Filtreler
Photodynamic therapy of symptomatic choroidal hemangioma associated with Sturge-Weber syndrome

Yenerel, M. | Görgün, E. | Dinç, U.A. | Yetik, H. | Örge, F. | Alimgil, L.

Article | 2009 | Retina-Vitreus17 ( 1 ) , pp.69 - 72

In this case report, photodynamic therapy and its results in a 12 years old patient with symptomatic choroidal hemangioma due to Sturge-Weber syndrome is discussed. In our case, photodynamic therapy has been successful in treating serous retinal detachment due to symptomatic choroidal hemangioma associated with Sturge-Weber syndrome.

Deneysel akut retinal iskemi modelinde memantin uygulamasının nöron koruyucu etkisi ve hiperbarik oksijen tedavisi ile karşılaştırılması - histopatolojik ve immunohistokimyasal inceleme

Erdenöz, Serkan | Yiğit, Ulviye | Oba, Ersin | Uslu, Ünal | Cumbul, Meltem | Çağatay, Halil Hüseyin | Aktaş, Şamil

Article | 2012 | Retina-Vitreus20 ( 3 ) , pp.185 - 192

Amaç: Deney hayvanlarında oluşturulan akut retinal iskemi modelinde, NMDA reseptör antagonisti olan Memantinin infüzyon yoluyla verilmesinden sonra retina gangliyon hücrelerindeki nöroprotektif etkilerinin değerlendirilmesi ve hiperbarik oksijen tedavisi ile karşılaştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışmada 24 adet, Wistar cinsi, albino, 4-6 aylık, yaklaşık 200-300 gr. ağırlığındaki sıçanlar kullanıldı. Kontrol grubu hariç tüm deneklere iskemi-reperfüzyon modeli uygulandı. Gözlerine sadece sham uygulanan, herhangi bir tedavi verilmeyen ve 3. haftada sakrifiye edilen denekler (Kontrol grubu- K; 6 denek). İskemi sonrasındaki ilk . . . saat içinde intavenöz olarak 25 mg/kg Memantin infüzyonu tedavisine alınan 3. haftada sakrifiye edilen denekler (Memantin grubu-M; 6 denek). İskemiyi takiben ilk 2 saat içinde tedavisine başlanan ve 9 gün süreyle hiperbarik oksijen tedavisi uygulananan ve 3. haftada sakrifiye edilen denekler (Hiperbarik oksijen grubu-HBO; 6 denek). Akut retinal iskemi uygulanan ancak tedavi uygulanmayan ve 3. haftada sakrifiye edilen denekler (Akut retinal iskemi grubu-ARI; 6 denek). Kardiyak perfüzyon işlemi ile sakrifiye edilen deneklerin gözleri enüklee edildikten sonra stereolojik inceleme ile retina gangliyon hücre sayımı (RGH) sayımı ve Terminal deoxynucleotidyl transferase (Tdt)-mediated dUTP-biotin nick end-labeling (TUNEL) yöntemi ile apoptotik indeks analizi yapıldı. Bulgular: Memantin ve HBO gruplarıyla, kontrol grubu arasında RGH sayısı bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmazken, bu iki grupla ARI grubu arasında anlamlı fark saptandı. Apototik indekslerin karşılaştırılmasında da Memantin ve HBO grupları arasında anlamlı fark saptanmadı. Yine apoptotik indeks karşılaştırmasında HBO ve Memantin gruplarıyla kontrol grubu arasında anlamlı bir fark saptanmadı. Sonuç: Memantin akut retinal iskemi modelinde inrtavenöz yoldan verildiğinde, tek dozla dahi, nöron koruyucu etki göstermektedir. Purpose: This study applies treatment methods to rat retina subjected to acute ischemia-reperfusion injury and compares by histopathological examination the efficacy of Memantine and hyperbaric oxygen therapy. Material and Methods: Twentyfour adult Wistar albino rats were divided into four groups after retinal ischemia was induced by elevating the intraocular pressure to 120 mmHg. The groups were: Group 1: Control group, right eyes were cannulated with a 30 gauge needle and removed without causing any intraocular pressure change. Group 2: Memantine treatment group, animals were given single dose of intravenous 25 mg/ kg Memantine by tail vein route after inducing acute retinal ischemia. Group 3: Hyperbaric oxygen (HBO) therapy group, in two hours following acute retinal ischemia HBO treatment was applied for nine days. Group 4: Acute retinal ischemia model but without treatment (ARI). Results: Twenty-one days after establishing ischemia- reperfusion, the right eyes were enucleated after cardiac glutaraldehyde perfusion method, and then submitted to histological evaluation. In average, the total retinal ganglion cell count (RGCC) was 239.93±8.60 in control group; 125.14±7.18 in ARI group; 215.89±8.36 in Memantine group and 208.69±2.05 in HBO group. Mean apoptotic index in groups were 0.03±0.02; 0.5±0.03; 0.22±0.05 and 0.08±0.03 respectively. Conclusion: The present study shows that Memantine and HBO therapy was effective in reducing the damage induced by acute ischemiareperfusion in rat retina. Our study suggests that these treatments had beneficial effects due to neuroprotection,and therefore may be applied in clinical practice Daha fazlası Daha az

Assessment of retinal sensitivity by microperimetry in central retinal artery occlusion

Dinç, U.A. | Tatlipinar, S. | Yenerel, M. | Görgün, E. | Alimgil, L.

Article | 2009 | Retina-Vitreus17 ( 2 ) , pp.156 - 158

We describe the assessment of changes in retinal sensitivity detected by microperimetry in a case of central retinal artery occlusion. A 58-year-old woman presented with sudden onset and painless loss of vision in the right eye that occurred 5 days ago. Visual acuity was counting fingers and fundus examination revealed diffuse retinal pallor and edema except papillomacular bundle. Microperimetric evaluation revealed decreased retinal sensitivity except cilioretinal artery zone parallel to fundoscopy. The patient underwent hyperbaric oxygen treatment and visual acuity increased to 0.16 at the 1st month control. In addition to signifi . . .cant increase in retinal sensitivity, microperimetric evaluation revealed regression of scotoma in central 20°. Microperimetry enables rapid and safe evaluation of retinal sensitivity and is useful to demonstrate the functional progress in central retinal artery occlusion Daha fazlası Daha az

Fundus autofluorescence findings in central areolar choroidal dystrophy

Dinç, U.A. | Alimgil, L. | Tatlipinar, S.

Article | 2009 | Retina-Vitreus17 ( 3 ) , pp.225 - 228

We describe the fundus autofluorescence findings of a patient with central areolar choroidal dystrophy. A 34-year-old man presented with decreased vision in both eyes. Fundus examination revealed retina pigment epithelium changes along with well-circumscribed areas of chorioretinal atrophy and baring of large choroidal vessels in both eyes. In fundus autofluorescence imaging obtained by a scanning laser ophthalmoscope, hypoautofluorescence corresponding to the atrophic areas and speckled hyperautofluorescence in the remaining macular regions were detected. Additionally, a hyperautofluorescent circle was observed in perifoveal areas . . .in both eyes. Fundus autofluorescence is a noninvasive imaging method that may be used for the diagnosis and follow-up of hereditary macular dystrophies and may reveal additional data that are not obtained by both ophthalmoscopy and fundus angiography Daha fazlası Daha az

Evaluation of central macular function in bietti crystalline dystrophy

Dinç, Umut Aslı | Tatlıpınar, Sinan | Yalvaç, Sağdıç Ilgaz | Görgün, Ebru | Yenerel, Melda

Article | 2009 | Retina-Vitreus17 ( 4 ) , pp.282 - 284

Bietti kristalin distrofisi (BKD) saptanan bir olguda fundus otofloresansı (FOF), mikroperimetri ve multifokal elektroretinografi (MfERG) ile santral macula fonksiyonunun değerlendirilmesi anlatılmaktadır. Kırk üç yaşındaki kadın hasta son 4 senedir her iki gözde mevcut olan ilerleyici görme kaybı nedeniyle kliniğimize başvurdu. En iyi düzeltilmiş görme keskinliği sağ gözde 20/125 ve sol gözde 20/32 idi. Fundus muayenesinde arka kutupta yaygın ve şiddetli korioretinal atrofi beraberinde parlak intraretinal kristaller olduğu izlendi. FOF görüntülemesinde santral hipootofloresan alanları çevreleyen hiperotofloresan beneklenmeler sapta . . .ndı. Mikroperimetri ile santral 20’de sağ gözde absolu skotom bulundu. Sol gözde ise anjiografide izlenen sağlam kalmış olan fovea alanı ile örtüşen rölatif skotom alanı tespit edildi. Özellikle sağ gözde daha az olmak üzere MfERG’de santral 20’de amplitüdlerde belirgin baskılanma olduğu görüldü. BCD her ne kadar ilerleyici olan ve tedavisi bilinmeyen bir korioretinal hastalık olsa da retina fonksiyonunun değerlendirilmesi hastalığın şiddetinin ve evresinin anlaşılmasında yardımcı olmaktadır. Evaluation of central macular function by fundus autofluorescence (FAF), microperimetry and multifocal electroretinography (MfERG) in a case with Bietti crystalline dystrophy (BCD) is described. A 43-year-old woman presented with progressive visual loss in both eyes for the last 4 years. Best corrected visual acuity was 20/125 in the right eye and 20/32 in the left eye. Fundus examination revealed diffuse and profound chorioretinal atrophy at posterior pole along with glistening intraretinal crystals. FAF imaging showed central hypoautofluorescent areas encircled by hyperautofluorescent speckles. Microperimetry revealed an absolute scotoma in the right eye in central 20° . The relative scotoma in the left eye exactly demonstrated the remaining intact foveal zone as an area of reduced retinal sensitivity corresponding to angiography. MfERG in central 20° revealed significant suppression of amplitudes, particularly more reduced in the right eye. Although BCD is a progressive and untreatable chorioretinal disorder, retinal function evaluation offers a better understanding of the severity and the stage of the dystrophy Daha fazlası Daha az

Santral retina arter tıkanıklığında mikroperimetri ile retina sensitivitesinin değerlendirilmesi

Dinç, Umut Aslı | Tatlıpınar, Sinan | Yenerel, Melda | Görgün, Ebru | Alimgil, Levent

Article | 2009 | Retina-Vitreus17 ( 2 ) , pp.156 - 158

Bu çalışmada santral retina arter tıkanıklığı gelişen bir olguda mikroperimetri ile değerlendirilen retina sensitivite değişiklikleri incelenmektedir. Sağ gözde 5 gün önce gelişen ani ve ağrısız görme kaybı ile başvuran 58 yaşındaki kadın hastanın görme keskinliği düzeyi 1 metreden parmak sayma olarak bulundu. Fundus muayenesinde papillomaküler ağ dışında retinada yaygın solukluk ve kalınlaşma tespit edildi. Mikroperimetri ile retina fonksiyonları değerlendirildiğinde fundus bakısına uyumlu olarak silioretinal arter bölgesi dışında kalan alanlarda retina sensitivitesinde belirgin azalma kaydedildi. Hiperbarik oksijen tedavisi alan o . . .lgunun 1. ayda görme keskinliği düzeyi temporalden 0.16 düzeyine yükseldi. Retina sensitivitesinde belirgin artışın yanı sıra mikroperimetrik incelemede santral 20’de skotom alanlarında düzelme olduğu görüldü. Mikroperimetri retina sensitivitesinin hızlı ve güvenilir şekilde değerlendirilmesine olanak sağlamakta ve santral retina arter tıkanıklığında fonksiyonel iyileşmeyi ortaya koymakta yararlıdır. We describe the assessment of changes in retinal sensitivity detected by microperimetry in a case of central retinal artery occlusion. A 58-year-old woman presented with sudden onset and painless loss of vision in the right eye that occurred 5 days ago. Visual acuity was counting fingers and fundus examination revealed diffuse retinal pallor and edema except papillomacular bundle. Microperimetric evaluation revealed decreased retinal sensitivity except cilioretinal artery zone parallel to fundoscopy. The patient underwent hyperbaric oxygen treatment and visual acuity increased to 0.16 at the 1st month control. In addition to significant increase in retinal sensitivity, microperimetric evaluation revealed regression of scotoma in central 20°. Microperimetry enables rapid and safe evaluation of retinal sensitivity and is useful to demonstrate the functional progress in central retinal artery occlusion Daha fazlası Daha az

Improvement of Microperimetry and Optical Coherence Tomography Findings in Hemi-Central Retinal Artery Occlusion

Dinç, Umut Aslı | Tatlıpınar, Sinan | Alimgil, Levent

Article | 2010 | Retina-Vitreus18 ( 1 ) , pp.65 - 67

Hemi-santral retina arter oklüzyonu gelişen bir olgunun mi-kroperimetri ve optik koherens tomografi (OKT) bulguları anlatılmaktadır. Son 5 gündür sağ gözünde bulanık görme ve alt yarıda görme alan kaybı ile kliniğimize başvuran 59 yaşındaki kadın hastada en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDK) 20/32 olarak bulundu. Santral 20º'de mikro-perimetri ile ölçülen ortalama sensitivite 10.7 dB olup OKT ile ölçülen ortalama makula kalınlığı 267 ?m idi. Üçüncü ayda EİDK'nin 20/20'ye yükseldiği görüldü. Ortalama sensitivite 11.5 dB'e yükselirken ortalama makula kalınlığı 174 ?m'a azaldı. Seri mikroperitmerik incelemelerde fo-vea ve temporal . . .indeki skotom alanlarında iyileşme olduğu görüldü. Mikroperimetri, hemi-santral retina arter oklüzyo-nunun iyileşme sürecinde retina fonksiyonlarında dü-zelmeyi göstermeye yardımcı olmakta olup OKT ile tespit edilen anatomik düzelmeye ilave bilgiler sağlamaktadır The microperimetry and optical coherence tomography (OCT) findings of a case with hemi-central retinal artery occlusion are described. A 49-year-old woman presented with blurred vision and visual field defect in the inferior fi-eld of the right eye for the last 5 days. Best-corrected visual acuity (BCVA) was 20/32 at the initial visit. Mean sensitivity detected by microperimetry was 10.7 dB in the central 20º and mean macular thickness detected by OCT was 267 ?m. At 3rd month's visit, BCVA increased to 20/20 in the right eye. Mean sensitivity increased to 11.5 dB and mean macular thickness decreased to 174 ?m. The areas of sco-toma temporal to the fovea and at the fovea showed prog-ress during the serial microperimetric evaluations. Micro-perimetry may be useful for the detection of improvement in retinal function and may provide supplementary infor-mation to anatomical progress detected by OCT during the recovery of hemi-central retinal artery occlusion Daha fazlası Daha az

Fundus Autofluorescence in Cystoid Macular Edema: Can it Be an Ancillary Test?

Dinç, Umut Aslı | Tatlıpınar, Sinan | Yenerel, Melda | Görgün, Ebru | Çiftçi, Ferda

Article | 2010 | Retina-Vitreus18 ( 1 ) , pp.12 - 17

Amaç: Kistoid makula ödemi (KMÖ) varlığında fundus otofloresans (FOF) bulgularını değerlendirmek.Gereç ve Yöntem: Diyabetik retinopati, retina ven oklüzyonu, üveit, katarakt cerrahisi, epiretinal membran ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu nedeniyle KMÖ saptanan 55 hastanın 67 gözü çalışmaya dahil edildi. Bütün olgular FOF, fundus floresein anjiografisi (FFA) ve optik koherens tomografi (OKT) ile incelendiler. Bulgular: OKT ile ortalama merkezi makula kalınlığı 419.3131.1 görüntülemesinde, foveada FFA'daki petaloid görünüme uyan şekilde yuvarlak veya oval şekilli artmış otofloresans sinyali kaydedildi. FFA'daki petaloid sızıntı içeri . . .sindeki koyu septaların FOF görüntülemesinde azalmış otofloresans alanları şeklinde olduğu görüldü. 64 gözde hem FFA hem de FOF incelemesinde KMÖ tespit edildi. Katarakt cerrahisi sonrasında KMÖ gelişen 1 gözde, FOF görüntülemede KMÖ tespit edilemezken FFA'da KMÖ'ye ait sızıntı izlendi. FFA'da tipik sızıntı gözlenmemesine rağmen 2 gözde FOF incelemede KMÖ'ye ait belirgin sinyal değişikliği olduğu görüldü.Sonuç: KMÖ varlığında FOF görüntüleme ile FFA ve OKT bulgularına ilave olarak önemli bilgiler elde edilebilinir. FOF görüntülemenin, KMÖ olgularında kullanılabilecek noninvazif ve hızlı bir tanısal yöntem olduğu düşünülmektedir Purpose: To evaluate the findings of fundus autofluorescence (FAF) in cystoid macular edema (CME).Materials and Methods: Sixty-seven eyes of 55 patients having CME secondary to diabetic retinopathy, retinal vein occlusion, uveitis, cataract extraction, epiretinal membrane and age-related macular degeneration were recruited. All cases were evaluated by FAF, fundus fluorescein angiography (FFA) and optical coherence tomography (OCT). Results: Mean central macular thickness was detected as 419.3±131.1?m by OCT. FAF images revealed increased autofluorescence signal in a round or oval fashion at the fovea corresponding to the flower petaloid pattern on FFA. Dark septa within the petaloid leakage on FFA were seen as decreased autofluorescent areas on FAF imaging. Sixtyfour eyes had CME on both FFA and FAF. In one eye of a patient having macular edema after cataract extraction, FAF revealed no CME when CME was observed on FFA. In 2 eyes, although there was no typical leakage pattern on FFA, CME was apperant on FAF imaging.Conclusions: In addition to FFA and OCT findings, FAF data may reveal noteworthy information in CME. FAF imaging may be used as a non-invasive and rapid ancillary test for the diagnosis of eyes having CM Daha fazlası Daha az

Herediter retina hastalıklarında kızılötesi fundus otofloresansı

Tatlıpınar, Sinan | Ayata, Ali | Ünal, Melih H. | Erşanlı, Dilaver

Letter | 2008 | Retina-Vitreus16 ( 4 ) , pp.245 - 249

Floresans; bazı moleküllerin belli bir dalga boyundaki ışıkla uyarılması sonucunda daha uzun bir dalgaboyunda ışık yayması olarak tanımlanmaktadır. Otofloresans ise herhangi bir boya verilmeksizin gözdeki yapılardan floresan ışık yayılımı olarak tanımlanabilir. Gözdibinde otofloresans özelliği olan moleküllerin bulunması nedeniyle filtreler yardımıyla boya verilmeden fundus görüntüleri elde edilebilir. Bu metoda fundus otofloresans görüntülemesi denmektedir. Fundus otofloresansı denilince genellikle fundusun 488 nm dalga boyundaki mavi ışık ile uyarılmasına dayanan ve lipofusinden kaynaklanan görüntüleme yöntemi anlaşılmaktadır. Kız . . .ılötesi fundus otofloresansı (K-AF) ise gözdibinin 787 nm dalgaboyundaki kızılötesi ışıkla uyarılması ve yayılan ışının 810 nm ve üzerini filtreleyecek şekilde görüntülenmesi ile elde edilir. Retina pigment epiteli ve koroiddeki melanin, kızılötesi fundus otofloresansı görüntülemede otofloresans gösteren başlıca florofordur. Bu çalışmada, farklı herediter retina hastalıklarında K-AF bulguları sunulmaktadır. Fluorescence is the property of certain molecules to emit light energy of a longer wavelenght when stimulated by a light of a shorter wavelength. Autofluorescence is emission of fluorescent light from ocular structures in the absence of any fluorescent dye. Due to the presence of autofluorescent molecules in the ocular fundus, it is possible to obtain fundus images by using special filters. This method is named as fundus autofluorescence (FAF) imaging. FAF term is generally used as 488 nm blue lightinduced imaging modality, and is reported to originate from lipofuscin in retinal pigment epithelium (RPE). Near infrared autofluorescence, on the other hand, is obtained at 787 nm excitation wavelength using a barrier filter for detection of emitted light above 810 nm. Melanin in RPE and choroid is the main fluorophore for near infrared autofluorescence. In this report, near infrared autofluorescence findings of some hereditary retinal disorders are presented Daha fazlası Daha az

İntermediate yaşa bağlı makula dejenerasyonunda fundus otofloresansı ve preferential hiperakuite perimetri ile makula fonksiyonunun değerlendirilmesi

Yenerel, N. Melda | Dinç, Umut Aslı | Görgün, Ebru | Öncel, Murat | Başar, Demir

Article | 2008 | Retina-Vitreus16 ( 1 ) , pp.15 - 20

İntermediate yaşa bağlı makula dejenerasyonu (YBMD) saptanan olgularda fundus otofloresansı (FAF) ve prefe- rential hiperakuite perimetri (PHP) ile santral makula fonk- siyonunun değerlendirilmesi. Gereç ve Yöntem: İntermediate YBMD tanısı konulan hastalar detaylı oftalmolojik muayene sonrasında FAF, fundus flo- resan anjiografi ve optik koherens tomografi (OKT) ile de- ğerlendirildiler. Tüm olgularda santral 14x14’lik görme alanı PHP (Foresee PHP Notalvision) ile incelendi. PHP ile , hiperakuite deviasyon haritası ve hiperakuite defekt harita- ları kaydedildi. PHP’de yanlış pozitif ve yanlış negatif yüz- deleri güvenilir olmayan ol . . .gular çalışma dışında bırakıldı. FAF ve PHP bulguları arasındaki ilişki incelendi. Bulgular: Ortalama yaşları 69.15.6 yıl olan 8’i kadın, 12’si erkek toplam 15 hastanın 20 gözü çalışma kapsamına alındı. Olguların ortalama görme keskinliği 0.80.05 olup OKT ile belirlenen ortalama makula kalınlığı 173.930.2 ?m idi. Değerlendirmeye alınan 11 gözde PHP ile hipera- kuite deviasyon haritasında belirgin skotom saptanırken, 4 gözde hiperakuite deviasyon haritası tamamen normal olarak bulundu. PHP’de skotom saptanan 11 gözde hi- perakuite defekt haritasındaki tahmini retina lezyonu yer- leşimlerinin FAF’de görülen artmış otofloresans gösteren lezyonlar ile örtüştüğü gözlendi. Sonuç: İntermediate YBMD olgularında FAF’daki artmış otof- loresans alanlarının PHP’de saptanan tahmini retina loka- lizasyonları ile büyük oranda örtüştüğü izlenmiştir. FAF ve PHP intermediate YBMD olgularında gelişen santral ma- , kula fonksiyon bozukluğunu belirlemede çoğunlukla etkin olabilmektedir. To evaluate central macular function by fundus autofluorescence (FAF) and preferential hyperacuity perimetry (PHP) in intermediate age-related macular degeneration (AMD). Materials and Methods: Patients diagnosed with intermediate AMD were evaluated by FAF, fundus fluorescein angiography, and optical coherence tomography (OCT) after a detailed ophthalmic examination. Central 14°x14° visual field was tested with PHP (Foresee PHP Notalvision). , A hyperacuity deviation map and hyperacuity defect maps were recorded by PHP. Patients having high false positive or false negative ratios in PHP were excluded. The correlation between the FAF and PHP findings was also investigated. Results: Fifteen eyes of 15 patients with a mean age of 69.1±5.6 years and a mean visual acuity of 0.8±0.05 were included. Mean macular thickness was 173.9±30.2 μm by OCT. Significant scotoma in 11 eyes was detected in the hyperacutiy deviation map by PHP; however, in 4 eyes the hyperacuity deviation map was entirely normal. Estimated retinal lesions in the hyperacuity defect map demonstrated by PHP matched the increased autofluorescence areas by FAF. Conclusion: In the majority of cases increased autofluorescence areas were correlated to estimated retinal localizations detected by PHP. FAF and PHP appear to be effective for demonstrating central macular dysfunction in intermediate AMD Daha fazlası Daha az

Santral areolar koroidal distrofide fundus otofloresansı bulguları

Dinç, Umut Aslı | Alimgil, Levent | Tatlıpınar, Sinan

Article | 2009 | Retina-Vitreus17 ( 3 ) , pp.225 - 228

Bu çalışmada santral areolar koroidal distrofi tanısı konulan bir olgunun fundus otofloresansı bulguları tartışılmaktadır. Her iki gözde az görme ile başvuran 34 yaşındaki erkek hastanın yapılan fundus muayenesinde makulada retina pigment epitel değişikliklerinin yanı sıra düzgün sınırlı korioretinal atrofi alanları ve büyük koroidal damarlarda belirginleşme saptandı. Tarayıcı konfokal lazer oftalmoskop ile görüntülenen fundus otofloresansı incelemesinde atrofi alanlarıına uygun düşen yerleşimlerde hipootofloresans izlenirken, diğer makula alanlarında benekli hiperotofloresans olduğu tespit edildi. Ayrıca, her iki gözde perifoveal a . . .lanlarda halka şeklinde artmış otofloresans olduğu görüldü. Fundus otofloresansı makula distrofilerinin tanı ve takibinde kullanılabilen non-invasif bir görüntüleme yöntemi olup oftalmoskopi ve fundus anjiografisi ile saptanamayan ilave bulgular elde edilmektedir. We describe the fundus autofluorescence findings of a patient with central areolar choroidal dystrophy. A 34-year-old man presented with decreased vision in both eyes. Fundus examination revealed retina pigment epithelium changes along with well-circumscribed areas of chorioretinal atrophy and baring of large choroidal vessels in both eyes. In fundus autofluorescence imaging obtained by a scanning laser ophthalmoscope, hypoautofluorescence corresponding to the atrophic areas and speckled hyperautofluorescence in the remaining macular regions were detected. Additionally, a hyperautofluorescent circle was observed in perifoveal areas in both eyes. Fundus autofluorescence is a noninvasive imaging method that may be used for the diagnosis and follow-up of hereditary macular dystrophies and may reveal additional data that are not obtained by both ophthalmoscopy and fundus angiography Daha fazlası Daha az

Central serous chorioretinopathy after epidural corticosteroid injection

Dinç, U.A. | Yenerel, M. | Görgün, E. | Küçümen, R.B.

Article | 2009 | Retina-Vitreus17 ( 1 ) , pp.57 - 60

We describe a case of central serous chorioretinopathy (CSCR) after epidural corticosteroid injection for the treatment of lower back pain related to lumbar hernia. A 45-year-old man presented with blurry and decreased vision in both eyes. Bilateral (CSCR) with multiple focus and diffuse pigment epitheliopathy in the left eye was detected in the fundus examination. All patients receiving systemic corticosteroid treatment by any route should be warned about possible visual symptoms and ocular pathologies, and in that case they should refer to an ophthalmologist at that time. In patients having bilateral CSCR and/or diffuse pigment ep . . .itheliopathy, a careful history should be taken including epidural steroid injection in addition to systemic corticosteroid treatment Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms