Filtreler
Üreter taşı tanı ve tedavisinde güncel durum: İstanbul’dan kesitsel bir tarama

Öztürk, Metin İshak | Gürbüz, Cenk | Koca, Orhan | Sarıca, Kemal | Şenkul, Temuçin | Yıldırım, Asıf | Eryıldırım, Bilal

Other | 2010 | Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology36 ( 2 ) , pp.125 - 131

Amaç: Üriner sistem taş hastalığının prevalansı tüm dünyada %1-13 arasındadır ve görülme sıklığı modern yaşam tarzının yaygınlaşmasına paralel olarak artmaktadır. Türkiye dünyada hastalığın sık görüldüğü ülkeler arasında sayılmaktadır. Bu çalışmada üreter taşlarının tanı ve tedavisinde kullanılan ekipman yeterliliği ve tedavi yaklaşımları değerlendirildi. Gereç ve yöntem: İstanbul’da bulunan 10 farklı eğitim kliniğinde çalışan toplam 106 üroloji asistan ve uzmanına bir sorgulama formu doldurtularak, üreter taşı tanı ve tedavisi açısından sahip oldukları teknik alt yapı yeterliliği ve tedavi yaklaşımları değerlendirildi. Bulgular: Ça . . .lışmaya katılan hekimlerin %78’i ayda 6’dan fazla üreter taşı vakası ile karşılaştığını bildirdi. Tüm hekimlerin kliniğinde rijid üreterorenoskop ve pnömatik litotriptor bulunduğu öğrenildi. Hekimlerin %63’ü renal kolik ile başvuran hastada ilk istenmesi gereken görüntüleme yöntemi olarak direkt üriner sistem grafisi tercih ediyorken, %14’ü çalıştıkları kurumdaki teknik nedenlerle düşündüklerinden farklı bir görüntüleme yöntemi kullanmak durumunda kaldıklarını bildirdi. Medikal ekspulsif tedavi için hekimlerin %90’ı alfa-bloker kullanmakta ve bu grup içinde de en sık tamsulosin tercih etmektedirler. Sonuç: Çalışmaya katılan meslektaşlarımızın kurumlarındaki teknolojik alt yapının üreter taşı tanı ve tedavisi açısından yeterli olduğu düşünüldü. Tanı ve tedavi yaklaşımları açısından sorulara verilen cevaplar genellikle dünya literatürü ile uyumludur. Objective: The prevalence of urinary system stone disease is 1-13% worldwide with a steady increase parallel to the increasing modern life style. Turkey is among the countries where the disease is endemic. In this study adequacy of technical equipment used in diagnosis and treatment of ureteral stone along with treatment approaches were evaluated. Materials and methods: A total of 106 urology residents and specialists practicing in 10 different urology departments of training hospitals in Istanbul were asked to fill a questionnaire to evaluate the adequacy of necessary equipment and the treatment approaches in terms of diagnosis and treatment of ureteral calculi. Results: More than 6 patients per month have been evaluated by the 78% of physicians participated to the study. All physicians had rigid ureterorenoscope and pneumatic lithotriptor in their clinics. While plain radiography of urinary system was the inital imaging choice for 63% of these physicians for patients with renal colic; 14% of them stated that they have to use a different imaging technique other than they aimed due to technical availability. For medical expulsive treatment 90% of the doctors were using alpha-blockers among which tamsulosin was the most commonly preferred one. Conclusion: Technical systems necessary for an efficient ureteral stone management seems to be adequate in clinics of physicians involved in this study. Answers given to questions regarding the diagnosis and treatment of ureteral stones were generally compatible with the existing literature data Daha fazlası Daha az

Doppler characteristics of the ureteric jet-streams in patients with non-obstructive nephrolithiasis: Mechanism of dysfunctional propagation of the peristaltic activity from the pelvic pacemaker to the ureterovesical sphincter

Yıldırım, Düzgün | Gürses, Bengi | Kocaoğlu, Murat

Other | 2010 | Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology36 ( 3 ) , pp.280 - 285

Amaç: Üreterik jet olarak adlandırılan idrar akımı üreteroveziak bileşkenin (UVB) Doppler ultarasonografisi ile gösterilebilir. Bu çalışmanın amacı tıkayıcı olmayan nefrolitiazis hastalarında UVB’de idrar akış patern değişikliklerinin değerlendirilmesidir Gereç ve yöntem: Bu prospektif çalışmaya 24 komplike olmayan böbrek taşı hastası dahil edilmiştir. Bu 24 hastanın ve kontrol grubu olarak 31 sağlıklı gönüllünün UVB’sini değerlendirmek için transabdominal renkli Doppler ultrasonografi yapılmıştır. Bulgular: Üreterik jet, tepe hızı ve jet akım frekansı nefrolitiazis hastalarında hafifçe artış gösterse de, gruplar arasında istatistik . . .sel olarak anlamlı fark yoktur (tüm karşılaştırmalar için p0.05). Ancak, aynı hastanın normal ve normal olmayan (taşlı) tarafları karşılaştırıldığında, taşlı tarafta üreterik jet akım paterni monofazik formda predominanttır. Jet spektrum paterni normal olmayan 26, 2 ve 2 tarafta sırasıyla monofazik, bifazik ve trifazik olup, bu sayılar normal taraf için 13, 32 ve 13’dür (tüm paternler için p0.05). Hasta grubunun her iki tarafına ait spectral form kontrol grubundan anlamlı olarak farklıdır (p0.0001). Sonuç: UVB’de üreterik jet akım paterninin renkli Doppler ile değerlendirilmesi tıkayıcı olmayan nefrolitiyazis tanısında değer taşımaktadır Objective: The urine flow, which is also called ureteric jet, can be demonstrated by Doppler ultrasound at the ureterovesical junction (UVJ). The aim of this study was to evaluate the flow pattern changes of the urine at the UVJ in patients with nonobstructive nephrolithiasis. Materials and methods: Twenty-four patients with uncomplicated renal calculi were included in this prospective study. Transabdominal color Doppler ultrasonography was performed to evaluate the UVJ of 24 patients and 31 healthy volunteers as the control group. Results: Although there was a slight increase in the duration of the ureteric jet, peak velocity, and frequency of the jet flow in patients with nephrolithiasis; the difference between groups was not statistically significant (p>0.05 for all). However, when normal and abnormal (with calculi) sides of the same patient were compared, ureteric jet flow patterns were predominant in monophasic form at the side with calculi. The jet spectrum pattern was monophasic, biphasic, and triphasic in 26, 2, and 2 abnormal sides respectively, while these figures were 13, 32, and 13 for normal sides (p<0.05 for all patterns). Spectral form of the both sides of patient group was significantly different from that of the control group (p<0.0001). Conclusion: The assessment of color Doppler pattern of ureteric jet flow at the UVJ is valuable in the diagnosis of nonobstructive nephrolithiasis Daha fazlası Daha az

Böbrek taşı tedavisinde güncel durum: İstanbul’dan kesitsel bir tarama

Gürbüz, Cenk | Öztürk, Metin İshak | Koca, Orhan | Yıldırım, Asıf | Ateş, Ferhat | Eryıldırım, Bilal | Sarıca, Kemal

Other | 2011 | Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology37 ( 3 ) , pp.252 - 256

Amaç: Bu çalışmada böbrek taşı tedavisinde kullanılan ekipman yeterliliği ve tedavi yaklaşımları değerlendirildi. Gereç ve yöntem: Ocak 2010-Haziran 2010 tarihleri arasında İstanbul’da bulunan 10 farklı eğitim kliniğinde çalışan toplam 106 üroloji uzmanı ve asistanı tarafından, böbrek taşlarının tedavisi için sahip oldukları donanım ve böbrek taşlarına yaklaşımlarını öğrenmek amacıyla 11 soruluk bir form dolduruldu. Bulgular: Çalışmaya katılan hekimlerin %80’i ayda 8’den fazla böbrek taş olgusu ile karşılaştığını bildirdi. Katılan kliniklerin tümünde rijid nefroskop bulunurken, bükülebilir nefroskop %41, beden dışı şok dalga cihazı . . .%49’unda vardı. Perkütan nefrolitotomi (PNL) planlanan hastada görüntüleme yöntemi olarak intravenöz pyelografi %72, abdominopelvik bilgisayarlı tomografi %69 oranında tercih edildi. Hekimlerin %71’i tüpsüz PNL uygulamasını tercih etmiyordu. Koraliform taş tedavisinde öncelikli seçeneğin PNL olduğunu belirtenler %71 iken, açık cerrahi tercih edenler %26 olarak saptandı. Hekimlerin %54’ünün PNL uygulamasını 12 yaştan sonra yaptığı öğrenildi. Alt kaliks semptomatik taş tedavisinde katılımcıların %26’sı retrograd intrarenal cerrahi seçeneğini önerdi. Sonuç: Böbrek taşında PNL uygulamasının tüm kliniklerde yapılıyor olması sevindiricidir, ancak eğitim klinikleri daha donanımlı olmalıdır. Objective: In this study, the adequacy of technical equipment used in the treatment of renal stone along with treatment approaches was evaluated. Materials and methods: Between January 2010 and June 2010, 106 urology residents and specialists practicing in 10 different urology departments of training hospitals in İstanbul were asked to fill a questionnaire to evaluate the adequacy of necessary equipment and the treatment approaches for the treatment of renal stone. Results: Eighty percent of the physicians who participated in the study treated at least 8 patients with renal stone per month. While all participating clinics had rigid nephroscope, flexible ureterorenoscopy and electroshock wave lithotriptor were available in 41% and 49% of the clinics, respectively. The preferred radiologic evaluation before percutaneous nephrolithotomy (PNL) was intravenous pyelography, and abdominopelvic computed tomography in 72% and 69%, respectively. Tubeless PNL was not preferred by 71% of the participants. The first choice of treatment for coraliform stone was PNL and open surgery in 71% and 26% of participants, respectively. Fifty-four percent of the participants stated that PNL was applied for patients older than 12 years old. Retrograde intrarenal surgery was suggested by 26% of the participants for the treatment of symptomatic lower calix stone. Conclusion: It is encouraging that PNL application is performed in all clinics involved in this study, however, training hospitals should be more equipped Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms