Filtreler
Filtreler
Bulunan: 6.513 Adet 0.011 sn
Koleksiyon [6]
Tam Metin [1]
Yazar [20]
Yayın Türü [13]
Konu Başlıkları [20]
Yayın Tarihi [20]
Dergi Adı [20]
Yayıncı [20]
Dil [1]
Yazar Departmanı [7]
Editorial comment

Kilickesmez, O.

Article | 2010 | International Braz J Urol36 ( 1 ) , pp.26 - 27

[No abstract available]

Esin, S.

Conference Object | 2007 | IET Conference Publications ( 531 CP ) , pp.187 - 190

The role of computing has changed: information and communication technologies have become the social infrastructure itself. And this is reflected to building design, as buildings create the habitual context of human beings. The advancements in technology offer advantages and opportunities, but they are not successfully integrated with physical space. Technology has to distinguish the life patterns in order to meet the design challenge of pervasive computing. For this, context becomes an important issue, in order to define the activity both for architectural use and computing use. This paper looks for spatial designs that make use of . . . context aware technology, in order to bring out the key for the design of intelligent environments Daha fazlası Daha az

Tansi, D.

Book Part | 2015 | Turkish Foreign Policy in the New Millennium , pp.39 - 44

Baran, C.N. | Uysal, C. | Baran, N.K. | Onishi, K.

Letter | 2003 | European Journal of Plastic Surgery26 ( 4 ) , pp.219 - 220

[No abstract available]

Akman, B. | Şaylı, U. | Güven, M. | Altıntaş, F.

Letter | 2018 | Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica52 ( 4 ) , pp.326 - 327

[No abstract available]

EVALUATION OF CAUSES AND LEVELS OF ANXIETY IN MOTHERS OF INFANTS WITH CLEFT LIP AND PALATE

Nur, Rahime Burcu | Germeç, Derya Çakan | Türkyılmaz, Ece Uyar | Arun, Tülin

Article | 2014 | Clinical Dentistry and Research38 ( 2 ) , pp.20 - 30

Amaç: Bu çalışmanın amacı, dudak damak yarıklı (DDY) bebeğe sahip annelerin ortodonti kliniğine ilk başvurduklarında, nazoalveolar şekillendirme (NAŞ) tedavisi esnasında ve dudak operasyonu öncesinde kaygı düzeylerini ve nedenlerini değerlendirmektir. Bireyler ve Yöntem: Dudak damak yarıklı bebeğe sahip 31 anneye (yaş ortalaması: 27.6 5.8 yıl) ölçü alımından önce (T1), NAŞ tedavisinden 4 hafta sonra (T2) ve dudak operasyonundan önce (T3) 10 sorulu anket uygulanmıştır. Annelerin ayrıca Stress Düzey Ölçek Anketi- SDÖ (State-Trait Anxiety Inventory STAI) anketine cevap vermeleri istenmiştir. Bulgular: Yapılan anketlerde, kaygı düzeyini . . .n ortalama değerlerinde T1 döneminden T2 dönemine geçildiğinde azalma (p 0.01), ve T2 döneminden T3 dönemine geçildiğinde artış tespit edilmiştir (p 0.01). T1 ve T3 dönemindeki ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p 0.05). SDÖ ile T1 ve T3 anket verileri (sırasıyla p 0.006 r 0.483, r 0.445 p 0.012) arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Annenin yaşı, eğitim düzeyi, yarık tipi ve ailede dudak damak yarığı hikayesi ile anketlerinin ve SDÖ verileri arasında anlamlı bir ilişki tanımlanmamıştır (p 0.05). Sonuç: Annelerin kaygı düzeyleri ilk ortodonti randevusunda yüksektir; ancak hekimin bilgi vermesi ve NAŞ tedavi sonuçlarının görülmesi ile azalmaktadır. Bununla birlikte, annelerin kaygısı cerrahi öncesi yeniden artabilir. Kaygı düzeyinin azaltılması amacıyla, tedavi süreci hakkında aile daha fazla bilgilendirilebilir ve tedavi süresi boyunca profesyonel psikolojik destek alabilir. Background and Aim: The aim of this study was to evaluate the causes and levels of anxiety in mothers of infants with cleft lip and/ or palate (CLP) at the initial visit to the orthodontic clinic, during nasoalveolar molding therapy (NAM) and before lip surgery. Subjects and Methods: A 10- item questionnaire to evaluate the causes and levels of anxiety was distributed to 31 mothers (mean age: 27,6±5,8 years) having babies with CLP before taking impression (T1), after 4 weeks from the beginning of NAM (T2) and before lip surgery (T3). The mothers were also asked to answer State-Trait Anxiety Inventory (STAI). Results: According to the questionnaire, mean anxiety level values decreased from T1 to T2 periods (p< 0.01), and increased from T2 to T3 (p< 0.01). No statistically significant differences were found between the mean values of T1 and T3 (p> 0.05). Significant positive correlation was evident between STAI and T1 and T3 questionnaire scores (p 0,006 r 0,483, p 0,012 r 0,445, respectively). Neither of the questionnaires nor STAI scores were found to be associated with mothers age, educational status, family history or type of CLP. Conclusions: The anxiety levels of mothers were high at their first orthodontic appointment, but decreased as they were informed and observed the results of NAM. However, the anxiety of the mother can increase again before the surgery. In an attempt to decrease the level of anxiety, the family could be further informed regarding the treatment process and get professional psychological support during treatment Daha fazlası Daha az

What do we know about the medical biography of Kemal Atatürk (1881-1938)? A summary of the state of knowledge and outlook on relevant issues for further research

Vatanoglu-Lutz, E.E. | Hot, I. | Çoban, M.

Article | 2013 | Journal of Medical Biography21 ( 3 ) , pp.136 - 142

Mustafa Kemal Atatürk, the founder and first President of the Turkish republic, is the subject of many more or less 'heroic' biographies and few critical ones. His anamnesis, however, is only available in fragments. Many books omit details of Atatürk's health and life, for example his bloodline, his illness and eventually his death, his funeral prayer and ceremony and his burial. His liver problem, diagnosed as cirrhosis and said to be the cause of his death, is well described but his general health and other sicknesses are scarcely recorded. This paper provides an overview of his anamnesis as far as it is known, the literature desc . . .ribing it and the level of knowledge generally published, and it also indicates where original research in the archives is needed to complete the picture. © The Author(s) 2013 Daha fazlası Daha az

Caglikulekci, M

Editorial | 2016 | INTERNATIONAL JOURNAL OF SURGERY25 , pp.400 - 400

Comparative validity and reliability study of the QIDS-SR_{16} in Turkish and American college student samples

Mergen, Haluk | Bernsteın, Ira H. | Tavlı, Vedide | Öngel, Kurtuluş | Tavlı, Talat | Tan, Şeref

Article | 2011 | Klinik Psikofarmakoloji Bülteni21 ( 4 ) , pp.289 - 301

Amaç: Öğrenci ağırlıklı Türk örneklemine uygulanan Türkçe’ye çevrilmiş 16 maddelik Hızlı Depresif Belirti Envanteri-Özbildirim Formu’nun (HDBE16-ÖF): a) Amerikalı üniversite öğrencilerine uygulanan orijinal Amerikan versiyonu (QIDS-SR_{16}-US) ve b) aynı Türk öğrenci örnekleminde Beck Depresyon Envanteri-II (BDI-II) ile karşılaştırılarak geçerlik ve güvenirliğinin ortaya konması amaçlanmıştır. Çalışmamız Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yapılan bir kültürlerarası geçerlilik çalışmasıdır. Metod: Uludağ Üniversitesi yerleşkesi Aile Sağlığı Merkezi’ne ayaktan başvuran öğrenci ağırlıklı 626 hastaya; www.ids-qids.org adres . . .inden ulaşılabilen ve kısmen modifiye edilerek Türkçe’ye çevrilen HDBE_{16}-ÖF ve BDI-II testleri uygulandı. Ayrıca Güneybatı Teksas Üniversitesi’nde HDBE16-ÖF envanterinin İngilizce orijinal versiyonu olan QIDS-SR_{16}-US 584 öğrenciye uygulanmıştır. Betimleyici istatistik, klasik açıklayıcı faktör analizi ve madde tepki kuramı analizleri, SAS ve MPlus istatistik programları ile yapılmıştır. Bulgular: Türk deneklerin ortalama yaşı 21,12,16 (standart sapma) olup %67,8’i kadındı. Türk öğrencilerin aile içi depresyon öyküsü: annede %29, babada %8, kardeşte %14, kendisinde %16 ve akrabada %5 olarak bulundu. Amerikalı deneklerden 225 olguda hiç yaş belirtilmemiş haldeyken ortalama yaş 20.03,5 (standart sapma) ve tüm deneklerin %63,6’sı kadın olarak saptandı. HDBE_{16}-ÖF’nın madde ortalaması 6,944,85 (standart sapma) bulundu. HDBE_{16}-ÖF’ün iç tutarlılık katsayısı (Cronbach ?) 0,78 idi ve ortalama madde-toplam korrelasyon katayısı 0,47 (0,33- 0,61) bulundu. QIDS-SR_{16}-US’nin kaşılaştırılabilir madde ortalaması 6,093,76, Cronbach ? 0,74, madde-toplam korrelasyon katsayısı 0,43 (0,24-0,54) olarak bulundu. Hem HDBE_{16}-ÖF hem de QIDS-SR_{16}-US tek boyutlu iken BDIII tek boyutlu olarak bulunmadı. HDBE_{16}’ün ve QIDS-SR_{16}-US’un madde-total korelasyon ortalaması birbirine benzerdi. BDI-II ile HDBE_{16}-ÖF arasındaki korelasyon katsayısı 0.72 bulundu, bu değer disattenüe edildiğinde 0.90’a çıkmaktaydı. Çoklu grup doğrulayıcı faktör analizi HDBE_{16}-ÖF ve QIDS-SR_{16}-US’un aynı faktör yüküne sahip olduğu farklı değişik eşiklerinin olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu durum depresyon düzeyinde grup farklılıklarını ortaya koymaktadır. Türk deneklerin, Amerikalı deneklerden farklı olarak daha fazla depresyon geçirdikleri söylenebilir. Ayrıca HDBE_{16}-ÖF ve BDI-II’nın skorları birbirlerine eşitlenmiştir. Tartışma: HDBE_{16}-ÖF’ün, hem Türkiye hem de Amerika Birleşik Devletleri’nde depresyon tanısı için çok sık kullanılan BDI-II testi gibi iyi psikometrik özellikleri ve yapısal geçerliliği olduğu saptanmıştır. Pek çok ortamda HDBE_{16}-ÖF’ün kullanılmasını önermekteyiz. Objective: To evaluate the validity and reliability of the Quick Inventory of Depressive Symptomatology, selfreported version, in a Turkish student sample (QIDS-SR_{16}-T) by comparing it to (a) the American version (QIDS-SR_{16}-US) and (b) the Turkish version of the Beck Depression Inventory (BDI-II-T). Materials and Methods: Slightly modified versions of the QIDS-SR_{16}-T, and the BDI-II-T were administered to 626 outpatients at the Uludağ University campus-based family health center. The QIDS-SR_{16}-US was administered to 584 respondents at an American university. SAS and MPlus were used to provide descriptive statistics, classical exploratory factor analysis, and item response theory analyses (in the form of a multiple group confirmatory factor analysis). Results: The internal consistency (Cronbach &#945;) of the QIDS-SR_{16}-T was 0.77. Both QIDS-SR_{16} versions were unidimensional, but the BDI-II-T was not. The mean QIDS-SR_{16}-T and QIDS-SR_{16}-US item-total correlations were similar. The correlation between the QIDS-SR_{16}-T and BDIII- T was 0.72 (.90 when disattenuated). Multiple-group confirmatory factor analysis suggested that the QIDS-SR_{16}-T and QIDS-SR16-US had the same factor loadings but different intercepts. This reflects group differences in level of depression, perhaps because the Turkish respondents, unlike their US counterparts, were seen in a medical context where illness-related depression is more prevalent. Scores on the QIDS-SR_{16}-T and the BDI-II-T were also equated. Discussion: The QIDS-SR_{16}-T has good psychometric properties and convergent validity with the BDI-II-T. Its use is recommended when a self-reported instrument is appropriate Daha fazlası Daha az

An assessment of the pipeline project for the transportation of Caspian Basin hydrocarbons within the context of energy strategies of the United States, the Russian federation, and Turkey

Kisacik, S. | Avci, T.

Book Part | 2015 | Turkish Foreign Policy in the New Millennium , pp.463 - 502

One of the most critical issues forming the energy geo-politics of the states is the diversification of supply routes. As a result of it, every additional source of energy, namely oil and natural gas, that enters into the world energy market from different origin countries results in the increase of energy supply security as well. In that context, Washington backs alternative pipeline projects in contrast to the pipeline projects proposed by Russia. Here, one of the countries coming into the agenda is Turkey. Turkey is geographically located close to the Middle East and the Caspian Basin, the region where more than 70 % of the world . . .'s proven gas and oil resources is positioned. © Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften Frankfurt am Main 2015. All rights reserved Daha fazlası Daha az

Melatonin treatment results in regression of endometriotic lesions in an ooferectomized rat endometriosis model

Kisacik, S. | Avci, T.

Article | 2013 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association14 ( 2 ) , pp.81 - 86

Amaç: Ooferektomize sıçan endometriozis modelinde melatoninin endometriotik odaklar üzerine etkisini incelemeyi amaçladık Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma prospektif, randomize, kontrollü, deneysel bir çalışmadır. Çalışma Yeditepe Üniversitesi Deneysel Araştırma Merkezinde (YÜDETAM) yapıldı. Deneysel çalışmamıza 22 adet dişi, gebe olmayan, nulligravid Spraque-Dawley albino sıçan dahil edildi. Ooferektomize edilen sıçanlarda cerrahi olarak endometriozis oluşturuldu. Sıçanlar iki gruba ayrıldı: kontrol grubu ve melatonin grubu. Melatonin grubunda 2 hafta boyunca sıçanlara melatonin (20 mg/ kg/gün) tedavisi verildi. Endometriotik regresy . . .onu değerlendirmek için operasyonlar yapıldıktan sonra melatonin tedavisi sonlandırıldı. Rekürrens oranlarını değerlendirmek için altıncı haftanın sonunda nekropsiler yapıldı. Endometriotik odakların hacim ve histopatolojik skorları değerlendirildi. Bulgular: Endometriotik lezyonların hacimleri melatonin grubunda anlamlı derecede azaldı. Ayrıca, melatonin grubu kendi içerisinde incelendiğinde endometriotik lezyonların hacimlerinin anlamlı derecede azaldı ve histopatolojik skorları anlamlı derecede arttı. Sonuç: Melatonin sıçanlarda endometriotik odakların gerilemesine ve histopatolojik skorların iyileşmesine neden olur. (J Turkish-German Gynecol Assoc 2013; 14: 81-6) Objective: We aimed to determine the effects of melatonin treatment on endometrial implants in an oopherectomized rat endomeriosis model. Material and Methods: This study is a prospective, randomised, controlled experimental study. It was carried out at the Experimenal Research Center of Yeditepe University (YUDETAM). Twenty-two, emale, non-pregnant, nulligravid Spraque-Dawley albino rats were ncluded in our study. Endometriosis was surgically induced in oopherectomized rats. Rats were randomised into two groups: control group and melatonin group. In the melatonin group, rats were treated with melatonin (20 mg/kg/day) for two weeks. After the operations were performed to assess the regression of the endometriotic lesions, melatonin treatment was stopped. At the end of the sixth week nec- ropsies were performed to assess the rate of recurrence. The volume and histopathological scores of endometriotic foci were examined. Results: Volumes of the endometriotic lesions significantly decreased in the melatonin group. Also, when the melatonin group was analysed within itself, endometriotic lesion volumes decreased and histopathological scores increased significantly. Conclusion: Melatonin causes regression of the endometriotic lesions in rats and improvement in their histopathological scores. (J Turkish-German Gynecol Assoc 2013; 14: 81-6 Daha fazlası Daha az

Çakır, Aytuğ Ceyhun

Article | 2013 | Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi10 ( 1 ) , pp.115 - 132

Üç aşama testi, telif hakkı sahiplerinin menfaatlerinin korunması ve bununla birlikte kamu menfaatinin de göz ardı edilmeyerek, fikri mülkiye- te konu olan eserin ücretsiz kullanılabilmesi amacına yönelik olan bir tes- pit mekanizmasıdır. Bir başka deyişle üç aşamalı bir inceleme ile telif hak- kı sahiplerinin menfaatlerine bir istisna olarak, telif hakkı ve kullanıcıların serbest kullanımının çekişmeli olduğu hallerde çözüme yönelik mümkün olduğunca nesnel bir çözüm ortaya koymaya çalışır. Üç aşamadan oluşan bu incelemede; mutlak ve özel bir halin varlığı, eserin olağan kullanımı ile çatışmayacak bir durumun söz konusu olması ve so . . .n olarak yazarın meşru menfaatlerine makul olmayan bir biçimde halel getirmemesi aranır. The Three Step Test is a determination mechanism which aims to protect a copyright owner&#8217;s interests in the scope of intellectual property law for free or restricted use of a work. The Test tries to create an objec- tive standard in the event of conflicts between copyright owners and users. The three step analysis as an exception to the interests of copyright own- ers. The test asks whether there is 1) a presence of a certain special case 2) which does not conflict with the normal exploitation of the work and 3) which does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the au- thor Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms