Filtreler
Filtreler
Bulunan: 5.422 Adet 0.011 sn
Koleksiyon [5]
Tam Metin [1]
Yazar [20]
Yayın Türü [1]
Konu Başlıkları [20]
Yayın Tarihi [20]
Dergi Adı [20]
Yayıncı [20]
Dil [8]
Yazar Departmanı [1]
Editorial comment

Kilickesmez, O.

Article | 2010 | International Braz J Urol36 ( 1 ) , pp.26 - 27

[No abstract available]

Üner, Ayşe Melda

Article | 2010 | Türkbilig0 ( 20 ) , pp.271 - 293

Mehmet Rauf, yeni Türk edebiyatının en önemli yazarlarından biridir. Servet-i Fünûn edebî devresinde eser vermeye başlamış; özellikle Eylül romanı ile büyük başarı kazanmıştır. Mehmet Rauf'un “Verven” adlı hikâyesi, Türk edebiyatında koku alma duyusu ile aşk duygusu arasında bağlantı kuran ilk eserlerden olması sebebiyle de ilgi çekicidir. Bu çalışmada Mehmet Rauf'un hikâyeciliği hakkında kısa bilgi verilmiş ve “Verven”, Mehmet Rauf'un edebiyat anlayışında çok önemli yer tutan “teşrîh-i rûh” açısından incelenmiştir. “Verven”de “teşrîh-i rûh”, yani ruh açımlaması yapılırken günümüz itibariyle “ruhsal çözümleme”, “alıntılanan” ve “akt . . .arılan” olarak tabir edilen iç konuşmalar örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. Ardından da hikâye Lâtin harflerine aktarılmıştır. Mehmet Rauf is one of the most significant writers of the "Modern Turkish Literature". He started to write in the Servet-i Fünûn period and achieved great success particularly with his novel Eylül. Mehmet Rauf's short story, "Verven" is also interesting due to the fact of being one of the first novels making a correlation between the sense of smell and the feeling of love. In the present study, compact information is given about the story-telling aspect of Mehmet Rauf and then the story is analysed in terms of "teşrîh-i rûh " (psychological dissection) which occupies a significant place in Mehmet Rauf's conception of literature. While psychological dissection is carried out in "Verven", techniques that are currently called "psychological analysis", "quoted monologue/direct free speech " and "narrated monologue/combined speech" are analysed with examples in the story. Afterwords "Verven" is converted into the Lâtin alphabet Daha fazlası Daha az

Sayısal bir yöntem ile podlu pervane analizi

Bal, Şakir | Güner, Mesut

Article | 2009 | İTÜ Dergisi Seri D: Mühendislik8 ( 2 ) , pp.3 - 16

Bu çalışmada, podlu pervane birimlerinin (pervane eksenel simetrik “pod” “taşıyıcı eleman”) etrafındaki akımın sayısal analizi yapılmış ve podlu pervane performans karakteristikleri incelenmiştir. Temel amaç, podlu pervanelerin performans analizini yapan sayısal bir yöntem geliştirmektir. Ayrıca, pod ve taşıyıcı elemanların, hem beraber hem de ayrı ayrı pervane üzerindeki etkilerinin ve podlu pervane birimi üzerine gelen kuvvetlerin ve torkların sayısal olarak hesaplanması amaçlanmıştır. Bunun için, podlu pervane birimi etrafındaki akım üç bölgeye ayrılmıştır: 1) Eksenel simetrik pod bölgesi, 2) Taşıyıcı Eleman bölgesi ve 3) Pervane . . . kanatları bölgesi. Pod ve taşıyıcı eleman bir panel yöntemiyle (BEM, Boundary Element Method) modellenirken pervane kanatları etrafındaki akım alanı ve kanatlara gelen kuvvetler bir girdap-ağ yöntemiyle (Vortex-Lattice Method) hesaplanmıştır. Panel yöntemi uygulanırken pod ve taşıyıcı eleman dörtgen (ve/veya üçgen) panellere bölünerek herbir panel üzerinde sabit şiddetli kaynak ve duble (dipol) dağılımı olduğu düşünülmüştür. Pervane kanatları girdap-ağ tekniği ile modellenirken de kanatlar üzerinde hem kaynak hem de girdap dağılımı yapılmıştır. Pod ve taşıyıcı elemanların pervane kanatları üzerindeki ya da pervane kanatlarının pod ve taşıyıcı eleman üzerindeki etkileri iteratif bir şekilde, bu iki yöntem kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu önerilen iteratif sayısal yöntemin doğruluk ve duyarlılığını test edebilmek için, literatürde verilen diğer sayısal ve deneysel çalışmalarla yöntem karşılaştırılmalıdır. Elde edilen sonuçlar, literatürde verilen diğer sayısal ve deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Yine, pod açısının sonuçlar üzerindeki etkileri de tartışılmıştır. In this study, the flow around the pod unit (propeller axisymmetric podtaşıyıcı eleman) are analysed and the performance characteristics of the propeller on the pod are investigated. The main objective of the present work is to establish a numerical method for the prediction of performance of podded propeller. The flow domain around the podded propeller is mainly divided into three parts; i) the axisymmetric pod part, ii) the strut part and iii) the propeller part. While the pod and strut parts are modelled by a low-order boundary element method (BEM), the propeller is represented by a vortex lattice method (VLM). A vortex lattice (lifting surface) method is developed and used to calculate the propulsive performance and induced velocities due to propeller blades. This model is based on appropriate vortex and sourcesink distribution. The singularities are distributed on the mean lines of the propeller blade sections. Those vortices are divided into two parts; bound and trailing vortices. The bound vortices, located in a radial direction, are to simulate the load distribution on the propeller blade. The trailing vortices are placed in the direction of the flow, obtained from the different intensities of adjacent bound vortex elements. A number of source elements are taken at adjacent bound vortex to simulate the thickness of the blade. The vortex strengths are calculated by solving a set of simultaneous equations which satisfy the flow tangency condition at the blade control points. Induced velocities due to vortex elements of the lifting surface are calculated using Biot-Savart Law. Once the bound vortex elements intensity is solved, then the velocity induced by the propeller in any point in space can be computed using five angular position of the propeller blade. Finally, the arithmetic average of these five values becomes induced velocity at the corresponding point. During the calculation of induced velocities, nine (9) span-wise and twelve (12) chord-wise elements are taken into account while high number of elementary vortex lines (450) are located on the blade surface to discrete the blade. The BEM, which is based on Green’s Third Identity, allows the separation of axisymmetric pod and the strut problems. Those two (axisymmetric pod and strut) sub-problems are solved separately, with the effects of one on the other being accounted for in an iterative manner. The integral equations (both for axisymmetric pod and strut) which are obtained from Green’s Third Identity are discretized using quadrilateral panels. In order to achieve this, the axisymmetric pod surface and the strut surface are modelled with constant strength dipole and constant strength source panels. The discretized integral equations that form the linear algebraic equation systems can be solved for unknown potential values. Coupling of the BEM and the VLM is, on the other hand, carried out in an iterative manner to incorporate the effect of the pod unit on the propeller, and vice versa. Initially, the VLM is applied for the propeller in the absence of pod and strut and calculates the perturbation velocities on the control points of pod unit (including strut). Then, the BEM is applied to the axisymmetric pod problem, including the effect of propeller and later, the BEM is used for the strut problem with the effects of propeller and axisymmetric pod. The induced velocities due to pod unit (pod strut) at the propeller disk plane are calculated by corresponding BEMs and the VLM is re-applied to the propeller problem with the modifed right hand side. All those sub-problems (axisymmetric pod strut propeller) interact with eachother in terms of induced velocities and induced potential values and the rigth hand sides of BEMs and VLM are modified according to those induced velocities and induced potential values. The iterative steps between BEMs and VLM are repeated until the results are converged. This iterative numerical method is applied to two different podded propellers to compare the results with those of experimental measurements and other numerical methods. It was found that the results by the present numerical method were in good agreement with those of experimental measurements and other numerical methods. The effect of pod unit on the propeller and vice versa are discussed for different type of podded propulsor with zero yaw angle and with a yaw angle. Some preliminary results on the effect of yaw angle on pressure distribution on pod and strut are shown in the paper as well Daha fazlası Daha az

TOTAL DİŞ EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN PANORAMİK MANDİBULAR İNDEKS İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Dölekoğlu, Semanur | Gürsoy, Hare | Özkurt, Zeynep Özkurt | Tomruk, Ceyda Özçakır

Article | 2015 | Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi25 ( 3 ) , pp.311 - 317

Amaç: Bu çalışmanın amacı total diş eksikliği olan, iskelet metabolizmasını etkileyebilecek sistemik hastalığı olan ve olmayan hastaları, panoramik mandibular indeks (PMİ) kullanarak alt çene kemik kaliteleri açısından değerlendirmektir. Materyal ve Metod:Total diş eksikliği olan ve panoramik radyografi çekilmiş 47 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların tıbbi anamnezleri incelendi ve iskelet metabolizmasını etkileyebilecek bir hastalığı olan 17 hasta ile, iskelet metabolizmasını etkileyebilecek hastalığı olmayan 30 hasta çalışmaya dahil edildi. Panoramik radyografiler üzerinde alt çene sağ ve sol foramen mentale bölge . . .lerinde ölçümler yapılarak inferior ve superior PMİ değerleri hesaplandıktan sonra istatistiksel analizler yapıldı. Bulgular: Sağ ve sol inferior PMİ ortalaması 0.340.08, sağ ve sol superior PMİ ortalaması 0.280.07 olarak bulundu. Cinsiyet, yaş ve sistemik hastalığa göre inferior ve superior PMİ değerlerine bakıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı (p0.05). Sonuç:Diş hastaların veya düşük kemik mineral yoğunluğu olan kişilerin belirlenmesinde, değerlendirilmesinde ve protetik planlamasında panoramik radyografilerin önemli bir rolü olduğu düşünülmektedir Aim: Son yıkamada kullanılan farklı kök kanal Aim: Evaluation of mandibular bone quality of healthy edentulous patients and edentulous patients with some disorders affecting skeletal metabolism with comparison according to panoramic mandibular index (PMI) values. Material and Method: 47 edentulous patients with panoramic radiographs were included in this study. Medical histories of these patients were reviewed. 17 patients with systemic disorders affecting skeletal metabolism were regarded as study group while control group consisted of 30 patients that have no systemic diseases which might affect skeletal metabolism. Measurements were performed in the right and left mental foramen regions on panoramic radiographs and statistical analysis was made after determination of inferior and superior PMI values. Results: Right and left inferior PMI and right and left superior PMI means were found as 0.340.08 and 0.280.07, respectively. Inferior and superior PMI values were not statistically significant when age, sex and systemic disorders has taken into consider (p0.05). Conclusion: Comparison of healthy edentulous patients and edentulous patients with some disorders affecting skeletal metabolism showed no statistically significant differences according to panoramic mandibular inde Daha fazlası Daha az

Helicobacter pylori gastriti olan çocuklarda ıntestinal parazit sıklığının retrospektif olarak araştırılması

Uğraş, Meltem | Miman, Özlem

Article | 2013 | Türkiye Parazitoloji Dergisi37 ( 4 ) , pp.245 - 248

Amaç: Gelişmekte olan ülkelerde H. pylori enfeksiyonu gelişmiş ülkelere göre daha sık ve daha erken yaşta görülmektedir. Etyopatogenezinde kalabalık ailelerde yaşam, annenin eğitim seviyesinin düşük olması, düşük ekonomik gelir, kirli içme suları gibi faktörlerin varlığında daha sık görüldüğü bildirilmiştir. Sosyoekonomik durumu iyi olmayan bölgelerde intestinal parazitozların da daha sık görüldüğü bilinmektedir. Bu çalışmada amaç, H. pylori gastriti olduğu endoskopik ve histopatolojik olarak ispatlanmış hastalarda intestinal parazit sıklığınının incelenmesidir. Yöntemler: Üst gastrointestinal sistem (GİS) endoskopisi yapılmış ve H. . . . pylori gastriti tanısı almış olan çocuklarda dışkıda parazit değerlendirmeleri geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Dışkı örneklerinin tümüne nativ-lugol ve formol-eter çöktürme yöntemi uygulanmıştır. Bulgular: Toplam 138 hastaya üst GİS endoskopi yapılmıştır. Hastaların %97,1inde H. pylori pozitif gastrit olduğu saptanmıştır. H. pylori gastriti olan ve dışkı örneği incelenmiş olan 105 çocuğun 6sında (%5,71) Blastocystis hominis ve 2sinde (%1,91) Giardia intestinalis saptanmış olduğu görülmüştür. Toplamda 8 hastada (%7,61) intestinal parazitoz olduğu izlenmiştir. Sonuç: Düşük sosyoekonomik bölgelerde yaşayan bireylerde H. pylori ve intestinal parazitler sık görülmektedir. Gelişme çağında olan çocuklarda büyüme ve gelişmeyi etkileyen, anemiye yol açan H. pylori ve intestinal parazitoz varlığı ciddi bir halk sağlığı sorunu oluşturmaktadır. Birbiri üzerine sinerjik etki gösteren bu mikroorganizmaların genel sanitasyon ve hijyen yöntemlerinin uygulanması ve öğretilmesi ile azaltılması olasıdır. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 245-8) Objective: H. pylori infection is more frequent and is seen in younger ages in developing countries when compared to developed countries. Etiopathogenetic factors include living in crowded families, low educational level of mother, low income and infected drinking water. Intestinal parasites are more frequent in low socioeconomical populations. In this study, it was aimed to determine the prevalence of intestinal parasite in patients with H. pylori gastritis proven with endoscopic and histopathological study. Methods: Parasitology laboratory results of children who had undergone upper gastrointestinal system endoscopy (UGE) and were proved to have H. pylori gastritis were evaluated retrospectively. Stool samples were examined using native lugol and precipitation by formol ethyl acetate methods. Results: A total of 138 children had undergone upper GIS endoscopy. Among those children, 97,1% had H. pylori positive gastritis. Of those H. pylori positive gastritis children, we obtained the stool test results of 105 children. Six children (5.71%) had Blastocystis hominis and 2 (1.91%) had Giardia intestinalis so a total of 8 patients had (7.61%) intestinal parasites. Conclusion: H. pylori and intestinal parasites are frequent among individuals living in low socioeconomical countries. The co-existence of hp and intestinal parasites, which have a negative effect on thriving and iron status in a growing child is a very important public health problem. National sanitation education and methods may help decrease the co-existence of these synergistic microorganisms. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 245-8 Daha fazlası Daha az

EVALUATION OF CAUSES AND LEVELS OF ANXIETY IN MOTHERS OF INFANTS WITH CLEFT LIP AND PALATE

Nur, Rahime Burcu | Germeç, Derya Çakan | Türkyılmaz, Ece Uyar | Arun, Tülin

Article | 2014 | Clinical Dentistry and Research38 ( 2 ) , pp.20 - 30

Amaç: Bu çalışmanın amacı, dudak damak yarıklı (DDY) bebeğe sahip annelerin ortodonti kliniğine ilk başvurduklarında, nazoalveolar şekillendirme (NAŞ) tedavisi esnasında ve dudak operasyonu öncesinde kaygı düzeylerini ve nedenlerini değerlendirmektir. Bireyler ve Yöntem: Dudak damak yarıklı bebeğe sahip 31 anneye (yaş ortalaması: 27.6 5.8 yıl) ölçü alımından önce (T1), NAŞ tedavisinden 4 hafta sonra (T2) ve dudak operasyonundan önce (T3) 10 sorulu anket uygulanmıştır. Annelerin ayrıca Stress Düzey Ölçek Anketi- SDÖ (State-Trait Anxiety Inventory STAI) anketine cevap vermeleri istenmiştir. Bulgular: Yapılan anketlerde, kaygı düzeyini . . .n ortalama değerlerinde T1 döneminden T2 dönemine geçildiğinde azalma (p 0.01), ve T2 döneminden T3 dönemine geçildiğinde artış tespit edilmiştir (p 0.01). T1 ve T3 dönemindeki ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p 0.05). SDÖ ile T1 ve T3 anket verileri (sırasıyla p 0.006 r 0.483, r 0.445 p 0.012) arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Annenin yaşı, eğitim düzeyi, yarık tipi ve ailede dudak damak yarığı hikayesi ile anketlerinin ve SDÖ verileri arasında anlamlı bir ilişki tanımlanmamıştır (p 0.05). Sonuç: Annelerin kaygı düzeyleri ilk ortodonti randevusunda yüksektir; ancak hekimin bilgi vermesi ve NAŞ tedavi sonuçlarının görülmesi ile azalmaktadır. Bununla birlikte, annelerin kaygısı cerrahi öncesi yeniden artabilir. Kaygı düzeyinin azaltılması amacıyla, tedavi süreci hakkında aile daha fazla bilgilendirilebilir ve tedavi süresi boyunca profesyonel psikolojik destek alabilir. Background and Aim: The aim of this study was to evaluate the causes and levels of anxiety in mothers of infants with cleft lip and/ or palate (CLP) at the initial visit to the orthodontic clinic, during nasoalveolar molding therapy (NAM) and before lip surgery. Subjects and Methods: A 10- item questionnaire to evaluate the causes and levels of anxiety was distributed to 31 mothers (mean age: 27,6±5,8 years) having babies with CLP before taking impression (T1), after 4 weeks from the beginning of NAM (T2) and before lip surgery (T3). The mothers were also asked to answer State-Trait Anxiety Inventory (STAI). Results: According to the questionnaire, mean anxiety level values decreased from T1 to T2 periods (p< 0.01), and increased from T2 to T3 (p< 0.01). No statistically significant differences were found between the mean values of T1 and T3 (p> 0.05). Significant positive correlation was evident between STAI and T1 and T3 questionnaire scores (p 0,006 r 0,483, p 0,012 r 0,445, respectively). Neither of the questionnaires nor STAI scores were found to be associated with mothers age, educational status, family history or type of CLP. Conclusions: The anxiety levels of mothers were high at their first orthodontic appointment, but decreased as they were informed and observed the results of NAM. However, the anxiety of the mother can increase again before the surgery. In an attempt to decrease the level of anxiety, the family could be further informed regarding the treatment process and get professional psychological support during treatment Daha fazlası Daha az

Okul Psikolojik Danışmasında Liderlik Araştırmaları İçin Yeni Bir Analitik Çerçeve: Dağıtımcı Liderlik

Köse, Ayşen

Article | 2015 | Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi5 ( 43 ) , pp.137 - 146

Son on yıldır, okul psikolojik danışmasında liderlik kavramı sıkça tartışılan bir konudur. Buna rağmen, okul psikolojik danışmanlarının liderlik rolü yeterince tanımlanmamış ve araştırılmamıştır. Bunun yanı sıra, liderlik, geleneksel olarak, tek insan ya da süper kahraman rolü gibi algılandığı için, okulun örgütsel yapısı içinde, yönetimsel bir pozisyonda bulunmayan okul psikolojik danışmanlarının liderlik rollerinin nasıl incelenmesi gerektiği akılları karıştırabilmektedir. Ayrıca, geleneksel liderlik kuramları, genellikle tek insan liderliğine odaklandığından, psikolojik danışmanların liderliklerinin analiz edilmesinde kullanılaca . . .k uygun bir çerçeve sunmazlar. Bu tespitler, bu makalenin çıkış noktasını oluşturmuştur. Liderlik okul psikolojik danışmanları için temel bir rol ise, bu rolü sistematik bir şekilde irdeyerek, anlaşılır hale getirmeye yardımcı olacak bir analitik çerçeve de olmalıdır. Bu makalenin temel amacı bu tür bir çerçeveyi sunmaktır. Dağıtımcı liderlik (distributed leadership), bu kuramsal çerçeveyi sağlayan bütünsel bir yaklaşımdır çünkü liderliği bireyler üzerinden değil, bireylerin oluşturduğu etkileşimler üzerinden analiz eder. Bu yaklaşımı temel alarak yapılacak çalışmalar, okul psikolojik danışmasında liderlik kavramının daha iyi anlaşılmasını ve okul psikolojik danışmanlarının liderlik uygulamalarının önündeki engellerin çözümüne dair politikalar üretilmesini sağlayabilir. Even though school counselors leadership has been a buzzword for the last decade, it has not been fully explored and defined. In addition to that, since, traditionally, leadership has been perceived as the role of person sole or superhero, it could be confusing to understand how leadership would be possible for school counselors as they dont hold formal leadership position in the schools organizational structure. Besides, traditional frameworks that tend to privilege individual actions of a formal leader are not sufficient to understand leadership practice of school counsellors. Those identifications are the motivational factors of writing this article. If leadership is one of the fundamental roles of the school counsellors, then there should be an appropriate theoretical framework which helps to analyse their leadership practice in a systematic manner. The main goal of this article is to provide such a leadership framework. This paper offers the idea that distributed leadership is a useful tool to understand school counselors leadership effort holistically because this framework calls the unit of analysis not with individual leaders, but their interactions. Trying to understand counselors leadership from a distributed perspective might serve to better define leadership in school counseling and help to produce solutions to barriers that hinder their leadership efforts Daha fazlası Daha az

What do we know about the medical biography of Kemal Atatürk (1881-1938)? A summary of the state of knowledge and outlook on relevant issues for further research

Vatanoglu-Lutz, E.E. | Hot, I. | Çoban, M.

Article | 2013 | Journal of Medical Biography21 ( 3 ) , pp.136 - 142

Mustafa Kemal Atatürk, the founder and first President of the Turkish republic, is the subject of many more or less 'heroic' biographies and few critical ones. His anamnesis, however, is only available in fragments. Many books omit details of Atatürk's health and life, for example his bloodline, his illness and eventually his death, his funeral prayer and ceremony and his burial. His liver problem, diagnosed as cirrhosis and said to be the cause of his death, is well described but his general health and other sicknesses are scarcely recorded. This paper provides an overview of his anamnesis as far as it is known, the literature desc . . .ribing it and the level of knowledge generally published, and it also indicates where original research in the archives is needed to complete the picture. © The Author(s) 2013 Daha fazlası Daha az

Comparative validity and reliability study of the QIDS-SR_{16} in Turkish and American college student samples

Mergen, Haluk | Bernsteın, Ira H. | Tavlı, Vedide | Öngel, Kurtuluş | Tavlı, Talat | Tan, Şeref

Article | 2011 | Klinik Psikofarmakoloji Bülteni21 ( 4 ) , pp.289 - 301

Amaç: Öğrenci ağırlıklı Türk örneklemine uygulanan Türkçe’ye çevrilmiş 16 maddelik Hızlı Depresif Belirti Envanteri-Özbildirim Formu’nun (HDBE16-ÖF): a) Amerikalı üniversite öğrencilerine uygulanan orijinal Amerikan versiyonu (QIDS-SR_{16}-US) ve b) aynı Türk öğrenci örnekleminde Beck Depresyon Envanteri-II (BDI-II) ile karşılaştırılarak geçerlik ve güvenirliğinin ortaya konması amaçlanmıştır. Çalışmamız Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yapılan bir kültürlerarası geçerlilik çalışmasıdır. Metod: Uludağ Üniversitesi yerleşkesi Aile Sağlığı Merkezi’ne ayaktan başvuran öğrenci ağırlıklı 626 hastaya; www.ids-qids.org adres . . .inden ulaşılabilen ve kısmen modifiye edilerek Türkçe’ye çevrilen HDBE_{16}-ÖF ve BDI-II testleri uygulandı. Ayrıca Güneybatı Teksas Üniversitesi’nde HDBE16-ÖF envanterinin İngilizce orijinal versiyonu olan QIDS-SR_{16}-US 584 öğrenciye uygulanmıştır. Betimleyici istatistik, klasik açıklayıcı faktör analizi ve madde tepki kuramı analizleri, SAS ve MPlus istatistik programları ile yapılmıştır. Bulgular: Türk deneklerin ortalama yaşı 21,12,16 (standart sapma) olup %67,8’i kadındı. Türk öğrencilerin aile içi depresyon öyküsü: annede %29, babada %8, kardeşte %14, kendisinde %16 ve akrabada %5 olarak bulundu. Amerikalı deneklerden 225 olguda hiç yaş belirtilmemiş haldeyken ortalama yaş 20.03,5 (standart sapma) ve tüm deneklerin %63,6’sı kadın olarak saptandı. HDBE_{16}-ÖF’nın madde ortalaması 6,944,85 (standart sapma) bulundu. HDBE_{16}-ÖF’ün iç tutarlılık katsayısı (Cronbach ?) 0,78 idi ve ortalama madde-toplam korrelasyon katayısı 0,47 (0,33- 0,61) bulundu. QIDS-SR_{16}-US’nin kaşılaştırılabilir madde ortalaması 6,093,76, Cronbach ? 0,74, madde-toplam korrelasyon katsayısı 0,43 (0,24-0,54) olarak bulundu. Hem HDBE_{16}-ÖF hem de QIDS-SR_{16}-US tek boyutlu iken BDIII tek boyutlu olarak bulunmadı. HDBE_{16}’ün ve QIDS-SR_{16}-US’un madde-total korelasyon ortalaması birbirine benzerdi. BDI-II ile HDBE_{16}-ÖF arasındaki korelasyon katsayısı 0.72 bulundu, bu değer disattenüe edildiğinde 0.90’a çıkmaktaydı. Çoklu grup doğrulayıcı faktör analizi HDBE_{16}-ÖF ve QIDS-SR_{16}-US’un aynı faktör yüküne sahip olduğu farklı değişik eşiklerinin olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu durum depresyon düzeyinde grup farklılıklarını ortaya koymaktadır. Türk deneklerin, Amerikalı deneklerden farklı olarak daha fazla depresyon geçirdikleri söylenebilir. Ayrıca HDBE_{16}-ÖF ve BDI-II’nın skorları birbirlerine eşitlenmiştir. Tartışma: HDBE_{16}-ÖF’ün, hem Türkiye hem de Amerika Birleşik Devletleri’nde depresyon tanısı için çok sık kullanılan BDI-II testi gibi iyi psikometrik özellikleri ve yapısal geçerliliği olduğu saptanmıştır. Pek çok ortamda HDBE_{16}-ÖF’ün kullanılmasını önermekteyiz. Objective: To evaluate the validity and reliability of the Quick Inventory of Depressive Symptomatology, selfreported version, in a Turkish student sample (QIDS-SR_{16}-T) by comparing it to (a) the American version (QIDS-SR_{16}-US) and (b) the Turkish version of the Beck Depression Inventory (BDI-II-T). Materials and Methods: Slightly modified versions of the QIDS-SR_{16}-T, and the BDI-II-T were administered to 626 outpatients at the Uludağ University campus-based family health center. The QIDS-SR_{16}-US was administered to 584 respondents at an American university. SAS and MPlus were used to provide descriptive statistics, classical exploratory factor analysis, and item response theory analyses (in the form of a multiple group confirmatory factor analysis). Results: The internal consistency (Cronbach &#945;) of the QIDS-SR_{16}-T was 0.77. Both QIDS-SR_{16} versions were unidimensional, but the BDI-II-T was not. The mean QIDS-SR_{16}-T and QIDS-SR_{16}-US item-total correlations were similar. The correlation between the QIDS-SR_{16}-T and BDIII- T was 0.72 (.90 when disattenuated). Multiple-group confirmatory factor analysis suggested that the QIDS-SR_{16}-T and QIDS-SR16-US had the same factor loadings but different intercepts. This reflects group differences in level of depression, perhaps because the Turkish respondents, unlike their US counterparts, were seen in a medical context where illness-related depression is more prevalent. Scores on the QIDS-SR_{16}-T and the BDI-II-T were also equated. Discussion: The QIDS-SR_{16}-T has good psychometric properties and convergent validity with the BDI-II-T. Its use is recommended when a self-reported instrument is appropriate Daha fazlası Daha az

Melatonin treatment results in regression of endometriotic lesions in an ooferectomized rat endometriosis model

Mergen, Haluk | Bernsteın, Ira H. | Tavlı, Vedide | Öngel, Kurtuluş | Tavlı, Talat | Tan, Şeref

Article | 2013 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association14 ( 2 ) , pp.81 - 86

Amaç: Ooferektomize sıçan endometriozis modelinde melatoninin endometriotik odaklar üzerine etkisini incelemeyi amaçladık Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma prospektif, randomize, kontrollü, deneysel bir çalışmadır. Çalışma Yeditepe Üniversitesi Deneysel Araştırma Merkezinde (YÜDETAM) yapıldı. Deneysel çalışmamıza 22 adet dişi, gebe olmayan, nulligravid Spraque-Dawley albino sıçan dahil edildi. Ooferektomize edilen sıçanlarda cerrahi olarak endometriozis oluşturuldu. Sıçanlar iki gruba ayrıldı: kontrol grubu ve melatonin grubu. Melatonin grubunda 2 hafta boyunca sıçanlara melatonin (20 mg/ kg/gün) tedavisi verildi. Endometriotik regresy . . .onu değerlendirmek için operasyonlar yapıldıktan sonra melatonin tedavisi sonlandırıldı. Rekürrens oranlarını değerlendirmek için altıncı haftanın sonunda nekropsiler yapıldı. Endometriotik odakların hacim ve histopatolojik skorları değerlendirildi. Bulgular: Endometriotik lezyonların hacimleri melatonin grubunda anlamlı derecede azaldı. Ayrıca, melatonin grubu kendi içerisinde incelendiğinde endometriotik lezyonların hacimlerinin anlamlı derecede azaldı ve histopatolojik skorları anlamlı derecede arttı. Sonuç: Melatonin sıçanlarda endometriotik odakların gerilemesine ve histopatolojik skorların iyileşmesine neden olur. (J Turkish-German Gynecol Assoc 2013; 14: 81-6) Objective: We aimed to determine the effects of melatonin treatment on endometrial implants in an oopherectomized rat endomeriosis model. Material and Methods: This study is a prospective, randomised, controlled experimental study. It was carried out at the Experimenal Research Center of Yeditepe University (YUDETAM). Twenty-two, emale, non-pregnant, nulligravid Spraque-Dawley albino rats were ncluded in our study. Endometriosis was surgically induced in oopherectomized rats. Rats were randomised into two groups: control group and melatonin group. In the melatonin group, rats were treated with melatonin (20 mg/kg/day) for two weeks. After the operations were performed to assess the regression of the endometriotic lesions, melatonin treatment was stopped. At the end of the sixth week nec- ropsies were performed to assess the rate of recurrence. The volume and histopathological scores of endometriotic foci were examined. Results: Volumes of the endometriotic lesions significantly decreased in the melatonin group. Also, when the melatonin group was analysed within itself, endometriotic lesion volumes decreased and histopathological scores increased significantly. Conclusion: Melatonin causes regression of the endometriotic lesions in rats and improvement in their histopathological scores. (J Turkish-German Gynecol Assoc 2013; 14: 81-6 Daha fazlası Daha az

Çakır, Aytuğ Ceyhun

Article | 2013 | Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi10 ( 1 ) , pp.115 - 132

Üç aşama testi, telif hakkı sahiplerinin menfaatlerinin korunması ve bununla birlikte kamu menfaatinin de göz ardı edilmeyerek, fikri mülkiye- te konu olan eserin ücretsiz kullanılabilmesi amacına yönelik olan bir tes- pit mekanizmasıdır. Bir başka deyişle üç aşamalı bir inceleme ile telif hak- kı sahiplerinin menfaatlerine bir istisna olarak, telif hakkı ve kullanıcıların serbest kullanımının çekişmeli olduğu hallerde çözüme yönelik mümkün olduğunca nesnel bir çözüm ortaya koymaya çalışır. Üç aşamadan oluşan bu incelemede; mutlak ve özel bir halin varlığı, eserin olağan kullanımı ile çatışmayacak bir durumun söz konusu olması ve so . . .n olarak yazarın meşru menfaatlerine makul olmayan bir biçimde halel getirmemesi aranır. The Three Step Test is a determination mechanism which aims to protect a copyright owner&#8217;s interests in the scope of intellectual property law for free or restricted use of a work. The Test tries to create an objec- tive standard in the event of conflicts between copyright owners and users. The three step analysis as an exception to the interests of copyright own- ers. The test asks whether there is 1) a presence of a certain special case 2) which does not conflict with the normal exploitation of the work and 3) which does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the au- thor Daha fazlası Daha az

Syllabus:how much does it contribute to the effective communication with the students?

Tokatli, A.M. | Keşli, Y.

Article | 2009 | Procedia - Social and Behavioral Sciences1 ( 1 ) , pp.1491 - 1494

Course syllabi provide valuable information which enables meaningful communication between the students and the instructors. They can also be used as a contract, a plan or as a means for learning and teaching. The lively and effective classroom atmosphere, where all the students are engaged into the lesson, could be obtained when the syllabi are prepared thoroughly in order to answer students' questions and comments beforehand. Due to the fact that the students' achievement can be determined by the amount of the match between the students' performance or needs and the instructors' expectations, well-designed syllabi are very crucial . . . in terms of format and wording. The present study took place at the ELT department of a private university in Istanbul. The authors aim to investigate how effective the syllabi prepared by the instructors are in terms of communicating assessment with the students. The data was collected by means of the syllabi of the courses in the undergraduate program of English language department and interviews were held with the students from each level (1st-4th) to see if there is a discrepancy between the assessment policies given in the syllabus and the actual use of assessment techniques in the classroom. Twenty syllabi have been analyzed. These syllabi used in the study belong to the instructors who give courses only related to ELT field. Furthermore, the undergraduate program consists of courses including methodological and pedagogical approaches to foreign language teaching as well as raising students' awareness of the English language system. The objective of the program is to equip the students with advanced and specialized knowledge in the field and to help them acquire skills for teacher research and professional development. The results show that the syllabi which have been used are not insufficient in communicating with the students but need to be enhanced by the help of students' expectations and perceptions. © 2009 Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms