Filtreler
Filtreler
Bulunan: 22 Adet 0.001 sn
Outcomes of isokinetic tests and functional assessment of anterior cruciate ligament reconstruction: Transtibial versus single anatomic femoral tunnel technique

Başdelioğlu, Koray | Meriç, Gökhan | Pündük, Zekine | Akseki, Devrim | Atik, Aziz | Sargın, Serdar

Article | 2019 | Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica53 ( 2 ) , pp.86 - 91

Objective: The aim of the study was to compare the outcomes of the transtibial and anatomical femoralsingle tunnel surgical techniques in ACL reconstruction.Methods: A total of 30 patients, with 16 patients (15 males and 1 female; mean age: 27.2 7.04) withanatomical femoral single-tunnel technique (AFT) and 14 (12 males and 2 females; mean age:29.4 8.82) with transtibial technique (TT) were included into the study. All patients were evaluatedwith isokinetic tests at an angular velocity of 60/s and 180/s and the IKDC and Lysholm tests wereperformed preoperatively and in third, sixth, and 12th months postoperatively. The results werec . . .ompared between the groups. The mean follow-up time was 17.1 6.48 months.Results: Postoperative third month changes in extension parameters of peak torque (AFT: 93.286,TT: 61.500), peak work (AFT: 77.071, TT: 47.500), peak torque ext/kg (AFT: 1.182, TT: 0.773), peakwork ext/kg (AFT: 0.982, TT: 0.604), peak work (AFT: 55.143 TT: 33.063) at an angular velocity of60/s and postoperative third month change in extension parameter of peak power (AFT: 86.786TT: 54.875) at an angular velocity of 180/s were found to be better in the transtibial group (p 0.05)and postoperative sixth month peak torque (AFT: 1.429, TT: 5.688) value at an angular velocity of 60/s was found to be less in the anatomical femoral single-tunnel group (p 0.05). The IKDC (AFT: 94.671,TT: 90.025) (p 0.05) and Lysholm (AFT: 96.714, TT: 92.375) (p 0.05) scores of the anatomical femoralsingle-tunnel group were better than the transtibial group regarding to the postoperative final follow-up.There are positive intermediate correlations between preoperative IKDC and Lysholm scores with preoperative and postoperative some isokinetic test ratio (r ¼ 0.539; p ¼ 0.031), and preoperative peakpower extension (r ¼ 0.541; p ¼ 0.030) at the both angular velocity of 60/s and 180/s in the transtibialgroup. There was no significant difference between the two groups with regards to the Lachman, anteriordrawer and pivot shift tests (p 0.05).Conclusion: There were differences in terms of isokinetic parameters in early outcomes but there was nostatistical difference between isokinetic parameters at the end of 1st year between two groups. Therewere some correlations between IKDC and Lysholm scores with some isokinetic parameters Daha fazlası Daha az

Bilateral low-energy sequential femoral shaft fractures in patients on long-term bisphosphonate therapy

Çakmak, Selami | Mahiroğulları, Mahir | Keklikçi, Kenan | Sarı, Enes | Erdik, Baran | Rodop, Osman

Article | 2013 | Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica47 ( 3 ) , pp.162 - 172

Amaç: Bu makale ile bilateral, bifosfonatla ilişkili, düşük enerjili femur cisim kırığı olan hastaların demografik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlandı. Çalışma planı: Ocak 2008 ila Ocak 2012 tarihleri arasında düşük enerjili femur cisim kırığı olan hastaların kayıtları incelenerek bifosfonatla ilişkili olabilecek olgular saptandı. Postmenopozal osteoporoz tanısı olan, en az 5 yıl süreyle bifosfonat kullanan ve kırıkları öncesinde prodromal ağrısı olan hastalar çalışmaya alındı. Bulgular: Çalışmaya alınma kriterlerine uyan 5 kadın hasta saptandı. Hastaların hepsinde bilateral, düşük enerjili, ardışık femur cisim kırığı vardı. . . .Kırık yapıları benzerdi ve atipik (lateral kortekste kalınlaşmanın olduğu transvers-kısa oblik kırıklar) idi. Ortalama bifosfonat tedavi süresi 8.6 yıl idi. Ortalama hasta yaşı 76.2 olarak saptandı. Üç hastanın ortalama kırık kaynama süresi 20-28 hafta idi. Diğer iki hastada gecikmiş kaynama veya kaynamama nedeniyle revizyon yapıldı. Çıkarımlar: Uzun süre (5 yıldan daha uzun) bifosfonat kullanılması, kemik remodelizasyonunun baskılanması ile yakın ilişkili olan artmış kırılganlık nedeniyle yetmezlik kırıklarına yol açabilir. Bifosfonatlar ile atipik düşük enerjili femur cisim kırıkları arasında nedensel bir ilişki henüz gösterilememiş olmakla birlikte bifosfonatların optimal kullanım süresi ve uzun dönem güvenilirliği konusunda endişelerimiz bulunmaktadır. Objective: The aim of this study was to evaluate the demographic characteristics of patients with bilateral bisphosphonate-related low-energy femoral shaft fractures. Methods: The clinical registry was reviewed for patients with bisphosphonate-related low-energy fractures localized at femoral shaft between January 2008 and January 2012. Patients with a diagnosis of postmenopausal osteoporosis, bisphosphonate usage of at least 5 years and prodromal pain prior to fracture were included the study. Results: Five women met the inclusion criteria. All patients had bilateral low-energy sequential femoral shaft fractures. Fracture patterns were similar and atypical (transverse-short oblique fractures with lateral cortical thickening). Mean period of bisphosphonate treatment was 8.6 years. Mean patient age was 76.2 years. Union time of three patients was between 20 and 28 weeks. The remaining two fractures were revised for delayed union or nonunion. Conclusion: Long-term (over 5 years) use of bisphosphonates may cause insufficiency fractures due to increased fragility and brittleness which have a close relationship with depressed bone remodeling. While there is still no causal relationship between bisphosphonates and atypical, low-energy femoral shaft fractures, we have some concerns about the optimal usage time and long-term safety of bisphosphonate drug Daha fazlası Daha az

Relationship between the mobility of medial longitudinal arch and postural control

Birinci, Tansu | Demirbas, Sule Badıllı

Article | 2017 | Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica51 ( 3 ) , pp.233 - 237

Objective: The aim of this study was to analyze the relationship between the medial longitudinal archmobility and static and dynamic balance.Methods: A total of 50 subjects (25 female, and 25 male; Mean age: 22.2 1.3 years; BMI: 22.8 3.8 kg/m2) were included in this study. The relative arch deformity (RAD) was calculated with both 10% and 90%weight bearing (WB). Static balance was evaluated with Single Leg Stance Test and dynamic balance withTechnoBody PK 200WL computerized balance device. Subjects were evaluated for goniometric measurements of lower extremity joints, leg dominance and leg-length discrepancy.Results: Bipedal dynamic . . . balance was correlated with both feet length at 10% WB and 90% WB. Therewas a correlation between the dynamic balance on dominant foot and RAD value on the aspect ofMedium Speed (r¼ 0.32, p ¼ 0.02), Perimeter Length (r ¼ 0.32, p ¼ 0.02) and AnteriorePosteriorSway (r¼ 0.36, p ¼ 0.01). Static balance was unaffected by RAD value when the visual system waseliminated.Conclusion: Our results suggest that decrease of arch mobility on the dominant foot is associated withposterior sway by causing knee or hip strategy and preventing ankle strategy even in small perturbations.The rate of deviation from the equilibrium point and the degree of total swaying increase when arch mobility decreases Daha fazlası Daha az

Locked anatomic plate fixation in displaced clavicular fractures

Özler, Turhan | Güven, Melih | Kocadal, Abdurrahman Onur | Uluçay, Çağatay | Beyzadeoğlu, Tahsin | Altıntaş, Faik

Article | 2012 | Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica46 ( 4 ) , pp.237 - 242

Amaç: Çalışmamızda erişkin klavikula orta diafiz kırıklarında açık redüksiyon ve kilitli anatomik plaklarla uygulanan internal tespit yönteminin sonuçlarını ve komplikasyonlarını değerlendirmeyi amaçladık. Çalışma planı: Ayrışmış-parçalı klavikula orta diafiz kırıklarına yönelik açık redüksiyon ve kilitli anatomik plakla tespit uygulanmış en az bir yıl takipli toplam 16 hasta (11 erkek, 5 kadın; ortalama yaş 39.6 yıl) geriye dönük değerlendirildi. Hastaların son takiplerinde erken ve geç dönem komplikasyonları ve Constant ve DASH skorlama sistemine göre fonksiyonel skorları değerlendirildi. Bulgular: Olguların ortalama takip süresi . . .24.6 (dağılım: 12-52) ay, ortalama kaynama süresi 13.3 (dağılım: 10-23) hafta idi. Erken dönemde hiçbir hastanın yara yerinde yüzeysel ve/veya derin enfeksiyon görülmedi ve nörovasküler komplikasyonla karşılaşılmadı. İki (%12.5) hastada implant irritasyonu tespit edildi. Geç dönemde iki (%12.5) hastada implant yetmezliğiyle karşılaşıldı. Bu hastalarda kaynama gecikmesi olduğu düşünülerek 4. ayda daha uzun plakla tespit ve otojen grefonaj uygulandı. Son takiplerde kaynamama ve hatalı kaynama sorunu olan hasta yoktu ve ortalama fonksiyonel skorları Constant skorlamasına göre 85.5, DASH skorlamasına göre 12.8 idi. Constant skorlaması komplikasyonlu hastalarda (p0.007), DASH skorlaması ise komplikasyonsuz hastalarda (p0.001) istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük idi. Çıkarımlar: Ayrışmış orta diafiz klavikula kırıklarında kilitli anatomik plaklarla uygulanan tespitlerde komplikasyon oranı düşüktür. Cerrahi sonrası yaşanabilecek komplikasyonlar genellikle implant irritasyonu ve implant yetmezliği ile ilişkilidir. İmplant teknolojisindeki gelişmeler ve yeni implant tasarımlarıyla bu sorunların önüne geçilebilir. Objective: We aimed to evaluate the results and complications of open reduction and internal fixation by locked anatomic plates in adult midshaft clavicular fractures. Methods: Sixteen patients (11 males, 5 females; mean age: 39.6 years) who underwent open reduction and internal fixation with locked anatomic plate for displaced-comminuted midshaft clavicular fractures and were followed-up for at least one year were reviewed retrospectively. Complications in the early and late postoperative periods and functional scores according to the Constant and DASH scoring systems from the latest follow-up were evaluated. Results: Mean follow-up period was 24.6 (range: 12 to 52) months and mean union time was 13.3 (range: 10 to 23) weeks. None of the patients had superficial and/or deep infections in the early postoperative period or neurovascular complications. Two (12.5%) patients had implant irritation. In two (12.5%) patients, implant failure was detected in the late postoperative period. Delayed union was suspected in these patients and they were operated with longer plate and grafting in the 4th month. At the final follow-up, none of the patients had nonunion or malunion and the mean Constant and DASH scores were 85.5 and 12.8, respectively. Constant scores in patients with complications (p0.007) and DASH scores in patients with no complications (p0.001) were significantly lower. Conclusion: Fixation with locked anatomic plates in displaced midshaft clavicular fractures has lower complication rates. Possible postoperative complications are generally associated with implant irritation and failure. These problems can be avoided with the development in implant technology and new implant designs Daha fazlası Daha az

Effect of bleeding on nerve regeneration and epineural scar formation in rat sciatic nerves: an experimental study

Servet, Erkan | Bekler, Halil | Kılınçoğlu, Volkan | Özler, Turhan | Özkut, Afşar

Other | 2016 | Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica50 ( 2 ) , pp.234 - 241

Objective: Epineural scar formation is one of the most significant negative factors affecting surgical repair after peripheral nerve injury. The scar tissue mechanically hinders axonal regeneration and causes adhesions between nerves and surrounding tissues. A hemostatic agent Ankaferd Blood Stopper (ABS; İmmun Gıda İlaç Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti., Istanbul, Turkey) has not been previously used. Decreasing the postoperative bleeding and adhesions between nerve and surrounding tissues will prevent the formation of scar tissue, as well as corresponding compressive neuropathy and/or deceleration of axonal regeneration. The . . .purpose of this experimental study was to investigate the effects of bleeding on nerve healing and scar tissue after repair of peripheral nerve injuries.Methods: The right sciatic nerve of 30 Sprague-Dawley male rats (weighing 260-330 g) was cut 1.5 cm proximal to the trifurcation and repaired primarily with 8/0 sutures using epineural technique. The rats were then divided into 3 groups. Saline was applied in Group 1 (n10), ABS in Group 2 (n10), and heparin in Group 3 (n10) for 5 minutes to the repair site and surrounding tissues. In each group, electrophysiological measurements were performed with electromyography (EMG) at postoperative week 12. Magnetic resonance diffusion tensor imaging was used at week 12. Macroscopical and histopathological evaluations were conducted after sacrificing the rats at week 24 with total excision of the repaired sciatic nerves and surrounding tissues.Results: The ABS and saline groups showed better healing than the heparin group. The ABS and saline groups were better in the histopathologic evaluations, but there was no statistically significant difference between the 2 groups.Conclusion: Statistically significant differences were not found between the 3 groups. Significant results may be obtained with larger studie Daha fazlası Daha az

The effects of intra-articular levobupivacain versus levobupivacain plus magnesium sulfate on postoperative analgesia in patients undergoing arthroscopic meniscectomy: A prospective randomized controlled study

Kızılcık, Nurcan | Özler, Turhan | Menda, Ferdi | Uluçay, Çagatay | Köner, Ozge | Altıntaş, Faik

Article | 2017 | Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica51 ( 2 ) , pp.104 - 109

Objective: The aim of this study was to compared the effectiveness of intraarticular levobupivacain withlevobupivacain and magnesium sulfate.Methods: In this prospective randomized double blinded study, 96 patients (67 male, 29 female; agerange: 18e65 years) with ASA (American Society of Anesthesiologist) score I and II, who had undergonearthroscopic meniscectomy operation, were divided to 3 groups that had postoperative analgesia withintra-articular saline injection (control group), levobupivacain injection (L group) or levobupivacain andmagnesium sulfate injection (LM group). Patients were compared with postoperative VAS (Visual A . . .nalogScore) score during rest and activity, opioid analgesic need, non-opioid analgesic need and othermedication needs.Results: Postoperative VAS scores during rest and activation at early postoperative period were signiŞcantly lower at LM group when compared with L group and lower than control group at all time periods.Opioid analgesic need, non-opioid analgesic need and other medication needs for non-pain symptomswere lower at LM group when compared with L and control groups at all time periods.Conclusion: Intraarticular magnesium sulfate plus Levobupivacain injection is a safe and effectivemethod for post operative pain management after arthroscopic meniscectomy.Keywords: Intra-articular injection, Magnesium sulfate, Levobupivacain, Postoperative analgesia, Chondrocyte apoptosis, Pain management, Arthroscopic menisectomyLevel of Evidence: Level I, Therapeutic study© 2017 Turkish Association of Orthopaedics and Traumatology. Publishing services by Elsevier B.V. This isan open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) Daha fazlası Daha az

Evaluation of elbow joint proprioception with RehabRoby: A pilot study

Özkul, F. | Erol Barkana, D. | Badilli Demirbaş, Ş. | Inal, S.

Article | 2012 | Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica46 ( 05.06.2020 ) , pp.332 - 338

Objective: The aim of this study was to evaluate the proprioceptive sense of elbow flexion through a robot-assisted rehabilitation system, RehabRoby, and to understand the usability of RehabRoby as a robotic system in physiotherapy. Methods: The study included 20 volunteer, healthy students studying either physiotherapy (PT) (5 females and 5 males) or electrical and electronics engineering (EEE) (5 females and 5 males). Using the RehabRoby, they were asked to flex their elbow joints in pronation actively and then against a comfortable resistance to the target angles (20°, 45° and 90°), with eyes open and closed. Angle of movement an . . .d applied torque for each target angle and error of movement with respect to the target angle (error of matching) were recorded as absolute values. Participants' socio-demographic and physical features were also evaluated. Results: Physiotherapy students had less matching error at 45° with eyes opened than EEE students. A negative correlation was found between resistive elbow flexion and applied torque while eyes closed at 20° ( Daha fazlası Daha az

Current trends in reconstruction surgery and rehabilitation of anterior cruciate ligament in turkey

Coşkunsu, Dilber | Tunay, Volga Bayrakcı | Akgün, Işık

Article | 2010 | Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica44 ( 6 ) , pp.458 - 463

Amaç: Bu çalışmada Türk ortopedik cerrahlar tarafından yapılan ön çapraz bağ (ÖÇB) tamirinde kullanılan son cerrahi teknikler ve rehabilitasyon protokolleri bildirilerek, sonuçları “ÖÇB Çalışma Grubu” ile karşılaştırıldı. Çalışma planı: Cerrahi yöntemleri, cerrahinin önkoşulları, cerrahi sonrası rutin uygulamalar, rehabilitasyon yaklaşımları ve spora dönüşle ilgili bilgi almak üzere 16 sorudan oluşan bir anket hazırlanarak, yılda 25 ve üzeri ÖÇB tamiri yapan 55 ortopedik cerraha e-posta yolu ile gönderildi. Sonuçlar: Anketin yanıtlanma oranı %70.9 (n39) idi. Ondokuz cerrah (%48.7) sadece hamstring tendon (HT) grefti, dört cerrah (%1 . . .0.3) sadece patellar tendon (PT) grefti, 16 cerrah (%41) hem HT hem de PT grefti kullanmakta idi. Hem HT hem de PT greft kullanan 16 cerrahtan dördünün (%18.8) iki greft tipi için ayrı rehabilitasyon protokolleri vardı. Spesifik aktivitelere başlama zamanları karşılaştırıldığında iki greft tipi için verilen cevaplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p0.05). Rehabilitasyon protokolleri “ÖÇB Çalışma Grubu”nun son verileri ile benzerlik göstermekte idi. Türk cerrahlar ve “ÖÇB Çalışma Grubu” arasında sürekli pasif hareket (continuous passive motion, CPM) cihazı ve postoperatif breys kullanımı açısından fark vardı. Cerrahi sonrası breys ve CPM cihazı kullanımı Türkiye’de daha yaygındı. Çıkarımlar: Türk ortopedik cerrahların HT ve PT greft ile yaptıkları ÖÇB tamirinin cerrahi sonrası yaklaşımı çok az farklılık göstermektedir. Türk ortopedik cerrahlardan elde edilen veriler “ÖÇB Çalışma Grubu” güncel yaklaşımları ile benzerlik göstermektedir. Objectives: This study aims to determine the current approaches to surgical techniques and rehabilitation protocols used in anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction performed by Turkish orthopedic surgeons and to compare their results with the data of “ACL Study Group”. Methods: A questionnaire consisting of 16 questions on surgical techniques, preoperative prerequisites, routine postoperative applications, rehabilitation approaches, and return to sport following ACL reconstruction was sent via e-mail to the 55 orthopedic surgeons performing annually 25 or more ACL reconstructions. Results: Response rate to questionnaire was 70.9% (n39). Nineteen surgeons (48.7%) regularly performed only hamstring tendon (HT) graft, and four surgeons (10.3%) performed only patellar tendon (PT) graft, while 16 surgeons (41%) performed both HT and PT grafts. Three (18.8%) of the 16 surgeons who performed both HT and PT grafts had individual rehabilitation protocols for the two graft types. No statistically significant difference was found between the responses for two graft types in terms of the starting times for specific activities (p>0.05). Rehabilitation protocols were similar to the current data of “ACL Study Group”. The use of a postoperative brace and continuous passive motion (CPM) was different between Turkish surgeons and “ACL Study Group”. The CPM and postoperative brace use was more common in Turkey. Conclusion: There are only a few differences in the postoperative approach of ACL reconstruction with HT and PT grafts performed by Turkish orthopedic surgeons. The data obtained from the Turkish orthopedic surgeons showed similarities with the “ACL Study Group” current approache Daha fazlası Daha az

Comparison of switch-therapy modalities (enoxaparin to rivaroxaban/dabigatran) and enoxaparin monotherapy after hip and knee replacement

Özler, Turhan | Uluçay, Çağatay | Önal, Ayberk | Altıntaş, Faik

Other | 2015 | Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica49 ( 3 ) , pp.255 - 259

Objective: Prevention of deep venous thrombosis (DVT) and associated pulmonary embolism following major orthopedic surgeries is challenging, and there is an increased interest in developing new treatment strategies. We compared 2 switch-therapy modalitiesenoxaparin to rivaroxaban and enoxaparin to dabigatranand enoxaparin monotherapy for preventing DVT after total knee arthroplasty (TKA) and total hip arthroplasty (THA). Methods: This was a prospective, non-blinded, randomized controlled study. We selected 180 eligible patients out of 247 patients undergoing TKA or THA. During the preoperative checkup, patients were randomized to re . . .ceive either enoxaparin (enoxaparin group) or switch-therapy regimens, comprising enoxaparin during hospitalization and rivaroxaban (rivaroxaban group) or dabigatran (dabigatran group) during the outpatient period. All patients were evaluated for DVT using Doppler ultrasonography (USG) 6 weeks postoperatively. The primary efficacy outcome was the prevention of symptomatic or Doppler ultrasonography (USG)-proven DVT, whereas the primary safety outcome was the incidence of bleeding during the DVT-prophylaxis period. Results: Doppler USG at 6 weeks after surgery revealed no signs of DVT in any patient. During the hospitalization period, only 2 major bleeding events were reported (1 [1.6%] in the enoxaparin group and 1 [1.6%] in the dabigatran group). No major bleeding events were reported during the outpatient follow-up period in any group. Differences among the 3 groups regarding bleeding events were not statistically significant (p>0.05). Conclusion: When using switch-therapy modalities, clinicians can take advantage of the safety of enoxaparin during the hospitalization period and ease of use of new oral anticoagulant drugs during the outpatient period Daha fazlası Daha az

Subacromial space volume in patients with rotator cuff tear: The effect of surgical repair

Pepe, M. | Kocadal, O. | Gunes, Z. | Calisal, E. | Aksahin, E. | Aktekin, C.N.

Article | 2018 | Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica52 ( 6 ) , pp.419 - 422

Objective: The aim of this study was to evaluate the effect of the rotator cuff tear repair on subacromial space volume. Methods: We retrospectively identified 21 eligible patients (5 males and 16 females; mean age: 56.4 (range; 46–71) years) who had shoulder arthroscopy for unilateral full-thickness small to medium rotator cuff tear and normal controlateral shoulder joint. The mean follow-up time was 16.1 (range; 12–25) months. Preoperative and postoperative 1 year bilateral shoulder MRIs and Constant scores were reviewed. Subacromial volume was calculated by using Osirix software. Pre-, postoperative and healthy side (contralatera . . .l control group) subacromial volumes were recorded. Paired sample and t-tests were used to compare the pre- and postoperative groups. Independent sample t-tests were used to compare the healthy and pre- and postoperative groups. The correlation between the changes in the subacromial volume and the shoulder Constant score were analyzed using Pearson correlation analyses. Results: The mean subacromial volume of the preoperative group was 2.95 cm3 (range; 1.53–4.23) and the postoperative group was 3.59 cm3 (range; 2.12–4.84). The volume increase was statistically significant (p < 0.05). The mean subacromial volume of the control group was 3.93 cm3 (range; 2.77–5.03), and the difference between the preoperative group and the control group was statistically significant. There was no significant difference found between the postoperative group and the control group (p = 0.156). There was no significant correlation found between the volume and the constant score changes (r = 0.170, p = 0.515). Conclusion: The subacromial space volume significantly decreases in full-thickness rotator cuff tears smaller than 3 cm and the surgical repair increases the subacromial volume significantly. Level of evidence: Level IV; Diagnostic Study. © 2018 Turkish Association of Orthopaedics and Traumatolog Daha fazlası Daha az

Erratum to: Cytotoxicity of local anesthetics to rats' articular cartilage: An experimental study

Beyzadeoglu, T. | Köse, G.T. | Ekici, I.D. | Bekler, H. | Yilmaz, C.

Erratum | 2012 | Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica46 ( 4 ) , pp.419 - 422

[No abstract available]

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms