Filtreler
Filtreler
Bulunan: 200 Adet 0.002 sn
Koleksiyon [8]
Tam Metin [2]
Yazar [20]
Yayın Türü [1]
Konu Başlıkları [20]
Yayın Tarihi [20]
Dergi Adı [20]
Yayıncı [6]
Dil [4]
Yazar Departmanı [2]
Türk medeni kanunu'nda kabul edilen yasal mal rejiminin yürürlüğü

Tekben, Tuğçe

Other | 2011 | Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi8 ( 1 ) , pp.125 - 169

http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRJd05qWTBOQT09 https://hdl.handle.net/20.500.11831/4628

Takasın hüküm ve sonuçları

Tekben, Tuğçe

Other | 2011 | Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi8 ( 1 ) , pp.283 - 340

Bu çalışmada, 818 sayılı Borçlar Kanunu'nda, 118 ile 124. maddeler arasında düzenlenmiş olan takas kurumu incelenmiştir. Bu çerçevede, takas hakkının hukuki niteliği ile benzer kurumlardan farkı, takas hakkının kullanılmasının koşulları, dava içinde ve dava dışında kullanılması ve takas hakkının kullanılmasının sonuçları incelenmiştir. Ek olarak, takasa ilişkin koşulların sözleşme ile değiştirilmesi ve takastan feragat sözleşmesi ele alınmıştır. Son olarak, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'ndaki takasa ilişkin hükümler de, mevcut hükümler ile karşılaştırılmak suretiyle incelenmiştir. In this essay, set-off, as regulated in Articles 1 . . .88 and 124 of the Code Of Obligation no. 818, is examined. Legal nature of and differences from similar concepts of set-off requirements for and consequences of set-off are also discussed. Additionally, contracts relating to set-off are considered. Finally, regulations about set-off in the Turkish Code Of Obligation no. 6098 are compared with the legal provisions that are presently in force Daha fazlası Daha az

A pilot study: feasibility of a sheep model for training in laparoscopic surgery without using any volatile anesthetics

Yıldırım, Gazi | Attar, Rukset | Fıçıcıoğlu, Cem | Karateke, Ateş | Çetinkaya, Nilüfer | Kumbak, Banu | Yeşildağlar, Narter

Other | 2009 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association10 ( 1 ) , pp.57 - 58

Erişkin bir hastada scimitar sendromu: İlginç BT anjiyografi imajı ile nadir bir olgu

Şengül, Cihan | Cengiz, Betül | Özveren, Olcay | Değertekin, Muzaffer

Other | 2012 | MN Kardiyoloji19 ( 3 ) , pp.141 - 142

HUMK’tan HMK’ya Medeni usul kanunu tasarıları

Özer, Tülay

Other | 2011 | Medenî Usûl ve İcra - İflâs Hukuku Dergisi7 ( 20 ) , pp.99 - 150

1927 yılına ait HUMK?nun yerine yeni bir medeni usul kanunu yapmak amacıyla 1948 yılından beri altı farklı tasarı hazırlanmıştır. So-nunda, hazırlık çalışmaları 2006 yılında tasarı, yeni Hukuk Muhakeme-leri Kanunu olarak kabul edilmiştir. Makalede, bu (eski) tasarılar ince-lenmekte ve yeni Kanun ile karşılaştırılmaktadır. This essay contains a brief summary of legislative history of mo-dern law of civil procedure of Turkey. Since 1948 six different drafts were prepared for a new code of civil procedure to replace the Code of Civil Procedure of 1927. Finally, a new Code of Civil Procedure was adopted in January 2011. The new Code ent . . .ered into force on October 1, 2011. The essay compares the new Code with the previous draft laws Daha fazlası Daha az

Fondaparinuksun majör ortopedik cerrahide uzun süreli kullanımı

Altıntaş, Faik | Uluçay, Çağatay | Uğutmen, Ender | Güven, Melih | Ünay, Koray

Other | 2012 | Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Dergisi (Eski Adı: Artroplasti Artroskopik Cerrahi Derg.)23 ( 3 ) , pp.168 - 172

Amaç: Majör ortopedik cerrahi sonrasında uzun süreli fon-daparinuks sodyum kullanımının majör kanmaya yol açıp açmadığı araştırıldı. Hastalar ve yöntemler: Majör ortopedik ameliyat planlanan 18 yaşından büyük 43 hasta (30 kadın, 13 erkek; ort. yaş 66 yıl: dağılım 34-94 yıl) çalışmaya alındı. Total kalça protezi, total diz protezi ve proksimal femur uç kırığı ameliyatları majör ortopedik ameliyatlar olarak belirlendi. Profilaksi için günde bir kez 2.5 mg fondaparinuks sodyum, subkütan olarak uygulandı. Cerrahi kesi kapatıldıktan 6-8 saat sonra ilk doz profilaksi başlandı. Profilaksi süresince (313 gün) hastalarda semptomatik derin ve . . .n trombozu takibi yapıldı. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası birinci haftada ve birinci ayda serum kreatinin, trombosit ve hemoglobin düzeyleri ölçüldü. Yara iyileşme süreleri ve iyileşme komplikasyonları ve profilaksi süresince görülen majör-minör kanamalar kaydedildi. Bulgular: Takipler süresince hiçbir hastada semptomatik derin ven trombozu veya semptomatik pulmoııer emboli saptanmadı. Hastaların ikisinde (%4.6) yara iyileşmesi gecikmesi, dördünde (%9.3) minör ekimoz gelişti. Hiçbir hastada majör kanama görülmedi. Sonuç: Fondaparinuksun uzun süreli kullanımına bağlı olarak majör kanama komplikasyonu gözlenmedi. Ancak fondaparinuks preparatının uzun süreli kullanımda etkilerini ortaya koymak için daha geniş ve kontrol grubu ile yapılan çalışmalara gereksinim vardır. Objectives: This study aims to investigate whether the usage of fondaparinux sodium may result in major hemorrhages following major orthopedic surgery. Patients and methods: Forty-three patients (30 females and 13 males; mean age 66 years; range 34 to 94 years) at the age of >18 years who were scheduled for major orthopedic surgery were included. Total hip arthroplasty, total knee arthroplasty and proximal femur fracture surgeries were defined as the major orthopedic surgeries. Prophylaxis was administered with 2.5 mg fondaparinux sodium once daily subcutaneously. Prophylaxis was initiated at 6-8 hours after the closure of incision. During the prophylaxis period (31±3 days), the patients were monitored for symptomatic deep venous thrombosis. Serum creatinine, platelet and hemoglobin levels were measured at the baseline and in the first week and at one month postoperatively. Wound healing time, healing complications, and major/minor hemorrhages seen during the prophylaxis period were recorded. Results: During the follow-up, none of the patients had symptomatic deep vein thrombosis or symptomatic pulmonary embolism. Two patients (4.6%) had delayed wound healing, while four (9.3%) had minor ecchymosis. No major hemorrhages were observed in any patients. Conclusion: With the long-term use of fondaparinux, we did not observe any major hemorrhagic complications. However, further large-scale studies including control groups are required to establish the effects of long-term use of fondaparinux Daha fazlası Daha az

Dr. Ahmet Munir Sarpyener - Pioneer in definition of congenital spinal stenosis

Naderi, S | Guclu, B | Yurtsever, C | Berk, H

Other | 2007 | SPINE32 ( 5 ) , pp.606 - 608

Although there are many reports regarding the spinal surgical applications before the 19th century, the definition of spinal disorders and application of the most novel surgical techniques have been performed in last 2 centuries. Lumbar spinal stenosis was reported in the first half of the 20th century. The definition of the lumbar spinal stenosis was commonly attributed to Dr. Verbiest. However, there were some reports regarding the symptoms attributable to lumbar spinal stenosis before him. On the other hand, Dr. Sarpyener, a Turkish surgeon, reported for the first time congenital spinal stenosis, a special variety of spinal steno . . .sis. The aim of this study is to review the biography, scientific studies, and spine applications of Dr. Sarpyener, a pioneer in the field of spina bifida and congenital spinal stenosis Daha fazlası Daha az

Böbrek taşı tedavisinde güncel durum: İstanbul’dan kesitsel bir tarama

Gürbüz, Cenk | Öztürk, Metin İshak | Koca, Orhan | Yıldırım, Asıf | Ateş, Ferhat | Eryıldırım, Bilal | Sarıca, Kemal

Other | 2011 | Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology37 ( 3 ) , pp.252 - 256

Amaç: Bu çalışmada böbrek taşı tedavisinde kullanılan ekipman yeterliliği ve tedavi yaklaşımları değerlendirildi. Gereç ve yöntem: Ocak 2010-Haziran 2010 tarihleri arasında İstanbul’da bulunan 10 farklı eğitim kliniğinde çalışan toplam 106 üroloji uzmanı ve asistanı tarafından, böbrek taşlarının tedavisi için sahip oldukları donanım ve böbrek taşlarına yaklaşımlarını öğrenmek amacıyla 11 soruluk bir form dolduruldu. Bulgular: Çalışmaya katılan hekimlerin %80’i ayda 8’den fazla böbrek taş olgusu ile karşılaştığını bildirdi. Katılan kliniklerin tümünde rijid nefroskop bulunurken, bükülebilir nefroskop %41, beden dışı şok dalga cihazı . . .%49’unda vardı. Perkütan nefrolitotomi (PNL) planlanan hastada görüntüleme yöntemi olarak intravenöz pyelografi %72, abdominopelvik bilgisayarlı tomografi %69 oranında tercih edildi. Hekimlerin %71’i tüpsüz PNL uygulamasını tercih etmiyordu. Koraliform taş tedavisinde öncelikli seçeneğin PNL olduğunu belirtenler %71 iken, açık cerrahi tercih edenler %26 olarak saptandı. Hekimlerin %54’ünün PNL uygulamasını 12 yaştan sonra yaptığı öğrenildi. Alt kaliks semptomatik taş tedavisinde katılımcıların %26’sı retrograd intrarenal cerrahi seçeneğini önerdi. Sonuç: Böbrek taşında PNL uygulamasının tüm kliniklerde yapılıyor olması sevindiricidir, ancak eğitim klinikleri daha donanımlı olmalıdır. Objective: In this study, the adequacy of technical equipment used in the treatment of renal stone along with treatment approaches was evaluated. Materials and methods: Between January 2010 and June 2010, 106 urology residents and specialists practicing in 10 different urology departments of training hospitals in İstanbul were asked to fill a questionnaire to evaluate the adequacy of necessary equipment and the treatment approaches for the treatment of renal stone. Results: Eighty percent of the physicians who participated in the study treated at least 8 patients with renal stone per month. While all participating clinics had rigid nephroscope, flexible ureterorenoscopy and electroshock wave lithotriptor were available in 41% and 49% of the clinics, respectively. The preferred radiologic evaluation before percutaneous nephrolithotomy (PNL) was intravenous pyelography, and abdominopelvic computed tomography in 72% and 69%, respectively. Tubeless PNL was not preferred by 71% of the participants. The first choice of treatment for coraliform stone was PNL and open surgery in 71% and 26% of participants, respectively. Fifty-four percent of the participants stated that PNL was applied for patients older than 12 years old. Retrograde intrarenal surgery was suggested by 26% of the participants for the treatment of symptomatic lower calix stone. Conclusion: It is encouraging that PNL application is performed in all clinics involved in this study, however, training hospitals should be more equipped Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms