Filtreler
Filtreler
Bulunan: 190 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [5]
Tam Metin [1]
Yazar [20]
Yayın Türü [1]
Konu Başlıkları [20]
Yayın Tarihi [20]
Dergi Adı [20]
Dil [4]
Yazar Departmanı [1]
The relationship of gestational smoking with pregnancy complications and sociodemographic characteristics of mothers

Fenercioğlu, Ayşen Kutan | Yıldırım, Gazi | Karatekin, Güner | Göker, Nimet

Other | 2009 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association10 ( 3 ) , pp.148 - 151

Amaç: Bu çalışmada gebelikte aktif ve pasif sigara içiminin preterm doğum, düşük doğum ağırlığı, erken membran rüptürü, dekolman ve preeklampsi gibi kötü gebelik sonuçları ile ilişkisi araştırıldı. Ayrıca gebeliğinde sigara içen kadınların sosyodemografik analizi yapıldı. Gereç ve Yöntemler: Antenatal vizitlerde gebelere sigara içimleri ve erkek arkadaşalrının sigara kullanımları soruldu. Preterm doğum, düşük doğum ağırlığı, erken membran rüptürü, dekolman ve preeklampsi gibi kötü gebelik sonuçları kaydedildi. Verilerin analizi için Fisher kikare, kikare ve ANOVA testleri kullanıldı. . Bulgular: Sigara içen (86) ve pasif içiciler (1 . . .18) ve içmeyen (77) gebeler arasında anne yaşı, sosyoekonomik durumu, gebelik yaşı, apgar skoru ve sezaryen oranı açısından anlamlı bir fark saptanmadı. Sigara içen anne adayları genellikle düşük eğitim grubundan idi (p0.001). Fetal distres, erken membran rüpütrü, dekolman ve preeklampsi ile sigara içimi arasında bir ilişki saptanmadı. Ancak günde 10 dan fazla sigara içen kadınların bebeklerinin doğum kilosu istatistiksel olarak daha düşük olarak saptandı (p0.05). Sonuç: Bu verilerle gebelikte sigara içiminin düşük eğitimli kişlerde ve düşük doğum ağırlıklı doğum yapan kadınlarda daha sık olduğu söylenebilir. Bu nedenle gebelik öncesi kadınların bu konuda eğitilmesinin önemi büyüktür. Objective: In this study, we aimed to assess the relationship of gestational smoking and passive smoking with pregnancy complications like preterm delivery, low birthweight, early membrane rupture, abruptio placentae, fetal distress and preeclampsia. We also analyzed the sociodemographic features of mothers who smoked during their pregnancy. Material and Methods: Pregnant women have been questionned for their habits of smoking and household members&#8217; usage of tobacco products during their antenatal visits. Perinatal outcome of gestational smoking was assessed by the type of the delivery, birthweight, occurrence of preeclampsia, early membrane rupture and fetal distress during pregnancy. Differences in group means were analyzed with the Fisher&#8217;s exact test, Chi-square test and ANOVA. Results: There wasn&#8217;t any significant statistical difference between the smokers&#8217; (n86), passive smokers&#8217; (n118) and nonsmokers&#8217; (n77) groups in terms of maternal age, socioeconomic status of the family, gestational age, Apgar scoring and the rate of delivery by cesearian section. However, gestational smoking was found to be more common in mothers with poor or none education (p0.001).There wasn&#8217;t any significant statistical change in the rates of fetal distress, early membrane rupture, abruptio placentae and preeclampsia by gestational smoking (p>0.05). But, infants of mothers who smoked more than 10 cigarettes per day showed statistically significant birthweight deficits (p<0.05). Conclusions: Data from this study indicate that gestational smoking is more common among women with low education and results in low birthweight. Therefore, it is essantial to educate the women before pregnancy and implement new smoking cessation programs for pregnancy Daha fazlası Daha az

Pediatrik bipolar bozuklukta klinik ve fenomenolojik özellikler

Coşkun, Murat | Zoroğlu, Süleyman Salih | Öztürk, Mücahit

Other | 2010 | Anadolu Psikiyatri Dergisi11 ( 1 ) , pp.60 - 67

Bipolar bozukluğu olan erişkinlerle yapılan geriye dönük çalışmalar olguların %60’ında duygudurum belirtilerinin 20 yaşından ve %10-20’sinde 10 yaşından önce ortaya çıktığını göstermektedir. Bu durum psikiyatrik bozukluklar-da erken tanı ve müdahalenin giderek önem kazandığı günümüzde, çocukluk ve ergenlik çağı başlangıçlı bipolar bozukluğa olan ilgiyi daha da artırmaktadır. Günümüzde çocukluk ve ergenlik çağı başlangıçlı bipolar bozukluğun varlığıyla ilgili bir kuşku olmasa da, hastalıkla ilgili değişik konularda henüz bir görüş birliğine varılmış değildir. Erişkin bipolar bozukluğundan farklılıklar gösteren ve tartışmaların sürdüğ . . .ü konuların başında bipolar bozukluğun çocuk ve ergenlerdeki klinik özellikleri gelmektedir. Bu yazıda pediatrik bipolar bozukluğun klinik ve fenomenolojik özellikleri mevcut literatür ışığında gözden geçirilmektedir. PubMed ‘juvenile/pediatric bipolar disorder’, ‘bipolar disorder children/adolescents’ anahtar sözcükleri kullanılarak taranmış ve ilgili makalelerin tam metin veya özet-lerinden faydalanılmıştır. Başta Lewis’s Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı’nın dördüncü baskısı olmak üzere basılı kaynaklardan da yararlanılmıştır. Retrospective studies in adults with bipolar disorder have reported that as many as 60% experienced the onset of their bipolar disorder before 20 years of age, and 10-20% reported the onset before 10 years of age. These findings make childhood and adolescence onset bipolar disorder more relevant as early recognition and intervention in psychiatric disorders have been increasingly important. Today, despite there is no doubt on the existance of pediatric bipolar disorder, there remains significant controversy about clinical and phenomenological features of disorder in children and adolescents. This review article aims to present and discuss clinical and phenomenological features of pediatric bipolar disorder in the light of current literature. We performed a search on Pubmed using keywords &#8216;juvenile/pediatric bipolar disorder&#8217;, &#8216;bipolar disorder children/adolescents&#8217; and reviewed fulltext or abstracts of relevant articles. We also benefited from print books particularly the fourth edition of Lewis&#8217;s Textbook of Child and Adolescent Psychiatry Daha fazlası Daha az

Cytokine and nitric oxide concentrations in follicular fluid and blood serum of patients undergoing assisted reproductive treatment: Relationship to outcome

Fıçıcıoğlu, Cem | Kumbak, Banu | Akcin, Oya | Attar, Rukset | Yıldırım, Gazi | Tecellioğlu, Nihan | Yeşildağlar, Narter

Other | 2009 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association10 ( 3 ) , pp.132 - 136

Amaç: Folikül sıvısı içindeki sitokinlerin ve nitrik oksitin matur oosit gelişimi üzerindeki etkisi tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı, tüp bebek tadavisi alan hastaların folikül sıvısı (FF) ve serumunda (S) interlökinleri IL-1?, IL-6, IL-8, IL-12, tümor nekrozis faktör (TNF)-? ve NO düzeylerini saptamak ve bunların başarı ile ilişkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Bir üniversite hastanesinin tüp bebek merkezinde retrospektif çalışma planlandı. 85 kadın çalışmaya dahil edildi. IL-1?, IL-6, IL-8, IL-12, tümor nekrozis faktör (TNF)-? düzeyleri ELISA ile, NO düzeyleri ise nitrat/nitrit kolorometrik assay ile saptandı. Bulgular: . . .Gebe kalan ve kalamayan kadınların S ve FF sitokin ve NO konsantrasyonları arasında fark bulunamadı. Sonuç: Serum ve folüküler sıvı IL-1?, IL-6, IL-8, IL-12, tümör nekrozis faktör (TNF)-? ve NO düzeyleri tüp bebek tedavilerinde başarıyı predikte etmez. Objective: The role of cytokines and nitric oxide (NO) in ovarian folliculogenesis and the development of mature and fertilizable oocytes is controversial. The aim of this study is to determine the concentrations of interleukin (IL)-1&#946;, IL-6, IL-8, IL-12, tumor necrosis factor (TNF)-&#945; and NO in the follicular fluid (FF) and blood serum (S) of patients undergoing assisted reproductive treatment (ART) and to investigate whether these cytokines could be used as a predictive parameter for ART outcome. Material and Methods: A retrospective clinical study was performed at a university hospital including a total of 85 women who underwent ART. FF and serum samples were collected at the time of oocyte retrieval and measured for interleukin (IL)-1&#946;, IL-6, IL-8, IL-12, tumor necrosis factor (TNF)-&#945; by the enzyme-linked immunosorbant assay (ELISA) technique, using commercially available kits and NO by the nitrate/nitrite colorimetric assay. The results were compared between the women who became pregnant and those who did not following ART. Results: No significant difference was found in the FF and blood serum concentrations of the cytokines and NO between pregnant and non-pregnant women. Conclusion: Follicular fluid and blood serum concentrations of IL-1&#946;, IL-6, IL-8, IL-12, TNF-&#945; and NO do not predict pregnancy achievement following ART Daha fazlası Daha az

Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık bağlamında seçim kotası

Efendioğlu, Şafak

Other | 2010 | Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi7 ( 1 ) , pp.285 - 308

Kadın- erkek eşitsizliği toplumun her alanına yansıdığı gibi siyasette de kadın temsilindeki eşitsizlik hala küresel bir sorundur. Dünya genelindeki bu soruna yönelik olarak sosyal ve siyasal çalışmalara rağmen kadın temsil oranı hala yüzde yirmiyi bulamamıştır. Bu makalenin amacı kadınların siyasetteki varlığını artırmaya ve fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik olarak geliştirilen pozitif ayrımcılık seçeneklerinden seçim kotası uygulamalarını analiz edebilmektir. Dünya genelinde kota uygulamaları sayesinde kadın temsili oranında belirli bir artışın Bağlanabilmesine rağmen Türkiye'de kota düzenlemelerinin gerçekçi bir siyasi sistemle . . . uygulamaya konulmadığı görülmekte ve kadının konumu sadece siyasi temsil açısından değil diğer toplumsal verilerde de düşüş göstermektedir. Makale de Türkiye'de kadın temsili konusundaki eksiklik, güncel verilerle örneklendirilerek eleştirel analizi yapılmıştır ve ülkemizde kota uygulamalarının devlet politikalarına yansıtılması, yasal olarak güvence altına almması genel talebi ile makale sonlanmaktadır. Gender inequality reflects in all areas of society such as women's political representation is still a global problem. Despite social and political efforts worldwide to address this problem, women's representation rate still could not reach to twenty percent. The purpose of this article is to analyze the quota selection, that is, practice of positive discrimination options, which increase the presence of women in politics and ensures equal opportunity. In-spite of the increase in a particular rate of female representation by quota regulations around the world, it is seen that the quota regulations do not apply in Turkey since it has not been practiced with a realistic political system and the position of women has not only decreased in terms of political representation but also decreased in the other social data. In this article, I made a critical analysis of cmrent data about the lack of women's representation in Turkey and it concludes by general demand of quota implementations that reflects in the policies of the state Daha fazlası Daha az

Yürütme

Üzeltürk, Sultan Tahmazoğlu

Other | 2012 | Anayasa Hukuku Dergisi1 ( 1 ) , pp.327 - 380

Yeni anayasa tartışmalarında yürütmenin yapısı ve yasama yürüt- me ilişkileri önemli bir yer tutmaktadır. Çalışmada tercih parlamenter rejimden ve sistemin rasyonelleştirilmesinden yana olacaktır. Türki- yenin uzun soluklu tecrübesi olan parlamenter rejimi değiştirmesini gerektirecek haklı sebepler yoktur. Kaldı ki Türkiye gibi ideolojik, etnik, dinsel temel sorunlarını halletmemiş, bölünmüş, iktidarları kişiselleş- tirmeye müsait ve uzlaşmacı olmayan bir siyasal sistemde parlamenter rejimin katkıları çok daha büyük olacaktır. Makalede yürütmeye ilişkin iki sorundan da söz edilmektedir. İlki hükümet istikrarının sağlanması- dır. 198 . . .2 den itibaren siyasi gelişmeler izlenirse hükümet istikrarsızlı- ğından söz etmek pek doğru bir ifade değildir. İkinci sorun ise iktidarın başbakanda yoğunlaşmasıdır. Bu yoğunlaşma hem kabine içinde, hem parti içinde hem de yasama organı içinde ve tüm idari yapıda kendisini göstermektedir. Bu durum hem anayasanın kendisinden, hem siyasi par- tiler ve seçim kanunundan, hem de partilerin tüzük, program ve uygula- malarından kaynaklanan bir sorundur. Bu sebeple sorunların çözümüne anayasadaki değişiklikler yanında, yasal planda ve uygulamadaki deği- şikliklerin de eşlik etmesi gerekmektedir. ABSTRACT Structure of the executive and legislative-executive relationships is an important subject on the new constitution debate. Rationalization of the system and parliamentary regime is preferred in this study. Turkey does not require justifications changing parliamentary regime that has long-standing experience. Besides, the contributions of the parliamen- tary regime would be really huge to a political system like that of Turkey which has not yet resolved its fundamental ideological, ethnical, reli- gious issues, which is divided, which is ready to personalize the govern- ments and which is not compromising. Two problems sourcing from the executive power are mentioned in the article. The first problem is to en- sure the stability of the government. It is not the right choice to speak of instability of the government regarding political developments since 1982. The second problem is concentration of power at the prime min- isters personality. This concentration manifests itself within the cabinet, the party and all the administrative structure as well as in the legisla- ture. This situation is arising from the constitution itself, both political parties and election law, and parties rules, programs and practices. For this reason, the solution of problems, in addition to changes in the constitution, must be accompanied by legislative changes and changes in practice. RESUME La structure de lexécutif et les relations entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif sont de sujets essentiels dans les débats concernant la nouvelle constitution. La rationalisation du système et le régime par- lementaire sont choisis pour la présente étude. Il ne sagit pas des raisons justificatives pour la Turquie à changer son régime parlementaire ayant déjà une longue expérience. En outre, les contributions du régime parle- mentaire seraient énormes pour un système politique, comme celui en Turquie qui est un pays nayant pas encore résolu ses problèmes fonda- mentaux dordre idéologique, ethnique et religieux ; divisé ; avec des gouvernements assez susceptibles dêtre personnalisés et loin de se re- concilier. Dans cet article, sont énoncés deux problèmes qui relèvent du pouvoir exécutif : le premier problème est dassurer la stabilité du gou- vernement. En suivant les développements politiques depuis 1982, ce ne serait pas convenable de parler de linstabilité du gouvernement. Le se- cond problème est la concentration du pouvoir à la personnalité du Pre- mier ministre. Cela se manifeste au sein du cabinet, du parti et de la légi- slature ainsi que dans lensemble de la structure administrative. Cette situation découle à la fois de la Constitution elle-même ; de la loi portant sur les partis politiques et de celle électorale ; mais aussi des reglements, des programmes et des pratiques mis en uvre par des partis politiques. De ce fait, la solution doit être accompagnée non seulement par des amendements constitutionnelles, mais aussi par des changements sur le plan législatif et ceux dans la pratique Daha fazlası Daha az

BUSINESS CYCLES, ESTIMATION OF DEMAND FOR AUTOMOBILES IN TURKEY AND CALCULATION OF TIME-VARYING PRICE ELASTICITIES

Özçam, Ahmet | Sağlık, Dilek Özçam

Other | 2015 | İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi14 ( 27 ) , pp.89 - 110

We investigated the automobile as a durable consumption good in Turkey and found quite a strong positive correlation with the business cycles of GDP and auto sales as expected. The cyclical behavior of auto sales were found to be correlated but magnified in magnitude with that of real GDP in Turkey. We used regression analysis to estimate automobile demand in Turkey using the official auto price index of TurkStat and also an index of ours (Fishers price index) based on 4 major auto categories. The demand for autos in Turkey was found to be both price and income elastic. We pointed out to the possibility that the position of the dema . . .nd curve for automobiles in Dec-2010 to have been located much further to the right compared to that in Jan-2009 (Global crisis). Therefore we concluded that the price elasticity may change over time due to a change in the price of autos, but also due to shifts arising from other factors like income, interest rates...and suggested to use a linear model in estimation from which a time-varying elasticity can be recovered. We find an inverse relationship between the business cycles and the price elasticities of a durable good like autos. Finally, and most importantly, if the government cares about its tax collections then the fact that the price elasticity of demand may change over the business cycles in a way we tried to show in this article must always be taken into account by the government officials in a big micro sector like automobiles! Türkiyede otomobil ürünü dayanıklı bir mal olarak incelenmiş ve reel GSYH dalgalanmaları ile otomobil satışları arasında kayda değer pozitif bir korelasyon bulunmuştur. İlaveten, Türkiyede oto satışlarının dönemsel gelişmesinin reel GSYHın dönemsel gelişmesinden kat ve kat fazla olarak etkilendiği bulunmuştur. TUİKin resmi otomobil fiyat endeksi yanında 4 segmente dayanan Fisher fiyat endeksi kullanılarak otomobil talebi regresyon analizi ile tahmin edilmiştir. Türkiyede otomobil talebinin hem fiyat ve hem de gelir açısından esnek olduğu bulunmuştur. Otomobil talebinin Aralık-2010daki geometrik durumunun Ocak-2009a mukayeseyle çok daha sağ tarafa kaymış olabileceği gösterilmiştir. Dolayısıyla, otomobil fiyat esnekliklerinin zaman içinde fiyat değişikeninin dışında diğer değişkenlerden de etkilendiği göz önünde bulundurulduğunda değişebileceğini ve tahmin yönteminde zaman içinde değişen fiyat esnekliğini de gözeten doğrusal modelinin kullanılmasının uygun olabileceği tavsiye edilmiştir. Gelirin kpnjonktürel dalgalanmalarıyla fiyat esnekliği arasında ters bir ilişki bulunmuştur. Devletin otomobil gibi büyük bir mikro sektörde vergi gelirlerine önem verdiği düşünüldüğünde fiyat esnekliğinin zaman içinde değişebileceğinin göz önünde tutulmasında büyük fayda vardır Daha fazlası Daha az

Amerikan antitröst yasalarının öezel hukuk ilişkilerine tatbiki sonucu ortaya çıkan 'Treble damages' kararlarının Avrupa ve Türkiye'de tenzifi sorunu

Turhan, Ozan

Other | 2010 | Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi7 ( 1 ) , pp.91 - 113

http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRFMk16TXdNQT09 https://hdl.handle.net/20.500.11831/4600

İş kazasında doğan maddi ve manevi tazminat davaları

Kocagil, İpek

Other | 2011 | Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi8 ( 1 ) , pp.171 - 223

Bu makalede, işverenlerin iş kazalarından doğan yasal sorumluluğu değerlendirilmektedir. Çalışmanın amacı, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda tanımlanan iş kazalarından, işverenin sorumlu tutulduğu durumları incelemektir. Ayrıca işverenin iş kazasından doğan sorumluluğu, maddi ve manevi tazminat davaları genel hatları ile incelenmiştir. This essay concerns legal liability of employers from the industrial accident. In the Social Insurance and Universal Health Insurance Law, industrial accident is defined. This study aims to define the industrial accident, for which employers can be held liable. After a discussion . . .on pecuniary damages; damages for pain and suffering are considered Daha fazlası Daha az

High blood pressure: An obscuring misnomer?

Aslanger, Emre | Sezer, Murat | Umman, Sabahattin

Other | 2016 | The Anatolian Journal of Cardiology16 ( 9 ) , pp.713 - 719

High blood pressure (BP) has been identified as a major risk factor for cardiovascular complications. Although two-way association between BP and hypertensive complications makes hypertension a near-ideal biomarker, BP as "the cause" for the complications of HT per se still needs more evidence. Another entirely possible hemodynamic candidate for causing hypertensive cardiovascular adverse events can be flow or its iterations, which might have escaped the attention because of its perfect correlation with pressure and harder technical measurement. In this article, we analyze the evidence in hand to compare flow- and pressure . . .-related phenomena to delineate which of the two is the dominant mediator of complications related to hypertension and should be the target for therapy. A "flow-" rather than a "pressure-" based factor, as the causative or major driving mediator of common hypertensive complications, may change our understanding of hypertension pathophysiology Daha fazlası Daha az

Avrupa birliği direktifleri doğrultusunda Türkiye'de çevresel bilgiye erişim hakkı

Güney, Necla

Other | 2010 | Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi7 ( 2 ) , pp.79 - 106

Bu tebliğ metninde, Avrupa Birliği Direktifleri doğrultusunda düzenlenen Türkiye'de çevresel bilgiye erişim hakkı aııa hatları ile ele alınarak incelenmiştir. Bu bağlamda Aarlıus Sözleşmesi'nin çevresel bilgilere erişim, çevre ile ilgili kararlara halicin katılımı ve çevre ile ilgili meselelerde yargıya başvuru konularındaki hükümleri de irdelenip, Türk hukukunda yer alan düzenlemelerin bu hükümlerle ne ölçüde benzerlik gösterdiği de ortaya konmuştur. In this paper, environmental information rights in Turkey which have been generated by EU directives, are generally discussed. In this context, provisions of Aarhus Convention about ac . . .cess to environmental information, public participation in decisions about environmental issues, access to justice in environmental matters are considered Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms