Filtreler
Filtreler
Bulunan: 1.173 Adet 0.003 sn
Koleksiyon [5]
Tam Metin [1]
Yazar [20]
Yayın Türü [7]
Konu Başlıkları [20]
Yayın Tarihi [20]
Dergi Adı [20]
Dil [5]
Yazar Departmanı [1]
Coexistence of Miyofascial Trigger Points and Cervical Disc Herniation: Which One is the Main Source of Pain?

Öztürk, Gülcan | Geler, Duygu Külcü | Aktaş, İlknur | Aydoğ, Ece

Article | 2016 | Türk Osteoporoz Dergisi22 ( 1 ) , pp.24 - 28

Amaç: Bu çalışmanın amacı boyun ve sırt ağrısı olan hastalarda miyofasiyal tetik nokta ve servikal disk hernisi birlikteliğini araştırmaktır.Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya, sadece miyofasiyal tetik noktası olan 30 hasta (grup 1), sadece servikal disk hernisi olan 46 hasta (grup 2), hem miyofasiyal tetik nokta hem servikal disk hernisi olan 147 hasta (grup 3) toplam 223 (151 kadın/72 erkek; yaş ortalaması 38,210,1 yıl) hasta dahil edildi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların 38'inde radikülopati tespit edildi. Bunların 27'sinde miyofasiyal tetik nokta mevcuttu. Grup 2 ve 3 arasında servikal disk hernisi seviyesi (p . . .0,275) ve derecesi (p0,188) arasında istatistiksel anlamlı fark yoktu. Grup 1 ve 3 arasında miyofasiyal tetik nokta lokalizasyonu (p0,684) açısından istatistiksel anlamlı fark yoktu. Grup 3'te servikal disk hernisi ve sinir basısı düzeyine göre miyofasiyal tetik nokta lokalizasyonunda istatistiksel anlamlı fark yoktu. Sonuç: Miyofasiyal tetik nokta ve servikal disk hernisi birlikteliği sıktır. Boyun ve sırt ağrılarının tedavisinde ağrının esas kaynağının miyofasiyal tetik nokta, servikal disk hernisi veya ikisinin birlikteliği olup olmadığı tespit edilmelidir Objective: The aim of this study was to investigate the coexistence of myofascial trigger points (MTrPs) and cervical disc herniations (CDH) in patients with neck and upper back pain.Materials and Methods: In this retrospective study, patients having only MTrPs were defined as group-1, patients having only CDH were defined as group-2, patients having both MTrPs and CDH were defined as Group-3. Two hundred twenty three patients (151 females/72 males; mean age 38.2±10.1 years) were enrolled in this study. There were 30 patients in group 1, 46 patients in group 2, 147 patients in group 3.Results: Thirty eight patients had radiculopathy, 27 of them had MTrP(s). There was no significant difference in terms of CDH level (p0.275) and degree of herniation (p0.188) between groups 2 and 3. There was no significant difference in terms of MTrP localisation (p0.684) between groups 1 and 3. There was no significant difference in terms of MTrP localisations according to CDH level and nerve root compression level in groups 3.Conclusion: MTrP and CDH coexistence is frequent. Management of the pain in the upper back region should be based on whether if the pain originates from MTrP, CDH or bot Daha fazlası Daha az

ARİSTOTELES'TE POLİS'İN DOĞAL TEMELLERİ VE İNSANIN TAMAMLANMASI

Durmaz, Melike

Article | 2017 | Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları0 ( 34 ) , pp.535 - 552

Bu çalışma, Aristoteles'in Nikomakhos'a Etik ve Politika isimli yapıtlarındaki görüşlerinden yola çıkarak polis'in doğal temellerini Aristoteles'in kendi tanım ve ayırımları temeli üzerinde analiz etmeye ve açık kılmaya çalışacaktır. Aristoteles'e göre polis, yani politik birliktelik, bir anlaşma değil insan yapıp etmelerinin doğal bir sonucu olan organik bir bütündür ve kendisini oluşturan tüm parçalardan önce gelir. İnsan da ancak bir politik birliktelik içerisinde yaşamın tamına sahip olabilir. Bunun nedeni politik birlikteliğin olanağının insanın temel varolmaklık belirlenimleri olan şehire uygun/göre canlı olması (physei zoon p . . .olitikon) ve konuşmaya iye canlı (zoon logon ekhon) olmasında yatmasıdır. Bu temel varolmaklık belirlenimlerinden polis'in biricik olanağı ortaya çıkmaktadır. Bu doğal temeller nedeniyledir ki polis tüm insan birlikteliklerinin de amacıdır. Öte yandan insan şehirde yönetme ve yönetilme bakımından tamamlanmaktadır, çünkü insan ruhunun kendisi yöneten ve yönetilen yandan oluşmaktadır. This article aims to analyze and clarify the natural foundations of polis through Aristotle's own arguments in Nichomachean Ethics and Politics. According to Aristotle polis, namely the political association, is not a contract but rather is an organic whole that naturally arises as a result of human activities, such that it preceds every component it is made of. Human beings can have a complete life only in a political association. Because, the possibility of the political association itself is so much related with the being possibilities of human beings: human beings' being an animal meant for the city (physei zoon politikon) and being an animal that has speaking (zoon logon ekhon). From these being possibilities there arises the peculiar possibility of polis to generate. On the other hand, human beings become complete in the city in respect to rule and to be ruled, since the human soul itself consists of the parts that naturally ruling and being ruled Daha fazlası Daha az

The Role of Supervisor Support in Relationship between Emotional Labourand Job Satisfaction and Burnout

Bulutlar, Füsun | Başkaya, Z. Nil

Article | 2015 | İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi17 ( 4 ) , pp.91 - 112

Bu araştırmada,bir moderator değişken olarak yöneticilerin desteğinin, duygusal emek, iş tatmini ve tükenmişlik arasındaki ilişki üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla altısı vakıf, altısı devlet olmak üzere 12 üniversitede öğretim elemanlarına anketler dağıtılmış, dağıtılan 400 anketten 310'u geri döndüğünden, geri dönüş oranı %77 olmuştur. Yapılan tanımlayıcı faktör analizinde rol yapma, bastırma ve içten rol yapma olarak adlandırılan üç faktör ortaya çıkmıştır. Yapılan analizler sonunda rol yapma ve tükenmişlik arasında pozitif bir ilişki görülmesine rağmen, yönetici desteğinin araya girmesi ile bu ilişkinin yönü olumsuza . . .çevrilmiştir. Benzeri biçimde, ilk aşamada bastırma ve tükenmişlik arasında olumlu bir ilişki varken, yönetici desteğinin araya girmesi ile bu ilişki negatife dönmüştür. Ayrıca başlangıçta da aralarında olumsuz bir ilişki gözlemlenen içten rol yapma ve tükenmişlik arasındaki ilişki yönetici desteğinin araya girmesi ile daha da güçlenmiştir. Duygusal emek boyutları ile iş tatmini arasındaki ilişkide ise; rol yapma ve tatmin arasında başlangıçta anlamlı bir ilişki gözlemlenmezken, yönetici desteğinin araya girmesi ile aralarında olumlu bir ilişki ortaya çıkmıştır. Aynı etki bastırma ve tatmin arasında da gözlemlenmiştir. İçten rol yapma ve tatmin arasında başlangıçta görülen olumlu ilişki yönetici desteğinin araya girmesi ile daha da artmıştır. In this study supervisory support's moderating effect on the relationship between emotional labour, job satisfaction and burnout has been explored. For this purpose questionnaires were distributed in 12 universities of which six were public and six private universities. Out of initially distributed 400 surveys, 310 were returned, yielding a return rate of 77%. Descriptive factor analysis of Emotional Labour scale yielded three factors which were named as; acting, suppression and deep acting. The analysis indicated that acting and burnout were positively related, however, after its interaction with supervisor support, acting dimension of emotional labour became negatively related to burnout. Similarly, at the initial stage, suppression and burnout were positively related but after its interaction with supervisor support, suppression became negatively related to burnout, too. Additionally, deep acting and burnout were negatively related initially, and after interaction with supervisory support, deep acting's negative effect on burnout was observed to increase. The relationship between the dimensions of emotional labour and job satisfaction were as follows; acting and job satisfaction became positively related after its interacting with supervisor support though initially there was no significant relation. The same effect was observed in suppression and job satisfaction relationship. Deep acting and satisfaction were observed to have a positive relationship, and this positive effect increased after interacting with suppor Daha fazlası Daha az

Association between fok1 polymorphism of vitamin D receptor gene with uterine leiomyoma in Turkish populations

Yılmaz, Seda Güleç | Gül, Tuğçe | Attar, Rukset | Yıldırım, Gazi | İşbir, Turgay

Article | 2018 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association19 ( 3 ) , pp.128 - 131

Objective: The aim of this research was to determine the association between the fok1 polymorphism and uterine leiomyomas.Material and Methods: For genotyping the fok1 polymorphism of the vitamin D receptor, real-time polymerase chain reaction was performedon blood samples of uterine leiomyoma (n27) and control (n33) groups. For statistical analyses, SPSS v.23 software (SPSS Inc., Chicago, IL,USA) was used.Results: A statistically significant difference was observed for the frequency of the CC genotype between the uterine leiomyoma and controlgroups, and the frequencies of the T allele in the uterine leiomyoma groups were significan . . .tly higher than in the control group.Conclusion: The presence of the fok1 CC genotype may be a risk-reducing factor and the T allele may be a potential risk factor for developinguterine leiomyoma. (J Turk Ger Gynecol Assoc 2018; 19: 128-31 Daha fazlası Daha az

Numerical investigation of operating fluid, rotating disk speed effects and number of cavities on drag reduction of micro-textured surfaces for hydrodynamic lubrication

Develi, Ahmet Çağrı | Olcay, Ali Bahadır

Article | 2017 | Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi21 ( 5 ) , pp.1081 - 1087

There have been developments on surface texturing methods providing benefit in a great many engineering applications.Especially, influence on surface texturing in lubrication applications related to frictional properties have been cause of concern.In the present study, it was aimed to work on the computational fluid dynamics (CFD) study of the lubrication system consistingof two parallel plates. While one of the plates was sliding, the other one was stationary and an incompressible two-dimensionalsingle phase flow was assumed between those plates. The scope of the CFD analysis was to determine the relationship betweendrag force and . . .operating fluid properties (i.e., oil types), rotational speed and the amount of the cavities. It was realized that SAE0W-30 was found to be the best fluid among the seven studied oil types providing optimal conditions such as high drag reductionand less drag force. It was noticed that the drag coefficient thus, drag force appeared to be increasing as the rotating disk speedrose. The influence of the number of the cavities along the textured surface was also investigated in the present study and it wasfound that drag reduction was not associated with the number of cavities because 0, 1, 2 and 3 cavities nearly gave the same dragforce values. Yüzey dokusu yöntemlerinde gelişmeler yaşanırken bu gelişmelerden birçok mühendislik uygulamaları fayda sağlayabilir.Özellikle sürtünme özellikleri ile ilgili yağlama uygulamalarında yüzey dokusu etkisi önemli bir etkiye sahiptir. Bu çalışmakapsamında iki paralel plakadan oluşan yağlama sisteminin hesaplamalı akışkanlar dinamiği çalışmasıyla incelenmesihedeflenmiştir. Plakalardan birisi hareket ederken, diğer plaka sabittir ve plakalar arasındaki akış, sıkıştırılamaz, iki boyutlu vetek fazlı olarak kabul edildi. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizinin amacı direnç kuvvetindeki azalmanın, çalışan akışkanözellikleri (yani yağ çeşidi), açısal hız ve boşluk miktarı ile nasıl ilişkili olduğunu belirlemektir. Bu çalışmada SAE 0W-30 tipiyağın, çalışılan yedi yağ arasında en yüksek direnç düşüşü ve daha az direnç kuvveti sağladığı için en uygun koşulları sağlayanakışkan olduğu belirlenmiştir. Direnç katsayısının ve dolayısıyla direnç kuvvetinin açısal hızın artmasıyla arttığı fark edilmiştir.Boşluk sayısının yüzey dokusuna etkisi de bu çalışma kapsamında araştırılmıştır ve dirençteki azalmanın boşluk sayısı ile ilişkiliolmadığı bulunmuştur. Bunun nedeni 0, 1, 2 ve 3 boşluk yerleştirildiğinde neredeyse aynı direnç kuvvetleri elde edilmiştir Daha fazlası Daha az

Hidden Danger for the Fetus: Chorioamnionitis

Berber, Mustafa | Çekmez, Ferhat | Purtuloğlu, Tarık

Article | 2014 | Journal of Clinical and Analytical Medicine5 ( 5 ) , pp.432 - 437

Koryoamniyonit, tıptaki tüm gelişmelere rağmen halen tüm dünyada önemli bir morbidite ve mortaliteyi nedenidir. Koryoamniyonite neden olan en önemli sebep intrauterin enfeksiyonlardır. Antenatal dönemde gelişen enfeksiyonlar doğrudan veya dolaylı olarak erken dönemde fetüsün kaybı, organ gelişiminde anormalliklere ve preterm doğumlara yol açabilirken uzun dönemde ise değişik sistemlerde oluşturduğu hasara göre mental retardasyon, serebral palsi, prematüre retinopatisi, tiroid hormon eksikliği ve bronkopulmoner displazi gibi ciddi problemlere yol açabilmektedir. Koryoamniyonit tespit edilen bir gebelikte olası etkenlerin erken tedavi . . .si, bebek ve anneye ait morbidite ve mortaliteyi azaltmak için en etkili tedavidir. Bu makalede koryoamniyonitin etiyolojisi, epidemiyolojisi, patofizyolojisi ve bebek açısından klinik önemi ile ilgili güncel bilgiler gözden geçirilmiştir. Despite all the advances in medicine, chorioamnionitis are still an important cause of morbidity and mortality. İntrauterine infections are the most important cause of chorioamnionitis. Antenatal infections may lead to serious problems such as preterm birth and loss of the fetüs in the early period and in the long term mental retardation, cerebral palsy, retinopathy of prematurity, bronchopulmonary dysplasia. Early treatment of the etiology is still the most effective treatment in terms of reducing infant and maternal morbidity and mortality. In this article, we review the etiology, epidemiology, pathophysiology and clinical importance of chorioamnionitis for the fetüs Daha fazlası Daha az

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ SURETİYLE KİŞİLİK HAKKI İHLÂLİNDE KAZANCIN DEVRİ TALEBİ

Vuraloğlu, Mehmet Oğuz

Article | 2018 | Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi15 ( 1 ) , pp.181 - 203

Bir mutlak hak niteliğinde olan ve konusunu başlıca bir şahsın adı, sağlığı,resmi, sesi, sırları gibi varlıkların teşkil ettiği ‘kişilik hakkı’nın ihlâli ileçeşitli görünümlerde karşılaşılabilir. Bunlardan biri de, hukuka aykırıolarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. maddesindetanımlandığı manasıyla ‘kişisel verilerin işlenmesi’dir. Bu çalışmada, kişiselverilerin işlenmesi suretiyle kişilik hakkının ihlâli hâlinde hakkı saldırıyauğrayan kimsenin MK m.25/f.III uyarınca, saldırı dolayısıyla elde edilmişolan kazancın, gerçek olmayan vekâletsiz iş görme hükümlerine görekendisine verilmesine ilişkin istemde bulunma . . .hakkı olup olmadığıincelenecektir. Özellikle, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgilikişinin haklarına dair düzenlemeleri mercek altına alınacak; kazancın devritalebine ilişkin mukayeseli hukuktaki düzenlemeler ve yeni yürürlüğe girenAB Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün ilgili hükmü de incelenerekdeğerlendirilecektir. Personal rights, which mainly consist of the name, health, picture, voice,secrets of a person and therefore have the notion of an absolute right, couldbe violated by several means. Illegally processing of personal data, accordingto the definition of the Article 3 of the Turkish Code of Personal Data Protection, is a type of such infringements. In this article, in case of violationof a personal right by processing personal data, the issue whether the injuredperson could claim handing over of profits gained by such violation, basedon non-genuine benevolent intervention according to Article 25(3) of theTurkish Civil Code, will be analysed. In particular, the relevant provisions ofthe Turkish Code of Personal Data Protection regarding the rights of theinjured person will be scrutinized and evaluated together with the analysis ofrules of comparative law and the EU General Data Protection Regulationwhich has just entered into force Daha fazlası Daha az

Pediatrik bipolar bozuklukta klinik ve fenomenolojik özellikler

Coşkun, Murat | Zoroğlu, Süleyman Salih | Öztürk, Mücahit

Other | 2010 | Anadolu Psikiyatri Dergisi11 ( 1 ) , pp.60 - 67

Bipolar bozukluğu olan erişkinlerle yapılan geriye dönük çalışmalar olguların %60’ında duygudurum belirtilerinin 20 yaşından ve %10-20’sinde 10 yaşından önce ortaya çıktığını göstermektedir. Bu durum psikiyatrik bozukluklar-da erken tanı ve müdahalenin giderek önem kazandığı günümüzde, çocukluk ve ergenlik çağı başlangıçlı bipolar bozukluğa olan ilgiyi daha da artırmaktadır. Günümüzde çocukluk ve ergenlik çağı başlangıçlı bipolar bozukluğun varlığıyla ilgili bir kuşku olmasa da, hastalıkla ilgili değişik konularda henüz bir görüş birliğine varılmış değildir. Erişkin bipolar bozukluğundan farklılıklar gösteren ve tartışmaların sürdüğ . . .ü konuların başında bipolar bozukluğun çocuk ve ergenlerdeki klinik özellikleri gelmektedir. Bu yazıda pediatrik bipolar bozukluğun klinik ve fenomenolojik özellikleri mevcut literatür ışığında gözden geçirilmektedir. PubMed ‘juvenile/pediatric bipolar disorder’, ‘bipolar disorder children/adolescents’ anahtar sözcükleri kullanılarak taranmış ve ilgili makalelerin tam metin veya özet-lerinden faydalanılmıştır. Başta Lewis’s Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı’nın dördüncü baskısı olmak üzere basılı kaynaklardan da yararlanılmıştır. Retrospective studies in adults with bipolar disorder have reported that as many as 60% experienced the onset of their bipolar disorder before 20 years of age, and 10-20% reported the onset before 10 years of age. These findings make childhood and adolescence onset bipolar disorder more relevant as early recognition and intervention in psychiatric disorders have been increasingly important. Today, despite there is no doubt on the existance of pediatric bipolar disorder, there remains significant controversy about clinical and phenomenological features of disorder in children and adolescents. This review article aims to present and discuss clinical and phenomenological features of pediatric bipolar disorder in the light of current literature. We performed a search on Pubmed using keywords ‘juvenile/pediatric bipolar disorder’, ‘bipolar disorder children/adolescents’ and reviewed fulltext or abstracts of relevant articles. We also benefited from print books particularly the fourth edition of Lewis’s Textbook of Child and Adolescent Psychiatry Daha fazlası Daha az

CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES AT NONPUBLICLY HELD TURKISH COMPANIES *

Ergüden, A Engin | Kaya, Can Tansel

Article | 2016 | Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi18 ( 1 ) , pp.51 - 61

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de faaliyet gösteren ve halka açık olmayan şirketlerin kurumsal yönetim çatısı altında ne derece kurumsal yönetim ilkelerini hayata geçirmiş olduklarını anlamaya ışık tutmaktır. Ayrıca bu ilkeleri, şeffaflık ve hesap verebilirlik noktasında hayata geçirmede bu şirketlerin önceliklerini de tahlil etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma verileri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerden oluşan meslek mensuplarından anket yoluyla toplanmıştır. Çalışmanın bulguları, halka açık olmayan şirketlerde uygulanan kurumsal yönetim ilkelerinin güncel seviyesine ışık tutacaktır. Son olarak, bütünsel anlamda şeffaf ve hesap ve . . .rebilir bir yapıyı hayata geçirmek için yapılması gerekenleri sıralamada gerek sektöre gerekse akademik çevrelere destek sağlayacaktır. The aim of this study is to exhibit the current situation for all non-publicly held companies in Turkey with respect to corporate governance and to present the degree to which they implement corporate governance and its applications in their organizational structures and to understand what kind of priorities their management organs have in this respect within transparency and accountability. Data is collected from Certified Public Accountants by a questionnaire. The results of this study shed a substantial light on the current corporate governance practices within non-publicly held companies and prioritize what actions to be taken for the wholesome establishment of transparency and accountability Daha fazlası Daha az

Ahmed Hâşim, din duygusu ve huzursuz hayaller

Budak, Ali

Article | 2013 | Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi0 ( 38 ) , pp.117 - 122

Ahmed Hâşim, son dönem edebiyatımızda, sosyal meselelere hemen hiç ilgi duymamış şairlerimiz arasında, hatta bunların birinci sırasında sayılmaktadır. Gerçekten, Türk toplumunun çok çalkantılı ve bunalımlı bir döneminin tanığı olmasına rağmen, çevresinde olup bitenleri büyük bir kayıtsızlıkla izlemiş, üzerlerine neredeyse bir mısra bile kaleme almamıştır. Kendisine özgü bir hayal dünyası kurmuş ve sonuna kadar orada yaşamıştır. Hâşim, aynı şekilde, dine ve dînî konulara da mesafeli durmuştur. Makalemiz, Ahmed Hâşim’in, işte bu “küskün ve bir kenarda” duygu dünyasını anlamayı ve yorumlamayı amaçlamaktadır. Ahmed Haşim is one or even . . .the first of our poets who is not involved in the social issues in our latest literature history. In fact, even though he was witness of a very volatile and unsteady period of our Turkish society, he observed the what is going on with silence and lukewarmnessly. Morevover he didn’t write anything about them. He created a sui generis realm composed of dreams and imaginations for ever. Haşim, at the same time, was detached with the religion and religious matters. Our article aims to comprehend and interpret the his realm of the emotions as resebtful and fringy Daha fazlası Daha az

The Relationship between Teachers' Motivational Support and Engagement versus Disaffection

Guvenca, Hulya

Article | 2015 | Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri15 ( 3 ) , pp.647 - 657

The purpose of this study is to investigate relationships between students' engagement versus disaffection and their perceptions of teachers' motivational support styles. To do this a hypothesized structural model specifying the direct relationships of students' engagement and their perceptions of teachers' motivational support is used. The model, covers students' motivational regulations, as mediator variables, between students' engagement and their perceptions of teachers' motivational support styles, that is tested. Participants are 276 ninth grade high school students (148 girls and 126 boys). Data are collected by the "Eff . . .ective Participation Scale," "Motivational Regulation Scale," and "Teachers' Motivational Support Scale." The fit statistics indicate that the research model provides a reasonably good fit to the data (x² 74.62, df 38, p .00, RMSEA .086, RMR .05, CFI .96, GFI .90, AGFI .92, NFI .91, NNFI .91). Chi-square to degrees of freedom ratio x²/df 1.96 is satisfactory. The study indicates that motivational support provided by teachers has effect on the students' motivation orientation and active class participatio Daha fazlası Daha az

Çağdaş vergi sistemlerinde vergi denetimi

Üzeltürk, Hakan

Article | 2013 | Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi10 ( 2 ) , pp.40 - 64

İyi ve adil bir vergi sisteminin temel ihtiyaçlarından birisi de etkin bir denetim mekanizmasıdır. Denetim sisteminin etkinliği bazı hususlara bağlıdır. Bunlardan, İdare’nin bakış açısı, vergi kültürü, hukukun üstünlü- ğü, vergi adaleti ve vergi yargısı önemlidir. One of the basic needs of a good and fair tax system is an efficient control mechanism. In this context some aspects are quite important such as tax administration's perspective, tax culture, rule of law and tax justice and tax judgement.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms