Filtreler
Filtreler
Bulunan: 542 Adet 0.002 sn
Koleksiyon [5]
Tam Metin [1]
Yazar [20]
Yayın Türü [11]
Konu Başlıkları [20]
Yayın Tarihi [1]
Dergi Adı [20]
Yayıncı [20]
Dil [3]
Yazar Departmanı [1]

Akman, B. | Şaylı, U. | Güven, M. | Altıntaş, F.

Letter | 2018 | Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica52 ( 4 ) , pp.326 - 327

[No abstract available]

Use of Biphasic Insulin Aspart 30 in Type 2 Diabetes Treatment: Expert Panel Recommendations

Akalın, Sema | Aydın, Hasan | Balcı, Mustafa Kemal | Çömlekçi, Abdurrahman | Dinççağ, Nevin | Erbaş, Tomris | Ünlühızarcı, Kürşad

Article | 2018 | Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism22 ( 3 ) , pp.183 - 197

The goals of Type 2 diabetes treatment are to eliminate the hyperglycemia resulting from insulin insufficiency and/or insulin resistance, delay beta cell damage/depletion, and prevent other metabolic co-morbidities and complications. In the current treatment algorithms, lifestyle changes (medical nutrition therapy, physical exercise) and oral anti-diabetics are followed by insulin therapy, which is considered a replacement therapy for Type 2 diabetes. Pre-mixed insulin preparations, which are an option for patients with poor blood glucose level control under oral anti-diabetics treatment, have been developed to meet both basal and p . . .randial insulin needs by simulating the physiological changes in insulin levels. The consensus on the necessity of individualizing insulin therapy requires physicians to have a detailed knowledge of the various uses of insulin. Therefore, this comprehensive consensus statement has been prepared by a panel of expert endocrinologists from different regions of Turkey to help physicians use biphasic insulin aspart 30 in suitable patients at the right time. In this statement, expert panel opinions on (a) Recommendations for the appropriate initiation, titration, and intensification of insulin treatment, and (b) The treatment algorithms in initiation, titration, and intensification of biphasic insulin aspart 30 treatment and special conditions specific to changing treatment regimen are presented. Tip 2 diyabet (T2D) tedavisinde amaç, insülinin yetersiz salgısı ve/veya insülin direnci sonucu oluşan hiperglisemiyi ortadan kaldırmak, beta hücre harabiyetini/tükenişini yavaşlatmak, eşlik eden diğer metabolik sorunları düzeltmek ve komplikasyonları önlemektir. Güncel tedavi algoritmalarında yaşam tarzı değişikliği (tıbbi beslenme tedavisi, egzersiz) ve oral antidiyabetikler ile tedavi seçeneklerini izleyen aşamada yer alan insülin, T2D için bir yerine koyma tedavisi olarak değerlendirilmektedir. Hazır karışım insülinler, oral antidiyabetikler ile kan glukoz düzeyleri kontrol altına alınamayan hastaların tedavisinde yer alması önerilen tedavi seçeneklerinden olup, hem bazal hem de prandiyal insülin ihtiyacını fizyolojiye yakın biçimde karşılamak amacıyla geliştirilmişlerdir. İnsülin tedavisinin kişiye özel olması gerektiği konusundaki konsensüs, hekimlerin değişik insülinlerin kullanımları ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye sahip olmalarını gerektirmektedir. Bu nedenle, ülkemiz koşullarında bifazik insülin aspart 30’un doğru hastada, doğru zamanda ve doğru biçimde kullanılmasını kolaylaştırmak ve hekimlere yardımcı olmak için Türkiye’nin farklı bölgelerinde görev yapmakta olan deneyimli endokrinologlardan oluşan bir uzman paneli tarafından, bu kapsamlı uzlaşı metni hazırlanmıştır. Bu uzlaşı metninde, uzman paneli görüşleri; a) İnsülin tedavisine uygun başlangıç, titrasyon ve yoğunlaştırma algoritma önerileri ve b) Bifazik insülin aspart 30 tedavisine özgü başlangıç, titrasyon ve yoğunlaştırma tedavi algoritmaları ve tedavi geçişlerine dair özel durumlara ilişkin öneriler temelinde sunulmaktadır Daha fazlası Daha az

Konjonktivada Aynı Lezyon İçerisinde Nevüs ve Papillom Birlikteliği

Geçer, Melin | Şahan, Berna | Çiftçi, Ferda

Article | 2018 | Bezmiâlem Science6 ( 2 ) , pp.160 - 162

Yirmi sekiz yaşında kadın hasta karünkülde yer alan kitle ile kli-niğimize başvurdu. Biyomikroskopik muayenede pigmente ta-ban üzerinde pediküllü kırmızı-pembe renkli kitle görüldü. Kitle10 mm boyutlarındaydı ve lobüler yapılar içermekteydi. Eksiz-yonel biyopsi yapıldı. Histopatalojik olarak konjonktivada sku-amöz hücrelerin proliferasyonu tespit edildi ve epitelde koilositbenzeri hücreler yer almaktaydı. Epidermisin bazal tabakasındave subepitelyal alanda pigmente nevoid hücre toplulukları izlen-di. İnsan papilloma virüsü (HPV) varlığını araştırmak amacıylaimmunohistokimyasal testler yapıldı fakat anlamlı boyanma iz-lenmedi. Düşük . . .risk in situ hibridizasyon çalışıldı. Nonspesifikve zayıf sinyalizasyon nedeniyle sonuç negatif kabul edildi. So-nuç olarak kitle, konjonktivada aynı lezyon içerisinde nevüs vepapillom olarak raporlandı. İki yıllık takip süresince rekürrensizlenmedi. Konjonktivada nevüs ve papillom ayrı ayrı sık görül-mesine rağmen bu olguda aynı lezyon içerisinde çok nadir bir şe-kilde bir arada görülmüşlerdir. Literatürde konjonktivada nevüsve papillom birlikteliğinin olduğu ilk olgu sunumudur. A 28-year-old female patient was admitted to our clinic with amass in the caruncle of her left eye. As per a slit-lamp examination,a red–pink pedicle mass was hanging out of the pigmented base.The mass size was 10 mm, and it contained lobular structures. Anexcisional biopsy was performed. Histopathologically, the papil-lary proliferation of squamous epithelia on the conjunctiva wasdetected, and the epitheliumshowed koilocyte-like cells. Pigment-ed nevoid cells were seen on the basal layer of the epidermis andsubepithelial zone. Immunohistochemistry tests were performedto investigate the effect of human papilloma virus (HPV), butHPV dye staining was not observed. Lower in-situ hybridizationof the HPV test was studied. It was accepted as negative because ofa non-specific and weak signal monitoring. Finally, the mass wasreported as conjunctival nevus and squamous papilloma withinthe same lesion. No recurrence was observed at a 2-year follow-up.Despite the fact that the conjunctival nevi and papilloma oftenseparately appear, they were simultaneously seen in the same lesionin this case, which is very rare. To the best of our knowledge, this isthe first case report in the literature wherein the conjunctival neviand papilloma are simultaneously seen in the same lesio Daha fazlası Daha az

Diş rengi seçiminde bilgi, tecrübe ve cinsiyetin etkisinin değerlendirilmesi

Erzincanlı, Ayşe | Kazazoğlu, Ender

Article | 2018 | 7tepe Klinik14 ( 2 ) , pp.13 - 18

Amaç: Bu çalışmanın amacı, renk kavramları hakkında egitim,cinsiyet ve tecrübe seviyesinin görsel renk seçimindeki başarıya olan etkisinin degerlendirilmesidir.Gereç ve Yöntem: Dis Hekimligi lisans ve Protetik Dis Tedavisi yüksek lisans öğrencilerinden oluşan toplam 218 renk körüolmayan katılımcı arastırmaya dahil edildi. Ögrencilerin yarısına renk kavramı ve renk seçimi prensipleri hakkında egitimverildi. Protetik Dis Tedavisi yüksek lisans öğrencileri egitimliolarak kabul edildi. Tootguide Trainer (TT) yazılımı ile birlikteçalısan Toothguide Training Box (TTB) kullanılarak katılımcıların renk eslestirme alıstırmaları tamamladı ve . . .final testi sonuçları elde edildi. (E) ile TT yazılımının verdigi toplam skor,her katılımcı için hesaplandı. Çalısmada elde edilen bulgulardegerlendirilirken, niceliksel verilerin karsılastırılmasında venormal dagılım gösteren parametrelerin gruplar arası karsılastırmalarında Oneway Anova testi ve farklılıga neden çıkangrubun tespitinde Tukey HDS testi kullanıldı. Normal dagılımgösteren parametrelerin iki grup arası karsılastırmalarındaStudent t test kullanıldı. Niteliksel verilerin karsılastırılmasındaise Ki-Kare testi kullanıldı. Anlamlılık p0,05 düzeyinde degerlendirildi.Bulgular: Tüm katılımcılar ve final sınavı sonuçları tecrübe veeğitim açısından degerlendirildiginde, toplam skor ve E ortalamalarında anlamlı farklılık bulundu (p0,01). Renk egitimiverilmeyen grubun parlaklık ve yogunlukta yanılma oranlarının, egitim verilen gruba göre anlamlı düzeyde yüksek olduğugörüldü (p0,01). Cinsiyetler arasında, toplam skor ve E ortalamaları arasında anlamlı farklılık bulunmadı (p0,05).Sonuçlar: Vita Toothguide 3D-Master skalasının renk ve renkkavramlarıyla birlikte renk eşleştirme sırası ve prensipleri hakkında eğitimli olan bireylerin, renk seçiminde daha başarılı olduğu görüldü. Aim: The purpose of this study was to evaluate the influence of color education, gender and level of experience on shade matching quality. Materials and Methods: A study was simultaneously performed a total of 218 color normal participants who were dentalstudents and prosthodontic post-graduate students. A lecture on color and color matching in dentistry was given to half of the dental students. Post-graduate students were accepted as educated. Toothguide Training Box (TTB) with Toothguide Trainer (TT) software, was used by all participants to perform training procedure and lastly final test was done by the TTB. The shade matching score for each participant was computed as a sum of color differences (E) between target tabs and selected tabs. The evaluation of the quantative data and comparison between groups were performed by Oneway Anova test, and Tukey HDS test was used for the group which causes discrepancy. Parameters showing normal distribution, Student's t test was used for comparisons between the two groups. Qualitative data were compared using Chi- square test. Significance was evaluated at p0.05 level.Results: All participants were evaluated in terms of experience and education and final exam results, the mean total scores and also the mean of E scores were showed significant differences (p0.01). For uneducated groupthe mistake number of value and chroma was significantly higher than educated group (p0.01). The mean of total score and the mean of E, there was no significant difference between genders (p0.05). Conclusions: The results of the study supported that the ones who have education about color concepts and alsoprinciples about Vita ToothGuide 3D-Master were more successful at shade matching Daha fazlası Daha az

A new technique to find the facial nerve and recess by using the short process of the incus and the spine of Henle as landmarks: incus-spine angle

Yilmazer, R | Yilmazer, AB | Hoffer, ME | Eshraghi, AA | Telischi, FF | Angeli, SI

Article | 2018 | ACTA OTO-LARYNGOLOGICA138 ( 11 ) , pp.1051 - 1056

Background: Precise techniques to find the facial nerve (FN) and recess are lacking. Objectives: We aimed to define incus-spine and incus-FN angles which can be used to localize the FN and recess during mastoidectomy. Material and methods: Thirty adult cadaveric temporal bones were studied. Canal-wall up mastoidectomy with a facial recess approach was performed. The temporal bones and microscope were positioned differently to change the visual angle. The following distances were measured: (1) Short process of the incus (SPI)-FN; (2) Body of the incus-FN. Photographs were taken. Three lines were drawn on the photographs between the S . . .PI, FN, and the spine of Henle. The angles were created and measured. Results: Three of the temporal bones were excluded due to the absence of the spine of Henle and two of them due to the displacement of the SPI. The mean of the incus-spine angle in 25 temporal bones was 90.12 degrees and the mean of the Incus-FN angle was 135.96 degrees. The mean distances of the SPI-FN and body of incus-FN were 4.85 and 9.26 mm, respectively. Conclusions and significance: The incus-spine and the incus-FN angles along with the distances can help localize the FN and recess Daha fazlası Daha az

A case of congenital nephrogenic diabetes insipidus with aquaporin 2 gene mutation

Atmis, B | Melek, E | Haliloglu, B | Bayazit, AK | Anarat, A

Letter | 2018 | CUKUROVA MEDICAL JOURNAL43 ( 4 ) , pp.1065 - 1067

BİR TERCİH OLARAK “BÜYÜMEME”: CÜCE ŞİRKETLER

Beşer, Senem Göl | Ötken, Ayşe Begüm | Yolbulan, Elif Okan

Article | 2018 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ9 ( 18 ) , pp.613 - 628

Genel olarak işletmelerin başarısı, ülkeekonomisine olumlu etkilerinin yanı sıra büyümelerive sürdürebilir olmalarıyla tanımlansa da, daha fazlatüketim ve sınırlı kaynaklarla (toprak, emek, teknikbilgi, gibi) daha hızlı üretim kültürü ile açıklanan birbüyüme paradoksu da söz konusu olmaktadır. Buanlamda, büyümeden kopuş modern ekonomiksistemin çöküşünün bir işareti olaraknitelendirilmektedir. Her ne kadar büyüme, şirketleriçin son derece cazip bir hedef olsa da büyümeme deşirketlerin bilinçli bir şekilde tercih edebileceği birbaşka amaç olabilmektedir. Bu araştırmanın kapsamıbir tercih olarak büyümemeyi seçen ve “cüce” olaraktanımla . . .nan şirketlerdir. Bu çerçevede, çalışmanınamacı büyümeme kavramına odaklanarak cüceşirketleri Türk yazınına sunmaktır. Kavramsal birçalışma olarak konuyu ele alan bu makale,büyümeme tercihine ışık tutacak örnek bir işletmedenbahsederek Türk yazınına katkı sağlamayıhedeflemektedir. Although the success ofcompanies is defined in terms of their contribution tonational economy, their growth and sustainability, oneof the biggest misconceptions of today’s businesses isthe paradox of growth which could be explained byproviding more consuming and faster productionculture with limited resources (land, labor, technicalinformation, etc.). Growth disengagement is regardedas a sign for the collapse of modern economic systems.Although growth is an extremely attractive strategy forcompanies, degrowth might be another goal which canbe preferred on purpose by companies. In thisframework, the scope of this study is “dwarf”companies which deliberately choose not to grow. Thepurpose of the study is to focus on degrowth andpresent the term “dwarf” to Turkish literature andanalyze a company which can be considered as a dwarfas a case study Daha fazlası Daha az

2020-03-18

Sabatos, C

Article | 2018 | WORLD LITERATURE STUDIES10 ( 1 ) , pp.3 - 14

https://hdl.handle.net/20.500.11831/4036

Synthesis and characterization of cardanol based vinyl ester resins as cross-linker units

Kinaci, E | Can, E | La Scala, J | Palmese, G

Conference Object | 2018 | ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY255 , pp.3 - 14

Actor effect: A study on historical figures who have shaped the advertising narration

Başal, B.

Book Part | 2018 | Brand Culture and Identity: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications3 , pp.3 - 14

A few advertising masters shaped the advertising industry and each pioneered distinctly different principles of advertising. Legendary advertising masters in advertising history - each with a distinctive style and discourse, created advertising narration on different issues. Albert Lasker created narration on salesmanship in print and reason-why advertising, Claude Hopkins on scientific advertising and preemptive claim, John Emory Powers on honesty and plain speaking copywriting, John Wanamaker on retailing, consumerism and effectiveness of advertising, William Bernbach on simplicity, originality and creativity of advertising percep . . .tion, David Ogilvy on brand image, big idea and creative salesmanship, Leo Burnett on common touch, dramatic realism in advertising and visual imagery icons. By focusing on the story of some great advertising legends mentioned above, this study tries to examine how they have defined and shaped advertising history into the exhilarating one and how they have revolutionized the way business sells its products and consumers perceive the brands. © 2019, IGI Global Daha fazlası Daha az

Hareketli bölümlü protezlerde planlama farklılıkları ve hataları

Canpolat, Ceyhun | Bal, Burcu | Kayahan, Zeynep Özkurt | Kazazoğlu, Ender

Article | 2018 | 7tepe Klinik14 ( 2 ) , pp.57 - 60

Amaç: Hareketli bölümlü protezlerin doğru planlanması hasta memnuniyetini ve diş hekiminin başarısını arttırmaktadır.Bu çalışmanın amacı, kısmi dişsizlik tiplerinin yaygınlığını belirlemek, dişhekimleri tarafından en yaygın olarak planlananhareketli bölümlü protezleri saptamak ve planlama ile ilgili dişhekimlerinin bakış açılarını incelemektir.Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada İstanbul'un en büyük ilçelerinde görev yapan çeşitli diş hekimliği laboratuvarlarındayapılan ve randomize olarak seçilen 100 hareketli bölümlüprotez değerlendirildi. Kennedy sınıflaması, tedavi planlamaseçenekleri ve protez komponentleri gözlemlendi. Dişsiz bölgel . . .erin sayısı ve yeri, ana bağlayıcılar, kroşe ve tırnak türlerikaydedildi. Hareketli bölümlü protez planlamasının doğruluğunu değerlendirmek için bir planlama rehberi kullanıldı.Bulgular: Kennedy I en fazla görülen dişsizlik sınıflamasıdır(49%). Bölümlü protez komponentleri incelendiğinde, anabağlayıcıların %27’si, kroşelerin %20’si ve tırnak seçiminin%59’unda yanlış seçim yapıldığı saptanmıştır. Kroşeler içindoğru planlama Kennedy I ve Kennedy II’te daha yüksektir (p0.05). Kennedy sınıflaması ile ana bağlayıcı ve tırnakplanlama doğruluğu arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır(p0.05).Sonuçlar: Bu çalışmanın sınırlamaları dahilinde, hareketlibölümlü protezlerde tasarım hatalarının oranı yüksektir. Tırnakların yanlış konumlandırılması sonucu protezlerin başarısı olumsuz etkilenebilir. Diş hekimleri, başarılı sonuçlar eldeedebilmek için hareketli bölümlü protez tasarımının doğruyapılması gerektiğinin farkında olmalıdırlar. Aim: The knowledge of correct design and treatment planning of removable partial dentures (RPDs) improves patientsatisfaction and the success of clinician. The aim of this studywas to determine the prevalence of various types of partialedentulism, to observe the designs of RPDs most commonlyplanned by clinicians and to examine their perspectives onplanning.Materials and Methods: A total of 100 randomizely selectedRPDs that were constructed in various dental laboratories served in the largest districts in Istanbul were evaluated in thisstudy. Kennedy classification, treatment planning optionsand framework designs were observed. The number and location of edentulous areas, the type of retentive clasps, majorconnectors, and occlusal/incisal rests were recorded. A planning guide was used in order to evaluate the accuracy of theframework design.Results: Kennedy I was the most common classification(49%). The incorrect design was 27% for the major connectors, 20% for the clasps and 59% for the rests. The accuracy of clasps was higher in Kennedy I and II cases (87.5%)(p0.05). There were no significant differences betweenthe Kennedy classification and the accuracy of major connectors and rests (p0.05).Conclusions: Within the limitations of this study, it canbe concluded that there were large amount of incorrectdesigns of the RPD frameworks. The incorrect position ofthe rests was very high and this may lead to unsuccessfuldentures. The clinicians should be aware of the correctframework design to achieve successful outcomes Daha fazlası Daha az

Effect of the Dexamethasone-Ondansetron Combination Versus Dexamethasone-Aprepitant Combination to Prevent Postoperative Nausea and Vomiting

Bilgen, Sevgi | Kızılcık, Nurcan | Haliloğlu, Murat | Yıldırım, Gazi | Kaspar, Elif Çiğdem | Köner, Özge

Article | 2018 | Turkish Journal of Anaesthesiology and Reanimation46 ( 5 ) , pp.373 - 380

Objective: Postoperative nausea and vomiting (PONV) is a common problem associated with general anaesthesia. The incidence can be as high as 80% in high-risk patients. Our primary objective was to compare the efficacy of the combination of dexamethasone-ondansetron and dexamethasone-aprepitant in patients undergoing laparoscopic surgery.Methods: Seventy 18 to 60 years old patients scheduled for laparoscopic surgery were included in the study. Sixty-seven patients completed the study. Patients in the dexamethasone-aprepitant group (group DA, n35) received 40 mg of aprepitant orally 1-2 hours before the induction of anaesthesia and 2 . . .mL saline intravenously (iv) within the last 30 minutes of surgery; patients in the dexamethasone-ondansetron group (group DO, n35) received oral placebo identical to aprepitant 1-2 hours before the induction of anaesthesia and 4 mg ondansetron iv within the last 30 minutes of surgery. All patients received 8 mg dexamethasone iv after the induction of anaesthesia. The primary outcome was a complete response (no postoperative nausea, retching and vomiting and no need for rescue antiemetic); the secondary outcomes were the incidence of nausea, retching, vomiting, the need of rescue antiemetic and opioid consumption within 24 hours after surgery.Results: A complete response was not significantly different between the groups (group DO: 67%, DA: 69%) at 24 hours (p0.93). The incidence of PONV and postoperative opioid consumption was similar between the groups.Conclusion: The study was designed to evaluate whether the combination of dexamethasone-aprepitant is better than the combination of dexamethasone-ondansetron regarding the complete response for PONV in patients undergoing laparoscopic surgery. The results however showed that dexamethasone-aprepitant has not improved the complete response for PONV compared to dexamethasone-ondansetron. Amaç: Postoperatif bulantı ve kusma (POBK) genel anestezi sonrası sık karşılaşılan bir sorundur. Yüksek riskli hastalarda insidans yüzde 80 kadar yüksek olabilir. Çalışmamızın amacı laparoskopik ameliyat geçiren hastalarda deksametazon-ondansetron ve deksametazon-aprepitant kombinasyonunun etkililiğini karşılaştırmaktı.Yöntemler: Bu çalışmaya laparoskopik ameliyat planlanan 18-60 yaş arası 70 hasta alındı. 67 hasta çalışmayı tamamladı. Deksametazon aprepitant grubundaki (grup DA, n35) hastalara anestezi indüksiyonundan 1-2 saat önce 40 mg aprepitant ve cerrahinin son 30 dakikasında intravenöz 2 mL serum fizyolojik (iv) uygulandı. Deksametazon-ondansetron grubundaki (grup DO, n35) hastalara anestezi indüksiyonundan 1-2 saat önce aprepitanta benzer oral plasebo ve cerrahinin son 30 dakikasında 4 mg ondansetron iv olarak verildi. Tüm hastalara anestezi indüksiyonundan sonra iv 8 mg deksametazon uygulandı. Birincil sonuç ölçütü tam yanıt idi (postoperatif bulantı, öğürme, kusma ve ek antiemetik ihtiyacı yok); ikincil sonuç ölçütü ise bulantı, öğürme ve kusma insidansı, operasyondan sonraki 24 saat içerisinde ek antiemetik ve opioid tüketimi ihtiyacı idi.Bulgular: Tam yanıt gruplar arasında (grup DO: %67, DA: %69) 24 saatte anlamlı şekilde farklı değildi (p0,93). POBK insidansı ve postoperatif opioid tüketimi gruplar arasında benzerdi.Sonuç: Bu çalışma, laparoskopik cerrahi geçiren hastalarda POBK için tam yanıt elde etmede deksametazon-aprepitant kombinasyonunun deksametazon-ondansetron kombinasyonundan daha iyi olup olmadığını değerlendirmek üzere tasarlanmıştır. Ancak sonuç, deksametazon ve aprepitantın, laparoskopik cerrahiyi takiben deksametazon ve ondansetron ile karşılaştırıldığında POBK'da tam yanıtı iyileştirmediğini gösterdi Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms