Filtreler
The combination of letrozole and melatonin causes regression in size not histopathological scores on endometriosis in an experimental rat model

Yıldırım, Gazi | Attar, Rukset | Fıçıcıoğlu, Cem | Karateke, Ateş | Özkan, Ferda | Kılıç, Ertuğrul | Yeşildağlar, Narter

Other | 2009 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association10 ( 4 ) , pp.199 - 204

Amaç: Kombine letrozol ve melatonin tedavisinin cerrahi olarak indüklenmiş endometriosis üzerindeki etkisini belirlemek. Gereç ve Yöntemler: Bu prospektif randomize kontrollü bir deneysel çalışma olarak dizayn edildi ve Yeditepe Üniversitesi Deneysel Hayvanlar Araştırma Merkezinde (YUDETAM) gerçekleştirildi. Cerrahi olarak endometriosis oluşturulmuş 17 tane nulligravida dişi Wistar – Hannover albino rat kullanıldı. Ratlara homolog uterin boynuz inokülasyonu yapılarak endometriosis oluşturuldu ve iki hafta aralar ile dört operasyon yapıldı. Endometriosis indüksiyonu ilk operasyonda yapıldı. İki haftalık östradiol tedavisini takiben i . . .kinci operasyon yapıldı. Sonra östrojen kesildi ve çalışma grubuna ilaç başlandı. Takip eden iki haftanın sonunda üçüncü operasyon yapılarak endometriyal odaklar üzerinde ilaçların etkinliği araştırıldı. Üçüncü operasyondan sonra bütün ilaçlar kesildi ve östrojen tekrar başlandı. Iki haftalık östrojen tedavisinin ardından tüm ratlara ötanazi yapıldı ve rekürrens oranlarına bakıldı. Bulgular: Kontrol grubunda tedavinin başında lezyonların volüm ortalaması 93.631.7 mm3 idi. Östradiol tedavisi kesildikten sonra 85.023.8 mm3 (P0.31) boyutlarına indi ve rekürrens zamanı 119.729.4 mm3’ e çıktı (P0.02). Östradiol kesildikten sonra histopatalojik skorda anlamlı bir düşüş gözlendi (p0.04) fakat rekürrens zamanı tedavi öncesi boyutlarına ulaştı. LM grubunda lezyonların volümü tedavi grubunda anlamlı bir şekilde düştü (82.821.0 mm3 ve 15.78.0 mm3). Rekürrens zamanı ortalama volüm 43.931.8 mm3 olarak hesaplandı (p0.002). Histopatolojik skor ise tedavi öncesi tedavi sonrası ve rekürrens zamanlarında sırası ile 2.30.1, 2.00.2 ve 2.20.3 idi. Sonuç: Çalışmamızda Letrozol ve Melatonin endometriotik lezyonların boyutlarında gerileme oratya çıkarırken, histopatolojik skorlarda değişikliğe yol açmadı. Objective: To determine the effects of the combination of letrozole and melatonin on surgically induced endometriosis. Material and Methods: This prospective, randomized, controlled, experimental study was carried out at Yeditepe University Experimental Research Center (YUDETAM). Female non-pregnant, 17 nulligravid Wistar - Hannover albino rats with surgically induced endometriosis were used in this study. Endometriosis was induced by using homologous uterine horn transplantation in the rats. Four operations were performed on each rat. The induction of endometriosis was performed in the first operation. After two weeks of estradiol treatment the second operation was performed and endometriotic lesions were evaluated. Estrogen was then discontinued and in the study groups medications were started. During two weeks the rats were given medications and the third operation was performed for the assessment of the effects of the medications on the endometriotic foci. Then all the medications were stopped and estrogen was started again. Two weeks later all the rats were euthanized and recurrence of endometriosis was evaluated. Results: The sum of the lesion volumes in the control group was 93.6±31.7 mm3 at the end of the second week. After the cessation of estradiol it decreased to 85.0±23.8 mm3 (P0.31) and increased to 119.7±29.4 mm3 at the sixth week (P0.02). A significant reduction in histopathologic scores were seen after cessation of the estradiol (p0.04). At the end of the sixth week, histopathological scores reached the pretreatment values. In the letrozole and melatonin group the sum of the lesion volumes decreased significantly after the treatment (82.8±21.0 mm3 and 15.7±8.0 mm3 respectively). At the end of the sixth week, the mean volume was calculated as 43.9±31.8 mm3 (p0.002). Histopathologic scores were 2.3±0.1, 2.0±0.2 and 2.2±0.3 at the end of the second, fourth and sixth weeks, respectively, in the letrozole and melatonin group. Conclusions: Letrozole and melatonin caused a significant regression in lesion volumes; however, histopathological scores of endometriotic lesions did not change significantly Daha fazlası Daha az

Dondurma işlemi öncesi sperm hazırlanmasının çözme sonrası akım sitometrisi parametreleri üzerine etkileri

Tuğ, Niyazi | Çam, Çetin | Gaçar, Gülçin | Akçin, Oya | Karaöz, Erdal | Fıçıcıoğlu, Cem | Karateke, Ateş

Other | 2010 | Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi24 ( 1 ) , pp.41 - 43

Dondurma-çözme işlemi öncesi gradient yöntemiyle sperm hazırlanmasının işlem sonrası akım sitometrisi parametrelerine etkilerinin incelenmesi. 12 sağlıklı denekten alınan ejekülatlar dansite gradient yöntemiyle yıkanmış ve ham olmak üzere iki kısım halinde usulüne uygun olarak donduruldu. Çözülme sonrası örnekler akım sitometrisiyle değerlendirildi. Veriler paired t test ile değerlendirildi. Akım sitometrisi sonuçlarına göre dondurulmadan önce yıkanmış ve yıkanmamış örneklerin ölü hücre oranları arasında önemli fark saptanmadı (n12, t-2.012, p0.072). Dondurulmadan önce yıkanmış örneklerde diğer gruba kıyasla canlı hücre oranı daha y . . .üksek (t3.744, p0.004), apoptotik hücre oranı ise daha düşük (t-3.860, p0.003) olarak izlendi. Sağlıklı örneklerde dondurma öncesi gradient yöntemiyle sperm hazırlanmasının çözme sonrası sperm parametrelerini olumlu etkilediği tespit edilmiştir. Bu yöntemin özellikle sperm konsantrasyonu düşük infertil hastalarda hem oksidatif stresi arttıran etkenlerden temizlenmesi hem de konsantrasyonun arttırılması sayesinde daha etkili olacaktır. Sağlıklı örneklerde ise daha kolay ve ucuz bir yöntem olan yıkamasız dondurma tekniği tercih edilebilir. Introduction: Effects of prior sperm preperation methods on frozen-thawed sperm samples was aimed to be compared by flow cytometry. Ejeculates obtained from twelve healthy volunteers which were divided into two: either washed by density gradient centrifuge method or frozen as raw samples. After thawing at room temperature, samples were double washed and analysed by flow cytometry. Percentage of live, apoptotic and death cells were recorded and compared by paired t test. No significant difference was found between death cell rates of the pre-freezing prepared and unprepared samples on flow cytometry (n12, t-2.012, p0.072). Percentages of live cells was higher (t3.744, p0.004) and apoptotic cells was lower (t-3.860, p0.003) in the pre-freezing prepered samples compared to raw frozen samples. It was concluded that, sperm preperation by density gradient method prior to freze-thaw procedure improved the parameters of sperm samples. This method would be especially effective in oligospermic patients by increasing the concentration of healthy sperm cells and inorder to get rid of the agents that increase the oxidative stres. However, in healthy male, freezing of the raw sperm samples could be choosen as an easier and cheaper method Daha fazlası Daha az

Experience of our surgery in iatrogenic vesicovaginal fistulas

Karateke, Ateş | Asoğlu, Mehmet Reşit | Selçuk, Selçuk | Çam, Çetin | Tuğ, Niyazi | Özdemir, Armağan

Other | 2010 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association11 ( 3 ) , pp.137 - 140

Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde jinekolojik iatrojenik vezikovajinal fistül nedeniyle uyguladığımız transvezikal ve transvajinal tedavi yaklaşımımız tartışılmıştır. Materyal ve metod: 2005-2009 yılları arasında Zeynep Kamil Eğitim Araştırma Hastanesi Ürojinekoloji Kliniğine başvuran 11 kadın hastaya vezikovajinal fistül tanısıyla transvajinal ve transvezikal fistül onarımı uyguladık. Bu hastalara yaklaşımda 4 hastaya klasik abdominal yaklaşım, 5 hastaya omentum interpozisyonu, 2 hastaya martius flep interpozisyonu yapıldı. Sonuç: Hastalarımızda vezikovajinal fistülün en sık sebebi benign nedenlerle yapılan total abdominal histerekto . . .mi bulundu (n10/11). Hastaların ortalama yaşı 43 yıl (34-53), ortalama semptomatik dönemi 7.5ay (3-12) olarak hesaplandı. Cerrahi teknikler tüm hastalarda başarılı oldu. Hastaların hiçbirinde intraoperatif komplikasyon ve postoperatif dönemde nüks olmadı. Tartışma: Vezikovajinal fistül hastalarında preoperatif değerlendirmede fistülün vajinal ve mesane ağızları net olarak tespit edilmelidir ve yapılacak cerrahi yaklaşıma buna göre karar verilmedir. Dikkat edilmesi gereken nokta mesane ve vajinadan hastalıklı dokuların çıkartılıp, tamamen ayrı ayrı tabakalı, sızıntı olmayacak şekilde, sağlam doku sınırından ve gerilim olmadan onarılmasıdır. Onarılan mesane ve vajina arasına vaskülerize doku interpozisyonu kanlanmayı artırmak için uygulanır. Fistülün küçük, trigonal yerleşimli olduğu olgularda martius flep interpozisyonunun kullanıldığı transvajinal yol etkili bir yöntem olmakla birlikte; fistülün büyük, supratrigonal yerleşimli olduğu olgularda abdominal yaklaşımın daha etkili olduğuna inanıyoruz. Objective: In this study, transvesical and transvaginal approaches used in our clinic for the treatment of gynecologic iatrogenic vesico- vaginal fistulas are discussed. Material and Methods: 11 patients with vesicovaginal fistula admit- ted to the Department of Urogynecology, Zeynep Kamil Teaching- Research Hospital between 2005-2009 were enrolled in our study. Transvesical and transvaginal fistula repair were performed on all pa- tients. All patients were treated by surgical repair, 4 cases by a classic transabdominal approach, 5 cases by an omental flap interposition and 2 cases by a martius flap interposition. Results: The most common cause of iatrogenic vesicovaginal fistula in our patients was total abdominal hysterectomy for benign conditions (n10/11). The mean patient age was 43 years (34-53) and the mean time from the causative surgery to the operation was 7.5 months (3-12). The surgical techniques were successful in all patients. There were no intraoperative complications and no postoperative recurrences. Conclusion: The mouth of the fistula should be determined clearly on preoperative evaluation and surgery procedure should be planned according to the fistula aperture. The point to be careful of is excision of all diseased tissue in the bladder and vagina, complete separation of the bladder from the vagina with a margin of healthy tissue, and wa- tertight closure of both bladder and vagina without tension. The aim of the vascularized tissue interposition between the closed bladder and the vagina is to provide the improvement of vascularity. We believe that in the treatment of supratrigonal and large fistulas, the transvesi- cal approach with use of omental flap interposition is more effective, while, in the treatment of small and trigonal fistula,the transvaginal ap- proach with use of martius flap interposition is an effective tecnique. (J Turkish-German Gynecol Assoc 2010; 11: 137-40 Daha fazlası Daha az

A pilot study: feasibility of a sheep model for training in laparoscopic surgery without using any volatile anesthetics

Yıldırım, Gazi | Attar, Rukset | Fıçıcıoğlu, Cem | Karateke, Ateş | Çetinkaya, Nilüfer | Kumbak, Banu | Yeşildağlar, Narter

Other | 2009 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association10 ( 1 ) , pp.57 - 58

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms