Filtreler
In vitro antimicrobial and antioxidant activities of methanol and hexane extract of Astragalus species growing in the Eastern Anatolia Region of Turkey

Adıgüzel, Ahmet | Sökmen, Münevver | Özkan, Hakan | Ağar, Güleray | Güllüce, Medine | Şahin, Fikrettin

Article | 2009 | Turkish Journal of Biology33 ( 1 ) , pp.65 - 71

Bu çalışma Türkiye’de Doğu Anadolu’da bulunan Erzurum yöresinde yetişen bazı Astragalus türlerinin topraküstü ve kök kısımlarının metanol ve hekzan ekstraktlarının antimikrobiyal ve antioksidan aktivitelerinin araştırılması için yapılmıştır. Astragalus türlerinin topraküstü kısımlarından elde edilen metanol ekstraktı 68,8-400,4 ?g/ml konsantrasyonları aralığında % 50 inhibisyon ile hafif düzeyde serbest radikal süpürücü etki göstermiştir. Astragalus türlerinin topraküstü kısımlarının hekzan/diklorometan ekstraktları serbest radikal süpürücü etki göstermemişlerdir. Nonpolar ekstraktların linoleik asit oksidasyonu inhibisyon özellikle . . .rinin polar metanolik ekstraktlarınkinden yüksek olduğu görülmektedir. Kök kısımlarının metanol ekstraktları hafif antioksidanlar iken, A. microcephalus Willd., A. macrocephalus Willd., A. erinaceus Fisch. & Mey. ex Fischer, A. psoraloides Lam. ve A. argyroides Becker ex Stapf. türlerinin non-polar ekstraktları DPPH testinde son derece aktif olarak görüldüler. IC50 değerleri sırası ile 35,2 ?g/ml, 21,0 ?g/ml, 22,0 ?g/ml, 20,3 ?g/ml ve 38,0 ?g/ml olarak tespit edildi. ?–karoten-linoleik asit sistemi içinde, çalışılan Astragalus türleri arasında en güçlü inhibisyon etkisini A. psoraloides Lam. türünden elde edilen ekstrakt gösterdi. Buna ek olarak, disk difüzyon yöntemi ile Astragalus türlerinin in vitro antibakteriyel, antikandidal ve antifungal aktiviteleri de çalışılmıştır. Sonuçlar ekstraktların hiçbirinin çalışılan mikroorganizmalar üzerinde antimikrobiyal etkisinin olmadığını göstermiştir. This study was conducted to evaluate the antimicrobial and antioxidant activities of the hexane and methanol extracts of the aboveground parts and roots of some Astragalus species grown in the vicinity of Erzurum, located in the eastern Anatolia, Turkey. The methanol extract, which was obtained from the aboveground parts of Astragalus species, exhibited mild free radical scavenging activity providing 50% inhibition at the concentrations between 68.8 and 400.4 μg/ml. The hexane/dichloromethane extracts of the aboveground parts of Astragalus species did not show any free radical scavenging activity. However, the linoleic acid oxidation inhibition ability of the non-polar extracts seems to be higher than that of the polar methanolic extracts. The methanol root extracts were mild antioxidants but the non-polar root extracts of A. microcephalus Willd., A. macrocephalus Willd., A. erinaceus Fisch. & Mey. ex Fischer, A. psoraloides Lam., and A. argyroides Becker ex Stapf. were extremely active in DPPH test. IC50 values were 35.2 μg/ml, 21.0 μg/ml, 22.0 μg/ml 20.3 μg/ml, and 38.0 μg/ml, respectively. In the case of β–carotene-linoleic acid system, the extract obtained from A. psoraloides Lam. exhibited strong inhibition among studied Astragalus species. Furthermore, the extracts, which were obtained from the tested Astragalus species, were evaluated for their possible in vitro antibacterial, anticandidal, and antifungal activities based on disk diffusion assay. The results suggested that none of the extracts has antimicrobial activity on the tested microorganisms Daha fazlası Daha az

Bioactivities of the various extracts and essential oils of Salvia limbata C.A.Mey. and Salvia sclarea L.

Öğütçü, Hatice | Sökmen, Atalay | Sökmen, Münevver | Polıssıou, Moschos | Serkedjıeva, Julia | Daferera, Dimitra | Güllüce, Medine

Article | 2008 | Turkish Journal of Biology32 ( 3 ) , pp.181 - 192

Bu çalışma, Salvia limbata C.A.Mey. ve Salvia sclarea L. bitkilerinin çeşitli özütleri ve uçucu yağının in vitro antimikrobiyal, antioksidan, antiviral aktivitelerinin ve uçucu yağ içeriğinin araştırılması için tasarlanmıştır. Uçucu yağ aktivitesi, insan, bitki ve gıda kaynaklı geniş bir mikroorganizma grubuna karşı test edilmiştir. 35 bakteri, 19 mantar ve maya türlerinden oluşan toplam 55 mikroorganizma disk difüzyon metodu, mikro-dilüsyon ve mikro-well dilüsyon yöntemleri kullanılarak test edilmiştir. Uçucu yağlar test edilen mantarlardan bazılarına karşı antimikrobiyal aktiviteye sahip iken bakterilerden hiçbirine karşı aktivite . . . gözlenmemiştir. Hidrodistilasyon ile elde edilen uçucu yağların kimyasal bileşenleri GC-MS ile analiz edilmiştir. Salvia türlerinin yağının temel bileşenleri spathulenol (% 29,30) ve germacrene D (% 24,72) olarak belirlenmiştir. Diğer önemli bileşenler ise sırası ile sclareoloxide (% 14,08) ve ?-caryophyllene (% 16,24) olarak belirlenmiştir. Sonuçlar bu Salvia türlerinin bitkisel yağ bileşenlerinde önemli derecede farklılıklar olduğunu göstermiştir. Antioksidan aktivite, serbest radikal giderici DPPH ve linoleik asit oksidasyonu olmak üzere iki metot kullanılarak çalışılmıştır. Kontrol olarak kullanılan sentetik antioksidan BHT (% 96 1)’e karşı, ?-karoten/linoleik asit sistem seviyeleri sırası ile % 85,1 1 ve % 76,6 1, olarak tespit edilmiştir. Antiviral aktivite çalışmalarında Salvia türlerinin MeOH özütleri önemli anti-influenza virus etkisi ve sınırlı antiherpetik etki göstermiştir. The present study evaluated the in vitro antimicrobial, antioxidant, and antiviral activities of the essential oil and various extracts of Salvia limbata C.A.Mey. and Salvia sclarea L., as well as the content of its essential oil. The activities of essential oils were tested against a wide range of human-, plant-, and food-borne microorganisms. A total of 55 microbial organisms belonging to 35 bacteria and 19 fungi and yeast species were tested using disk diffusion, micro dilution, and micro-well dilution. The essential oils were found to possess antimicrobial activity against some of the tested fungi, while no activity was observed against the bacteria. The chemical compositions of the plant hydrodistilled essential oils were analyzed by means of GC-MS. The main compounds of Salvia species oils were spathulenol (29.30%) and germacrene D (24.72%). Other important components were sclareoloxide (14.08%) and β-caryophyllene (16.24%). The results showed that the compositions of the essential oils of these Salvia species varied significantly. Antioxidant activity was measured by 2 methods, namely scavenging of free radical DPPH and the inhibition of linoleic acid oxidation. In the β-carotene/linoleic acid system, values were 85.1% ± 1 and 76.6% ± 1, respectively, being comparable with that of the synthetic antioxidant BHT (96% ± 1). In antiviral activity assays, the MeOH extracts from Salvia species had a significant anti-influenza virus effect and limited antiherpetic activity Daha fazlası Daha az

Biological activities of the essential oil and methanol extract of achillea biebersteinii afan(Asteraceae)

Barış, Özlem | Güllüce, Medine | Şahin, Fikrettin | Özer, Hakan | Kılıç, Hamdullah | Özkan, Hakan | Özbek, Tülin

Article | 2006 | Turkish Journal of Biology30 ( 2 ) , pp.65 - 73

Bu çalışmada, Achillea biebersteinii Afan. (Asteraceae)'nin metanol ekstraktı ve uçucu yağının laboratuar ortamında antimikrobiyal ve antioksidan aktiviteleri araştırıldı. Uçucu yağ 8 bakteri, 14 fungus ve C. albicans mayasına karşı antimikrobiyal aktivite gösterdi. Metanol ekstraktının ise antimikrobiyal aktivitesi gözlemlenemedi. Örneklerin antioksidan kapasitesi DPPH (2,2-diphenyl-l-picrylhydrazyl) ve (3-karoten/linoleik asit yöntemleri kullanılarak deıerlendirildi. Her iki yöntemde de ekstrakt, uçucu yaıdan daha iyi antioksidatif kapasite gösterdi. Ekstrakt serbest DPPH radikallerini uçucu yağdan (8900 ug/ml) daha düşük IC50 sev . . .iyesi (89.90 ug/ml) ile indirgedi. (3-karoten/linoleik asit yönteminde örnekler, linoleik oksidasyonunu etkili bir şekilde engelleyememiştir; 2 mg/ml'de BHT (%97.0)'ın çok altında kalarak, sırasıyla; sadece %22.7(ekstrakt) ve %16(uçucu yağ)'lık inhibisyon gösterdi. Ekstraktın toplam fenolik öğeleri, gallik asit eşdeıeri 51 ug/ml (% 5.1 w/w) olarak tespit edildi. Uçucu yağın GC-MS analizi %92.24'lük değerlendirme ile 64 bileşen tanılanarak sonuçlandı. Piperiton, kamfor ve 1,8-sineol (ökaliptol) uçucu yağın ana bileşenleri olarak belirlendi. The present work examined the in vitro antimicrobial and antioxidant activities of the essential oil and methanol extract from Achillea biebersteinii Man. (Asteraceae). The essential oil exhibited antimicrobial activity against 8 bacteria, 14 fungi and the yeast C. albicans, whereas methanolic extract remained inactive. The antioxidative capacity of the samples was evaluated by using DPPH (2,2-diphenyl-l-picrylhydrazyl) and (3-carotene/linoleic acid assays. In both assays, the extract showed better antioxidative capacity than the oil. The extract reduced the stable free radical DPPH with lower ICS0 value (89.90 ug/ml) than the oil (8900 ug/ml). In the p-carotene/linoleic acid assay, the samples were not effectively able to inhibit the linoleic acid oxidation, exhibiting only 22.7% (the extract) and 16% (the essential oil) inhibitions at 2 mg/ml, far below than that of BHT (97.0%). Total phenolic constituent of the extract was 51 ug/mg (5.1%, w/w) as gallic acid equivalent. GC-MS analysis of the essential oil resulted in the identification of 64 components representing 92.24% of the oil. Piperitone, camphor and 1,8-cineole (eucalyptol) were the main constituents Daha fazlası Daha az

Molecular diversity of thermophilic bacteria isolated from Pasinler hot spring (Erzurum, Turkey)

Adıgüzel, Ahmet | İnan, Kadriye | Şahin, Fikrettin | Arasoğlu, Tulin | Güllüce, Medine | Beldüz, Ali Osman | Barış, Özlem

Article | 2011 | Turkish Journal of Biology35 ( 3 ) , pp.267 - 274

Bu çalışma Erzurum, Pasinler kaplıcasından izole edilen termofi lik bakterilerin genotipik ve fenotipik karakterizasyonunu belirlemek için yapılmıştır. Termofi lik bakterilerin genotipik ve fenotipik karakterizasyonu için yağ asidi, BOX PCR profi lleme metodları ve 16S rDNA dizileme verileri kullanılmıştır. Morfolojik, fi zyolojik ve biyokimyasal testlere dayanarak, toplam 9 bakteri suşu seçilmiştir. Bu suşlar, yağ asidi, BOX PCR profi lleme ve 16S rDNA dizi analiz yöntemlerini içeren moleküler testlerle ileri seviyede karakterize edilmiştir. Yağ asidi analiz verileri, çalışılan 9 bakteri suşunda 14 farklı yağ asidinin varlığını gös . . .termiştir. 15:0 iso, 15:0 anteiso, 16:0 iso, 17:0 iso ve 17:0 anteiso yağ asitlerini içeren beş yağ asidi ise bütün suşlarda bulunmuştur. Yağ asidi profi lleri temel alınarak yapılan analizler sonucunda bakteri suşlarının iki fenotipik gruba ayrıldığı tespit edilmiş, bu veriler, BOX PCR parmakizi ve 16S rDNA dizi analiz sonuçları ile de desteklenmiştir. Bacillus licheniformis olarak tanılanan ilk grup dört suş, Aeribacillus pallidus olarak tanılanan ikinci grup ise beş suş ile temsil edilmiştir. The present study was conducted to determine the phenotypic and genotypic characterization of thermophilic bacteria isolated from Pasinler hot spring, Erzurum, Turkey. Fatty acid profi les, BOX PCR fi ngerprints, and 16S rDNA sequence data were used for the phenotypic and genotypic characterization of thermophilic bacteria. Totally 9 diff erent bacterial strains were selected based on morphological, physiological, and biochemical tests. Th ese strains were characterized by molecular tests including fatty acid and BOX profi les, and 16S rDNA sequence. Th e data of fatty acid analysis showed the presence of 14 diff erent fatty acids in the 9 bacterial strains examined. Additionally, 5 of these fatty acids, 15:0 iso, 15:0 anteiso, 16:0 iso, 17:0 iso, and 17:0 anteiso fatty acids, were found in all isolates. Based on fatty acid profi les, it was determined that the bacterial strains were classifi ed into 2 phenotypic groups, and these data were confi rmed by BOX PCR genomic fi ngerprint profi les and 16S rDNA sequence analysis. Th e fi rst group, identifi ed as Bacillus licheniformis, was represented by 4 strains, and the second group, identifi ed as Aeribacillus pallidus, was represented by 5 strains Daha fazlası Daha az

Investigation of the antimutagenic potentials of the methanol extract of Origanum vulgare L. subsp. vulgare in the eastern anatolia region of Turkey

Özbek, Tülin | Güllüce, Medine | Şahin, Fikrettin | Özkan, Hakan | Sevsay, Sevgi | Barış, Özlem

Article | 2008 | Turkish Journal of Biology32 ( 4 ) , pp.271 - 276

Bu çalışmanın Origanum vulgare L. subsp. vulgare bitkilerinin metanol ekstresinin antimutajenik aktivitesini araştırmak için yapılmıştır. Özütün antimutajenik aktivitesi; baz çifti değişimine sahip olan TA1535 ve çerçeve kayması tipi mutasyonlara sahip olan TA1538 mutant Salmonella typhimurium test bakterilerine karşı direkt mutajenler sodyum azit (NaN3), 4-Nitro-1-quinoline oksit (4NQO) ve indirekt mutajen 2-aminofluorene (2AF) kullanılarak AMES/Salmonella histidin test sistemi petri karşılaştırma yöntemine göre değerlendirilmiştir. Sonuçlar; S9 metabolik aktivasyon yokluğunda test edilen bitki özütünün üç dozu da TA 1535 suşu üzer . . .inde istatistiksel olarak önemli (P 0,05) antimutajenik aktivite gösterirken TA 1538 suşu üzerinde herhangi bir aktivite göstermemektedir. Bununla birlikte S9 mikrozomal fraksiyon varlığında bitki özütü, 2AF mutajenine karşı orta dereceli antimutajenik aktivite göstermiş, TA1535 ve TA1538 suşlarında mutant kolonileri azalttığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, O. vulgare subsp. vulgare ektraktının 5, 0,5, ve 0,05 ?g/plate konsantrasyonlarında antimutajenik etki göstermektedir. Bu etkiler antioksidan aktivite mekanizması, membran lipidlerinde değişiklik ve iyon kanallarının geçirgenliğinin değişmesi ile açıklanabilir. The aim of this study was to evaluate the antimutagenic activity of the methanol extract of Origanum vulgare L. subsp. vulgare. Antimutagenic activity was estimated by employing the plate incorporation AMES/Salmonella histidine reversion assay. The base pair substitution tester strain Salmonella typhimurium TA1535 and the frame shift mutagen strain S. typhimurium TA1538 were used against direct acting mutagens - sodium azide (NaN3), 4-nitro-1-quinoline oxide (4NQO) and the S9-dependent mutagen 2-aminofluorene (2AF). The results suggested that in the absence of S9 metabolic activation, all 3 doses (5, 0.5, and 0.05 &#956;g/plate) of the plant extract tested caused statistically significant (P < 0.05) antimutagenic activity on TA1535 strain, but not on TA1538 strain. However, in the presence of S9 microsomal fraction, the plant extract exerted moderate antimutagenic activity against the 2AF mutagen and reduced mutant colonies in TA1535 and TA1538 strains. As a result, the methanol extract of Origanum vulgare subsp. vulgare showed antimutagenic effects at 5, 0.5, and 0.05 &#956;g/plate concentrations. These effects may be explained with the antioxidant activity mechanism, changes in membrane lipids, and permeability of ion channels Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms