Filtreler
Tissue engineering and gene therapy in implantology

Özdemir-Karataş, M. | Özdemir-Özenen, D. | Balik, A. | Erman, B.T.

Article | 2011 | Cumhuriyet Dental Journal14 ( 1 ) , pp.64 - 68

In the last fifty years great strides have been made in implantology. Recently, although implant and bone connection has an acceptable success, complications such as inflammation, fibrosis, thrombosis and infection still remains. With the progression in genetics and tissue engineering, advanced studies are needed. Tissue response of implant-bone contact area must be in a desired level and immune reactions must be promoted for complications to be minimized. Also remodeling or enlargement of alveolar bone for placement of implant becomes possible with tissue engineering.

Diş hekimliği pratiğinde çapraz enfeksiyon kontrolü: Hasta tutum ve duyarlılığının incelenmesi

Özkurt, Zeynep | Özçakır, Ceyda Tomruk | Gürsoy, Hare | Dölekoğlu, Semanur | Kazanoğlu, Ender

Article | 2011 | Cumhuriyet Dental Journal14 ( 2 ) , pp.106 - 112

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne başvuran hastaların çapraz enfeksiyon kontrolü konusundaki tutum ve duyarlılığını değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: 1-30 Aralık 2010 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne tedavi nedeniyle başvuran 277’si kadın ve 173’ü erkek olmak kaydıyla toplam 450 hastaya, çapraz enfeksiyon kontrolü konusundaki sorulardan oluşan anket formları dağıtıldı. Hastalara, dental işlemler sırasında diş hekimlerinin eldiven, maske, bone ve koruyucu gözlük kullanım gerekliliği, bunların değiştirilme ve yenilenme şartları ve tedavi öncesi enfeksiyon k . . .ontrol yöntemleri ile ilgili sorular soruldu. Tanımlayıcı istatistiksel metodlar ve Ki-Kare testi kullanılarak veriler analiz edildi. Anlamlılık p0,05 düzeyinde değerlendirildi. Bulgular: Yaş ortalaması 37,70 olan hastaların %100’ünün eldiven, %98,9’unun maske, %74’ünün bone ve %67,1’inin koruyucu gözlük giyilmesini bekledikleri görüldü. Kadınların hastalara da koruyucu gözlük takılmasının gerekli olduğu düşünme oranlarının (%50,5), erkeklerden anlamlı şekilde yüksek olduğu (%37,6) belirlendi (p0,05). Kadınların, her hastada maske değiştirilmesi gerektiğini düşünenlerin (%65), erkeklerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulundu (%53,2) (p0,05). Kadınların %31,4 oranında ‘koruyucu gözlük sadece gerekli ise değiştirilmeli’ dediği belirlenirken, erkeklerin %30,1 oranında ‘bu konuda fikrim yok’ dediği görüldü. Sonuçlar: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne belirli bir dönemde başvuran sınırlı sayıdaki hasta grubu, çapraz enfeksiyon kontrolü konusunda duyarlıdır. Objectives: The aim of this study was to evaluate the attitude and susceptibility of the patients who attended to Yeditepe University Faculty of Dentistry, about the cross-infection control. Methods: A questionnaire was designed to obtain information about cross-infection control in dental practices. The study population included 450 patients (277 female, 173 male) who attended to Yeditepe University Faculty of Dentistry, in December 2010. The questionnaire collected data on socio-demographic characteristics, expectations from dentists about wearing of gloves, mask, protective cap and glass, changing and renewing of these materials, and infection control procedures before treatment. Descriptive statistical methods and Chi-square test were used to analyze data. An alpha level of 0.05 was used for all statistical analyses. Results: 100% of the patients expected from dentist to wear gloves, 98.9% of them expected to wear mask, 73% of them expected to wear protective cap, and 67.1% of them expected to wear protective glass. The 50.5% of the female respondents stated that all patients should wear protective glass, and this ratio is higher than male patients (37.6%) (p<0.05). The 65% of the female respondents thought that the masks should be changed in each patient, and this ratio is higher than male patients (53.2%) (p<0.05). The 31.4% of the female patients stated that protective glass should be changed if necessary, and 30.1% of the male patients stated that they did not have any idea about this subject. Conclusions: The patients who attended to Yeditepe University Faculty of Dentistry were found susceptible about the cross-infection control Daha fazlası Daha az

The comparison of physico-chemical effects of chemomechanical caries removal versus conventional methods from primary teeth dentin surfaces

Özenen, D.O. | Orhan, G. | Duman, I. | Karataş, M. | Özenen, G. | Aren, G.

Article | 2013 | Cumhuriyet Dental Journal16 ( 3 ) , pp.203 - 212

Objectives: To determine the psychomechanical properties of primary teeth dentin surfaces after caries removal with Carisolv™ multimix gel versus conventional drilling methods. Materials and Methods: The dentin surface properties after using Carisolv™ gel and conventional drilling were determined with scanning electron microscope and surface roughness were determined using surface profilometer. Thirty extracted primary molars were sectioned parallel to their vertical axes and Carisolv™ gel was used to remove caries at one side, the other side were cleaned using conventional drilling methods. Results: A decrease at the surface roughn . . .ess values were observed at the samples which Carisolv™ gel was used but this result was not significant. One part that involves occlusal dentinal caries was evaluated. The SEM results of the samples which conventional drill were used revealed no progression of the collagen fibers at the dentinal surfaces and the smear like debris layer were all over the dentinal tubulles so that a uniform and smooth layer were formed. The SEM results of the samples which conventional drill were used revealed that collagen fibrilles showed continuity, no debris layer, more surface roughness and porous layer were formed when comparing with the samples which were treated with Carisolv™. Conclusion: It can be concluded that, the adhesion of the resin based restoration for the teeth treated with Carisolv™ gel would be preferable than the teeth treated with drills Daha fazlası Daha az

İmplantolojide doku mühendisliği ve gen tedavisi

Karataş, Meltem Özdemir | Özenen, Didem Özdemir | Balık, Ali | Tuncer, Erman B.

Other | 2011 | Cumhuriyet Dental Journal14 ( 1 ) , pp.64 - 68

Son elli yılda implantoloji alanında büyük adımlar atılmıştır. Günümüzde implantın kemik ile bağlantısı kabul edilebilir derecede başarılı olmasına rağmen inflamasyon, trombozis, fibrozis ve enfeksiyon gibi komplikasyonlar görülebilmektedir. Genetik ve doku mühendisliği alanındaki gelişmelerle birlikte ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Görülen komplikasyonları en aza indirmek için implantın yerleştirildiği dokunun yanıtının istenilen düzeyde ve şekilde olması ve immün reaksiyonun düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca doku mühendisliği ile implantın yerleştirilmesi için, kaybedilen alveolar kemik dokusunun yeniden oluşturulması y . . .a da genişletilmesi mümkün hale gelmiştir. In the last fifty years great strides have been made in implantology. Recently, although implant and bone connection has an acceptable success, complications such as inflammation, fibrosis, thrombosis and infection still remains. With the progression in genetics and tissue engineering, advanced studies are needed. Tissue response of implant-bone contact area must be in a desired level and immune reactions must be promoted for complications to be minimized. Also remodeling or enlargement of alveolar bone for placement of implant becomes possible with tissue engineering Daha fazlası Daha az

Kemo-mekanik çürük temizleme yöntemi ve geleneksel döner aletler ile temizlenen süt dişi dentin yüzeylerinin fiziko-kimyasal etkilerinin karılaş tırılması

Özdemir, Didem Özenen | Orhan, Gökhan | Duman, İsmail | Karata, Meltem | Özenen, Gürkan | Aren, Gamze

Other | 2013 | Cumhuriyet Dental Journal16 ( 3 ) , pp.203 - 212

Amaç: Bu çalış ma, süt diş i dentini yüzeyindeki çürüğ ün kemo-mekanik olarak Carisolv multimix jeli ve geleneksel döner aletler ile temizlenmesi sonrası fiziko-kimyasal etkilerini karş ılaş tırmak amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntem: Carisolv jeli ve döner aletlerle temizlenen dentin yüzey özellikleri taramalı elektron mikroskobuyla, pürüzlülükler ise yüzey profilometresi ile değ erlendirildi. Bu amaçla, okluzal çürüklü çekilmiş 30 adet süt azı diş i dikey eksenine paralel olarak ikiye bölündü ve tek tarafındaki çürük lezyonu Carisolv jeli, diğ eri ise geleneksel döner aletler ile temizlendi. Bulgular: Carisolv jeli ile temizlenen de . . .ntin yüzeylerinde, döner aletlere göre pürüzlülük değ erlerinde azalma olduğ u fakat bu azalmanın anlamlı olmadığ ı saptandı. Döner aletlerle temizlendikten sonra alınan SEM görüntüsünde, dentin yüzeylerindeki kollajen liflerin yer yer devamlılıklarını yitirdiğ i, smear tabakası ile dentin tübüllerinin tıkandığ ı ve uniform, düz bir yüzeyin oluş tuğ u gözlendi. Carisolv jeli ile temizledikten sonra SEM görüntüsünde dentin yüzeylerinde kollajen yapının devamlılığ ını sürdürdüğ ü, dentin tübüllerinde bir tıkanma olmadığ ı ve döner aletlerle temizlenen dentine göre yüzeyin daha pürüzlü ve poröz bir yapıda olduğ u gözlendi. Sonuç: Bu sonuçlar ış ığ ında Carisolv jeli ile çürük temizlemenin ardından yapılacak olan rezin bazlı restorasyonun tutuculuğ unun, geleneksel döner aletlere göre daha iyi olacağ ı ileri sürülmektedir. Objectives: To determine the psycho- mechanical properties of primary teeth dentin surfaces after caries removal with Carisolv multimix gel versus conventional drilling methods. Materials and Methods: The dentin surface properties after using Carisolv gel and conventional drilling were determined with scanning electron microscope and surface roughness were determined using surface profilometer. Thirty extracted primary molars were sectioned parallel to their vertical axes and Carisolv gel was used to remove caries at one side, the other side were cleaned using conventional drilling methods. Results: A decrease at the surface roughness values were observed at the samples which Carisolv gel was used but this result was not significant. One part that involves occlusal dentinal caries was evaluated. The SEM results of the samples which conventional drill were used revealed no progression of the collagen fibers at the dentinal surfaces and the smear like debris layer were all over the dentinal tubulles so that a uniform and smooth layer were formed. The SEM results of the samples which conventional drill were used revealed that collagen fibrilles showed continuity, no debris layer, more surface roughness and porous layer were formed when comparing with the samples which were treated with Carisolv. Conclusion: It can be concluded that, the adhesion of the resin based restoration for the teeth treated with Carisolv gel would be preferable than the teeth treated with drills Daha fazlası Daha az

Endodontic and orthodontic treatment approaches of traumatized teeth

Ülkür, Feyza | Pamukçu, Esra Güven | Hepdarcan, Sedef

Article | 2015 | Cumhuriyet Dental Journal18 ( 1 ) , pp.92 - 100

Dental travmalar sıkça karşılaşılan vakalar arasındadır. Süt ve daimi dişlerde meydana gelen dental travmalar fonksiyonel bozukluklara neden oldukları gibi estetik olarak da problem oluşturmaktadırlar. Travma hikayesiyle kliniğe başvuran hastanın klinik ve radyolojik değerlendirmeleri yapıldıktan sonra uygun tedavi seçenekleri değerlendirilmelidir. Travma sonrası ortodontik tedavi görme oranının yüksek olması nedeniyle yapılacak ortodontik tedavinin yöntemi, diş hareketinin zamanlaması ve uygulanan kuvvet miktarı önem kazanmaktadır. Bu derleme dental travmaya maruz kalmış dişlere uygulanacak ortodontik tedavi yaklaşımlarının özellik . . .leri ile ilgili bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Dental trauma is frequent within dental cases. Dental trauma of primary and permanent teeth causes functional defects besides esthetic problems. A  favorable treatment plan should be prepared for the patient with the history of trauma after the clinical and radiological diagnosis. Since there is high rate of orthodontic treatment, the method of the orthodontic treatment, timing of the tooth movement and the force amount come into prominence. The aim of this review is to explain the properties of orthodontic treatment approaches of traumatized teet Daha fazlası Daha az

Implant destekli overdenture ve klasik tam protezlerin hasta memnuniyeti açısından karşılaştırılması

Özçakır, Ceyda Tomruk | Özkurt, Zeynep | Şençift, Kemal | Kazazoğlu, Ender

Article | 2013 | Cumhuriyet Dental Journal16 ( 1 ) , pp.8 - 19

Amaç: Bu çalış manın amacı, klasik tam protez ve implant destekli tam protez kullanan hastaların memnuniyetlerini değ erlendirmek ve demografik özelliklerin memnuniyet üzerine etkisini incelemekti. Gereç ve Yöntem: Çalış maya, 2011 yılında Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliğ i Fakültesinde, alt-üst klasik tam protez ve üst klasik-alt implant destekli tam protez uygulanan, 27si kadın ve 15i erkek, toplam 42 hasta dahil edildi. Hastalara, sosyodemografik özelliklerini (cinsiyet, yaş , ömedeni durum, öğ renim durumu, gelir düzeyi) içeren ve protezlerinin memnuniyetini değ erlendiren anket formları dağ ıtıldı. Cevapların, memnun değ ilim . . ./memnunum/çok memnunum ş eklinde verilmesi istendi. Niteliksel verilerin karş ılaş tırılmasında Ki-Kare testi ve Fishers Exact Ki-Kare testi kullanıldı. Anlamlılık p0,05 düzeyinde değ erlendirildi. Bulgular: %64,3ü kadın ve %35,7si erkek olan toplam 42 hastanın yaş ortalaması 62,26 idi. İmplant destekli protez kullanan lise ve üzeri eğ itim düzeyindeki hastaların oranının, klasik tam protezler kullananlardan anlamlı ş ekilde yüksek olduğ u görüldü. Bu hastaların temizlenebilirlikten çok memnun olma düzeylerinin ise klasik tam protez kullanan hastalardan yüksek olduğ u belirlendi (p 0,039). İmplant destekli protez kullanan hastalar ile klasik tam protez kullanan hastaların estetik, çiğ neme, konuş ma, tutuculuk ve rahatlık memnuniyet düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı. Sonuç: Yapılan çalış mada, demografik faktörlerin her iki protez tipinin memnuniyeti üzerine etkisi olmadığ ı, yalnızca klasik tam protez hastalarının implant destekli tam protez hastalarına kıyasla, temizlenebilirlik açısından daha memnun olduğ u belirlendi. Objectives: The aims of this study were to evaluate satisfaction of patients used implant- retained overdentures and conventional complete dentures, and to investigate the effect of sociodemographic properties on satisfaction. Materials and Methods: Forty two patients, 27 female and 15 male, used implant-retained overdentures and conventional complete dentures were included in this study, who attended to University of Yeditepe, Faculty of Dentistry in 2011. A questionnaire was prepared and distrubuted to evaluate the patient satisfaction levels about their dentures and sociodemographic properties such as age, gender, education, marital and income status. The answers were asked to give as not satisfied, satisfied, very satisfied. Chi-square test and Fishers Exact Chi-square test were used to analyze the quantitative data. An alpha level of 0.05 was used for all statistical analyses. Results: The mean age of the 42 patients (64.3% female, 35.7% male) was 62.26. It was observed that patients with higher educational level prefered implant-retained overdentures, compared to conventional complete dentures. In the conventional complete denture group, higher numbers of patients were very satisfied with the cleanability compared to implant-retained overdenture group. (p0.039). There was no statistically significant differences between implant-retained overdentures and conventional complete denture groups with regard to satisfaction level of esthetic, chewing, speech, retention and comfort. Conclusions: It can be concluded that sociodemographic factors did not affect the satisfaction of different denture types. The patients with conventional complete dentures were more satisfied with the cleanability, compared to implant- retained overdentures Daha fazlası Daha az

Microtensile bond strengths of Class  V restorations after conventional and laserpreparation and SEM analysis of resin-dentin interface

Dikici, Burcu | Yurdagüven, Haktan | Soyman, Mübin

Article | 2016 | Cumhuriyet Dental Journal19 ( 1 ) , pp.35 - 43

Objectives: The aim of this study was to compare the bond strengths of Class V cavities prepared by laser treatment or conventional methods and restored with different adhesive systems. Materials and Methods: Fourty-eight premolars were randomly divided into two groups. In first group, cavities were prepared with Er:YAG laser; in the second group, cavities were prepared with the conventional method. Each group was divided in three subgroups according to the adhesive system (Clearfil Se Bond, Silorane, Futurabond). After termocycled for 1000 cycles, the microtensile test was performed in a universal testing machine. Data were analyze . . .d by two way ANOVA and post hoc Tukey's tests (p<0.05). Result: Results were as follows: Laser-Silorane (21.1±6.92 MPa); Conventional-Silorane (21.09±3.72 MPa); Laser-Futurabond (20.77±5.26 MPa); Conventional-Futurabond (19.01±3.89 MPa); Laser-Clearfil (24.14±5.4); Conventional-Clearfil (28.78±5.98). There are statistically significant differences between the adhesives for the tested parameters (p<0.05). Clearfil Se Bond presented significantly the highest, Silorane and Futurabond presented the lowest, wheras no significant differences were detected between these two (p<0.05). Regardless of the materials used, there were no significant differences between the laser and the conventional cavities.Conclusion: Er:YAG did not significantly improved the bond strength of adhesive systems. The application of Clearfil Se Bond to laser or conventional prepared dentin was found the most effective method Daha fazlası Daha az

Microtensile bond strengths of Class V restorations after conventional and laser preparation and SEM analysis of resin-dentin interface

Dikici, B. | Yurdagüven, H. | Soyman, M.

Article | 2016 | Cumhuriyet Dental Journal19 ( 1 ) , pp.35 - 43

Objectives: The aim of this study was to compare the bond strengths of Class V cavities prepared by laser treatment or conventional methods and restored with different adhesive systems. Materials and Methods: Fourty-eight premolars were randomly divided into two groups. In first group, cavities were prepared with Er:YAG laser; in the second group, cavities were prepared with the conventional method. Each group was divided in three subgroups according to the adhesive system (Clearfil Se Bond, Silorane, Futurabond). After termocycled for 1000 cycles, the microtensile test was performed in a universal testing machine. Data were analyze . . .d by two way ANOVA and post hoc Tukey's tests ( Daha fazlası Daha az

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin, kan ve vücut sıvılarıyla bulaşan enfeksiyonlar, enfeksiyon kontrolü ve hepatit B enfeksiyonu ile ilgili bilgi düzeylerinin, tutumlarının ve hepatit B aşılanma ve serolojik durumlarının değerlendirilmesi

Özçakır, Ceyda Tomruk | Özkurt, Zeynep | Gürsoy, Hare | Şençift, Kemal

Article | 2011 | Cumhuriyet Dental Journal14 ( 2 ) , pp.78 - 91

Amaç: Bu çalışmanın amacı Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin kan ve vücut sıvılarıyla bulaşan enfeksiyonlar, enfeksiyon kontrol yöntemleri ve hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonu ile ilgili bilgi düzeylerini ve tutumlarını değerlendirmek, ve HBV aşılanma ve serolojik durumlarını incelemektir. Gereç ve Yöntem: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde, 2010-2011 yılında eğitim gören 261 öğrenciye, HBV bilgi düzeyleri, aşılanma durumları ve enfeksiyon kontrolü konusundaki 52 sorudan oluşan anket formları dağıtıldı. Sonuçlar, tanımlayıcı istatistiksel metodlar, Student t testi, Ki-Kare testi ve Fisher’s . . .Exact Ki-Kare testi kullanılarak değerlendirildi. Veriler p0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirildi. Bulgular: Yaş ortalaması 21,29 olan öğrencilerin 123’ü (%47,1) kendilerini HBV açısından risk grubunda görmekteydi. Öğrencilerin 207’sinin (%79,3) HBV aşısı yaptırdığı, 142’sinin (%54,4) HBV serolojilerini kontrol ettirdikleri saptandı. 7 (%2,7) öğrenci HBV taşıyıcısı olduğunu bildirdi. Kız öğrencilerin HBV serolojilerini kontrol etme, aşı dozlarını tamamlamış olma ve koruyucu yanıt gelişme oranlarının erkek öğrencilerden anlamlı şekilde yüksek olduğu belirlendi (p0,01). Sınıf yükseldikçe öğrencilerin kendilerini risk grubunda görme, aşı dozlarını tamamlamış olma, titre ölçtürme işlemi yapmış olma ve koruyucu yanıt gelişme oranlarının anlamlı şekilde arttığı gözlendi (p0,01). Kan ve vücut sıvıları ile bulaşan enfeksiyonlar ile ilgili genel bilgi düzeyleri incelendiğinde preklinik ve klinik sınıflar arasında anlamlı bir fark bulunurken, riskli işlemler ve koruyucu önlemler ile ilgili bilgi düzeyleri incelendiğinde preklinik ve klinik öğrenciler arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Sonuç: Diş hekimliği öğrencilerinin HBV’ye karşı 1.sınıftan itibaren aşılanması zorunlu hale getirilmeli, kan ve vücut sıvılarıyla bulaşan enfeksiyonlar ve HBV ile ilgili bilgi düzeyleri düzenli olarak ölçülmeli, yürürlükte olan sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerini uygulatmaya yönelik eğitimler arttırılmalıdır. Objectives: The aim of this study was to evaluate the dental students knowledge and attitude about infections transmitted by blood and body fluids, infection control measures, hepatit B virus infection and their serological and hepatitis B vaccination status. Methods: A questionnaire prepared to measure the knowldge levels about infections transmitted by blood and body fluids, infection control measures, hepatit B virus infection, serological and hepatitis B vaccination status of 261 students, educating at University of Yeditepe, Faculty of Dentistry in 2010-2011 academic year was distrubuted. Results: The mean age of the students were 21,29 and 123 of them (%47,1) tought that they were at risk in terms of Hepatitis B virus (HBV). It was determined that 207 students vaccined against to HBV, and of them 142 (%54,4) had controlled their HBV serologies. Seven students stated that they are HBV carrier. It was determined that the ratio of female students that control their HBS serologies and completion of HBV vaccination are significantly higher than male students (p<0.01). It was observed that the number of students who perceived themselves at risk, got tested and developed a protective immune response showed a significant increase in the upper grades (p<0,01). While there was a significant difference between the preclinic students and clinic students in terms of the level of general information on infections that are transmitted by blood and othe body fluids, there was no significant difference among the two groups of students in terms of the level of information on risky procedures and preventive care. Conclusions: Dental students must be completed their hepatitis B virus vaccination in the first year, and their knowledge about infections transmitted by blood and body fluids and hepatitis B virus should be measured regularly and the number of education programs about current sterilisation and disinfection procedures must be increased Daha fazlası Daha az

The effects of different base materials on the stress distribution of the endodontically treated teeth: 3D FEA

Halaçoglu, D.M. | Yamanel, K.

Article | 2019 | Cumhuriyet Dental Journal22 ( 1 ) , pp.56 - 65

Objectives: This study evaluated stress distrubitions formed by oblique forces in dental hard tissues, base materials and restorations of endodontically treated permanent mandibular first molars that were restored with different base materials and direct composite restorations by using 3D-FEA method. Materials and Methods: For two different restorative approaches; an MO cavity design and a MOD cavity design was created. Then root canal obturation was modeled. Composite resin (CR), conventional glass ionomer cement (GIC), fiber reinforced composite resin (FRC), resin modified glass ionomer cement (RMGIC), flowable composite (FC), and . . . bulk-fill composite resin (BF) were used as base materials. Von Mises, compressive and tensile stresses in enamel, dentin, base materials and final restoration were analyzed using finite element stress analysis method. Results: Regarding the resulting stresses, CR caused highest stresses and RMGIC caused lowest stresses in enamel, base material, and final restoration. RMGIC caused highest stresses and CR caused lowest stresses in dentin. It was noted that MOD cavity design caused more stress than MO cavity design for all analyzed materials. Conclusions: Materials with elastic moduli similar to dentin; FRC and GIC, may be better choice to avoid high stresses within the tooth and restoration. © 2019 Cumhuriyet University Faculty of Dentistry.Amaç: Bu çalişmada diş sert dokularinda, kaide materyalinde ve restorasyonda oblik kuvvetlerin oluşturduğu stres dağilimlari, farkli kaide materyalleri ve direkt kompozit restorasyonla restore edilen endodontik tedavili daimî mandibular ilk molar dişlerde 3B-SEA metodu ile değerlendirildi. Gereç ve Yöntemler: Iki farkli restoratif yaklaşim için; MO kavite tasarimi ve MOD kavite tasarimi oluşturuldu. Sonra kök kanal tedavisi modellenmiştir. Kompozit rezin (CR), geleneksel cam iyonomer siman (GIC), fiberle güçlendirilmiş kompozit rezin (FRC), rezin modifiye cam iyonomer siman (RMGIC), akişkan kompozit (FC) ve Bulk-Fill kompozit rezin (BF) kaide olarak kullanilmiştir. Von Mises, basinç ve çekme stresleri; mine, dentin, kaide materyalleri ve nihai restorasyonda sonlu elemanlar stres analizi yöntemi kullanilarak analiz edildi. Bulgular: Ortaya çikan stresler ile ilgili olarak; mine, kaide materyali ve nihai restorasyonda CR en yüksek streslere ve RMGIC en düşük streslere neden olmuştur. Dentinde, RMGIC en yüksek strese ve CR en düşük strese neden oldu. MOD kavite tasariminin, analiz edilen tüm materyaller için MO kavite tasarimindan daha fazla strese neden olduğu not edildi. Sonuçlar: Dentine yakin elastik modülüsü olan materyaller; FRCR ve GIC, diş ve restorasyonda yüksek streslerden kaçinmak için daha iyi bir seçenek olabilir. © 2019 Cumhuriyet University Faculty of Dentistry Daha fazlası Daha az

Improvement of oral health status in a group of students with visual impairment in Istanbul

Altin, K.T. | Alp, F. | Aydin, S.N. | Çildir, S.K. | Sandalli, N.

Article | 2019 | Cumhuriyet Dental Journal22 ( 1 ) , pp.83 - 91

Objectives: The purpose of this study was to determine the oral health status of a group of students with vision impairment and to compare the changes of oral hygiene after oral health education. Materials and Methods: Dental examination of 6-19-year-old of 136 students with vision impairment in a Primary School for Individuals with Vision Impairment in Istanbul was performed. The students were divided into 6-9-year-age group (Group I) and 10-19-year-age group (Group II) and in the first visit, they were examined and their findings were recorded according to DMFT (Decayed, Missing, and Filled Teeth), DMFS (Decayed, Missing, and Fill . . .ed Surfaces) indices of permanent teeth, dft and dfs indices of primary teeth and in the first visit and 3rd follow up period, their Dental Plaque (PI), Calculus (CI) and Oral Hygiene (OHI) Indexes were recorded. They received one-to-one oral health education (OHE). Statistical evaluation was carried out with Wilcoxon and Mann-Whitney U tests and p < 0.05 was found as statistically significant. Results: Regarding the pre and post OHE results of periodontal indexes, PI and OHI scores statistically significantly increased after OHE in Group I (p < 0.05). On the other hand, CI results significantly decreased after OHE in Group II (p=0.042). Comparing post OHE results of PI and OHI, Group I showed statistically significantly higher scores than Group II (p < 0.05). Comparing the difference values of PI and OHI between pre and post OHE, Group I showed statistically significantly lower scores than Group II (p < 0.05). Conclusions: Students with vision impairment have a high prevalence of dental caries and poor oral hygiene. We emphasise the importance of providing proper dental education and regular dental visits to them. © 2019 Cumhuriyet University Faculty of Dentistry.Amaç: Bu çalişmanin amaci, bir grup görme engelli öğrencinin ağiz ve diş sağliği durumlarinin belirlenmesi ve ağiz-diş sağliği eğitimlerinden sonra ağiz hijyenindeki değişikliklerin değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntemler: Yaşlari 6-19 arasinda olan, T.C. MEB Türkan Sabanci Görme Engelliler Ilköğretim Okulu'nda okuyan 136 görme engelli öğrencinin ağiz-diş muayeneleri yapildi. öğrenciler yaşlarina göre 6-9 yaş grubu (Group I) ve 10-19 yaş grubu (Group II) şeklinde ikiye ayrildi. Muayene çiplak gözle ve ayna-sond yardimi ile gün işiğinda gerçekleştirildi. Muayene sirasinda DMFT, DMFS, dft, dfs, plak (PI), diştaşi (DI) ve oral hijyen indeksleri (OHI) kaydedilen tüm öğrencilere, birebir diş firçalama eğitimi verildi (OHE). 3 ay sonra ayni çocuklarin ağiz-diş sağliği gelişimlerinin izlenebilmesi amaci ile ikinci kez muayeneleri yapildi. Istatistiksel değerlendirmede Wilcoxon ve Mann Whitney U testleri kullanildi ve sonuçlar p < 0,05 anlamli kabul edildi. Bulgular: OHE'den sonra Group I'in PI ve OHI değerlerinde artiş olduğu görüldü (p < 0,05). Diğer bir taraftan, OHE'den sonra Group II'nin DI değerlerinde azalma gözlemlendi (p=0,042). OHE sonrasi PI ve OHI skorlari karşilaştirildiğinda, Group I'deki değerlerin Group II'den istatistiksel olarak anlamli derecede yüksek bulundu (p < 0,05). Group I'in eğitim öncesi-sonrasi, PI ve OHI değerleri arasindaki farkin, Group II'deki değerler arasindaki farktan istatistiksel olarak anlamli derecede düşük bulundu (p < 0,05). Sonuçlar: Görme engelli öğrencilerin diş çürüğü sikliğinin fazla olduğu ve ağiz hijyeninin zayif olduğu görüldü. Bu bireylerin düzenli araliklarla ağiz-diş sağliği kontrollerinin yapilmasinin ve uygun eğitimlerin verilmesinin çok önemli olduğunu düşünmekteyiz. © 2019 Cumhuriyet University Faculty of Dentistry Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms