Filtreler
Filtreler
Bulunan: 7.642 Adet 0.013 sn
Koleksiyon [6]
Tam Metin [1]
Yazar [20]
Yayın Türü [14]
Konu Başlıkları [20]
Yayın Tarihi [20]
Dergi Adı [20]
Yayıncı [20]
Dil [9]
Yazar Departmanı [8]
What do we know about the medical biography of Kemal Atatürk (1881-1938)? A summary of the state of knowledge and outlook on relevant issues for further research

Vatanoglu-Lutz, E.E. | Hot, I. | Çoban, M.

Article | 2013 | Journal of Medical Biography21 ( 3 ) , pp.136 - 142

Mustafa Kemal Atatürk, the founder and first President of the Turkish republic, is the subject of many more or less 'heroic' biographies and few critical ones. His anamnesis, however, is only available in fragments. Many books omit details of Atatürk's health and life, for example his bloodline, his illness and eventually his death, his funeral prayer and ceremony and his burial. His liver problem, diagnosed as cirrhosis and said to be the cause of his death, is well described but his general health and other sicknesses are scarcely recorded. This paper provides an overview of his anamnesis as far as it is known, the literature desc . . .ribing it and the level of knowledge generally published, and it also indicates where original research in the archives is needed to complete the picture. © The Author(s) 2013 Daha fazlası Daha az

Caglikulekci, M

Editorial | 2016 | INTERNATIONAL JOURNAL OF SURGERY25 , pp.400 - 400

Comparative validity and reliability study of the QIDS-SR_{16} in Turkish and American college student samples

Mergen, Haluk | Bernsteın, Ira H. | Tavlı, Vedide | Öngel, Kurtuluş | Tavlı, Talat | Tan, Şeref

Article | 2011 | Klinik Psikofarmakoloji Bülteni21 ( 4 ) , pp.289 - 301

Amaç: Öğrenci ağırlıklı Türk örneklemine uygulanan Türkçe’ye çevrilmiş 16 maddelik Hızlı Depresif Belirti Envanteri-Özbildirim Formu’nun (HDBE16-ÖF): a) Amerikalı üniversite öğrencilerine uygulanan orijinal Amerikan versiyonu (QIDS-SR_{16}-US) ve b) aynı Türk öğrenci örnekleminde Beck Depresyon Envanteri-II (BDI-II) ile karşılaştırılarak geçerlik ve güvenirliğinin ortaya konması amaçlanmıştır. Çalışmamız Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yapılan bir kültürlerarası geçerlilik çalışmasıdır. Metod: Uludağ Üniversitesi yerleşkesi Aile Sağlığı Merkezi’ne ayaktan başvuran öğrenci ağırlıklı 626 hastaya; www.ids-qids.org adres . . .inden ulaşılabilen ve kısmen modifiye edilerek Türkçe’ye çevrilen HDBE_{16}-ÖF ve BDI-II testleri uygulandı. Ayrıca Güneybatı Teksas Üniversitesi’nde HDBE16-ÖF envanterinin İngilizce orijinal versiyonu olan QIDS-SR_{16}-US 584 öğrenciye uygulanmıştır. Betimleyici istatistik, klasik açıklayıcı faktör analizi ve madde tepki kuramı analizleri, SAS ve MPlus istatistik programları ile yapılmıştır. Bulgular: Türk deneklerin ortalama yaşı 21,12,16 (standart sapma) olup %67,8’i kadındı. Türk öğrencilerin aile içi depresyon öyküsü: annede %29, babada %8, kardeşte %14, kendisinde %16 ve akrabada %5 olarak bulundu. Amerikalı deneklerden 225 olguda hiç yaş belirtilmemiş haldeyken ortalama yaş 20.03,5 (standart sapma) ve tüm deneklerin %63,6’sı kadın olarak saptandı. HDBE_{16}-ÖF’nın madde ortalaması 6,944,85 (standart sapma) bulundu. HDBE_{16}-ÖF’ün iç tutarlılık katsayısı (Cronbach ?) 0,78 idi ve ortalama madde-toplam korrelasyon katayısı 0,47 (0,33- 0,61) bulundu. QIDS-SR_{16}-US’nin kaşılaştırılabilir madde ortalaması 6,093,76, Cronbach ? 0,74, madde-toplam korrelasyon katsayısı 0,43 (0,24-0,54) olarak bulundu. Hem HDBE_{16}-ÖF hem de QIDS-SR_{16}-US tek boyutlu iken BDIII tek boyutlu olarak bulunmadı. HDBE_{16}’ün ve QIDS-SR_{16}-US’un madde-total korelasyon ortalaması birbirine benzerdi. BDI-II ile HDBE_{16}-ÖF arasındaki korelasyon katsayısı 0.72 bulundu, bu değer disattenüe edildiğinde 0.90’a çıkmaktaydı. Çoklu grup doğrulayıcı faktör analizi HDBE_{16}-ÖF ve QIDS-SR_{16}-US’un aynı faktör yüküne sahip olduğu farklı değişik eşiklerinin olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu durum depresyon düzeyinde grup farklılıklarını ortaya koymaktadır. Türk deneklerin, Amerikalı deneklerden farklı olarak daha fazla depresyon geçirdikleri söylenebilir. Ayrıca HDBE_{16}-ÖF ve BDI-II’nın skorları birbirlerine eşitlenmiştir. Tartışma: HDBE_{16}-ÖF’ün, hem Türkiye hem de Amerika Birleşik Devletleri’nde depresyon tanısı için çok sık kullanılan BDI-II testi gibi iyi psikometrik özellikleri ve yapısal geçerliliği olduğu saptanmıştır. Pek çok ortamda HDBE_{16}-ÖF’ün kullanılmasını önermekteyiz. Objective: To evaluate the validity and reliability of the Quick Inventory of Depressive Symptomatology, selfreported version, in a Turkish student sample (QIDS-SR_{16}-T) by comparing it to (a) the American version (QIDS-SR_{16}-US) and (b) the Turkish version of the Beck Depression Inventory (BDI-II-T). Materials and Methods: Slightly modified versions of the QIDS-SR_{16}-T, and the BDI-II-T were administered to 626 outpatients at the Uludağ University campus-based family health center. The QIDS-SR_{16}-US was administered to 584 respondents at an American university. SAS and MPlus were used to provide descriptive statistics, classical exploratory factor analysis, and item response theory analyses (in the form of a multiple group confirmatory factor analysis). Results: The internal consistency (Cronbach α) of the QIDS-SR_{16}-T was 0.77. Both QIDS-SR_{16} versions were unidimensional, but the BDI-II-T was not. The mean QIDS-SR_{16}-T and QIDS-SR_{16}-US item-total correlations were similar. The correlation between the QIDS-SR_{16}-T and BDIII- T was 0.72 (.90 when disattenuated). Multiple-group confirmatory factor analysis suggested that the QIDS-SR_{16}-T and QIDS-SR16-US had the same factor loadings but different intercepts. This reflects group differences in level of depression, perhaps because the Turkish respondents, unlike their US counterparts, were seen in a medical context where illness-related depression is more prevalent. Scores on the QIDS-SR_{16}-T and the BDI-II-T were also equated. Discussion: The QIDS-SR_{16}-T has good psychometric properties and convergent validity with the BDI-II-T. Its use is recommended when a self-reported instrument is appropriate Daha fazlası Daha az

An assessment of the pipeline project for the transportation of Caspian Basin hydrocarbons within the context of energy strategies of the United States, the Russian federation, and Turkey

Kisacik, S. | Avci, T.

Book Part | 2015 | Turkish Foreign Policy in the New Millennium , pp.463 - 502

One of the most critical issues forming the energy geo-politics of the states is the diversification of supply routes. As a result of it, every additional source of energy, namely oil and natural gas, that enters into the world energy market from different origin countries results in the increase of energy supply security as well. In that context, Washington backs alternative pipeline projects in contrast to the pipeline projects proposed by Russia. Here, one of the countries coming into the agenda is Turkey. Turkey is geographically located close to the Middle East and the Caspian Basin, the region where more than 70 % of the world . . .'s proven gas and oil resources is positioned. © Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften Frankfurt am Main 2015. All rights reserved Daha fazlası Daha az

Melatonin treatment results in regression of endometriotic lesions in an ooferectomized rat endometriosis model

Kisacik, S. | Avci, T.

Article | 2013 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association14 ( 2 ) , pp.81 - 86

Amaç: Ooferektomize sıçan endometriozis modelinde melatoninin endometriotik odaklar üzerine etkisini incelemeyi amaçladık Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma prospektif, randomize, kontrollü, deneysel bir çalışmadır. Çalışma Yeditepe Üniversitesi Deneysel Araştırma Merkezinde (YÜDETAM) yapıldı. Deneysel çalışmamıza 22 adet dişi, gebe olmayan, nulligravid Spraque-Dawley albino sıçan dahil edildi. Ooferektomize edilen sıçanlarda cerrahi olarak endometriozis oluşturuldu. Sıçanlar iki gruba ayrıldı: kontrol grubu ve melatonin grubu. Melatonin grubunda 2 hafta boyunca sıçanlara melatonin (20 mg/ kg/gün) tedavisi verildi. Endometriotik regresy . . .onu değerlendirmek için operasyonlar yapıldıktan sonra melatonin tedavisi sonlandırıldı. Rekürrens oranlarını değerlendirmek için altıncı haftanın sonunda nekropsiler yapıldı. Endometriotik odakların hacim ve histopatolojik skorları değerlendirildi. Bulgular: Endometriotik lezyonların hacimleri melatonin grubunda anlamlı derecede azaldı. Ayrıca, melatonin grubu kendi içerisinde incelendiğinde endometriotik lezyonların hacimlerinin anlamlı derecede azaldı ve histopatolojik skorları anlamlı derecede arttı. Sonuç: Melatonin sıçanlarda endometriotik odakların gerilemesine ve histopatolojik skorların iyileşmesine neden olur. (J Turkish-German Gynecol Assoc 2013; 14: 81-6) Objective: We aimed to determine the effects of melatonin treatment on endometrial implants in an oopherectomized rat endomeriosis model. Material and Methods: This study is a prospective, randomised, controlled experimental study. It was carried out at the Experimenal Research Center of Yeditepe University (YUDETAM). Twenty-two, emale, non-pregnant, nulligravid Spraque-Dawley albino rats were ncluded in our study. Endometriosis was surgically induced in oopherectomized rats. Rats were randomised into two groups: control group and melatonin group. In the melatonin group, rats were treated with melatonin (20 mg/kg/day) for two weeks. After the operations were performed to assess the regression of the endometriotic lesions, melatonin treatment was stopped. At the end of the sixth week nec- ropsies were performed to assess the rate of recurrence. The volume and histopathological scores of endometriotic foci were examined. Results: Volumes of the endometriotic lesions significantly decreased in the melatonin group. Also, when the melatonin group was analysed within itself, endometriotic lesion volumes decreased and histopathological scores increased significantly. Conclusion: Melatonin causes regression of the endometriotic lesions in rats and improvement in their histopathological scores. (J Turkish-German Gynecol Assoc 2013; 14: 81-6 Daha fazlası Daha az

Çakır, Aytuğ Ceyhun

Article | 2013 | Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi10 ( 1 ) , pp.115 - 132

Üç aşama testi, telif hakkı sahiplerinin menfaatlerinin korunması ve bununla birlikte kamu menfaatinin de göz ardı edilmeyerek, fikri mülkiye- te konu olan eserin ücretsiz kullanılabilmesi amacına yönelik olan bir tes- pit mekanizmasıdır. Bir başka deyişle üç aşamalı bir inceleme ile telif hak- kı sahiplerinin menfaatlerine bir istisna olarak, telif hakkı ve kullanıcıların serbest kullanımının çekişmeli olduğu hallerde çözüme yönelik mümkün olduğunca nesnel bir çözüm ortaya koymaya çalışır. Üç aşamadan oluşan bu incelemede; mutlak ve özel bir halin varlığı, eserin olağan kullanımı ile çatışmayacak bir durumun söz konusu olması ve so . . .n olarak yazarın meşru menfaatlerine makul olmayan bir biçimde halel getirmemesi aranır. The Three Step Test is a determination mechanism which aims to protect a copyright owner’s interests in the scope of intellectual property law for free or restricted use of a work. The Test tries to create an objec- tive standard in the event of conflicts between copyright owners and users. The three step analysis as an exception to the interests of copyright own- ers. The test asks whether there is 1) a presence of a certain special case 2) which does not conflict with the normal exploitation of the work and 3) which does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the au- thor Daha fazlası Daha az

Syllabus:how much does it contribute to the effective communication with the students?

Tokatli, A.M. | Keşli, Y.

Article | 2009 | Procedia - Social and Behavioral Sciences1 ( 1 ) , pp.1491 - 1494

Course syllabi provide valuable information which enables meaningful communication between the students and the instructors. They can also be used as a contract, a plan or as a means for learning and teaching. The lively and effective classroom atmosphere, where all the students are engaged into the lesson, could be obtained when the syllabi are prepared thoroughly in order to answer students' questions and comments beforehand. Due to the fact that the students' achievement can be determined by the amount of the match between the students' performance or needs and the instructors' expectations, well-designed syllabi are very crucial . . . in terms of format and wording. The present study took place at the ELT department of a private university in Istanbul. The authors aim to investigate how effective the syllabi prepared by the instructors are in terms of communicating assessment with the students. The data was collected by means of the syllabi of the courses in the undergraduate program of English language department and interviews were held with the students from each level (1st-4th) to see if there is a discrepancy between the assessment policies given in the syllabus and the actual use of assessment techniques in the classroom. Twenty syllabi have been analyzed. These syllabi used in the study belong to the instructors who give courses only related to ELT field. Furthermore, the undergraduate program consists of courses including methodological and pedagogical approaches to foreign language teaching as well as raising students' awareness of the English language system. The objective of the program is to equip the students with advanced and specialized knowledge in the field and to help them acquire skills for teacher research and professional development. The results show that the syllabi which have been used are not insufficient in communicating with the students but need to be enhanced by the help of students' expectations and perceptions. © 2009 Daha fazlası Daha az

Çelik, K. | Lüküslü, D.

Article | 2012 | Youth and Society44 ( 1 ) , pp.28 - 48

A comparison of spatial interpolation methods and a fuzzy areal evaluation scheme in environmental site characterization

Özdamar, L. | Demirhan, M. | Özpinar, A.

Article | 1999 | Computers, Environment and Urban Systems23 ( 5 ) , pp.399 - 422

This study aims to evaluate various well-known spatial interpolation methods used in identifying hot-spots during site investigations on brownfields. Before any reclamation is carried out zones within a site with contaminant levels above the threshold limits should be identified correctly with minimum reclamation costs. The latter implies that all contaminated areas are to be determined while minimizing the space claimed for reclamation. In other words, clean areas should not be declared as contaminated. This issue is crucial both with respect to minimizing health hazards in human use after reclamation and also with respect to minim . . .izing reclamation costs. Here, we conduct a numerical survey on the performance of spatial interpolation techniques on 360 hypothetical sites which are generated according to a given experimental design. The effects of the number of non-overlapping hot-spots in a site, the percentage of the area contaminated, and the effects of the sampling pattern are observed during the experimentation. Furthermore, as an alternative site evaluation scheme, we propose a new fuzzy areal site assessment scheme (FASA) which is independent of the assumptions implied by spatial statistics and compare its performance with those of spatial interpolation methods.This study aims to evaluate various well-known spatial interpolation methods used in identifying hot-spots during site investigations on brownfields. Before any reclamation is carried out zones within a site with contaminant levels above the threshold limits should be identified correctly with minimum reclamation costs. The latter implies that all contaminated areas are to be determined while minimizing the space claimed for reclamation. In other words, clean areas should not be declared as contaminated. This issue is crucial both with respect to minimizing health hazards in human use after reclamation and also with respect to minimizing reclamation costs. Here, we conduct a numerical survey on the performance of spatial interpolation techniques on 360 hypothetical sites which are generated according to a given experimental design. The effects of the number of non-overlapping hot-spots in a site, the percentage of the area contaminated, and the effects of the sampling pattern are observed during the experimentation. Furthermore, as an alternative site evaluation scheme, we propose a new fuzzy areal site assessment scheme (FASA) which is independent of the assumptions implied by spatial statistics and compare its performance with those of spatial interpolation methods Daha fazlası Daha az

Use of Biphasic Insulin Aspart 30 in Type 2 Diabetes Treatment: Expert Panel Recommendations

Akalın, Sema | Aydın, Hasan | Balcı, Mustafa Kemal | Çömlekçi, Abdurrahman | Dinççağ, Nevin | Erbaş, Tomris | Ünlühızarcı, Kürşad

Article | 2018 | Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism22 ( 3 ) , pp.183 - 197

The goals of Type 2 diabetes treatment are to eliminate the hyperglycemia resulting from insulin insufficiency and/or insulin resistance, delay beta cell damage/depletion, and prevent other metabolic co-morbidities and complications. In the current treatment algorithms, lifestyle changes (medical nutrition therapy, physical exercise) and oral anti-diabetics are followed by insulin therapy, which is considered a replacement therapy for Type 2 diabetes. Pre-mixed insulin preparations, which are an option for patients with poor blood glucose level control under oral anti-diabetics treatment, have been developed to meet both basal and p . . .randial insulin needs by simulating the physiological changes in insulin levels. The consensus on the necessity of individualizing insulin therapy requires physicians to have a detailed knowledge of the various uses of insulin. Therefore, this comprehensive consensus statement has been prepared by a panel of expert endocrinologists from different regions of Turkey to help physicians use biphasic insulin aspart 30 in suitable patients at the right time. In this statement, expert panel opinions on (a) Recommendations for the appropriate initiation, titration, and intensification of insulin treatment, and (b) The treatment algorithms in initiation, titration, and intensification of biphasic insulin aspart 30 treatment and special conditions specific to changing treatment regimen are presented. Tip 2 diyabet (T2D) tedavisinde amaç, insülinin yetersiz salgısı ve/veya insülin direnci sonucu oluşan hiperglisemiyi ortadan kaldırmak, beta hücre harabiyetini/tükenişini yavaşlatmak, eşlik eden diğer metabolik sorunları düzeltmek ve komplikasyonları önlemektir. Güncel tedavi algoritmalarında yaşam tarzı değişikliği (tıbbi beslenme tedavisi, egzersiz) ve oral antidiyabetikler ile tedavi seçeneklerini izleyen aşamada yer alan insülin, T2D için bir yerine koyma tedavisi olarak değerlendirilmektedir. Hazır karışım insülinler, oral antidiyabetikler ile kan glukoz düzeyleri kontrol altına alınamayan hastaların tedavisinde yer alması önerilen tedavi seçeneklerinden olup, hem bazal hem de prandiyal insülin ihtiyacını fizyolojiye yakın biçimde karşılamak amacıyla geliştirilmişlerdir. İnsülin tedavisinin kişiye özel olması gerektiği konusundaki konsensüs, hekimlerin değişik insülinlerin kullanımları ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye sahip olmalarını gerektirmektedir. Bu nedenle, ülkemiz koşullarında bifazik insülin aspart 30’un doğru hastada, doğru zamanda ve doğru biçimde kullanılmasını kolaylaştırmak ve hekimlere yardımcı olmak için Türkiye’nin farklı bölgelerinde görev yapmakta olan deneyimli endokrinologlardan oluşan bir uzman paneli tarafından, bu kapsamlı uzlaşı metni hazırlanmıştır. Bu uzlaşı metninde, uzman paneli görüşleri; a) İnsülin tedavisine uygun başlangıç, titrasyon ve yoğunlaştırma algoritma önerileri ve b) Bifazik insülin aspart 30 tedavisine özgü başlangıç, titrasyon ve yoğunlaştırma tedavi algoritmaları ve tedavi geçişlerine dair özel durumlara ilişkin öneriler temelinde sunulmaktadır Daha fazlası Daha az

Photodynamic therapy of symptomatic choroidal hemangioma associated with Sturge-Weber syndrome

Yenerel, M. | Görgün, E. | Dinç, U.A. | Yetik, H. | Örge, F. | Alimgil, L.

Article | 2009 | Retina-Vitreus17 ( 1 ) , pp.69 - 72

In this case report, photodynamic therapy and its results in a 12 years old patient with symptomatic choroidal hemangioma due to Sturge-Weber syndrome is discussed. In our case, photodynamic therapy has been successful in treating serous retinal detachment due to symptomatic choroidal hemangioma associated with Sturge-Weber syndrome.

Role of mTOR (Mammalian Target of Rapamycin) Signal Mechanism in the Treatment of Polycystic Ovary Syndrome (PCOS).

Ucar, AY | Aydin, MS | Agus, S | Gunalan, E | Yildirim, E | Yılmaz, B

Conference Object | 2017 | REPRODUCTIVE SCIENCES24 , pp.69 - 72

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms