Filtreler
Effects of acetaminophen and mannitol on crush injuries in rats: An experimental study

Çelikmen, Mustafa Ferudun | Sarıkaya, Sezgin | Özüçelik, Doğaç Niyazi | Sever, Mehmet Şükrü | Açıksarı, Kurtuluş | Yazıcıoğlu, Mustafa | Sadıllıoğlu, Sıla

Other | 2016 | Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi22 ( 4 ) , pp.305 - 314

AMAÇ: Bu çalışmada, mekanik ezilme yaralanması oluşturulan sıçanlarda, asetaminofen ve mannitolün böbrek fonksiyonu ve histopatolojisi üzerine etkileri araştırıldı.GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmada 370-400 gram ağırlığında 36 sıçan kullanıldı. Kontrol amaçlı birinci gruba bir işlem uygulanmadı. Diğer beş gruba ikişer saat süresince her iki bacak gastroknemius kası bölgesine mekanik ezilme işlemi uygulandı. Sonra dördüncü gruba asetaminofen 100 mg/kg; beşinci gruba mannitol 1 gr/kg; altıncı gruba asetaminofen 100 mg/kg ve mannitol 1 gr/kg intraperitoneal verildi. Herhangi bir tedavi uygulanmayan ikinci grup iki saat sonra, üçüncü grup ve te . . .davi grupları ise 24 saat sonra sakrifiye edilerek kan ve doku örnekleri alındı.BULGULAR: Sodyum, potasyum, alanin aminotranferaz, kreatinin, ortalama kreatinin klirensi değerleri açısından asetaminofen ve mannitol tedavi grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Histopatolojik olarak hidropik dejenerasyon, tübüler nekroz, enflamasyon, tubulus lü-meninde immünoperoksidaz ve miyoglobin varlığı, tubulus epitel hücre dejenerasyonu, tubulus lümeninde PAS boyanan materyel varlığı bulgularının mannitol uygulanan grupta azaldığı, asetaminofen uygulanan grupta mannitol uygulanan gruptan daha fazla azaldığı, asetaminofenle mannitol birlikte uygulandığında ise bulguların tek başına mannitol uygulamasından daha iyi, ancak tek başına asetaminofen uygulamasından daha iyi olmadığı görüldü.TARTIŞMA: Ezilme yaralanmalarında oluşan böbrek hasarında asetaminofen histopatolojik olarak mannitolden daha etkilidir. Asetamniofen manni-tolle birlikte kullanıldığında ise karaciğere olan toksik etkisi daha az olmaktadır BACKGROUND: The present objective was to evaluate effects of acetaminophen and mannitol on renal function and histopathology in crush injuries.METHODS: Thirty-six rats weighing 370-400 g each were used. No surgery was performed on the first (control) group. The gastrocnemius muscle regions of each rat in the remaining 5 groups were compressed for 2 or 24 hours. In the 4th group, 100 mg/kg acetaminophen was intraperitoneally administered. In the 5th group, 1 g/kg mannitol was administered. In the 6th group, 100 mg/kg acetaminophen and 1 g/kg mannitol were administered.RESULTS: No statistically significant differences were observed among the treatment groups in terms of sodium, potassium, alanine aminotransferase (ALT), and average creatinine clearance values. Hydropic degeneration, tubular necrosis, presence of immunoperoxidase and myoglobin, tubulus epithelial cell degeneration, and presence of PAS-dyed material in tubular lumen was more prominently decreased in the acetaminophen group than the mannitol group. Improvement was observed in the group that was administered both drugs, compared to the mannitol-only group, though findings were still worse than those of the group administered acetaminophen only.CONCLUSION: In crush injuries, acetaminophen improves histopathological renal damage better than mannitol. When used in conjunction with mannitol, the toxic effect of acetaminophen on the liver is decrease Daha fazlası Daha az

Comparison of computerized spiral tomography with ultrasonography for detection of ureteral calculi

Aktaş, Can | Yencilek, Esin | Ay, Didem | Akçi, Baki | Sarıkaya, Sezgin | Özalp, Uğur

Other | 2010 | Türkiye Acil Tıp Dergisi10 ( 1 ) , pp.12 - 14

Amaç: Acil servise yan ağrısı ile başvuran hastalarda spiral bilgisayarlı tomografi (BT) ile ultrasonografinin (USG) üreter taşını göstermedeki tanısal kesinliğini karşılaştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Dört aylık süre içerisinde acil servise tek ya da iki taraflı yan ağrısı ile başvuran ve renal kolik olduğu şüphelenilen hastalar çalışmaya alındı. Tüm hastalar hidrasyon ile mesane doluluğu sağlandıktan sonra ultrasonografi ve kontrastsız bilgisayarlı tomografi kullanılarak iki bağımsız radyolog tarafından değerlendirildiler. Bulgular: Yan ağrılı 76 hastada, BT 48 üreter taşlı hastanın 47’sini (%97.9), USG ise 34’ünü (%70.8) te . . .spit etti. BT, USG’nin tespit edemediği 14 üreter taşını ve 7 böbrek taşını tespit etmiştir. Bilgisayarlı tomografi ve USG’nin üreter taşını tespit etmede orta düzeyde uyumlu olduğu (kapa0.62, p0.001) belirledik. Her iki görüntüleme yönteminin böbrek taşlarını tespit etmedeki tanısal performansları göz önüne alındığında kapa değerini 0.065 (p0.001) olarak belirledik. Sonuç: Bilgisayarlı tomografi acil servise yan ağrısı ile başvuran hastalardaki üriner sistem taşlarını tespit etmede USG’den daha kullanışlıdır. Bununla birlikte, yatak başı kullanılan ve invazif olmayan USG, acil servislerde üriner taşların tespitinde ilk seçenek olarak kullanılabilir. Bilgisayarlı tomografi, ultrason sonucu negatif gelen hastalar için kullanışlı olabilir. Objectives: We aimed to compare accuracy levels of ultrasonography and spiral computerized tomography for detection of the ureteral calculi in patients admitted to the emergency department with flank pain. Methods: The patients presented with either unilateral or bilateral flank pain to the emergency department over a four-month period and who were suspected to be renal colic were included into the study. All of the study patients with distended bladder after hydration had ultrasonography (USG) and unhanced helical computerized tomography (UHCT) performed by two independent radiologists. Results: Of the 76 patients with flank pain, CT detected ureteral calculi in 47 out of 48 patients (97.9%) and USG detected ureteral calculi in 34 out of the 48 patients (70.83%). CT detected uretral calculi in 14 patients which was not detected by USG. CT also detected renal calculi in 7 patients which was not detected by USG. A kappa value of 0.62 (p<0.001) was determined, indicating a moderate concordance between CT and USG in detecting ureteral calculi. Also a kappa value of 0.65 (p<0.001) was determined in the overall diagnostic performance of the both imaging tools in detecting renal calculi. Conclusions: Computerized tomography is better than ultrasonography in detecting urinary calculus in patients presented to the emergency department with flank pain. However, as a bedside, non-invasive and non-ionized tool, USG should be preffered as the first line diagnostic choice in ED for detecting urinary calculus. CT should be used as an second choice in patients with negative USG exam in ED Daha fazlası Daha az

A case of transient global amnesia due to Marijuana use

Ay, Didem | Polat, Gülden | Çelikmen, Mustafa Feridun | Sarıkaya, Sezgin

Other | 2012 | Akademik Acil Tıp Dergisi11 ( 3 ) , pp.190 - 192

Geçici global amnezi 40 yıldan fazla bir süredir iyi tanımlanmış bir olgudur. Paroksismal, geçici hafıza kaybı olarak ortaya çıkar. Yakın hafıza ve uzak anılar korunur. Ama hastalar son olayları hatırlama ve yeni hafıza kaydında çarpıcı bir yitim yaşarlar. Bazı vakalarda geçmiş hafıza kaybının derecesi hafiftir. Esrara bağlı geçici hafıza kaybı nadir bir yan etkidir. Biz burada esrar kullanımı sonrası kısa bir hafıza kaybı olan vakayı sunuyoruz. Transient global amnesia (TGA) has been a well-described phenomenon for more than 40 years. It presents with a paroxysmal, transient loss of memory. Immediate recall ability and remote memor . . .y are preserved. However, patiens experience striking loss of memory for recent events and an impaired ability to retain new information. In some cases, the degree of retrograde memory loss is mild. Marijuana induced transient global amnesia is a rare side effect. Here, we present a case of memory loss for a short period of time after use of marijuana Daha fazlası Daha az

Tortikollis

Aktaş, Can | Harput, Mehmet Volkan | Sarıkaya, Sezgin | Atalay, Başar

Other | 2009 | Türkiye Acil Tıp Dergisi9 ( 1 ) , pp.31 - 31

65 yaş ve üzeri ile altı hastalarda düşük enerjili düşmelerin etkileri

Ekçi, Baki | Aktaş, Can | Eren, Şevki | Sarıkaya, Sezgin

Other | 2010 | Türk Geriatri Dergisi13 ( 3 ) , pp.185 - 190

Giriş: Düşük enerjili düşmelere bağlı kırıklar yaşlı popülasyonda belirgin sorun yaratmaktadır. Çalışmamızda düşük enerjili düşme ile acil servise başvuran hastaların düşme sonrasında ortaya çıkan patolojilerini inceledik. Gereç ve Yöntem: Yeditepe Üniversitesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servislerine 2009 Ocak-Mayıs ayları arasında düşük enerjili düşme nedeniyle başvuran toplam 220 hasta incelendi. Hastalar 65 yaş ve üzeri 120 ve altı 100 hasta olmak üzere iki grupta değerlendirildi. Bulgular: Genç bireylere göre 65 yaş üzerindekilerin düşme sonrasında kot, pelvis ve femur fraktürü ve hastaneye yatış yüzdelerinin . . .anlamlı olarak yüksek olduğu tespit edildi. Sonuç: 65 yaş üzerindeki bireylerde düşük enerjili düşmelerin gençlere göre daha ciddi kemik kırıklarına neden olduğu saptandı. 65 yaş üzerindeki bireylerin ve beraberindeki kişilerin eğitimi, düşmeyi önleyici önlemlerin alınması ile bunların azaltılabileceği düşünülmektedir. Introduction: Fractures due to low-energy falls are a major problem for the elderly population. In this study, we analyzed the pathologies of patients who applied to the emergency room because of low energy falls. Materials and Method: 220 patients who applied to the Emergency Services of Yeditepe University and Cumhuriyet University Faculty of Medicine between January 2009 and May 2009 after a low-energy fall were analyzed. Patients were evaluated in two groups: &#8805;65 years (n 120) and <65 years (n 100). Results: Patients 65 years of age and older were found to have a higher rate of rib, pelvis and femur fractures and hospitalizations due to low-energy falls than the younger patients. Conclusion: Patients aged 65 years and over are exposed to more life-threatening fractures due to low-energy falls than younger patients. We believe that; educating this age group and their care givers for prevention of falls and taking necessary precautions may reduce the rate of low-energy falls Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms