kadınların bebeklerinin doğum kilosu istatistiksel olarak daha düşük olarak saptandı (p0.05). Sonuç: Bu verilerle gebelikte sigara içiminin düşük eğitimli kişlerde ve düşük doğum ağırlıklı doğum yapan kadınlarda daha sık olduğu söylenebilir. Bu nedenle gebelik öncesi kadınların bu konuda eğitilmesinin önemi büyüktür. Objective: In this study, we aimed to assess the relationship of gestational smoking and passive smoking with pregnancy complications like preterm delivery, low birthweight, early membrane rupture, abruptio placentae, fetal distress and preeclampsia. We also analyzed the sociodemographic features of mothers who smoked during their pregnancy. Material and Methods: Pregnant women have been questionned for their habits of smoking and household members&#8217; usage of tobacco products during their antenatal visits. Perinatal outcome of gestational smoking was assessed by the type of the delivery, birthweight, occurrence of preeclampsia, early membrane rupture and fetal distress during pregnancy. Differences in group means were analyzed with the Fisher&#8217;s exact test, Chi-square test and ANOVA. Results: There wasn&#8217;t any significant statistical difference between the smokers&#8217; (n86), passive smokers&#8217; (n118) and nonsmokers&#8217; (n77) groups in terms of maternal age, socioeconomic status of the family, gestational age, Apgar scoring and the rate of delivery by cesearian section. However, gestational smoking was found to be more common in mothers with poor or none education (p0.001).There wasn&#8217;t any significant statistical change in the rates of fetal distress, early membrane rupture, abruptio placentae and preeclampsia by gestational smoking (p>0.05). But, infants of mothers who smoked more than 10 cigarettes per day showed statistically significant birthweight deficits (p<0.05). Conclusions: Data from this study indicate that gestational smoking is more common among women with low education and results in low birthweight. Therefore, it is essantial to educate the women before pregnancy and implement new smoking cessation programs for pregnancy Daha fazlası Daha az

The effect of copper intrauterine devices on the expression of mucin 1 and integrin ?1 in the luteal phase endometrium

Çalışkan, Eray | Çakıroğlu, Yiğit | Coşkun, Ebru | Kumbak, Banu | Müezzinoğlu, Bahar | Çorakçı, Aydın

Other | 2009 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association10 ( 4 ) , pp.194 - 198

Amaç: Bakırlı rahim içi aracın (RİA) luteal faz endometriumunda musin-1 (MUC1) ve İntegrin ?1 üzerine etkilerinin incelenmesi. Gereç ve Yöntemler: Kontraseptif yöntem olarak bakırlı rahim içi araç kullanma konusunda gönüllü olan ve düzenli adet gören (25-35 yaş arası) toplam 25 kadın bu çalışmaya katılmıştır. Siklusun 24. gününde ve TCu380A rahim içi araç uygulanmasından 3 ay sonrasında Pipelle ile endometriyal örnekleme yapılmıştır. Endometriyum kesitlerinde MUC1 ve İntegrin ?1 için immünohistokimyasal boyama işlemi uygulanmıştır. Konvansiyonel ışık mikroskopu eşliğinde boyanma yoğunluğu derecelendirilmiştir. Bulgular: Çalışma grub . . .unun ortalama yaşı 32.85.3 (25-35) olarak belirlenmiştir. Üç ay süre ile RİA kullanılmasının ardından endometrial luminal epitel sitoplazması ve luminal epitel MUC1 ekspresyonunda anlamlı artış belirlenmiştir (sırasıyla p0.01; p0.001). Ne endometrial luminal epitel sitoplazma ne de endometrial stromada üç aylık RİA kullanılması sonrasında İntegrin ?1 ekspresyonunda farklılık belirlenmemiştir (sırasıyla p0.16; p0.22). Sonuç: RİA’nın gebeliği önleyici etkisinden embryo implantasyon inhibitörü olarak bilinen MUC1 ekspresyonunun artışı sorumlu olabilir. Bakırlı RİA kullanılması ile, endometrial luminal epitel sitoplazmasında ve stromasında İntegrin ?1 ekspresyonunda farklılık gözlenmemiştir. Objective: To evaluate the effect of a copper intrauterine device on the expression of mucin- 1 (MUC1) and İntegrin &#946;1 in the luteal phase endometrium. Material and Methods: 25 regularly menstruating women (25-35 years) who were willing to use copper intrauterine device contraception participated in this study. Endometrial sampling via a Pipelle canulla was performed on the 24th day of their cycle and repeated three months after insertion of TCu380A IUD. Immunohistochemical staining was performed for MUC1 and integrin &#946;1 in the endometrial sections. Staining intensity was graded under the conventional light microscope. Results: The mean age of the study population was 32.8±5.3 years (25-35). MUC1 expression of the endometrial luminal epithelium cytoplasm and the luminal epithelium increased significantly after three months of IUD usage (p0.01; p<0.001 respectively). Neither integrin &#946;1 expression of endometrial luminal epithelium cytoplasma nor of the endometrial stroma changed after three months of IUD usage (p0.16; p0.22 respectively). Conclusion: The increase of the embryo implantation inhibitor MUC1 synthesis may be responsible for the IUD&#8217;s mechanism of action for pregnancy prevention. Integrin &#946;1 expression of the endometrial luminal epithelium cytoplasm and stroma are not affected by the use of copper IUD Daha fazlası Daha az

A sexually transmitted disease: History of AIDS through philately

Vatanoğlu, | Ataman, Ahmet Doğan

Other | 2010 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association11 ( 1 ) , pp.192 - 196

Geçtiğimiz yüzyıl ortaya çıkan yeni hastalıklardan birisi AIDS’tir. Kısa sürede çağımızın en tehlikeli hastalığı haline gelen AIDS, ilk kez 1981’de ABD’de kaposi sarkoma (kemik, kıkırdak, deri ve lifli dokularda tutunan bir kanser türü) adlı bir hastalığın olağandışı artışı sonucunda tespit edildi. “Edinilmiş bağışıklık yetersizliği sendromu” sözcüklerinin İngilizce baş harflerinden oluşan AIDS, birkaç yıl içinde dünyanın dört bir köşesine yayılarak ölümcül bir salgın boyutuna ulaştı. BM’nin geçen yıl yayınladığı rapora göre, dünyada 40 milyona yakın insan AIDS’in pençesinde boğuşuyor. Bu yeni hastalığın farkına varılmasından dört y . . .ıl sonra, hastalığa sebep olan ve cinsel ilişkiyle, kan yoluyla ve anneden bebeğe geçerek insandan insana bulaşan HIV virüsü tanımlandı. Bu yazıda, tematik filateli yoluyla HIV virüsünün keşfinin öyküsü anlatılamaktadır. (J Turkish-German Gynecol Assoc 2011; 12: 192-6) AIDS has become the new plague; a disease that is not only physically and psychologically debilitating, but culturally and socially devastating as well. Like the plague, AIDS has caused fear, prejudice and even panic in society. Although there are remarkable improvements in the diagnosis and treatment of the disease, AIDS continues its grim passage around the globe. After a slight downturn in the early 1990&#8217;s, it then returned with a vengeance. By the end of the 20th century, AIDS was reliably estimated to have caused over 20 million deaths throughout the world. At the same time, 40 million people were estimated to be HIV positive. This paper provides an overview of the history of AIDS, including the discovery and its progress in the world through philately. Philately is the study of stamps and postal history and other related items. Philately involves more than just stamp collecting, it contains the study of the design and educational impact of a philatelic material. We have presented AIDS stamps produced world-wide to emphasize the history of AIDS. (J Turkish-German Gynecol Assoc 2011; 12: 192-6 Daha fazlası Daha az

Experience of our surgery in iatrogenic vesicovaginal fistulas

Karateke, Ateş | Asoğlu, Mehmet Reşit | Selçuk, Selçuk | Çam, Çetin | Tuğ, Niyazi | Özdemir, Armağan

Other | 2010 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association11 ( 3 ) , pp.137 - 140

Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde jinekolojik iatrojenik vezikovajinal fistül nedeniyle uyguladığımız transvezikal ve transvajinal tedavi yaklaşımımız tartışılmıştır. Materyal ve metod: 2005-2009 yılları arasında Zeynep Kamil Eğitim Araştırma Hastanesi Ürojinekoloji Kliniğine başvuran 11 kadın hastaya vezikovajinal fistül tanısıyla transvajinal ve transvezikal fistül onarımı uyguladık. Bu hastalara yaklaşımda 4 hastaya klasik abdominal yaklaşım, 5 hastaya omentum interpozisyonu, 2 hastaya martius flep interpozisyonu yapıldı. Sonuç: Hastalarımızda vezikovajinal fistülün en sık sebebi benign nedenlerle yapılan total abdominal histerekto . . .mi bulundu (n10/11). Hastaların ortalama yaşı 43 yıl (34-53), ortalama semptomatik dönemi 7.5ay (3-12) olarak hesaplandı. Cerrahi teknikler tüm hastalarda başarılı oldu. Hastaların hiçbirinde intraoperatif komplikasyon ve postoperatif dönemde nüks olmadı. Tartışma: Vezikovajinal fistül hastalarında preoperatif değerlendirmede fistülün vajinal ve mesane ağızları net olarak tespit edilmelidir ve yapılacak cerrahi yaklaşıma buna göre karar verilmedir. Dikkat edilmesi gereken nokta mesane ve vajinadan hastalıklı dokuların çıkartılıp, tamamen ayrı ayrı tabakalı, sızıntı olmayacak şekilde, sağlam doku sınırından ve gerilim olmadan onarılmasıdır. Onarılan mesane ve vajina arasına vaskülerize doku interpozisyonu kanlanmayı artırmak için uygulanır. Fistülün küçük, trigonal yerleşimli olduğu olgularda martius flep interpozisyonunun kullanıldığı transvajinal yol etkili bir yöntem olmakla birlikte; fistülün büyük, supratrigonal yerleşimli olduğu olgularda abdominal yaklaşımın daha etkili olduğuna inanıyoruz. Objective: In this study, transvesical and transvaginal approaches used in our clinic for the treatment of gynecologic iatrogenic vesico- vaginal fistulas are discussed. Material and Methods: 11 patients with vesicovaginal fistula admit- ted to the Department of Urogynecology, Zeynep Kamil Teaching- Research Hospital between 2005-2009 were enrolled in our study. Transvesical and transvaginal fistula repair were performed on all pa- tients. All patients were treated by surgical repair, 4 cases by a classic transabdominal approach, 5 cases by an omental flap interposition and 2 cases by a martius flap interposition. Results: The most common cause of iatrogenic vesicovaginal fistula in our patients was total abdominal hysterectomy for benign conditions (n10/11). The mean patient age was 43 years (34-53) and the mean time from the causative surgery to the operation was 7.5 months (3-12). The surgical techniques were successful in all patients. There were no intraoperative complications and no postoperative recurrences. Conclusion: The mouth of the fistula should be determined clearly on preoperative evaluation and surgery procedure should be planned according to the fistula aperture. The point to be careful of is excision of all diseased tissue in the bladder and vagina, complete separation of the bladder from the vagina with a margin of healthy tissue, and wa- tertight closure of both bladder and vagina without tension. The aim of the vascularized tissue interposition between the closed bladder and the vagina is to provide the improvement of vascularity. We believe that in the treatment of supratrigonal and large fistulas, the transvesi- cal approach with use of omental flap interposition is more effective, while, in the treatment of small and trigonal fistula,the transvaginal ap- proach with use of martius flap interposition is an effective tecnique. (J Turkish-German Gynecol Assoc 2010; 11: 137-40 Daha fazlası Daha az

Rescue cerclage in IVF pregnancies with second trimester cervical dilatation: Case report and literature review

Kumbak, Banu | Attar, Rukset | Yıldırım, Gazi | Yeşildağlar, Narter | Fıçıcıoğlu, Cem

Other | 2009 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association10 ( 4 ) , pp.244 - 247

50 yıl önce tanımlanmış olmasına rağmen servikal serklaj halen obstetrideki tartışmalı girişimlerden biridir. Acil serklaj ise dilate olmuş bir servikste membranlar prolabe olmuş iken veya prolabe olmamış iken serviksin cerrahi olarak kapatılmasıdır. Literatürde acil serklajın gebeliği uzatmadaki rolü tartışmalıdır. Özellikle IVF sonrası elde edilmiş gebeliklerde, gebelik süresinin uzatılması ve yenidoğanın yaşama şansının arttırılması çok önemlidir. Bu çalışmada ikinci trimester servikal dilatasyonu nedeniyle acil serklaj uygulanan iki IVF gebeliğinin önemli bir maternal ve neonatal morbidite olmadan terme yakın doğum ile sonuçlanm . . .asını sunuyoruz. Despite being available for over 50 years, cervical cerclage remains one of the controversial interventions in obstetrics. Rescue cerclage is the operative cervical closure of a widely dilated cervix with or without unruptured membrane prolapsus. In the literature, the effectiveness of rescue cerclage in the prolongation of pregnancy is debatable. Prolongation of pregnancy and improvement of neonatal survival is of utmost importance in pregnancies achieved by in vitro fertilization (IVF). We report here two IVF pregnancies with second trimester cervical dilatation treated with rescue cerclage and who delivered healthy babies near term without maternal and neonatal morbidities Daha fazlası Daha az

A pilot study: feasibility of a sheep model for training in laparoscopic surgery without using any volatile anesthetics

Yıldırım, Gazi | Attar, Rukset | Fıçıcıoğlu, Cem | Karateke, Ateş | Çetinkaya, Nilüfer | Kumbak, Banu | Yeşildağlar, Narter

Other | 2009 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association10 ( 1 ) , pp.57 - 58

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms