Filtreler
Filtreler
Bulunan: 35 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [2]
Tam Metin [1]
Yazar [20]
Yayın Türü [1]
Konu Başlıkları [20]
Yayın Tarihi [10]
Dergi Adı [20]
Dil [2]
Yazar Departmanı [1]
CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES AT NONPUBLICLY HELD TURKISH COMPANIES *

Ergüden, A Engin | Kaya, Can Tansel

Article | 2016 | Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi18 ( 1 ) , pp.51 - 61

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de faaliyet gösteren ve halka açık olmayan şirketlerin kurumsal yönetim çatısı altında ne derece kurumsal yönetim ilkelerini hayata geçirmiş olduklarını anlamaya ışık tutmaktır. Ayrıca bu ilkeleri, şeffaflık ve hesap verebilirlik noktasında hayata geçirmede bu şirketlerin önceliklerini de tahlil etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma verileri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerden oluşan meslek mensuplarından anket yoluyla toplanmıştır. Çalışmanın bulguları, halka açık olmayan şirketlerde uygulanan kurumsal yönetim ilkelerinin güncel seviyesine ışık tutacaktır. Son olarak, bütünsel anlamda şeffaf ve hesap ve . . .rebilir bir yapıyı hayata geçirmek için yapılması gerekenleri sıralamada gerek sektöre gerekse akademik çevrelere destek sağlayacaktır. The aim of this study is to exhibit the current situation for all non-publicly held companies in Turkey with respect to corporate governance and to present the degree to which they implement corporate governance and its applications in their organizational structures and to understand what kind of priorities their management organs have in this respect within transparency and accountability. Data is collected from Certified Public Accountants by a questionnaire. The results of this study shed a substantial light on the current corporate governance practices within non-publicly held companies and prioritize what actions to be taken for the wholesome establishment of transparency and accountability Daha fazlası Daha az

XIX. yüzyıl İstanbul kültür tarihinden bir kesit: osmanbey semti ve kurucusu; basmâbeyinci, matbaacı Osman Zeki bey ve torunu ressam Vildan hanım

Kuran, N Burçoğlu

Article | 2011 | Akademik Araştırmalar Dergisi-1 ( 47-48 ) , pp.247 - 258

This is the story of Osmanbey, a region in Istanbul founded in the second half of the 19th century and its founder, calligrapher and printer Osman Zeki Bey who was the Chancellor at the Palace of Abdülhamid II. Osman Bey was given the permissi- on to print the Quran for the first time. The story continues with the life of Vildan (Ömer) Gizer Hanım, the granddaughter of Osman Bey who was one of the first Turkish women painters. The article which is a cross section from an Ottoman family story at the turn of the century is written by the great granddaughter of Osman Bey and the granddaughter of Vildan Hanım.

A Review Of Econometric Estimation Of Consumer Demand For Automobiles And The Country Of Origin (COO) Effects

Özçam, Ahmet | Özçam, Dilek Sağlık

Article | 2012 | Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi27 ( 1 ) , pp.97 - 132

Otomobil talebi çoğu zaman çeşitli kuramsal ekonometrik modellerin uygulama alanı olmuş ve de otomotiv halen Türkiye'de lider ihracat sektörü konumundadır. Bu çalışmada ABD, Avrupa ve Türkiye'de yeni otomobil talebinin modellemesi ve tahmin edilmesi ile ilgili önemli gelişmeler incelenmiştir. Daha çok uygulama ile ilgilenen ekonometriciler bu tür bir modelin belirlenmesi ve gerekli ekonometrik tahmin yönteminin seçilmesi için faydalı bir bakış açısı kazanabilirler. Fakat, uygulamacı istatistikçi otomobil talebinin modellenmesi ve ileriye dönük satış miktarlarının ahmininde yaşanabilecek bir takım güçlüklere karşı uyarılmaktadır. Ülk . . .e menşei tüketicinin otomobil seçimini etkileyen önemli bir etken olduğu bilinmektedir vedolayısıyla pazarlama literatüründe bulunan ürünün ülke menşei hususunda tüketici önyargılarınıda inceleyeceğiz The demand for automobiles has always been an important area for the application of various theoretical econometric models and the automotive industry remains to be the leading export sector in Turkey. This paper surveys a range of important developments in the modeling and estimation of demand for new automobiles in various regions like the U.S., Europe, and Turkey. The applied econometrician can acquire a good perspective when constructing such a model and deciding on the most appropriate econometric estimation technique. However, the applied econometrician is cautioned against some of the difficulties in modeling and forecasting the demand for automobiles. Since the Country of Origin (COO) effect is known to be an important factor in explaining the demand for products including automobiles, we also review the marketing literature investigating the consumers' biases about products related to the country in which they are mad Daha fazlası Daha az

Kobilerde stratejik finansal yönetim uygulamaları, büyüme ve rekabetçilik: Bir literatür incelemesi

Karadağ, Hande

Article | 2014 | Muhasebe ve Finansman Dergisi0 ( 63 ) , pp.171 - 188

Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler), istihdam, GSMH, inovasyon ve girişimciliğe olan katkıları nedeniyle, gerek Türkiye'de, gerekse dünya çapında sosyo- ekonomik büyümenin belkemiği olarak nitelendirilmektedir. Ülkemizde, kayıtlı işletmelerin % 99,9'u KOBİ statüsünde olduğundan, KOBİ'lerin sosyal ve ekonomik açıdan önemi diğer ülkelere kıyasla çok daha yüksektir. Türkiyede KOBİ ler, özellikle 1980 sonrasında birçok alanda ilerlemeler kaydetmiş olmalarına karşın, halen önemli zorluk ve sıkıntılarla karşı karşıyadır. KOBİlerde stratejik finansal yönetim, KOBİlerin en önemli yönetimsel sorunlarının başında gelmektedir. Konu çal . . .ışma içeriğinde, ilk bölümde dünyada ve Türkiyede KOBİlerin önemi ve karşılaştıkları sorunlar ile ilgili yapılmış güncel çalışmalar özetlenmekte, ikinci bölümde KOBİ finansal yönetim literatüründe büyüme ve rekabetçilik göstergeleri ele alınmaktadır. Üçüncü ve son bölümde ise KOBİlerde yönetim konusunda en önemli alanlardan birisi olmakla birlikte literatürde 2005 yılından bu yana yeralmaya başlayan stratejik finansal yönetim (SFY) konusundaki uygulamaların dünya ve ülkemiz KOBİlerinin büyüme, performans ve rekabetçiliği üzerindeki etkilerini araştırmaya yönelik çalışmalarla ilgili literatür taraması sunulmaktadır. Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) are regarded as the drivers of socio- economic growth, due to their vital role in new job creation, increase in GDP, entrepreneurship and innovation . In Turkey, 99.9 % of all enterprises fall into SME category. Therefore, the significance of SMEs for Turkish economy and society is much higher in Turkey, compared to other emerging and developed countries. Despite their major developments and achievements, Turkish SMEs are still faced with major challenges and problems. Strategic financial management (SFM) in SMEs, which is a research area that has attracted the interest of researchers after 2005, although it plays a vital role in the survival, growth and competitiveness of SMEs, is one of the key managerial areas of SMEs.This project aims to review the literature on SFM, growth and competitiveness in SMEs and their interrelationships, both on global and national bases Daha fazlası Daha az

Fair value versus historical cost: Which is actually more fair?

Kaya, Can Tansel

Article | 2013 | Muhasebe ve Finansman Dergisi0 ( 60 ) , pp.127 - 138

Gerçeğe uygun muhasebe, finansal varlıkların güncel değerini yansıtması açısından akademisyen ve pratisyenler tarafından yatırımcıların karar verme süreçlerine verdiği destek ile devrim niteliği taşıyan bir yaklaşım olarak görülmekte. Savunucuları sağladığı alakalı bilgilerin önemini vurgularken, bilgilerin ihtiyatlı ve tam güvenilir olmamasından dolayı eleştirilere de maruz kalarak maliyet esaslı muhasebenin daha güvenli bir sistem olduğu öne çıkmaktadır. Finansal Muhasebe Standartları Kurulunun yayınlamış olduğu FMS 155, 156 ve 157 ile birlikte ihtiyatlılık ile gerçeğe uygunluk noktasında biraz daha dengelenen finansal sistem, piy . . .asaya göre ayarlamanın daha yaygın kullanılmasıyla birlikte eskiye göre daha öznel bir karakter edinmiştir. Enron vakasında bile gerçeğe uygun muhasebe uygulamaları ile hile bağlantısına rastlanmıştır. Bu çalışmanın amacı gerçeğe uygun muhasebenin belirsiz yapısını eleştirerek, ileride doğabilecek başka finansal krizleri önlemek adına maliyet esaslı muhasebenin önemini vurgulamaktır. Fair Value Accounting has been regarded by significant portion of academics and practitioners as a revolutionary approach to aid investors decision making abilities since it presents the current value of financial assets. Though proponents have long praised for the relevance strength, opponents of fair value have underlined the significant lack of reliability; therefore praised for historical cost accounting as a sound system constructed on robust pillars of prudence. With the more balanced structure of the Financial Accounting Standards Board on conservative versus fair value accounting issues, especially with the developments under FAS 155, FAS, and 157 to promote the use of mark- to- market, the financial world has shifted towards a more subjective accounting. Even with the Enron case, having applied fair value has been linked with fraud. This paper discusses the ambiguous nature of fair value accounting and stresses the importance of historical cost accounting to avoid any potential future crisis Daha fazlası Daha az

Dengeleme Tezi: Kaldıraç Dereceleri ve Piyasa Riski Etkileşimi - Türk Metal Sektörü Örneği

Ünal, Mustafa | Dube, Sema

Article | 2017 | Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi32 ( 1 ) , pp.361 - 379

Piyasa riski değişikliği, şirket yatırımcılarının portföylerinde ayarlamalara sebebiyet verdiğinden, şirket riskini sabit tutmak isteyen şirket yöneticilerini faaliyet ve finansal kaldıraçları zıt yönde etkileyecek kararlara yönlendirebilir. Söz konusu görüşü savunan Dengeleme Tezi, faaliyet ve finansal kaldıraçlar arasında negatif, her iki kaldıraçla piyasa riski arasında pozitif bir etkileşim beklentisindedir. Bu çalışmada dengeleme tezinin Türk Metal sektöründeki varlığını inceledik. 32 halka açık firma üzerinde 2005-2013 döneminde yaptığımız araştırma dengeleme tezini güçlü destekleyecek sonuçlara ulaşmadı. Bulgularımız piyasa r . . .iskinin faaliyet kaldıracıyla negatif, finansal kaldıraçla pozitif ilişkili olmasına rağmen, kaldıraçlar arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığına ve yöneticilerin şirket kaldıraçlarını piyasa riski stabilizasyonu için kullanmadığına işaret etti. According to the trade-off hypothesis, firms may use operating and financial leverage to stabilize the effects of their corporate decisions on market risk: A firm decision increasing the financial leverage is expected to be balanced out with another decision decreasing the operating leverage. Evidence in literature is conflicting. We examine the presence of the trade-off hypothesis in 32 public firms from the Turkish Metal sector during 2005-2013. In line with the trade-off expectation, we find market risk is positively related to the degree of financial leverage. However, in our sample there is no trade-off between the operating and financial leverage Daha fazlası Daha az

Considering Education for Opportunity versus Necessity-based Entrepreneurs: Does Income Lead to Greater Entrepreneurial Well-Being?

Olcay, Gökçen Arkalı | Kunday, Özlem

Article | 2017 | İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi8 ( 4 ) , pp.759 - 772

This study is motivated through the paradox on the well-being of self-employed that self-employment is associated with greater satisfaction across various domains despite the lower income levels of such entrepreneurs. Since not all self-employed gain higher returns to income, there is a need to question to what extent income contributes to well-being as well as the most critical factors such as education or the reason that the entrepreneur starts a new business could play a role in this relationship between income and well-being. Using GEM’s data on entrepreneurs from a wide set of countries all over the world, the effect of income . . .on entrepreneurial well-being is tested treating education as the moderator across necessity and opportunity entrepreneurs. While necessity entrepreneurs with relatively lower education levels gain higher returns to income, opportunity entrepreneurs gain higher returns to income when their education levels are higher. The results shed light on how the effect of income on entrepreneurial well-being changes adversely with the increasing education levels for different entrepreneurial motivation Daha fazlası Daha az

Vejetaryenlerde Enerji Alımı

Demir, Hülya | Seran, S Ceyla

Article | 2017 | İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi6 ( 5 ) , pp.3193 - 3202

Hem vejetaryen diyet hem de vegan diyet şeklinde enerjiden yoğun olan besinler mevcuttur; sebze yağları, sert kabuklu yemişler, filizler ve sebze yağlarıyla yapılan kek, bisküvi ve hamur işleri gibi. Çalışmalara göre vejetaryenlerin et yiyen yetişkin ve çocuklardan daha az enerji alımları vardır. Vegan diyetleri lakto-ovo ve lakto vejetaryen diyetlerine göre çok daha az enerjiye sahiptir. Makrobiyotik ve çiğ vejetaryen diyetleri enerji bakımından düşük olduğu için özellikle çocuklar için uygun değildir. Dahası, tamamen çiğ beslenme diyeti 3 ayda %9'luk bir kilo kaybına sebebiyet vermekte, enerji yoksunluğunun yanında mikro besin öğe . . .leri açısından da çok fakir bir diyet şeklidir Both vegetarian and vegan diets may contain foods that are energy-dense such as vegetable oils, nuts, seeds and foods prepared with vegetable oils such as pastries, cakes and biscuits. Studies have consistently found that vegetarians have similar, or slightly lower, energy intakes than meateaters in the same population, for both adults and children. Vegan diets are generally lower in energy than lacto- and lacto-ovovegetarian diets. Macrobiotic and raw-food vegetarian diets, however, can be low in energy and especially bulky, making them totally inappropriate for children. Furthermore, an entirely raw-food diet has been shown to cause 9% weight loss within 3 months, despite an apparently adequate energy intake, owing to poor macronutrient absorptio Daha fazlası Daha az

Paternalist liderlik ve işe ilişkin iyilik ilişkisinde iş- yaşam dengesinin rolü

Erben, Gül Selin | Ötken, Ayşe Begüm

Article | 2014 | Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi0 ( 22 ) , pp.103 - 121

Kadın iş- görenler ve çift kariyerli aile sayılarındaki artış, iş ortamında rekabetin artması ve teknolojide yaşanan gelişmeler, iş- aile yaşamı dengesinin sağlanması ve bu dengede liderin rolünün anlaşılmasını bir gereklilik olarak ortaya çıkarmaktadır. Çalışmalar göstermektedir ki, iş görenler iş- aile alanlarında tatmin edici bir denge kurduklarında işe ilişki n iyilik durumları artmaktadır. Bu çalışma, paternalist liderlik tarzı ile işe ilişkin iyilik arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkide iş- yaşam dengesinin rolünü araştırmaktadır. Veriler 210 iş- görenden anket yöntemiyle toplanmıştır. Sonuçlar, paternalist liderl ikle iş- yaşam . . .dengesi arasındaki az çalışılmış ilişkinin anlaşılmasına dair önemli katkılar sağlarken uygulayıcılara da iş- yaşam dengesinin liderlerinin yönetsel tutum ve yaklaşımlarıyla maliyete katlanmaksızın da tesis edilebileceğini göstermektedir. Increase in the woman labo r, double career families, competition in the business world and the technological developments made it necessary to work on work- life balance and the role of leadership in this process. Research point out that when the employees have a satisfactory balance between the work and life domains , their work related well being levels increase. In this study, the role of work- life balance in the relationship between paternalistic leadership and work related well being is examined. Data were collected from 210 white color employees via survey method. Results made an important contrubition to an untouched field besides showing the costless way of establishing work- life balance to the managers Daha fazlası Daha az

Bir “Avrupa” Azınlığı Olarak Batı Trakya Türkleri

Çakmak, Gizem Alioğlu

Article | 2018 | İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi5 ( 2 ) , pp.149 - 168

Batı Trakya Müslüman Türkleri, 1923’ten günümüze kadar pek çok sorunla veayrımcılıkla karşı karşıya kalmış, özelikle Türk-Yunan ilişkilerinin Kıbrıs Sorunusebebiyle bozulduğu 1970li yıllar sonrasında ayrımcılığın ve sorunların şiddeti artarakdevam etmiştir. Bu sorunların başında, etnik kimliğin reddi, eğitim, vatandaşlıktan ıskat,din ve vicdan hürriyeti ve buna bağlı müftülük sorunu, kurumların kontrolü sorunu,demografik yapının değiştirilmesi, ifade özgürlüğüne sınırlamalar gelmektedir. Ancak,1990’ların son yarısında ve 2000’li yıllarda Yunanistan’da azınlık hakları konusundaolumlu gelişmeler meydana gelmiştir. Bu bağlamda, azınlığ . . .ı mağdur eden tümsorunların çözümü sağlanmasa bile bazı alanlardaki gelişmeler incelemeye değerdir. Buçalışmanın amacı 1990’lardan itibaren Yunanistan’daki azınlık hakları konusundaAvrupalılaşma ve Avrupa kurumlarının etkisini analiz etmektir. The Turkish Muslim Minority in Western Thrace has been subject todiscriminative practices and human right violations since 1923. Especially after the1970s, when the Turkish-Greek relations deteriorated due to the Cyprus Problem, thesituation for the Minority worsened dramatically. The most significant problems of theMinority are; the denial of ethnic identity, education, de-nationalization of the minoritymembers, freedom of religion and the election of Muftis, the problem concerning thecontrol of the Minority institutions, demographic changes, and the freedom ofexpression. Since the late 1990s and throughout the 2000s, considerable positivedevelopments in minority rights have been taking place in Greece. Despite theliberalization of minority rights and softening of the discriminative measures andrepressive policies, as the fundamental problems of Western Thrace Turks still persist,this process is worth examining. The aim of this study is to examine the role of Europeanization and European Institutions on the minority rights in Greece startingwith the 1990s Daha fazlası Daha az

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Toplumla Bütünleşme Projesi Olarak Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti

Toker, Nurdan Güven

Article | 2019 | History Studies11 ( 2 ) , pp.655 - 679

1930'lu yıllar gerek 1929 yılında patlak veren küresel ekonomik kriz, gerekse de Türk devrimi eksenindeyürütülen modernleşme programlarının toplumsal yansımaları sebebi ile yeni kurulan Türkiye Cumhuriyetiaçısından iktisadi ve siyasi alanlarda bir arayış dönemi olmuştur. Bu dönemin en önemli özelliklerindenbiri, üretim ilişkilerinin devletçi iktisat politikası benimsenerek yeniden düzenlenmesidir. Milli İktisat veTasarruf Cemiyeti, bu dönüşüm sürecinde devlet politikaları paralelinde halkın yönlendirilmesi göreviniüstlenen önemli bir kurum olarak bu çalışmanın konusunu oluşturur. Cemiyetin öncelikli görevi, küreselkriz sebebi ile ik . . .tisadi alanda yaşanan daralmaya karşılık olarak ithalat dengesinin sağlanması ve sermayebirikimi elde edilebilmesi bakımından halkın tüketim alışkanlıklarını değiştirerek tutumlu bir yaşambiçiminin ve yerli ürün kullanma alışkanlığının topluma yayılması olmuştur. Bu görevinin yanı sıra, cemiyetTürk devrim ilkeleri ile şekillenen devletin egemen ideolojisinin, devam etmekte olan ulus inşa sürecinin birparçası olarak toplumda kök salması için faaliyet göstermiştir. Bu çalışmada, 1930'lu yılların devletçilikpolitikalarının en yoğun uygulandığı dönemde Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, Louis Althussertarafından ortaya konulan devletin ideolojik aygıtları kavramlaştırması çerçevesinde ele alınarak,Cemiyetin devletin vermiş olduğu bu misyonu nasıl ve ne şekilde gerçekleştirdiği incelenmiştir. The 1930s were a period of pursuit in economic and political fields for the newly establishedTurkish Republic due to both global economic crisis that broke out in 1929 and social reflections of themodernization programs carried out in the axis of Turkish Revolution. One of the most important featuresof this period is the reorganization of the production ties with the adoption of statist economic policy. TheNational Economy and Savings Society constitutes the subject of this study as an important institution thatundertakes the task of directing people of the Republic in the direction of state policies during thistransformation process. The prior task of the Association was to spread the habit of having an economicalway of life and preferring national goods by changing the consumption habits of the people in order toachieve a balance of imports and capital accumulation against the economic recession stemming from theglobal crisis. In addition to this task, the institution was active in order to be sure that, as a part of theongoing nation-building process of the state, the sovereign ideology seep into the people of the Republic. Inthis study, how and in what way the National Economy and Savings Society fulfilled the duty given by thestate through considering in the axis of the conceptualization of ideological apparatus of the statedeveloped by Louis Althusser in a period when the state policies of the 1930s were applied most intensivelywas examined Daha fazlası Daha az

OSMANLI MİMARİSİNDE FİGÜRLÜ TASVİR SANATI HAKKINDA DAHA ÖNCE BİLİNMEYEN BİR ÖRNEK: I. MAHMUT SU KEMERİ

Şahin, Soner | Sönmezer, Şükrü

Article | 2017 | Sanat Tarihi Yıllığı0 ( 26 ) , pp.105 - 140

Onsekizinci yüzyılın ortalarında I. Mahmud (1730 - 1754) tarafından inşa ettirilen su kemeri (inşa tarihi 1731) ve üzerinde yer alan hayvan figürlerinin kökeni bu yazının konusunu oluşturmaktadır. Süsleme programı açısından oldukça zengin olan yapı, hayvan figürlü konsol taşları ile özel bir öneme sahiptir. Bu figürler Türk kültüründe, İslamiyet öncesinden günümüze kadar uzanan dini sembolizm ile ilişkilendirilebilir. Eski Türk inançlarında hayvanlara özel bir anlam verildiği ve Türk sanatında bütün hayvan figürlerinin mitolojik ve sembolik birer anlamları olduğu bilinmektedir. Anadolu Selçuklu mimarisinin farklı örneklerinde karşım . . .ıza çıkan hayvan figürlerinin de bu inanışların bir yansıması olduğu kabul edilir. Kullanılış şekilleri ve sembolize ettikleri anlamlar bakımından I. Mahmud Kemeri'ndeki figürler, Anadolu Selçuklu mimarlığındaki örneklerle ilişkilendirilebilir ve bu geleneğin geç bir yansıması olarak değerlendirilebilir. The subject of this article is the figures and their origins on the aqueduct which was commissioned by Mahmud I (1730 - 1754) during mid eighteenth century. The structure is quite rich with regards to ornamentation, especially sculptural corbels in the form of animal head. The animal figures on the Mahmud I Aqueduct can be based on a deep religious symbolism extending in Turkish culture from pre-Islamic beliefs to the present. It is known that in old Turkish beliefs animals were given a special meaning, and in Turkish art, all figures within the context of animal style had symbolic and mythological meanings, especially the animal figures of Anatolian Seljuk architecture, which are seen on different types of buildings, are considered as the reflection of these beliefs. Due to the form of usage and the animals they symbolize, the figures on the Mahmud I Aqueduct (built in 1731) can be related to Anatolian Seljuk architecture and can be considered as a late example of this deep-rooted tradition Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms