Filtreler
Filtreler
Bulunan: 619 Adet 0.002 sn
Koleksiyon [5]
Tam Metin [1]
Yazar [20]
Yayın Türü [11]
Konu Başlıkları [20]
Yayın Tarihi [1]
Dergi Adı [20]
Yayıncı [20]
Dil [5]
Yazar Departmanı [1]
Helicobacter pylori gastriti olan çocuklarda ıntestinal parazit sıklığının retrospektif olarak araştırılması

Uğraş, Meltem | Miman, Özlem

Article | 2013 | Türkiye Parazitoloji Dergisi37 ( 4 ) , pp.245 - 248

Amaç: Gelişmekte olan ülkelerde H. pylori enfeksiyonu gelişmiş ülkelere göre daha sık ve daha erken yaşta görülmektedir. Etyopatogenezinde kalabalık ailelerde yaşam, annenin eğitim seviyesinin düşük olması, düşük ekonomik gelir, kirli içme suları gibi faktörlerin varlığında daha sık görüldüğü bildirilmiştir. Sosyoekonomik durumu iyi olmayan bölgelerde intestinal parazitozların da daha sık görüldüğü bilinmektedir. Bu çalışmada amaç, H. pylori gastriti olduğu endoskopik ve histopatolojik olarak ispatlanmış hastalarda intestinal parazit sıklığınının incelenmesidir. Yöntemler: Üst gastrointestinal sistem (GİS) endoskopisi yapılmış ve H. . . . pylori gastriti tanısı almış olan çocuklarda dışkıda parazit değerlendirmeleri geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Dışkı örneklerinin tümüne nativ-lugol ve formol-eter çöktürme yöntemi uygulanmıştır. Bulgular: Toplam 138 hastaya üst GİS endoskopi yapılmıştır. Hastaların %97,1inde H. pylori pozitif gastrit olduğu saptanmıştır. H. pylori gastriti olan ve dışkı örneği incelenmiş olan 105 çocuğun 6sında (%5,71) Blastocystis hominis ve 2sinde (%1,91) Giardia intestinalis saptanmış olduğu görülmüştür. Toplamda 8 hastada (%7,61) intestinal parazitoz olduğu izlenmiştir. Sonuç: Düşük sosyoekonomik bölgelerde yaşayan bireylerde H. pylori ve intestinal parazitler sık görülmektedir. Gelişme çağında olan çocuklarda büyüme ve gelişmeyi etkileyen, anemiye yol açan H. pylori ve intestinal parazitoz varlığı ciddi bir halk sağlığı sorunu oluşturmaktadır. Birbiri üzerine sinerjik etki gösteren bu mikroorganizmaların genel sanitasyon ve hijyen yöntemlerinin uygulanması ve öğretilmesi ile azaltılması olasıdır. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 245-8) Objective: H. pylori infection is more frequent and is seen in younger ages in developing countries when compared to developed countries. Etiopathogenetic factors include living in crowded families, low educational level of mother, low income and infected drinking water. Intestinal parasites are more frequent in low socioeconomical populations. In this study, it was aimed to determine the prevalence of intestinal parasite in patients with H. pylori gastritis proven with endoscopic and histopathological study. Methods: Parasitology laboratory results of children who had undergone upper gastrointestinal system endoscopy (UGE) and were proved to have H. pylori gastritis were evaluated retrospectively. Stool samples were examined using native lugol and precipitation by formol ethyl acetate methods. Results: A total of 138 children had undergone upper GIS endoscopy. Among those children, 97,1% had H. pylori positive gastritis. Of those H. pylori positive gastritis children, we obtained the stool test results of 105 children. Six children (5.71%) had Blastocystis hominis and 2 (1.91%) had Giardia intestinalis so a total of 8 patients had (7.61%) intestinal parasites. Conclusion: H. pylori and intestinal parasites are frequent among individuals living in low socioeconomical countries. The co-existence of hp and intestinal parasites, which have a negative effect on thriving and iron status in a growing child is a very important public health problem. National sanitation education and methods may help decrease the co-existence of these synergistic microorganisms. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 245-8 Daha fazlası Daha az

What do we know about the medical biography of Kemal Atatürk (1881-1938)? A summary of the state of knowledge and outlook on relevant issues for further research

Vatanoglu-Lutz, E.E. | Hot, I. | Çoban, M.

Article | 2013 | Journal of Medical Biography21 ( 3 ) , pp.136 - 142

Mustafa Kemal Atatürk, the founder and first President of the Turkish republic, is the subject of many more or less 'heroic' biographies and few critical ones. His anamnesis, however, is only available in fragments. Many books omit details of Atatürk's health and life, for example his bloodline, his illness and eventually his death, his funeral prayer and ceremony and his burial. His liver problem, diagnosed as cirrhosis and said to be the cause of his death, is well described but his general health and other sicknesses are scarcely recorded. This paper provides an overview of his anamnesis as far as it is known, the literature desc . . .ribing it and the level of knowledge generally published, and it also indicates where original research in the archives is needed to complete the picture. © The Author(s) 2013 Daha fazlası Daha az

Melatonin treatment results in regression of endometriotic lesions in an ooferectomized rat endometriosis model

Vatanoglu-Lutz, E.E. | Hot, I. | Çoban, M.

Article | 2013 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association14 ( 2 ) , pp.81 - 86

Amaç: Ooferektomize sıçan endometriozis modelinde melatoninin endometriotik odaklar üzerine etkisini incelemeyi amaçladık Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma prospektif, randomize, kontrollü, deneysel bir çalışmadır. Çalışma Yeditepe Üniversitesi Deneysel Araştırma Merkezinde (YÜDETAM) yapıldı. Deneysel çalışmamıza 22 adet dişi, gebe olmayan, nulligravid Spraque-Dawley albino sıçan dahil edildi. Ooferektomize edilen sıçanlarda cerrahi olarak endometriozis oluşturuldu. Sıçanlar iki gruba ayrıldı: kontrol grubu ve melatonin grubu. Melatonin grubunda 2 hafta boyunca sıçanlara melatonin (20 mg/ kg/gün) tedavisi verildi. Endometriotik regresy . . .onu değerlendirmek için operasyonlar yapıldıktan sonra melatonin tedavisi sonlandırıldı. Rekürrens oranlarını değerlendirmek için altıncı haftanın sonunda nekropsiler yapıldı. Endometriotik odakların hacim ve histopatolojik skorları değerlendirildi. Bulgular: Endometriotik lezyonların hacimleri melatonin grubunda anlamlı derecede azaldı. Ayrıca, melatonin grubu kendi içerisinde incelendiğinde endometriotik lezyonların hacimlerinin anlamlı derecede azaldı ve histopatolojik skorları anlamlı derecede arttı. Sonuç: Melatonin sıçanlarda endometriotik odakların gerilemesine ve histopatolojik skorların iyileşmesine neden olur. (J Turkish-German Gynecol Assoc 2013; 14: 81-6) Objective: We aimed to determine the effects of melatonin treatment on endometrial implants in an oopherectomized rat endomeriosis model. Material and Methods: This study is a prospective, randomised, controlled experimental study. It was carried out at the Experimenal Research Center of Yeditepe University (YUDETAM). Twenty-two, emale, non-pregnant, nulligravid Spraque-Dawley albino rats were ncluded in our study. Endometriosis was surgically induced in oopherectomized rats. Rats were randomised into two groups: control group and melatonin group. In the melatonin group, rats were treated with melatonin (20 mg/kg/day) for two weeks. After the operations were performed to assess the regression of the endometriotic lesions, melatonin treatment was stopped. At the end of the sixth week nec- ropsies were performed to assess the rate of recurrence. The volume and histopathological scores of endometriotic foci were examined. Results: Volumes of the endometriotic lesions significantly decreased in the melatonin group. Also, when the melatonin group was analysed within itself, endometriotic lesion volumes decreased and histopathological scores increased significantly. Conclusion: Melatonin causes regression of the endometriotic lesions in rats and improvement in their histopathological scores. (J Turkish-German Gynecol Assoc 2013; 14: 81-6 Daha fazlası Daha az

Çakır, Aytuğ Ceyhun

Article | 2013 | Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi10 ( 1 ) , pp.115 - 132

Üç aşama testi, telif hakkı sahiplerinin menfaatlerinin korunması ve bununla birlikte kamu menfaatinin de göz ardı edilmeyerek, fikri mülkiye- te konu olan eserin ücretsiz kullanılabilmesi amacına yönelik olan bir tes- pit mekanizmasıdır. Bir başka deyişle üç aşamalı bir inceleme ile telif hak- kı sahiplerinin menfaatlerine bir istisna olarak, telif hakkı ve kullanıcıların serbest kullanımının çekişmeli olduğu hallerde çözüme yönelik mümkün olduğunca nesnel bir çözüm ortaya koymaya çalışır. Üç aşamadan oluşan bu incelemede; mutlak ve özel bir halin varlığı, eserin olağan kullanımı ile çatışmayacak bir durumun söz konusu olması ve so . . .n olarak yazarın meşru menfaatlerine makul olmayan bir biçimde halel getirmemesi aranır. The Three Step Test is a determination mechanism which aims to protect a copyright owner’s interests in the scope of intellectual property law for free or restricted use of a work. The Test tries to create an objec- tive standard in the event of conflicts between copyright owners and users. The three step analysis as an exception to the interests of copyright own- ers. The test asks whether there is 1) a presence of a certain special case 2) which does not conflict with the normal exploitation of the work and 3) which does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the au- thor Daha fazlası Daha az

IDENTIFICATION OF BEAN GENOTYPES FROM TURKEY RESISTANCE TO COMMON BACTERIAL BLIGHT AND HALO BLIGHT DISEASES

Donmez, MF | Şahin, Fikrettin | Elkoca, E

Article | 2013 | ACTA SCIENTIARUM POLONORUM-HORTORUM CULTUS12 ( 4 ) , pp.139 - 151

Bean diseases caused by different pathogens reduce important yield and quality of beans in different bean growing regions in both Turkey and the other bean producing countries. In the present study, bacterial pathogens in the species of Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola (Burkholder) Garden et al. and Xanthomonas axonopodis pv. Phaseoli (Smith) Vauterin et al. causing economically important disease on bean plants growing in the commercial fields of Erzurum and Erzincan provinces located in the Eastern Anatolia region of Turkey has been isolated and identified. Totally thirty-six bean genotypes and two commercial cultivars commo . . .nly grown in the region have been screened for resistance to these pathogens both in greenhouse and field condition during 2001-2002. Disease severity in the field condition reduced seed quality and quantity of bean. Among the thirty-eight genotypes tested, only 36K was found to be resistant to both of the pathogens Daha fazlası Daha az

Perspectives on invasion in the Middle East

Ashy, M. | Youssef, R. | Campbell, T. | Yalcinkaya, A. | Al-Obaidi, A.K. | Yassour-Boroschowitz, D. | Tastle, W.

Book Part | 2013 | International Handbook of War, Torture, and Terrorism , pp.401 - 412

[No abstract available]

Ayan, Burcu Ergen

Article | 2013 | Sanat & Tasarım Dergisi5 ( 5 ARALIK ) , pp.25 - 38

İdarenin yargısal denetiminde yürütmenin durdurulması kavramına farklı bir bakış: mahkemenin re'sen yürütmenin durdurulması kararı verme yetkisi

Tazegül, İsmail | Güllü, Yavuz

Article | 2013 | Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi10 ( 1 ) , pp.39 - 72

Modern devlet yönetiminde sosyal devlet anlayışının daha fazla öne çıkartılmasıyla birlikte, devlete yeni görevler yüklenmekte, idarenin sosyal hayat içindeki büyüklüğü artmakta ve buna bağlı olarak da idari eylem ve işlemlerin uygulama alanları genişleyerek, birey ile devlet arasındaki uyuşmazlıklar da artmaktadır. İletişim olanakları ve teknolojik gelişmeler ile birlikte idare daha hızlı karar alabilmekte ve gelişen olanaklar vasıtasıy- la bu kararların re’sen icrasını daha etkin ve süratli bir şekilde sağlayabil- mektedir. İdarenin bu gelişmesi karşısında, ancak idari yargı makamları nezdinde açılan iptal davaları ile haklarını a . . .rayabilen bireylere yargısal denetim sürecinde idare karşısında yeterli koruma sağlayan, güçlü ve bas- kın bir idari yapı karşısında daha etkili sonuçlar verebilen bir koruma ted- biri sisteminin gerekliliği her geçen gün kendisini daha da fazla hissettir- mektedir. İptal davasının yargılama sonucunda kendisinden beklenen işlevi gerçekleştirebilmesi için, yargılama sürecinde de yönetilenlerin haklarının idareye karşı daha etkin ve süratli sonuç veren bir yargısal korunma tedbiri ile güvenceye alınması zorunludur. Bahsedilen anlamda bir yargısal ko- runma tedbirini bireylere sunan ve iptal davasına oldukça önemli bir işlev- sellik sağlayan yürütmenin durdurulması kavramı 2577 sayılı Kanun’un 27. maddesinde bir yargı yetkisi olarak idari yargı hâkimine tanınmıştır. Ancak bu yargı yetkisinin anlam ifade etmesi ve iptal davasının hukuki ve fiili sonuçlarına birlikte hizmet edebilmesi için idari yargı hâkimi tarafın- dan, davacı tarafın talebine bağlanmadan şartların oluştuğunun tespiti ha- linde talebe bağlı kalınmaksızın, doğrudan kullanılması gereken bir yetki- dir. Zira yürütmenin durdurulması yetkisi iptal davasından ayrı ve onun dışında bir kavram ya da olgu değil, iptal kararı yetkisinin içinde algılan- ması gereken ve onun tabii bir uzantısı olarak iptal kararının sonucunda etkin bir yargısal denetimin gerçekleştirilmesine özgülenmesi gereken bir yetkidir. İdarenin yargısal denetimi ancak zamanında alınmış ve bütün sonuçlarıyla birlikte uygulanabilir bir yargı kararı ile mümkün olduğundan bu amacın gerçekleşmesinde oldukça önemli bir rol oynayan yürütmenin durdurulması kavramı idarenin yargısal denetiminin etkinliği bağlamında yeniden tartışılması gerekmektedir. As the social state approach is brought further to the forefront of modern state administration, new duties are charged to the state and the government’s role in social life expands. Accordingly, administrative ac- tions and procedures also expand, resulting in increased conflict between the individual and the state. Thanks to developments in communication and technology, administrative agencies may adopt decrees quicker, and these decrees may become legally effective more rapidly. As a result, there a system is needed which ensures adequate protection to those individuals who claim their rights with the revocation of the administrative disposition that they filed before the judicial authorities or in the process of judicial review. For the revocation of the administrative disposition to perform the functionality that is expected from it as a result of the judgment, it is ob- ligatory for the rights of the governed to be assured with a more effective and rapid judicial protection measure. To achieve this purpose, this study examines the concept of stay of execution that presents the aforementioned judicial protection measure to the individuals and ensures a critical func- tion of the revocation of the administrative disposition which is also placed among our administrative jurisdiction legislation., This concept is assessed from a perspective different than the current implementation. In practice, a motion for stay of execution is granted only based upon the requirement of the plaintiff. In this study, in order to provide more effec- tive judicial protection to the governed, as well as to obtain judgments in full, this study questions whether a stay of execution may be adopted by the Court’s own initiative Daha fazlası Daha az

Definition and documentation of traditional foods of the black sea area countries: Potential nutrition claims

Dilis, V. | Vasilopoulou, E. | Alexieva, I. | Boyko, N. | Bondrea, A. | Fedosov, S. | Trichopoulou, A.

Article | 2013 | Journal of the Science of Food and Agriculture93 ( 14 ) , pp.3473 - 3477

BACKGROUND: Nutrition and health claims are permitted in foods marketed in the European Union under Regulation 1924/2006. Quality products such as traditional foods might benefit from this act, as it can highlight their nutritional richness. In this study the nutritional content of 33 traditional foods from the Black Sea Area Countries was evaluated against the thresholds of the Regulation for nutrition claims. RESULTS: Most of the foods were eligible to bear several nutrition claims, mostly related to their fat, sugar, fiber and sodium content. The average number of claims per traditional food was two, with a range between zero and . . . nine. Overall, about 72 nutrition claims were potentially relevant for the 33 traditional foods studied. Foods linked with the most claims were nuts and seeds. CONCLUSION: The inclusion of traditional foods under this standardized European scheme could be an efficient way to highlight their possible beneficial nutritional properties. The production and marketing of traditional foods could be of benefit to both the health of consumers and the economic viability of producers, especially small- and medium-size enterprises. © 2013 Society of Chemical Industry Daha fazlası Daha az

2020-03-18

Cinar, S | Erten, G | Cetin, EA | Gazioglu, SB | Kucuksezer, UC | Gurol, AO | Deniz, G

Article | 2013 | TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI38 ( 1 ) , pp.114 - 117

https://hdl.handle.net/20.500.11831/6574

Relationship between perceptions of health status and health promotion behaviors in nursing students

Açiksöz, S. | Uzun, S. | Arslan, F.

Article | 2013 | Gulhane Medical Journal55 ( 3 ) , pp.181 - 187

https://hdl.handle.net/20.500.11831/4714

Dual effects of testosterone in Behcet's disease: implications for a role in disease pathogenesis [Meeting Abstract]

Akdeniz, T | Demirel, GY | Karakas, M | Bicakcigil, M | Direskeneli, H | Deyneli, O | Yavuz, S

Conference Object | 2013 | ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES71 , pp.232 - 233

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms