Filtreler
Filtreler
Bulunan: 542 Adet 0.002 sn
Koleksiyon [5]
Tam Metin [1]
Yazar [20]
Yayın Türü [11]
Konu Başlıkları [20]
Dergi Adı [20]
Yayıncı [20]
Dil [3]
Yazar Departmanı [1]
Araştırmacılar
Response from Authors

Fidanci, B.E. | Akbayrak, N. | Arslan, F.

Article | 2018 | Journal of Nursing Research26 ( 5 ) , pp.373 - 374

[No abstract available]

Behind Hummus Wars: The role of the food in national identity in the middle east

Çopuroğlu, Ö.

Article | 2018 | Transnational Marketing Journal6 ( 2 ) , pp.121 - 137

Food is an essential part of our everyday lives and it is significantly important for international politics as for national identities. The future of food is widely discussed in political and social sciences in the contexts of food security, health, international marketing cultural identities, and migratory issues. Despite the growing importance of food studies, the enduring power of nationalism and the apparent relationship between food culture and national identity, writers on nationalism have made little reference to food in their research. This article aims to explore the connection between food and nationalism and I argue that . . . food plays a central role in performing the nation's culture and expresses the idea of the nation through portraying spiritual, material and commercial aspects of the national identity. Here, the discussion will proceed through a well - known Middle Eastern food, Hummus. © 2018 Transnational Marketing Journal Daha fazlası Daha az

Elections in Risk Society

Turkan-Ipek, IZ

Article | 2018 | SOSYOEKONOMI26 ( 36 ) , pp.65 - 79

New political movements and ideological patterns become more and more frequent regarding to the contemporary political and social transformations on local and global contexts. Referring mostly to the post concepts, we can observe the actuality and development of risk society in global level. On one hand, global developments have a considerable impact on local changes and on the other hand, countries become more and more introverted and conservative that influences the transformation of the leader's discourse and electoral behavior. This article aims to analyze the development of risk society, extreme right political tendencies and p . . .olitical volatility in international politics starting with terrorist attacks in Europe until 2015-2016; Brexit decision of England; presidential election results in United-States. Our analysis will be based on the following concepts of risk society, post-truth and populism Daha fazlası Daha az

A randomized, controlled, split-mouth trial evaluating the clinical performance of high-viscosity glass-ionomer restorations in noncarious cervical lesions: Two-year results

Çelik, E.U. | Tunac, A.T. | Yilmaz, F.

Article | 2018 | Journal of Adhesive Dentistry20 ( 4 ) , pp.299 - 305

Purpose: To compare the two-year clinical performance of high-viscosity glass ionomer (Hv-GIC) restorations in noncarious cervical lesions with nanohybrid composite restorations applied with a three-step etch-and-rinse adhesive (E & Ra/nanoC). Materials and Methods: One hundred thirty-four noncarious cervical lesions were included and assigned to two groups according to the split-mouth design. The cervical lesions in the experimental group were restored with an Hv- GIC (Equia, GC), while a nanohybrid composite (G-aenial, GC) with a three-step etch-and-rinse adhesive (Optibond FL, Kerr) was applied as the control. All tested restorat . . .ive materials were used according to the manufacturers' instructions. Clinical evaluation was performed after one week, six months, one year, and two years using World Dental Federation criteria. Data were analyzed using Friedman's ANOVA and Mann-Whitney U-tests (a = 0.05). Results: After two years, Hv-GIC restorations had a retention rate of 91% in comparison to 100% for E & Ra/nanoC restorations. Significant differences existed between the two restorative materials solely with respect to the retention parameter after two years (p = 0.008). Conclusions: The two-year clinical performance of Hv-GIC was clinically acceptable. However, the retention of E & Ra/nanoC restorations was significantly better than that of Hv-GIC restorations after two years. © Quintessenz Daha fazlası Daha az

Identification of nano particle mixtures in human cell culture using dark-field and hyperspectral imaging

Danilushkina, AA | Kuku, G | Saricam, M | Akhatova, FS | Culha, M | Fakhrullin, RF

Conference Object | 2018 | HUMAN GENE THERAPY29 ( 12 ) , pp.299 - 305

Investigation of a Catecholaminergic Circuit for Feeding between Hindbrain and Hypothalamus

Coban, I | Aklan, I | Atasoy, NS | Ates, T | Koksalar, F | Dilsiz, P | Atasoy, D

Conference Object | 2018 | NEUROENDOCRINOLOGY107 , pp.9 - 9

Transhepatic endovascular portal vein embolization before hepatectomy

Altay, Çetin Murat | Topcuoğlu, Osman Melih | Alpar, Ayhan | Küçükay, Murat Bülent | Küçükay, Fahrettin | Temel, Tuncer

Article | 2018 | Akademik Gastroenteroloji Dergisi17 ( 1 ) , pp.33 - 37

Background and Aims: To evaluate the safety and efficacy of transhepaticportal vein embolization with Embosphere, Gelfoam, and Amplatzervascular plug II before extended hepatectomy in patients withmetastatic liver disease. Materials and Methods: Between January2008 and October 2014, patients with metastatic liver disease, whowere treated with transhepatic endovascular portal vein embolizationbefore extended hepatectomy to increase the future remnant liver volume,were retrospectively evaluated. Multidetector computed tomographywas utilized before and after the hepatectomy to calculate thefuture remnant liver volume. Ipsilateral porta . . .l vein embolization wasperformed in all patients with a microspheric embolic agent (Embosphere,700–900 µm), gelatin foam (Gelfoam), and Amplatzer vascularplug II. Primary outcome measures are the increase in the percentageof the future remnant liver volume, procedure-related mortality andmorbidity, and both technical and clinical success rates. Results: Fourteen(78%) right portal vein and 4 (22%) left portal vein embolizationswere performed in a total of 18 patients (12 men and 6 women) witha mean age of 4810.1 years (range, 32 to 59 years). The mean increasein the future remnant liver volume at 6 weeks was 41.66.7%(range, 35% to 45%), which was sufficient for extended hepatectomy,and the clinical success rate was 100%. The technical success rate was100%, and there was no procedure-related mortality. A self-limitedsubcapsular hematoma occurred in one patient (5%). There was norecanalization of embolized portal veins during follow-ups. Conclusion:Transhepatic portal vein embolization with Embosphere, Gelfoam, andAmplatzer vascular plug II before extended hepatectomy in patientswith metastatic liver disease, is a safe and effective procedure. Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı, metastatik karaciğer hastalığındagenişletilmiş hepatektomi öncesi transhepatik portal ven embolizasyonuiçin Embosphere, Gelfoam ve Amplatzer vascular plug II kullanımınınetkinlik ve güvenilirliğini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Ocak 2008ile Ekim 2014 tarihleri arasında, gelecekteki remnant karaciğer hacminiartırmak amacıyla, genişletilmiş hepatektomiden önce transhepatik endovaskülerportal ven embolizasyonu yapılan metastatik karaciğer hastalığıolan hastalar, geriye dönük değerlendirildi. Gelecekteki remnantkaraciğer hacmini hesaplamak için hepatektomiden önce ve sonra çokdetektörlü bilgisayarlı tomografi görüntüleri kullanıldı. Tüm hastalardaipsilateral portal ven embolizasyonu, mikrosiferik embolik ajan (Embosphere,700-900 ?m), jelatin köpük (Gelfoam) ve Amplatzer vascularplug II kullanılarak yapıldı. Primer sonuç ölçütleri, gelecekteki remnantkaraciğer hacminin yüzdelik artışı, prosedüre bağlı mortalite ve morbidite,teknik ve klinik başarı oranları olarak belirlendi. Bulgular: Ortalamayaşı 4810.1 yıl (dağılım 32-59 yıl) olan toplamda 18 hastanın (12erkek ve 6 kadın), 14’ünde (%78) sağ portal ven ve 4’ünde (%22) solportal ven transhepatik yaklaşımla embolize edildi. Gelecekteki remnantkaraciğer hacminde 6 haftada ortalama artış oranı %41.66.7 (dağılım%35-45) olup genişletilmiş hepatektomi için yeterli idi ve klinik başarıoranı %100, teknik başarı oranı %100 idi ve prosedüre bağlı mortaliteyoktu. Bir hastada karaciğerde kendini sınırlayan subkapsüler hematomvardı (%5). Embolize edilen portal venlerde takip süresince rekanalizasyonolmadı. Sonuç: Metastatik karaciğer hastalığı olan hastalardagenişletilmiş hepatektomiden önce transhepatik portal ven embolizasyonuiçin Embosphere, Gelfoam ve Amplatzer vascular plug II güvenlive etkili prosedürdür Daha fazlası Daha az

TÜRKİYE’DE BOŞANMA NEDENLERİNİN ANALİZİ VE ALTERNATİF UYUŞMAZLIK YÖNTEMLERİ

Binay, Murat

Article | 2018 | Ombudsman Akademik5 ( 9 ) , pp.237 - 267

Ülkemizde istatistiksel olarak da ortaya çıkan sonucagöre, boşanmanın toplumsal olarak hoş karşılanmamasınedeniyle 1990’lı yılların sonuna kadar ciddioranda bir artış görülmemektedir. Ancak yapılanaraştırmalarda; son zamanlarda, kadınların iş yaşamınagirmesi, eşlerin eğitim durumlarının yükselmesi,toplumsal, ekonomik ve kişilere ilişkin sebeplerinvarlığı, kadın haklarının ön plana çıkması,hukuki yönden geçmişe oranla boşanmanın taraflariçin kolaylaştırılması ile birlikte boşanma oranlarınınartış gösterdiği düşünülmektedir. Bu çalışmada2012-2016 yılları arası TUİK boşanma istatistiklerianaliz edilerek boşanma nedenleri üzerine istati . . .stikiçıkarımlar yapılmaya çalışılacaktır. Ülkemizde,boşanma sorununun özellikle son yıllarda büyükbir artış göstermesi ve bu durumun toplumsalbir sorun olarak gündeme gelmesi, konuyla ilgilidaha kapsamlı araştırmalar yapılması ve sorununçözümüne yönelik projeler geliştirilmesi bakımındanönem taşımaktadır. Sorun ne kadar gerçekçimodellenirse çözüm de o kadar etkin olacaktır. Buçalışmada ilk kez boşanma nedenleri, süre ve yaşfaktörlerine göre 5 yıllık bütünleşik süreç olarak istatistikianalize tabi tutulmuştur. According to statistically significant results in ourcountry, there is no serious increase until the late1990s due to the fact that the divorce is not sociallywelcomed. However, in the researches; it is thoughtthat recently divorce rates have increased with theintroduction of women into business life, the increaseof educational status of spouses, the existenceof social, economic and personality reasons, theadvancement of women’s rights and facilitation ofdivorce from the legal side. In this study, statisticsof divorce statistics of TUIK between 2012-2016 willbe analyzed and statistical inferences will be triedto be made on the reasons of divorce. Especially inour country, the problem of divorce has increased inrecent years, and this situation has become a socialproblem, it is important to carry out more researcheson the issue and to develop projects for solving theproblem. The more realistic the problem is, the moreeffective the solution will be. For the first time inthis study, statistical analysis was performed as anintegrated process of 5 years according to divorcereasons, duration and age factors Daha fazlası Daha az

The Effect of the Oral Probiotic L. Rhamnosus on Biofilm Production of Oral Pathogens

Kivanc, AK | Kirziogu, Z | Kivanc, M

Conference Object | 2018 | JOURNAL OF CLINICAL GASTROENTEROLOGY52 , pp.237 - 267

Comparison Of Computed Tomography Dose İndices For Single Energy And Fast Kilovoltage Switching Dual Energy Abdominal Computed Tomographies

Topcuoğlu, Osman Melih

Article | 2018 | Sakarya Tıp Dergisi8 ( 1 ) , pp.41 - 45

Objective To investigate the computed tomography dose index (CTDI) of the single source fast kilovoltage-switching dual energy CT (SS FKS-DECT) ofthe abdomen compared to those of conventional single source single energy (SSSE) CT. ( Sakarya Med J 2018, 8(1):41-45 )Materials andMethodsIn this methodological research, the mean CTDI of the SS FKS-DECT of the abdomen obtained from 73 patients (32 women and 41 men)with a mean age of 5215.7 years, compared to the CTDI of the conventional SSSE CT. Body mass indices (BMI) of all patients and CTDI ofall scans were noted. Two-tailed student t test was used for statistical analysis. A P value . . .of 0.05 was considered as statistically significant.Results The mean BMI was 24.27.6 and the mean CTDI for the FKS-DECT and SECT were 14.62.5 mGy and 12.57.2 mGy, respectively. Thedifference between the CTDI values of both acquisitions were statistically significant (p0.02). The mean CTDI of the FKS-DECT of theabdomen was14.4% higher than those for the SECT. .Conclusion The mean CTDI of the SS FKS-DE abdomen CT was 14.4% higher than those of the SS SE abdomen CT. Amaç Tek kaynaklı tek enerji (TK TE) ve tek kaynaklı hızlı voltaj değişimli çift enerji (TK HVD-ÇE) abdomen bilgisayarlı tomografilerine (BT) ait BTdoz indekslerini (BTDİ) karşılaştırmak. ( Sakarya Tıp Dergisi 2018, 8(1):41-45 ).Gereç veYöntemlerBu metodolojik çalışmada, yaş ortalaması 5215,7 yıl olan 73 hastadan (32 Kadın ve 41 Erkek) elde olunmuş HVD-ÇE abdomen BT’lere aitortalama BTDİ, TE abdomen BT’lere ait ortalama BTDİ’ler ile karşılaştırıldı. Tüm hastaların vücut kitle indeksleri (VKİ) ve BT taramalarına aitBTDİ’leri kaydedildi. İstatistiksel analiz için örneklem t testi kullanıldı. P değeri 0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.Bulgular Ortalama VKİ 24.27.6 ve HVD-ÇEBT ile TEBT’lere ait ortalama BTDİ değerleri sırasıyla 14.62.5 mGy ve 12.57.2 mGy idi. Her iki teknikile elde olunan ortalama BTDİ’ler arasındaki fark anlamlıydı (p0.02). HVD-ÇE abdomen BT’ye ait ortalama BTDİ, TE abdomen BT’ye göre%14.4 daha fazla idi.Sonuç: HVD-ÇE abdomen BT’ye ait ortalama BTDİ, TE abdomen BT’ye göre %14.4 daha fazla idi Daha fazlası Daha az

THE ANXIETY OF THE 21ST CENTURY IN THE CONTEXT OF INDEPENDENCE AND IMPARTIALITY OF THE ARBITRATORS: RELATIONSHIP AMONG THE ARBITRATORS, THEIR LAW FIRMS AND THE PARTIES TO THE ARBITRATION

Türkoğlu, Elif Ceren

Article | 2018 | Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi7 ( 1 ) , pp.47 - 104

In the 21st century, growth of the international trading volume haslead the foundation of huge and global law firms which now have asubstantial impact on the determination of the independence and impartialityof the arbitrators. Specifically, the scope of disclosure obligationsof the arbitrators is being frequently considered in terms of current andpast relationships of the arbitrators working in different branches of thesame law firm. The importance of the issue reveals itself in the scope ofdisclosure obligations that the arbitrators encounter as well as the criteriain determining the annulment or refusing enforcement of the arbitr . . .alawards which the arbitration parties encounter. Nevertheless, France,England and USA which are very important and the busiest arbitral seatsaround the world have applied different criteria in determining the scopeof disclosure obligations of the arbitrators in the last two years. The criteriathat have been applied in these significant seats in a divergent mannerendanger the dependability of international commercial arbitrationfor both the parties to the arbitration and the arbitrators. Destiny of an arbitral award varies by the place of arbitration or the place that theaward is being planned to be enforced which is quite the opposite of therationale of international arbitration. Hereby with this study, the importanceof the issue will be demonstrated with the possible solutions. 21. yüzyılda gelişen uluslararası ticaret hacmiyle bağlantılı olarakortaya çıkan global hukuk bürolarının, hakemlerin bağımsızlık ve tarafsızlığınınbelirlenmesinde büyük etkiye sahip olduğu görülmüştür. Öyleki, aynı hukuk bürosunun farklı ülkelerdeki kollarını oluşturan avukatlarınpiyasadaki geçmiş veya mevcut ilişkilerinin hangi ölçüde hakemlerin ifşa yükümlülüğü kapsamına girdiği sıklıkla gündeme gelmektedir. Konununönemi gerek tahkim yargılaması öncesi hakemlerin ifşa yükümlülüğününkapsamı açısından, gerekse de tahkim yargılaması sonucundaalınan kararın iptali veyahut icrasının reddi ile taraflar açısından ortayaçıkmaktadır. Buna rağmen, dünyadaki en yoğun ve önemli tahkim merkezlerindenolan Fransa, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri mahkemelerigeçtiğimiz iki senede hakemlerin ifşa yükümlülüğünün kapsamıkonusunda farklı kriterler uygulamışlardır. Her bir yargılama sistemininbirbirinden bağımsız olarak uyguladığı bu kıstaslar, uluslararasıticari tahkim güvenliğini hem taraflar hem de hakemler bakımından tehlikeyedüşürmektedir. Uluslararası tahkim mantığına tamamen aykırıolarak, tahkim yargılamasının kaderi, tahkim yargılamasının görüldüğüyere veyahut söz konusu kararın icra edilmek istendiği yargılama sisteminebağlı olarak değişmektedir. İşbu çalışmada, durumun vahametineişaret etmek amaçlanmakla birlikte, çözüm önerileri sunulmaktadır Daha fazlası Daha az

Bitki Büyümesini Artıran Rizobakteri (BBAR) Uygulamalarının Kireçli Toprak Şartlarında Yetiştirilen Deveci Armut Çeşidinin Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri

Arıkan, Şeyma | İpek, Muzaffer | Eşitken, Ahmet | Pırlak, Lütfi | Turan, Metin | Dönmez, Mesude Figen

Article | 2018 | Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi35 ( 4 ) , pp.54 - 56

Bu çalışma 2012-2015 yılları arasında Selçuk üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü araştırma veuygulama arazisinde yürütülmüştür. Araştırmada 6 farklı bakteri ırkının (Alcaligenes 637Ca, Agrobacterium A18,Staphylococcus MFDCa1, MFDCa2, Bacillus M3 ve Pantoea FF1) OHF333 ve BA 29 anacı üzerine aşılı Deveci armutçeşidinde bitki gelişimi üzerine etkisi araştırılmıştır. Bakteri ırklarının yaprak alanı üzerine etkisi incelendiğinde en genişyaprak alanı OHF333 anacı üzerinde 16.1cm2 ile FF1 bakteri ırkından elde edilirken, BA 29 anacı üzerinde ise 15.8cm2637Ca bakteri ırkından elde edilmiştir. Bakterilerin anaç çapı üzerine . . . etkisi ele alındığında en iyi sonuçlar OHF333anacında MFDCa1 bakteri ırkından (30.1mm), BA29 anacında ise 637Ca ve A18 bakteri ırklarından (28.3mm ve28.1mm) elde edilmiştir. Bakteri uygulamalarının sürgün uzunluğuna etkisi her iki anaçta da oldukça farklılık yaratmışolup OHF333 anacında en iyi sonuç 6.68cm ve 5.95cm ile MFDCa1 ile 637Ca olurken, BA29 anacında ise 637Ca(26.7cm) en iyi sonuca sahip olmuştur. Yapraklardaki klorofil miktarı bakımından OHF333 anacında en yüksek değerMFDCa2 bakteri ırkında (48.8 SPAD değeri) ölçülürken, BA29 anacında ise MFDCa2 (45.7 SPAD değeri) ile M3 (43.7SPAD değeri) bakteri ırklarından ölçülmüştür. This study was conducted in Research field of University of Selçuk, Faculty of Agriculture and HorticultureDepartment in 2012-2015 years. The effect of six bacteria strain (Alcaligenes 637Ca, Agrobacterium A18,Staphylococcus MFDCa1, MFDCa2, Bacillus M3 and Pantoea FF1) were investigated on plant growth of “Deveci”cultivar grafted on OHF333 and BA29 rootstocks. The FF1 bacteria strain increased leaf area 16.1cm2 on OHF333rootstock while leaf area was increased 15.8 cm2 by 637Caon BA29 rootstock. The rootstock diameter was increased byMFDCa1 strain with 30.1mm on OHF333 while 637Ca and A18 increased rootstock diameter on BA29 28.3mm and28.1mm respectively. Lateral branch length was found 6.68 cm and 5.95 cm with MFDCa1 and 637Ca on OHF333. InBA29 rootstock, 637Ca increased lateral branch length at 26.7cm. The chlorophyll content was measured 48.8 SPADUnits by MFDCa2 strain on OHF333 while MFDCa2 and M3 had the good result in BA29 45.7 and 43.7 SPAD Unitsrespectively Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.