Filtreler
ALMAN KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA VE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YASA VE ÇEVİRİSİ

Aksoy, Murat Uğur

Other | 2014 | Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi20 ( 1 ) , pp.1215 - 1235

23 Mart 1999 tarihinde Avrupa Birliğinde UNICE, Birliği (Europäische EGB ve CEEP süreli iş sözleşmeleri konusunda bir Çerçeve Anlaşması imzalamışlardı. Bu çerçeve anlaşması ile sözleşmenin tarafı olan sosyal partnerlerin 1997 yılında Lüksemburgda, kararlaştırdıkları Avrupa istihdam stratejisinde kısmi süreli çalışmanın düzenlenmesi yoluyla iş sürelerinin esnekliği ve işçinin güvenliği arasında bir denge sağlanmak istenmiştir. Bu çerçeve sözleşmesi, belirli süreli iş sözleşmeleri için genel ilkeleri ve asgari hükümleri belirlemektedir. Bu ilke ve hükümler doğru uygulandıkları takdirde, ulusal olarak her sektörde sezonsal durumları da . . . göz önüne alıp , belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerin, süresiz iş sözleşmesi ile çalışan işçilere göre dışlanma olgusundan korunmalarını ve işçilere de sözleşme sürelerine bakılmaksızın eşit muamele yapılmasını güvence altına almaktadır. Böylece, bu çerçeve sözleşmesi, süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerin işveren ve işçiler arasında da kabul edilebilir, dengeli bir temelin oluşmasını mümkün kılmaktadır. Çerçeve anlaşması, esasen bir başlangıç ile 9 maddeden ibarettir. Anlaş- manın amacı, 1. maddede dışlama yasağı ilkesinin uygulanması ile süreli iş sözleşmelerinin kalitesini iyileştirmek ve birbirini izleyen süreli iş sözleşmeleri ile istihdam ilişkisinin kötüye kullanılmasını engellemektir. Anlaşmanın uygulama alanı, belirli süreli iş ilişkisi içinde bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan veya yasaya, toplu sözleşmeye veya her üye ülkede geçerli geleneklere uygun bir istihdam ilişkisi içinde olan işçilerdir. Anlaşmanın 5. maddesi süreli iş sözleşmelerinin istismarını engellemek için de önlemler öngörmüştür. Üye devletler, hangi koşullarda süreli iş sözleşmelerinin ve istihdam ilişkilerinin ardarda uzatılmış olarak görülebileceğini ve süresiz sözleşme ve ilişkilerin geçerli olacağını da, sosyal tarafların dinlenmesi ve veya sosyal tarafların saptaması yoluyla belirleyebilirler. Bu konuda Avrupa Adalet Divanı önemli bir karar vererek, süreli iş sözleşmelerinin veya ilişkilerinin objektif bir nedene dayalı olarak uzatılmasının haklı bir nedene dayanıp dayanmadığı konusunda, üye devletlerdeki makamlar, kendi yetkileri içinde geçmişte aynı işverenle yapılmış iş sözleşmelerinin veya iş ilişkilerinin sayısını ve toplam süresini göz önüne almak zorundadırlar demiştir AB daha sonra bu çerçeve anlaşmasının sosyal taraflarının talebine uygun olarak iki yönerge çıkarmış ve üye devletlerden de bu yönergeyi iç hukuka çevirirken gerektiğinde daha elverişli hükümler koymasını istemiştir . İşçilerin Sosyal Hakları Birlik Şartının 7 nolu bendi iç Pazarın gerçekleşmesi için Avrupa Toplulukları içinde işçilerin yaşam ve iş koşullarının iyileştirilmesi gerekliliğini öngörüyordu. Almanya da yönergenin iç hukuka çevrilmesi için öngördüğü süre içinde 2000 yılında, yönergeyi iç hukuka çevirerek Kısmi Süreli Çalışma ve Belirli Süreli İş Sözleşmeleri Hakkında Yasa yı (Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (Teilzeit- und Befristungsgesetz - TzBfG) yürürlüğe sokmuştur. Yazım ,bu yasanın Türkçeye çevrilmesidir. In March 23, 1999 UNICE and CEEP signed a framework agreement in the EU concerning the temporary employment contracts. Purpose of this framework agreement was to balance the relationship bet- ween the strategy flexible duration of work by the part time employment cont- ract which was shaped in 1997 in Luxemburg formed European employment and the safety of the employee. This framework agreement sets the overall principles of the part time (temporary) employment contracts. When these principles are applied cor- rectly, also in light of the seasonal conditions the employees with the temporary employment contracts will be protected from exclusion and despite of their temporary contract the employees will be treated equally. Thus this framework agreement can provide a balanced soil both for the employer and the employee with the temporarys employment contract. The framework agreement consist of an introduction followed by 9 items. The first item is about the prohibition to exclude and its application and the improvement of quality of temporary employement agreement followed by the prevention of abuse of the employment relationship. The area of application of this agreement are employees working with with a temporary employment contract in the member countries of the agree- ment. The 5th item of the agreement suggests also preventive techniques to over- come abuse of employement contract. Member states can decide upon the hearing of the social parties whether the temporary employment contract will be extended. The European Council of Justice took an important decision on whether temporary employment contracts or relationships can be extended on objective reasoning in stating that the authorities of the member must include the amo- unt and duration of all past employment contract with the specific employer. The EU later on published two directivs according to the requests of the social parties of the framework agreement. Further the EU asked the member states to transform these directivs into domestic law and requested that, if necessary the law will be changed into more favorable. The 7th part of the charter of the social rights of workers union foresees the improvement of life and employment conditions of employees in European states. Germany as well transformed the directivs within the requested period in 2000 into domestic law and adopted the law of temporary employment agreement (Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (Teilzeit- und Befristungsgesetz TzBfG). This article is the Turkish translation of this act Daha fazlası Daha az

1/80 SAYILI ORTAKLIK KONSEYİ KARARININ 6(1). MADDESİNİN BİR YILLIK YASAL ÇALIŞMA SÜRESİNİ TAMAMLAYAN TÜRK VATANDAŞININ İKAMET İZNİNİN GEÇMİŞSE ETKİLİ OLARAK İPTALİNİ ENGELLEDİĞİNE İLİŞKİN 8 KASIM 2012 TARİHLİ AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARININ TERCÜMESİ

Ekşi, Nuray

Other | 2014 | Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi20 ( 1 ) , pp.1199 - 1214

Tercümenin konusunu, Hamburg Yüksek İdare Mahkemesince, Avrupa Birliğinin İşleyişine İlişkin Antlaşmanın 267. maddesine istinaden ön karar yoluyla yapılan başvuru sonucunda Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından 8 Kasım 2012 tarihinde verilen karar oluşturmaktadır. Ön karar için Hamburg Yüksek İdare Mahkemesi tarafından yapılan başvuru, 1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının 6(1). maddesinin yorumuna ilişkindir. The subject matter of this translation is the judgment of the European Court of Justice made in 8 November 2012 upon the reference for a preliminary ruling under Article 267 of the Treaty on the Functioning of the European . . .Union from the Hamburg High Administrative Court. The reference for a preliminary ruling made by the Hamburg High Administrative Court concerns the inter- pretation of Article 6(1) of the Decision No. 1/80 of the Association Council Daha fazlası Daha az

İŞÇİNİN ÖLÜMÜNÜN İŞ İLİŞKİSİ BAKIMINDAN SONUÇLARI

Kocagil, İpek

Other | 2014 | Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi20 ( 1 ) , pp.429 - 457

İş sözleşmesi işçinin kişiliğine sıkı sıkıya bağlı bir sözleşmedir. Bundan dolayı, iş sözleşmesi işçinin ölümüyle sona erer ve iş görme borcu işçinin mi- rasçılarına geçmez. Bununla birlikte, işçinin mirasçıları, koşulları gerçekleştiği takdirde, kıdem tazminatı talep edebilir. Anahtar kelimeler: İşçinin ölümü, iş sözleşmesi, kıdem tazminatı Labour contract is strictly related to the personality of the employee. Thus labour contract comes to an end upon the decease of the employee and the obli- gation of the employee performing the work does not pass to his/her inheritors. Nonetheless the inheritors of the employee can claim the sev . . .erence payment if the required conditions are fulfilled Daha fazlası Daha az

KLİNİK ARAŞTIRMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇERÇEVESİNDE ETİK KURULLAR

Somer, Pervin | Vatanoğlu, E. Elif

Other | 2013 | Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi19 ( 2 ) , pp.381 - 396

Klinik araştırmalarda laboratuvar çalışmalarının sonuçlanmasını takiben hayvan üzerinde deney aşamasına geçilmektedir. Bu aşamanın olumlu sonuçlar vermesini takiben hasta ve/ veya gönüllü denekler üzerinde deneyler başlar. Hayvan ve insan üzerindeki deneylerin etik ilkelere ve hukuka uygunluğu etik kurullar tarafından denetlenir. Yeni Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik 2011 yılının Ağustos ayında yürürlüğe girmiştir. Bu düzenleme AB uygulamalarına paralel hazırlanmıştır. Yönetmelik klinik araştırma gönüllü ve etik kurul ekseni üzerinde hazırlanmıştır. Bu çalışmada insan üzerindeki deney ve denemelerde denetleme görevi yapan eti . . .k kurullar ele alınacaktır. The first step to the research in order to promote scientific development and to generate knowledge in the field of medicine is laboratory research. After this step, there are experiments on animals. If this result is positive, we start experimenting on humans. Both experiments on animals and humans are supervised by the ethical committee according to laws and ethical principles. By its purpose and scope, the new Regulation on Clinical Research, which has entered into force in August 2011, brings out regulations parallel with the European Union Practices and it also fills an important gap about the issue. However, like seen on most of the similar regulations and legislations, there are found loopholes among the articles which have been adopted by means of translation and it is probable that some legal and ethical problems may occur because of the conspicuous deficiencies. As a matter of course, the Regulation has been based on the relationship between the clinical research, the volunteer and Te Ethical Committee. In this work, the role of the ethical committee in the supervision of experiments on humans has been examined, from permission stage to its completion Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms