Filtreler
Filtreler
Bulunan: 1.110 Adet 0.003 sn
Koleksiyon [6]
Tam Metin [1]
Yazar [20]
Yayın Türü [9]
Konu Başlıkları [20]
Yayın Tarihi [20]
Dergi Adı [20]
Yayıncı [20]
Dil [1]
Yazar Departmanı [2]

Üner, Ayşe Melda

Article | 2010 | Türkbilig0 ( 20 ) , pp.271 - 293

Mehmet Rauf, yeni Türk edebiyatının en önemli yazarlarından biridir. Servet-i Fünûn edebî devresinde eser vermeye başlamış; özellikle Eylül romanı ile büyük başarı kazanmıştır. Mehmet Rauf'un “Verven” adlı hikâyesi, Türk edebiyatında koku alma duyusu ile aşk duygusu arasında bağlantı kuran ilk eserlerden olması sebebiyle de ilgi çekicidir. Bu çalışmada Mehmet Rauf'un hikâyeciliği hakkında kısa bilgi verilmiş ve “Verven”, Mehmet Rauf'un edebiyat anlayışında çok önemli yer tutan “teşrîh-i rûh” açısından incelenmiştir. “Verven”de “teşrîh-i rûh”, yani ruh açımlaması yapılırken günümüz itibariyle “ruhsal çözümleme”, “alıntılanan” ve “akt . . .arılan” olarak tabir edilen iç konuşmalar örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. Ardından da hikâye Lâtin harflerine aktarılmıştır. Mehmet Rauf is one of the most significant writers of the "Modern Turkish Literature". He started to write in the Servet-i Fünûn period and achieved great success particularly with his novel Eylül. Mehmet Rauf's short story, "Verven" is also interesting due to the fact of being one of the first novels making a correlation between the sense of smell and the feeling of love. In the present study, compact information is given about the story-telling aspect of Mehmet Rauf and then the story is analysed in terms of "teşrîh-i rûh " (psychological dissection) which occupies a significant place in Mehmet Rauf's conception of literature. While psychological dissection is carried out in "Verven", techniques that are currently called "psychological analysis", "quoted monologue/direct free speech " and "narrated monologue/combined speech" are analysed with examples in the story. Afterwords "Verven" is converted into the Lâtin alphabet Daha fazlası Daha az

Sayısal bir yöntem ile podlu pervane analizi

Bal, Şakir | Güner, Mesut

Article | 2009 | İTÜ Dergisi Seri D: Mühendislik8 ( 2 ) , pp.3 - 16

Bu çalışmada, podlu pervane birimlerinin (pervane eksenel simetrik “pod” “taşıyıcı eleman”) etrafındaki akımın sayısal analizi yapılmış ve podlu pervane performans karakteristikleri incelenmiştir. Temel amaç, podlu pervanelerin performans analizini yapan sayısal bir yöntem geliştirmektir. Ayrıca, pod ve taşıyıcı elemanların, hem beraber hem de ayrı ayrı pervane üzerindeki etkilerinin ve podlu pervane birimi üzerine gelen kuvvetlerin ve torkların sayısal olarak hesaplanması amaçlanmıştır. Bunun için, podlu pervane birimi etrafındaki akım üç bölgeye ayrılmıştır: 1) Eksenel simetrik pod bölgesi, 2) Taşıyıcı Eleman bölgesi ve 3) Pervane . . . kanatları bölgesi. Pod ve taşıyıcı eleman bir panel yöntemiyle (BEM, Boundary Element Method) modellenirken pervane kanatları etrafındaki akım alanı ve kanatlara gelen kuvvetler bir girdap-ağ yöntemiyle (Vortex-Lattice Method) hesaplanmıştır. Panel yöntemi uygulanırken pod ve taşıyıcı eleman dörtgen (ve/veya üçgen) panellere bölünerek herbir panel üzerinde sabit şiddetli kaynak ve duble (dipol) dağılımı olduğu düşünülmüştür. Pervane kanatları girdap-ağ tekniği ile modellenirken de kanatlar üzerinde hem kaynak hem de girdap dağılımı yapılmıştır. Pod ve taşıyıcı elemanların pervane kanatları üzerindeki ya da pervane kanatlarının pod ve taşıyıcı eleman üzerindeki etkileri iteratif bir şekilde, bu iki yöntem kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu önerilen iteratif sayısal yöntemin doğruluk ve duyarlılığını test edebilmek için, literatürde verilen diğer sayısal ve deneysel çalışmalarla yöntem karşılaştırılmalıdır. Elde edilen sonuçlar, literatürde verilen diğer sayısal ve deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Yine, pod açısının sonuçlar üzerindeki etkileri de tartışılmıştır. In this study, the flow around the pod unit (propeller axisymmetric podtaşıyıcı eleman) are analysed and the performance characteristics of the propeller on the pod are investigated. The main objective of the present work is to establish a numerical method for the prediction of performance of podded propeller. The flow domain around the podded propeller is mainly divided into three parts; i) the axisymmetric pod part, ii) the strut part and iii) the propeller part. While the pod and strut parts are modelled by a low-order boundary element method (BEM), the propeller is represented by a vortex lattice method (VLM). A vortex lattice (lifting surface) method is developed and used to calculate the propulsive performance and induced velocities due to propeller blades. This model is based on appropriate vortex and sourcesink distribution. The singularities are distributed on the mean lines of the propeller blade sections. Those vortices are divided into two parts; bound and trailing vortices. The bound vortices, located in a radial direction, are to simulate the load distribution on the propeller blade. The trailing vortices are placed in the direction of the flow, obtained from the different intensities of adjacent bound vortex elements. A number of source elements are taken at adjacent bound vortex to simulate the thickness of the blade. The vortex strengths are calculated by solving a set of simultaneous equations which satisfy the flow tangency condition at the blade control points. Induced velocities due to vortex elements of the lifting surface are calculated using Biot-Savart Law. Once the bound vortex elements intensity is solved, then the velocity induced by the propeller in any point in space can be computed using five angular position of the propeller blade. Finally, the arithmetic average of these five values becomes induced velocity at the corresponding point. During the calculation of induced velocities, nine (9) span-wise and twelve (12) chord-wise elements are taken into account while high number of elementary vortex lines (450) are located on the blade surface to discrete the blade. The BEM, which is based on Green’s Third Identity, allows the separation of axisymmetric pod and the strut problems. Those two (axisymmetric pod and strut) sub-problems are solved separately, with the effects of one on the other being accounted for in an iterative manner. The integral equations (both for axisymmetric pod and strut) which are obtained from Green’s Third Identity are discretized using quadrilateral panels. In order to achieve this, the axisymmetric pod surface and the strut surface are modelled with constant strength dipole and constant strength source panels. The discretized integral equations that form the linear algebraic equation systems can be solved for unknown potential values. Coupling of the BEM and the VLM is, on the other hand, carried out in an iterative manner to incorporate the effect of the pod unit on the propeller, and vice versa. Initially, the VLM is applied for the propeller in the absence of pod and strut and calculates the perturbation velocities on the control points of pod unit (including strut). Then, the BEM is applied to the axisymmetric pod problem, including the effect of propeller and later, the BEM is used for the strut problem with the effects of propeller and axisymmetric pod. The induced velocities due to pod unit (pod strut) at the propeller disk plane are calculated by corresponding BEMs and the VLM is re-applied to the propeller problem with the modifed right hand side. All those sub-problems (axisymmetric pod strut propeller) interact with eachother in terms of induced velocities and induced potential values and the rigth hand sides of BEMs and VLM are modified according to those induced velocities and induced potential values. The iterative steps between BEMs and VLM are repeated until the results are converged. This iterative numerical method is applied to two different podded propellers to compare the results with those of experimental measurements and other numerical methods. It was found that the results by the present numerical method were in good agreement with those of experimental measurements and other numerical methods. The effect of pod unit on the propeller and vice versa are discussed for different type of podded propulsor with zero yaw angle and with a yaw angle. Some preliminary results on the effect of yaw angle on pressure distribution on pod and strut are shown in the paper as well Daha fazlası Daha az

TOTAL DİŞ EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN PANORAMİK MANDİBULAR İNDEKS İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Dölekoğlu, Semanur | Gürsoy, Hare | Özkurt, Zeynep Özkurt | Tomruk, Ceyda Özçakır

Article | 2015 | Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi25 ( 3 ) , pp.311 - 317

Amaç: Bu çalışmanın amacı total diş eksikliği olan, iskelet metabolizmasını etkileyebilecek sistemik hastalığı olan ve olmayan hastaları, panoramik mandibular indeks (PMİ) kullanarak alt çene kemik kaliteleri açısından değerlendirmektir. Materyal ve Metod:Total diş eksikliği olan ve panoramik radyografi çekilmiş 47 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların tıbbi anamnezleri incelendi ve iskelet metabolizmasını etkileyebilecek bir hastalığı olan 17 hasta ile, iskelet metabolizmasını etkileyebilecek hastalığı olmayan 30 hasta çalışmaya dahil edildi. Panoramik radyografiler üzerinde alt çene sağ ve sol foramen mentale bölge . . .lerinde ölçümler yapılarak inferior ve superior PMİ değerleri hesaplandıktan sonra istatistiksel analizler yapıldı. Bulgular: Sağ ve sol inferior PMİ ortalaması 0.340.08, sağ ve sol superior PMİ ortalaması 0.280.07 olarak bulundu. Cinsiyet, yaş ve sistemik hastalığa göre inferior ve superior PMİ değerlerine bakıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı (p0.05). Sonuç:Diş hastaların veya düşük kemik mineral yoğunluğu olan kişilerin belirlenmesinde, değerlendirilmesinde ve protetik planlamasında panoramik radyografilerin önemli bir rolü olduğu düşünülmektedir Aim: Son yıkamada kullanılan farklı kök kanal Aim: Evaluation of mandibular bone quality of healthy edentulous patients and edentulous patients with some disorders affecting skeletal metabolism with comparison according to panoramic mandibular index (PMI) values. Material and Method: 47 edentulous patients with panoramic radiographs were included in this study. Medical histories of these patients were reviewed. 17 patients with systemic disorders affecting skeletal metabolism were regarded as study group while control group consisted of 30 patients that have no systemic diseases which might affect skeletal metabolism. Measurements were performed in the right and left mental foramen regions on panoramic radiographs and statistical analysis was made after determination of inferior and superior PMI values. Results: Right and left inferior PMI and right and left superior PMI means were found as 0.340.08 and 0.280.07, respectively. Inferior and superior PMI values were not statistically significant when age, sex and systemic disorders has taken into consider (p0.05). Conclusion: Comparison of healthy edentulous patients and edentulous patients with some disorders affecting skeletal metabolism showed no statistically significant differences according to panoramic mandibular inde Daha fazlası Daha az

Helicobacter pylori gastriti olan çocuklarda ıntestinal parazit sıklığının retrospektif olarak araştırılması

Uğraş, Meltem | Miman, Özlem

Article | 2013 | Türkiye Parazitoloji Dergisi37 ( 4 ) , pp.245 - 248

Amaç: Gelişmekte olan ülkelerde H. pylori enfeksiyonu gelişmiş ülkelere göre daha sık ve daha erken yaşta görülmektedir. Etyopatogenezinde kalabalık ailelerde yaşam, annenin eğitim seviyesinin düşük olması, düşük ekonomik gelir, kirli içme suları gibi faktörlerin varlığında daha sık görüldüğü bildirilmiştir. Sosyoekonomik durumu iyi olmayan bölgelerde intestinal parazitozların da daha sık görüldüğü bilinmektedir. Bu çalışmada amaç, H. pylori gastriti olduğu endoskopik ve histopatolojik olarak ispatlanmış hastalarda intestinal parazit sıklığınının incelenmesidir. Yöntemler: Üst gastrointestinal sistem (GİS) endoskopisi yapılmış ve H. . . . pylori gastriti tanısı almış olan çocuklarda dışkıda parazit değerlendirmeleri geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Dışkı örneklerinin tümüne nativ-lugol ve formol-eter çöktürme yöntemi uygulanmıştır. Bulgular: Toplam 138 hastaya üst GİS endoskopi yapılmıştır. Hastaların %97,1inde H. pylori pozitif gastrit olduğu saptanmıştır. H. pylori gastriti olan ve dışkı örneği incelenmiş olan 105 çocuğun 6sında (%5,71) Blastocystis hominis ve 2sinde (%1,91) Giardia intestinalis saptanmış olduğu görülmüştür. Toplamda 8 hastada (%7,61) intestinal parazitoz olduğu izlenmiştir. Sonuç: Düşük sosyoekonomik bölgelerde yaşayan bireylerde H. pylori ve intestinal parazitler sık görülmektedir. Gelişme çağında olan çocuklarda büyüme ve gelişmeyi etkileyen, anemiye yol açan H. pylori ve intestinal parazitoz varlığı ciddi bir halk sağlığı sorunu oluşturmaktadır. Birbiri üzerine sinerjik etki gösteren bu mikroorganizmaların genel sanitasyon ve hijyen yöntemlerinin uygulanması ve öğretilmesi ile azaltılması olasıdır. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 245-8) Objective: H. pylori infection is more frequent and is seen in younger ages in developing countries when compared to developed countries. Etiopathogenetic factors include living in crowded families, low educational level of mother, low income and infected drinking water. Intestinal parasites are more frequent in low socioeconomical populations. In this study, it was aimed to determine the prevalence of intestinal parasite in patients with H. pylori gastritis proven with endoscopic and histopathological study. Methods: Parasitology laboratory results of children who had undergone upper gastrointestinal system endoscopy (UGE) and were proved to have H. pylori gastritis were evaluated retrospectively. Stool samples were examined using native lugol and precipitation by formol ethyl acetate methods. Results: A total of 138 children had undergone upper GIS endoscopy. Among those children, 97,1% had H. pylori positive gastritis. Of those H. pylori positive gastritis children, we obtained the stool test results of 105 children. Six children (5.71%) had Blastocystis hominis and 2 (1.91%) had Giardia intestinalis so a total of 8 patients had (7.61%) intestinal parasites. Conclusion: H. pylori and intestinal parasites are frequent among individuals living in low socioeconomical countries. The co-existence of hp and intestinal parasites, which have a negative effect on thriving and iron status in a growing child is a very important public health problem. National sanitation education and methods may help decrease the co-existence of these synergistic microorganisms. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 245-8 Daha fazlası Daha az

Üniversite öğrencilerinin meraklılık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

Demirel, Melek | Coşkun, Yelkin Diker

Other | 2009 | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi0 ( 18 ) , pp.111 - 134

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin meraklılık düzeylerini belirlemek ve bunun cinsiyet, fakülte, üniversiteye girişteki puan türü, gelir düzeyi ve başarı algılarına göre değişip değişmediğini ortaya koymaktır. Tarama modelinin kullanıldığı çalışmada Erwin (1998) tarafından geliştirilen ve genişlik ve derinlik olmak üzere iki alt boyuttan oluşan “Meraklılık Ölçeği”nin Türkçe?ye uyarlama çalışması yapılmıştır. İç tutarlılığın göstergesi olarak elde edilen Cronbach alfa değeri .86 olarak bulunmuştur. Ölçeğin yapı geçerliğinin belirlenmesi amacıyla yapılan faktör analizi sonucunda uyarlama çalışması yapılan ölçekteki madde . . .lerin, orijinal ölçekte olduğu gibi iki alt boyutta toplandığı belirlenmiştir. Elde edilen bulgular, üniversite öğrencilerinin (n:620) meraklılık düzeylerinin, ölçekten elde edilen ortalama puanın, ölçek orta puanının üstünde olması nedeniyle yüksek düzeyde olduğunu ortaya koymuştur. Ölçeğin genişlik boyutuna ilişkin puan ortalaması, derinlik boyutuna ilişkin puan ortalamasından daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin meraklılık düzeylerinin cinsiyet, öğrenim görülen fakülte ve üniversiteye girişteki puan türü açısından farklılık gösterdiği, gelir düzeyi ve başarı algısı açısından ise farklılık göstermediği belirlenmiştir. This research aims at determining university students‟ levels of curiosity and specifying whether or not that varied on the basis of gender, faculty, the type of scores needed to enter university, income level, and achievement perception. In this study, which employs a survey method, “Curiosity Index” composed of two subdimensions, namely breadth and depth, developed by Erwin (1998) was adapted into Turkish. Cronbach alpha value which was found as the indicator of internal consistency was calculated as 0.86. Following the factor analysis conducted in order to determine the construct validity of the scale, it was found that the items of the adapted scale contained two sub-dimensions, as in the original scale. The findings obtained revealed that the students‟ (n:620) level of curiosity was high due to the fact that the average scores received from the scale were above the median of the scale. Besides, the average scores of the breadth dimension of the scale were found to be higher than those of the depth dimension. Moreover, it was also found that the students‟ level of curiosity varied according to gender, faculty attended, and the type of scores required for acceptance into university; yet that it did not differ on the basis of income level or perception of success Daha fazlası Daha az

Okul Psikolojik Danışmasında Liderlik Araştırmaları İçin Yeni Bir Analitik Çerçeve: Dağıtımcı Liderlik

Köse, Ayşen

Article | 2015 | Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi5 ( 43 ) , pp.137 - 146

Son on yıldır, okul psikolojik danışmasında liderlik kavramı sıkça tartışılan bir konudur. Buna rağmen, okul psikolojik danışmanlarının liderlik rolü yeterince tanımlanmamış ve araştırılmamıştır. Bunun yanı sıra, liderlik, geleneksel olarak, tek insan ya da süper kahraman rolü gibi algılandığı için, okulun örgütsel yapısı içinde, yönetimsel bir pozisyonda bulunmayan okul psikolojik danışmanlarının liderlik rollerinin nasıl incelenmesi gerektiği akılları karıştırabilmektedir. Ayrıca, geleneksel liderlik kuramları, genellikle tek insan liderliğine odaklandığından, psikolojik danışmanların liderliklerinin analiz edilmesinde kullanılaca . . .k uygun bir çerçeve sunmazlar. Bu tespitler, bu makalenin çıkış noktasını oluşturmuştur. Liderlik okul psikolojik danışmanları için temel bir rol ise, bu rolü sistematik bir şekilde irdeyerek, anlaşılır hale getirmeye yardımcı olacak bir analitik çerçeve de olmalıdır. Bu makalenin temel amacı bu tür bir çerçeveyi sunmaktır. Dağıtımcı liderlik (distributed leadership), bu kuramsal çerçeveyi sağlayan bütünsel bir yaklaşımdır çünkü liderliği bireyler üzerinden değil, bireylerin oluşturduğu etkileşimler üzerinden analiz eder. Bu yaklaşımı temel alarak yapılacak çalışmalar, okul psikolojik danışmasında liderlik kavramının daha iyi anlaşılmasını ve okul psikolojik danışmanlarının liderlik uygulamalarının önündeki engellerin çözümüne dair politikalar üretilmesini sağlayabilir. Even though school counselors leadership has been a buzzword for the last decade, it has not been fully explored and defined. In addition to that, since, traditionally, leadership has been perceived as the role of person sole or superhero, it could be confusing to understand how leadership would be possible for school counselors as they dont hold formal leadership position in the schools organizational structure. Besides, traditional frameworks that tend to privilege individual actions of a formal leader are not sufficient to understand leadership practice of school counsellors. Those identifications are the motivational factors of writing this article. If leadership is one of the fundamental roles of the school counsellors, then there should be an appropriate theoretical framework which helps to analyse their leadership practice in a systematic manner. The main goal of this article is to provide such a leadership framework. This paper offers the idea that distributed leadership is a useful tool to understand school counselors leadership effort holistically because this framework calls the unit of analysis not with individual leaders, but their interactions. Trying to understand counselors leadership from a distributed perspective might serve to better define leadership in school counseling and help to produce solutions to barriers that hinder their leadership efforts Daha fazlası Daha az

Photodynamic therapy of symptomatic choroidal hemangioma associated with Sturge-Weber syndrome

Yenerel, M. | Görgün, E. | Dinç, U.A. | Yetik, H. | Örge, F. | Alimgil, L.

Article | 2009 | Retina-Vitreus17 ( 1 ) , pp.69 - 72

In this case report, photodynamic therapy and its results in a 12 years old patient with symptomatic choroidal hemangioma due to Sturge-Weber syndrome is discussed. In our case, photodynamic therapy has been successful in treating serous retinal detachment due to symptomatic choroidal hemangioma associated with Sturge-Weber syndrome.

Bir Hastanede Çalışan Hemşirelerin İlaç Hatası Bilgi Düzeyi ve İlaç Hatalarının Raporlanması ile İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Aydın, Seçil Semiz | Akın, Semiha | Işıl, Özlem

Article | 2017 | Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma14 ( 1 ) , pp.14 - 24

Amaç: Bu çalışma hemşirelerin ilaç hatası bilgi düzeyi ve ilaç hatalarının raporlanmasına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi amacıyla planlandı.Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel nitelikte bir araştırmadır. Araştırma örneklemini 114 hemşire oluşturdu. Veriler, İlaç Hatalarının Raporlanmasına Yönelik Düşünceler ve İlaç Hatası Bilgi Durumunu Belirleme Formları kullanılarak elde edildi.Bulgular: Yaş ortalaması 29.377.10 olan hemşirelerin %51.8'i lisans mezunudur. İlaç Hatası Bilgi Durumu Belirleme Formu puan ortalaması 82.5217.19 bulundu. Araştırma grubunun çoğu (%94.7) ilaç güvenliği eğitimi aldığını, %78.1'i ilaç hatalarının raporlanma . . .sını başarı ölçütü olduğunu bildirdi. Hemşireler ilaç hatalarını raporlamaları durumunda %8.8'i bu hatanın kişisel yetersizlik olarak algılanacağını, %4.4'ü işinin tehlikeye gireceğini, %4.4'ü raporlamanın işe yaramayacağını düşünmektedir. Hemşirelerin üçte biri (%28.9) ilaç hatası ile ilgili sorunları kendi aralarında çözülebileceğini, %9.6'sı nasıl raporlama yapılacağını bilmediklerini, %0.9'u ise ilaç hatalarının raporlanmasına gerek olmadığını bildirdi. Sonuç: Verilen eğitimlerde ilaç hatalarının raporlamasını çalışanın cezalandırılması olarak algılanmaması gerektiği ve raporlama sürecinin hasta güvenliğinin sağlamaya yönelik önemli bir uygulama olduğunun vurgulanması önem taşımaktadır. Hemşirelerin ilaç hatası raporlama konusundaki bilgilerini daha etkin şekilde uygulamaya yansıtabilmeleri amacıyla kurumsal stratejilerin geliştirilmesi ve eğitimlerin planlanması önerilmektedir Aims: The aim of this study is to assess nurses’ levels of knowledge regarding medication errors and their views on reporting medication errors.Methods: The research adopted a descriptive, cross-sectional design and the study sample comprised 114 nurses. Data were gathered using two assessment forms: “Views on Reporting Medication Errors” and “Assessment of Knowledge of Medication Errors”.Results: The mean age of nurses was 29.377.10 years, 51.8% of the sample completed an undergraduate nursing program. The mean score of the “Assessment of Knowledge on Medication Errors” was 82.5217.19. Nearly all nurses (94.7%) completed training in medication safety, 78.1% of nurses perceived the act of medication error reporting as a successful criterion. In the case of reporting medication errors, 8.8% of nurses perceived that reporting medication errors can be considered a personal incompetency, 4.4% reported that it would put their job in jeopardy, and 4.4% stated it would be of no use to report errors. One out of every three nurses (28.9%) claimed any problem could be settled among themselves, 9.6% of them stated that they do not know how to report errors, and 0.9% of the nurses stated that there was no need for reporting any errors.Conclusion: In training sessions which encourage the staff to report medication errors for patient safety, it is important not to consider a medication error reporting system as a punishment for employees but as a crucial part of the system. It is suggested that corporate strategies be developed and training programs be planned in order to improve nurses’ skills for better reporting of medication error Daha fazlası Daha az

Konjonktivada Aynı Lezyon İçerisinde Nevüs ve Papillom Birlikteliği

Geçer, Melin | Şahan, Berna | Çiftçi, Ferda

Article | 2018 | Bezmiâlem Science6 ( 2 ) , pp.160 - 162

Yirmi sekiz yaşında kadın hasta karünkülde yer alan kitle ile kli-niğimize başvurdu. Biyomikroskopik muayenede pigmente ta-ban üzerinde pediküllü kırmızı-pembe renkli kitle görüldü. Kitle10 mm boyutlarındaydı ve lobüler yapılar içermekteydi. Eksiz-yonel biyopsi yapıldı. Histopatalojik olarak konjonktivada sku-amöz hücrelerin proliferasyonu tespit edildi ve epitelde koilositbenzeri hücreler yer almaktaydı. Epidermisin bazal tabakasındave subepitelyal alanda pigmente nevoid hücre toplulukları izlen-di. İnsan papilloma virüsü (HPV) varlığını araştırmak amacıylaimmunohistokimyasal testler yapıldı fakat anlamlı boyanma iz-lenmedi. Düşük . . .risk in situ hibridizasyon çalışıldı. Nonspesifikve zayıf sinyalizasyon nedeniyle sonuç negatif kabul edildi. So-nuç olarak kitle, konjonktivada aynı lezyon içerisinde nevüs vepapillom olarak raporlandı. İki yıllık takip süresince rekürrensizlenmedi. Konjonktivada nevüs ve papillom ayrı ayrı sık görül-mesine rağmen bu olguda aynı lezyon içerisinde çok nadir bir şe-kilde bir arada görülmüşlerdir. Literatürde konjonktivada nevüsve papillom birlikteliğinin olduğu ilk olgu sunumudur. A 28-year-old female patient was admitted to our clinic with amass in the caruncle of her left eye. As per a slit-lamp examination,a red–pink pedicle mass was hanging out of the pigmented base.The mass size was 10 mm, and it contained lobular structures. Anexcisional biopsy was performed. Histopathologically, the papil-lary proliferation of squamous epithelia on the conjunctiva wasdetected, and the epitheliumshowed koilocyte-like cells. Pigment-ed nevoid cells were seen on the basal layer of the epidermis andsubepithelial zone. Immunohistochemistry tests were performedto investigate the effect of human papilloma virus (HPV), butHPV dye staining was not observed. Lower in-situ hybridizationof the HPV test was studied. It was accepted as negative because ofa non-specific and weak signal monitoring. Finally, the mass wasreported as conjunctival nevus and squamous papilloma withinthe same lesion. No recurrence was observed at a 2-year follow-up.Despite the fact that the conjunctival nevi and papilloma oftenseparately appear, they were simultaneously seen in the same lesionin this case, which is very rare. To the best of our knowledge, this isthe first case report in the literature wherein the conjunctival neviand papilloma are simultaneously seen in the same lesio Daha fazlası Daha az

Kaya, Gülveli

Article | 2009 | YEDİ: SANAT, TASARIM VE BİLİM DERGİSİ0 ( 2 ) , pp.9 - 16

Özbudun, Sibel

Article | 2012 | Toplum ve Hekim27 ( 4 ) , pp.282 - 294

Emeğin deregülarizasyon süreçleri aracılığıyla ucuzlatılması ve talepkârlık düzeyinin düşürülmesini öngören neoliberal siyasalara, küresel ölçekte, ideolojik düzlemde aile değerlerini ve kadının aile içerisindeki konumunu vurgulayan yeni-muhafazakâr söylem eşlik etmiştir. Bu coğrafyada bu söylem, kadını, kadınların bedenlerini hem bir haz hem de mutlaka eril denetim altına alınması gereken yıkıcı cinsel potansiyeli nedeniyle bir fitne kaynağı olarak gören İslamî referansların yeniden yorumlanıp, yeniden değer kazandırılması biçimini almaktadır. Bu söylemin sürdürücüsü konumundaki yükselen sınıf, İslamî burjuvaziye katkısı, çok yönlü . . .dür: Bir yandan Cumhuriyet tarihi boyunca gölgesinde yaşadıkları seküler- Batıcı burjuvazi karşısında konumlarını pekiştirmek, bir yandan geleneksel kitleler nezdindeki taban desteğini güçlendirmek, bir yandan da solidarist bir mantıkla emekçilerin talepkârlık düzeyini, dolayısıyla da işgücünün maliyetini düşük tutmak. Kadınlar açısından ise muhafazakâr tutum ve siyasalar, onları ev kadınları olarak Şekillendiren (İslamî) geleneklerin yeniden değerlendirilmesi aracılığıyla emek piyasasındaki “eklenti” konumlarını sabitlemeyi, böylelikle de tırpanlanan sosyal bütçelerin yükünü üstlenirken, kendi çalışmasını da sadece “aile bütçesine katkı” olarak gören uysal ve kendinin-bilincinde-olmayan emekçiler olarak kalmalarını hedeflemektedir. Neoliberal policies which envisage the lowering the price of labor force as well as its level of its combativity through deregulatory processes are accompanied on the ideological level, by a neoconservative discourse throughout the globe, which gentrifies the family values and the position of women within the family. In this part of the world this discourse assumes the reinterpretation and the revaluation of the Islamic references which view the women, women’s bodies both as a source of pleasure and of fitna because of their destructive sexual potential, to be kept under constant and vigilante male control. The contribution of this discourse to the rising Islamic bourgeoisie which undertakes its perpetuation is multifaceted: On one hand, they tend to secure the position(s) gained in face of a secular-Westernized bourgeoisie, on another, they seek to solidify the base support through a traditionilizing discourse, and on the other hand, they try to lower the level of labor demands, hence its price, through the operations of a solidarist logic. Concerning the women, the conservative rhetoric and policies aim at fixing their position as “appendages” within the labor market, hence at keeping them as docile and not-conscious-of-self laborers who envisage their work only as “a contribution to the family budget”, while shouldering the burden of the reduced social budgets Daha fazlası Daha az

Yabancı boşanma kararının Türkiyede tanınması davasının mirasçılar tarafından açılabileceğine ilişkin yargıtay 2. hukuk dairesinin 3.4.2012 tarihli kararının değerlendirilmesi

Ekşi, Nuray

Article | 2012 | Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni32 ( 1 ) , pp.33 - 50

Davada hukukî yarar, usul hukukunun temel prensiplerinden biridir. Bu prensip, tanıma ve tenfiz davaları açısından da geçerlidir. Nitekim 6100 sayılı HMKnın 114/1-h maddesinde hukukî yarar, dava şartları arasında sayılmıştır. Türk milletlerarası özel hukukunda ilk defa 5718 sayılı MÖHUKun 52(1). maddesi ile tanıma ya da tenfiz davalarını, hukukî yararı olan herkesin açabileceği öngörülmüştür. Yargıtay, muhtelif kararlarında MÖHUKun 52(1). maddesini yorumlamıştır. Sözkonusu Yargıtay kararları, MÖHUKun 52(1). maddesinin kapsamı ve kimlerin tanıma ya da tenfiz davası açmada hukukî yarar sahibi olduğunun saptanması açısından oldukça öne . . .m taşımaktadır. Bu öneminden dolayı, çalışmamızda, yabancı mahkemece karara bağlanan boşanma davasına taraf olmayan mirasçıların tanıma davası açmada hukukî yararlarının varlığını kabul eden Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 3.4.2012 tarihli kararı incelenmiştir. İncelememizin esasını, yeni olması itibariyle 2. Hukuk Dairesinin 3.4.2012 tarihli kararı oluşturmakla birlikte, 5718 sayılı MÖHUKun yürürlüğe girdiği 2007 yılından beri mirasçıların tanıma ya da tenfiz davası açabileceklerine ilişkin olarak verilen diğer Yargıtay kararlarına da değinilmiştir. It is a basic principle of procedural law that a party must have a legal interest to file a case. This principle also applies in terms of litigation for the recognition or enforcement of foreign judgments. Indeed legal interest is one of the conditions of the case in Article 114/1-h of the Turkish Civil Procedural Law No. 6100. In addition, for the first time in Turkish private international law, it is stated in Article 52(1) of the PILA that any person who has a legal interest in the enforcement or recognition of a foreign judgment may file a suit for either recognition or enforcement. The Court of Appeal has interpreted Article 52(1) of the PILA in its various decisions. Such decisions of the Court of Appeal are highly important for the determination of the content of Article 52(1) of the PILA as well as clarifying the persons who have a legal interest for filing a case for the recognition or enforcement of a judgment granted by a foreign court. In order to emphasize the importance of the comments of the Court of Appeal on Article 52(1), in this study the decision of 2nd Civil Chamber of the Court of Appeal dated 3.4.2012 which established that heirs who are not parties to the divorce proceeding before a foreign court can file a case asking for recognition of the foreign divorce judgment in Turkey is evaluated. Although the decision of the 2nd Civil Chamber of the Court of Appeal dated 3.4.2012 forms the basis of our evaluation, this study also considers the other decisions of the Court of Appeal granted since entry into force of the PILA in 2007 and relating to lodging recognition or enforcement actions by the heirs Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms