Filtreler
High blood pressure: An obscuring misnomer?

Aslanger, Emre | Sezer, Murat | Umman, Sabahattin

Other | 2016 | The Anatolian Journal of Cardiology16 ( 9 ) , pp.713 - 719

High blood pressure (BP) has been identified as a major risk factor for cardiovascular complications. Although two-way association between BP and hypertensive complications makes hypertension a near-ideal biomarker, BP as "the cause" for the complications of HT per se still needs more evidence. Another entirely possible hemodynamic candidate for causing hypertensive cardiovascular adverse events can be flow or its iterations, which might have escaped the attention because of its perfect correlation with pressure and harder technical measurement. In this article, we analyze the evidence in hand to compare flow- and pressure . . .-related phenomena to delineate which of the two is the dominant mediator of complications related to hypertension and should be the target for therapy. A "flow-" rather than a "pressure-" based factor, as the causative or major driving mediator of common hypertensive complications, may change our understanding of hypertension pathophysiology Daha fazlası Daha az

Left ventricular noncompaction associated with Ebstein’s anomaly

Saltık, Levent | Eroğlu, Elif | Bayrak, Fatih | Değertekin, Muzaffer

Other | 2009 | Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi37 ( 4 ) , pp.269 - 272

Sol ventrikülde süngerimsi miyokart (noncompaction)endomiyokardiyal morfogenez sırasındaki bir duraklamadan kaynaklanan, belirgin trabeküller ve bu trabeküllerin arasında kalan derin girintilerle karakterize, doğumsal bir kalp hastalığıdır. Ebstein anomalisi ile birlikteliği çok nadirdir. On üç yaşında bir erkek çocuk, sportif bir etkinliğe katılım öncesinde kardiyak açıdan değerlendirildi. Fizik muayenede, triküspit kapaktan gelen 1/6 derecesinde sistolik üfürüm saptandı. Elektrokardiyogramı normaldi. Transtorasik ekokardiyografide, interventriküler septumun apeksinde, yan duvarında ve apikal kısmında çok sayıda büyük trabekül ve d . . .erin intratrabeküler girinti görüldü. Renkli akım Doppler incelemesinde trabeküller içinde kan akımı görüldü. Sol ventrikül boyutları ve ejeksiyon fraksiyonu (%65) normaldi. Triküspit kapağın septal ve inferior yaprakçıklarının birleştiği kenarda apikal yer değişikliği izlendi ve hafif triküspit yetersizliği vardı. Mitral ve triküspit halkalar arasındaki mesafe 20 mm ölçüldü. Sağ ventrikülde genişleme yoktu ve sistolik fonksiyonu normal idi; sağ atriyumda ise orta derece genişleme vardı. Hasta asemptomatik olduğundan ve sol ventrikül sistolik fonksiyonu korunmuş olduğundan, düzenli takip programına alındı ve düşük doz aspirin (100 mgr/gün) alması önerildi. Beş yıllık izlemi sonunda hala asemptomatik olan hastanın her iki ventrikülü normal boyutlarda ve ejeksiyon fraksiyonu normal değerler içindeydi. Left ventricular (LV) noncompaction is a congenital dysfunction of endomyocardial morphogenesis characterized by excessively prominent trabeculations and deep intratrabecular recesses of the myocardium. Its association with Ebstein’s anomaly is very rare. A 13-yearold boy presented to the outpatient clinic for a cardiac evaluation before enrolling in a sports activity. On physical examination, there was a grade 1/6 systolic murmur at the tricuspid valve location. His electrocardiogram was normal. Transthoracic echocardiography revealed numerous large trabeculations and deep intratrabecular recesses at the apex, lateral wall, and the apical part of the interventricular septum. Color flow Doppler examination confirmed the presence of blood flow within the trabeculae. The size and ejection fraction of the LV was normal (65%). The attached margins of the septal and inferior leaflets of the tricuspid valve were apically displaced and there was mild tricuspid regurgitation. The distance between the mitral and tricuspid annuli was 20 mm. The right ventricle showed no dilatation and had normal systolic function, but the right atrium was moderately enlarged. As the patient was asymptomatic and the LV systolic function was preserved, he was scheduled for regular follow-up without medication except for low-dose aspirin (100 mg/day). After five years of follow-up, he was still asymptomatic with normal size and ejection fraction of both ventricles Daha fazlası Daha az

The variations of BOP gene in hypertrophic cardiomyopathy

Abacı, Neslihan | Güleç, Çağrı | Bayrak, Fatih | Kömürcü-Bayrak, Evrim | Kahveci, Gökhan | Erginel-Ünaltuna, Nihan

Other | 2010 | Anadolu Kardiyoloji Dergisi10 ( 4 ) , pp.303 - 309

Bop mutant farelerde, az gelişmiş sağ ventrikül ve aşırı büyümüş sol ventrikül varlığı, insan BOP geni ile hipertrofik kardiyomiyopati (HKMP) arasında olası bir ilişkiyi düşündürmektedir. Bu çalışmamızda, BOP genindeki varyasyonlar ile HKMP için noninvazif bir aritmik risk göstergesi olan QT dispersiyonu arasındaki olası ilişkiyi araştırdık. Yöntemler: Enine-kesitli niteliğindeki çalışmaya 50 HKMP’li hasta ve 60 sağlıklı kontrol alındı. BOP geni ekson bölgeleri, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile çoğaltıldı ve çoğaltılan ekson bölgeleri, Tek İplikli Konformasyon Polimorfizm (SSCP) analizi ile incelendi. Farklı bantlara sahip örne . . .kler otomatik dizileme yöntemi kullanılarak dizilendi. Sürekli değişkenler eşleştirilmemiş bağımsız örneklem t-testi ya da Mann-Whitney U testi ile karşılaştırıldı. Genotip-hastalık ilişkisi Ki-kare testi ile test edildi. Bulgular: Ekson 2 ve 7’deki G275A ve C965A tek nükleotid değişimleri (TND) sadece HK grubunda belirlendi. Ekson 6 ve 9’daki G707C, C710T, T761C, T1217C TND’lerine kontrol grubunda da rastlandı. İki grup arasındaki fark ise anlamlı bulundu (p0.002 ve p0.001). Ekzon 6’daki TND’lerin haplotip oluşturduğu ve bu haplotipin nadir alleli (707C/710T/761C) için homozigot taşıyıcı olan HK hastalarında QT dispersiyonu ve düzeltilmiş QT dispersiyonu, diğer genotiplere göre anlamlı derecede düşük bulundu (p0.032 ve p0.030). Sonuç: Bu çalışma, insanda BOP geni ile HKMP arasındaki ilişkiyi araştıran ilk çalışmadır. Üç farklı TND’yi içeren 707C/710T/761C haplotip takımını taşıyan HK’li olgularda QT dispersiyonu ve düzeltilmiş QT dispersiyonunun anlamlı derecede uzamış bulunması, BOP genindeki bu haplotipin ventiküler aritmilerle ve dolayısı ile ani ölümle ilişkili olabileceğini akla getirmektedir. The observation that Bop null allele mice show underdeveloped right ventricle and excessive development of left ventricle, suggests the possible relationship between human BOP gene and hypertrophic cardiomyopathy (HCMP). In our study, we investigated this possible relationship between BOP gene variations and QT dispersion, a noninvasive arrhythmic risk marker for HCMP. Methods: This cross-sectional study consisted of 50 patients clinically diagnosed with HCMP and 60 healthy subjects. Exonic regions of BOP gene were amplified by polymerase chain reaction and amplified exonic regions were analyzed by Single-Strand Conformation Polymorphisms (SSCP). The samples with different migration patterns were sequenced through an automated sequencing system. Continuous variables were compared by unpaired t-test for independent samples or Mann-Whitney U test. Genotype-disease relationship was tested by Chi-square test. Results: The nucleotide substitutions G275>A and C965>A in exon 2 and 7 were determined only in HCMP group. The G707>C, C710>T, T761>C, T1217>C SNPs in exon 6 and 9 are also found in the control group. Significant differences were found between two groups (p0.002 and p<0.001). It was found that SNPs in exon 6 constitute a haplotype and that QT dispersion and corrected QT dispersion in the rare homozygote (707C/710T/761C) type carriers of HCMP patients for this haplotype were significantly lower than other genotypes (p0.032 and p0.030, respectively). Conclusion: The human BOP gene was analyzed for the first time in HCMP to investigate possible association. The result that homozygosity of 707C/710T/761C haplotype is associated with lower QT dispersion and corrected QT dispersion supports the modifier role of BOP gene in HCMP Daha fazlası Daha az

Nebivolol prevents remodeling in a rat myocardial infarction model: An echocardiographic study

Mercanoğlu, Olguner Güldem | Pamukçu, Burak | Safran, Nurhas | Mercanoğlu, Fehmi | Fıcı, Francesco | Güngör, Mehmet

Other | 2010 | Anadolu Kardiyoloji Dergisi10 ( 1 ) , pp.18 - 27

Amaç: Miyokard infarktüsü (MI) sonrası gelişen ventriküler yeniden şekillenme (VR) ilerleyici sol ventrikül disfonksiyonunda önemli bir role sahiptir. Çalışmada sıçan iskemi-reperfüzyon modelinde MI sonrası nebivolol tedavisinin VR üzerine etkisini incelemeyi amaçladık. Yöntemler: Sıçanlar her grupta 12 hayvan olacak şekilde 3 gruba ayrıldı; operasyonel kontrol (sham-kontrol), MI kontrol (MI-kontrol) ve nebivolol uygulanmış MI (MI-nebivolol). Sol ventrikül (LV) çapları, hacimleri ve diyastolik dolum parametreleri ekokardiyografi ile incelendi. Yirmi sekiz günlük periyodun sonunda sistemik ve LV basınçları kaydedildi, plazma nitrik o . . .ksit (NO), peroksinitrit (ONOO-) düzeyleri ölçüldü, vücut (BW), kalp (HW) ve LV (LVW) ağırlıkları ile infarkt alanları belirlendi. Istatistiksel değerlendirme tekrarlı ölçümler varyans analizi ve ikili karşılaştırmalar Bonferroni testi ile yapıldı. Bulgular: İnfarktüs sonrası MI-kontrol grubunda belirgin VR parametreleri (LV çap ve hacminde artış, EF, FS ve arka duvar % kalınlık değişimde azalma) saptanırken (bütün karşılaştırmalar için p0.05); bu değişiklikler MI-nebivolol grubunda MI-kontrol grubu ile karşılaştırıldığında kısıtlanmıştı (EF ve FS için sırası ile p0.08 ve p0.06). Sol ventrikül diyastol sonu basıncı (LVEDP) MI-nebivolol grubunda daha düşüktü (p0.005). Yine bu grupta ?dp/dt değerleri daha yüksekti (p0.05). İnfarktüs oluşturulmuş gruplarda infarkt alanları benzer olmasına rağmen (p0.79); LVW/HW ve HW/BW değerleri MI-kontrol grubunda sham-kontrol grubuna göre daha yüksekti (bütün karşılaştırmalar için p0.01). Bu değerler MI-nebivolol grubunda istatistiksel olarak anlamlı değildi. Plazma NO ve ONOO- düzeylerindeki artış da MI-nebivolol grubunda önlenmişti. Sonuç: Nebivolol tedavisi sıçanlarda MI sonrası gelişen VR'i azaltmıştır. Bu etki nebivololün kalp hızı ve kan basıncı düşürücü etkilerine bağlanamamıştır. Molekülün NO düzenleyici etkisi MI sonrası gelişen VR'de nebivololün yaralı etkilerinden sorumlu olabilir. Ob­jec­ti­ve: Ventricular remodeling (VR) which develops after myocardial infarction (MI) plays an important role in progressive left ventricular dysfunction. We aimed to investigate the role of nebivolol treatment on VR after a MI in a rat ischemia-reperfusion model. Methods: Rats were divided into 3 groups of 12 each: sham operated (sham-control), MI-induced (MI-control) and nebivolol treated (MI-nebivolol). Left ventricular (LV) diameters, volumes, and diastolic filling parameters were evaluated by echocardiography. On the 28th day, after recording the systemic and LV pressures and determining the plasma nitric oxide (NO) and peroxynitrite (ONOO-) levels , animals were sacrificed and heart, body and LV weights (HW, BW, LVW) were measured and infarct sizes were determined. Results were evaluated statistically by ANOVA for repeated measurements 3x3 factorial design with post-hoc Bonferroni test. Results: After MI, while VR (an increase in LV diameters and volumes associated with a decrease in EF, FS and posterior wall thickness change (LWPc) was significant in MI-control rats (p<0.05 for; all comparisons) these changes were significantly less in MI-nebivolol group (p0.08 and p0.06 for EF and FS respectively). LV end diastolic pres-sure (LVEDP) was lower (p<0.005) and &#916;±dp/dt&#8217;s (p<0.05) were higher in MI-nebivolol group compared to MI-control animals. Although infarct sizes were similar in MI-induced groups (p0.79); LVW/HW and HW/BW&#8217;s were significantly greater in the MI-control group compared to sham-control (p<0.01 for all comparisons), these changes were not statistically significant in MI-nebivolol group. The increase in plasma NO and ONOO- levels were also prevented with nebivolol. Conclusion: Nebivolol therapy reduced the effects of VR in rats after MI. These beneficial effects were not related to its heart rate and blood pressure reducing effects. Nitric oxide regulatory action of this compound may contribute these beneficial effects on VR developed after MI Daha fazlası Daha az

Erişkin bir hastada scimitar sendromu: İlginç BT anjiyografi imajı ile nadir bir olgu

Şengül, Cihan | Cengiz, Betül | Özveren, Olcay | Değertekin, Muzaffer

Other | 2012 | MN Kardiyoloji19 ( 3 ) , pp.141 - 142

Squamous cell lung cancer metastasis in the left atrium: An interesting case with cardiac images

Şengül, Cihan | Sünbül, Ayşegül | Özveren, Olcay | Değertekin, Muzaffer

Other | 2012 | Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi40 ( 7 ) , pp.654 - 654

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms