Filtreler
Filtreler
Bulunan: 43 Adet 0.000 sn
Koleksiyon [2]
Tam Metin [1]
Yazar [20]
Yayın Türü [2]
Konu Başlıkları [20]
Yayın Tarihi [3]
Dergi Adı [1]
Yayıncı [3]
Dil [2]
Yazar Departmanı [20]
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu (TCK m. 220)

Yılmaz, Ahmet Çağrı

Preprint | 2023 | Yeditepe Üniversitesi Akademik ve Açık Erişim Bilgi Sistemi

Suç işlemek amacıyla örgütlenme suçunun yorumlanması ve bu suçlarla mücadelenin başarılı şekilde gerçekleşebilmesi büyük önem taşımaktadır. Örgütlü suçun demokrasiler için ciddi bir tehdit olduğu kenara bırakılırsa, bu tip suç örgütleri modern dünyanın karmaşıklığını kullanıp, durumları kendi lehinde yönetme becerilerine sahiptir. Örgütlü suçun, zaman içerisindeki sürekli gelişimi hem ulusal hem de küresel olarak gözlemlenmektedir. Ulusal bağlamda kök salmaya çalışan suç örgütleri, teknolojik olarak gelişmiş ve kültürel olarak farklı yapıya sahip toplumların içerisinde süreçlerini yönetmeyi öğrenmiştir. Bu yapılanmaların yerel kültü . . .rleri, gelenekleri sistematik şekilde bir araya getirdiği ve organik olarak birbirine bağlı gruplar olduğu görülmektedir. Böylece suç örgütleri hem ulusal hem de ulusötesi düzeyde boşlukları doldurarak hegemonyasını koruyabilmektedir. Örgütlü suçluluk sürekli gelişim gösterdiğinden kolluk kuvvetleri buna uyum sağlamalı ve devlet otoriteleri bu değişen koşullara göre yasal düzenleme yapmalıdır. Ülkemizde suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 220. maddesi ile düzenlenmiştir. Bu tezde öncelikle örgütlü suçluluk kavramı, örgütün tarihçesi, özellikleri, örgütlü suçlar ve mücadele şekilleri anlatılmıştır Daha fazlası Daha az

‘Tronie’ in Dutch Painting of the XVII Centur

Resuloğlu, Teymur Rzayev | Köklüce, Zeynep

Preprint | 2023 | Yeditepe University Academic and Open Access Information System

The purpose of this study is to conduct a comprehensive analysis by identifying the formal similarities and functional differences between “Tronie” painting and portrait painting that emerged in Dutch Golden Age painting of the XVII century. The aspects of Tronie painting that deviate from the standard understanding of portraiture are not easy to determine, as it has broad significance in its own genre. It has been misinterpreted by scholars due to the stylistic similarities it exhibits in research, and the form-content structure has been analyzed and clarified with recent studies. Our study has shown that Tronie painting, although . . .formally similar to portraiture and other genre paintings, is a distinct genre in which artists clearly show their technical mastery; it is grouped within itself and reflected in other genre paintings of the period. The findings obtained through the analyzes we have made have confirmed the hypothesis that Tronie painting is an independent genre, showing its adherence to the painting tradition. It occupies an important place in the process of development of the history of painting, as it enriches portrait painting through the experimental (empirical) basis it provides to painters Daha fazlası Daha az

Nationalism and National Identity of Western Ukraine in The Post - Soviet Era

Nowak, Agata

Preprint | 2023 | Yeditepe University Academic and Open Access Information System

The research is designed to examine the essence and roots of Ukrainian nationalism of Western Ukraine, categories of identity regarding Ukrainians, and to present how modern Ukrainian national identity is constructed. The aim of the study is to understand within the broad context of nationalism the complexity of Ukrainian nationalism that does not fit the commonly used definition of a nation; common language, common religion, and common historical memory. The anthropological fieldwork is based on participant observation and in total 35 in-depth interviews which were conducted mainly in Lviv between 2014-2019. Moreover, in order to f . . .ully explore the notion of Ukrainian nationalism an analysis of national symbols, myths, traditions, and historical memory through its history is evaluated. Furthermore, the study analyzes the role of religion and OUN-UPA activities in shaping Ukrainian nationalism placing it also in the context of current political circumstances. The results of the research indicate that Ukrainian nationalism has its origins in Western Ukraine and then it spread from the West of Ukraine to the eastern parts of the country. As a consequence of the latest events; the Euromaidan Revolution, and the ongoing war with Russia, Ukrainian nationalism is being re-shaped and re-constructed. Those events caused also the resurrection of Stepan Bandera’s myth which is associated with Western Ukraine Daha fazlası Daha az

Critical stance in popular/postmodern literary magazines: mainstream or alternative?

Özonur, Defne | Tekin, Vildan

Preprint | 2023 | Yeditepe University Academic and Open Access Information System

It is possible to say that a new era has begun in the field of literary journalism in the last ten years. Magazines in this new format, one of the products of popular culture produced for mass consumption; use left figures in their cover designs and left values ​​in their content and define/introduce themselves as "left". In these magazines, the oppositional language of the youth subculture and the ironic, sarcastic, and humorous language that emerged after the Gezi resistance stand out. For this reason, the approach that the magazines are an alternative symbolic field of struggle is common, both in academic studies and in the cultu . . .ral field. In another approach, attention is drawn to the fact that magazines are products of the culture industry and commodify literature/art. In this study, it is claimed that the critical stance put forward by the magazines deemed appropriate to be called popular/postmodern literary magazines reproduces the dominant ideology. It has been tried to reveal the philosophical framework of the current critical stance in the magazines with examples of idealism, the cultural framework of postmodernism, and the theoretical framework of postMarxism. The existence of these frameworks implies the reproduction of the dominant ideology. In this study, it is aimed to draw attention to the relationship between philosophy, culture and social conditions based on these frameworks. It is a common phenomenon that what is presented "critically" in academic studies and in the cultural field intersects with what is "sovereign" and even serves it. In this way, it produces a "criticality" suitable for its own interests by breaking the "sovereign" and "critical" out of its context. In this study, which uses the Marxist approach and its method, dialectic, the popular/postmodern literary magazines Ot, Kafa and Bavul were examined based on the concept of criticism. Keywords: Criticism; Idealism; Left Melancholy; Popular/Postmodern Literary Magazines; Postmodernism; PostMarxism Daha fazlası Daha az

Birinci Türk Coğrafya Kongresi’nde Müfredat ve Terim Çalışmaları

Özkaya, Ahmet

Preprint | 2023 | Yeditepe Üniversitesi Akademik ve Açık Erişim Bilgi Sistemi

Birinci Coğrafya Kongresi, 6-21 Haziran tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde, Hasan Âli Yücel’in büyük gayretleriyle toplanarak coğrafyanın ana sorunlarını ele almıştır. Kurulan üç komisyon sayesinde belirlenen meseleler önce saptanmış ve ardından müzakere edilerek bir sonuca bağlanmıştır. Kongre, yapıldığı tarihten itibaren çeşitli tenkitlere konu olsa da yoğun tartışmalar, özellikle 7 coğrafi bölge hakkında eleştiriler 2000 yılı sonrası yaşanmıştır. 7 coğrafi bölge ile ilgili Türkiye Coğrafyası Komisyonu dışında Program ve Ders Komisyonu ve Terim Komisyonu kurulmuştur. Bu çalışmada coğrafi böl . . .geler dışında kongrede ele alınan konular incelenmiştir. With the intense efforts of Hasan Âli Yücel, the First Geography Congress convened at the Faculty of Language, History and Geography of Ankara University between June 6-21 and discussed the main problems of geography. Thanks to the three commissions established, the problems were first identified, then negotiated and concluded. Although the congress has been subjected to various criticisms since the date it was held, intense discussions, especially criticisms about 7 geographical regions, were experienced after 2000. Apart from the Turkish Geography Commission related to 7 geographical regions, Program and Lesson Commission and Term Commission were established. In this study, the topics discussed in the congress were examined, apart from the geographical regions Daha fazlası Daha az

Doğa-Resim İlişkisi İçerisinde Değişen “Figür” Kavramı

Kaya, Gülveli | Çakmak, Ayla Doğutaş

Preprint | 2023 | Yeditepe Üniversitesi Akademik ve Açık Erişim Bilgi Sistemi

Bu çalışmada Doğa-Resim ilişkisi içerisinde değişen “figür” kavramı, insan bedenine (vücut) karşılık gelen “figüratif” den söz edilmektedir. 14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar resim sanatında karşılaştığımız insan figürünün değişim süreci örneklerle, karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir. Tarihsel gelişimi sürecinde doğa kavramı, yaşam biçimi, düşünce sistemi ve inanışlara bağlı olarak her zaman değişken bir kavram olarak kabul edilmektedir. Buna bağlı olarak sanatta insan görünümü mağara döneminden modern toplumlara kadar her zaman sosyo-kültürel alanda yerini bulduğu görülmektedir. Resim sanatında figür yani insanı gösteren resimlerin . . . kökleri Taş Devri’ne kadar uzandığı kabul edilmektedir. Taş Devri adamının mağara duvarına çizdiği insan figürleri küçük düz boyutsuz, kişilik belirtmeyen resimlerdir. Buna karşın hayvan figürleri gerçek ölçülere çok yakındır. Çünkü o çağda insan kavim içinde önemsiz biri olarak görülmektedir. 16 yüzyılda gerçekleşen bilimsel gelişmeler ile birlikte insanın kendisini ifade etme biçimleri de değişti. Sanatın başlangıcındaki kurallar gözden geçirilmeye başlanmıştır. İlk değişen insan bedeni oldu. Yavaş yavaş birey ortaya çıkınca sanatçılar, acılarını, korkularını resimlerine yansıttı. Batıdaki ahlaki değerler ve yüce değerler Van Eyck, Bosch ve Brueghel’in eserlerinde belirmiştir. Yüzyıllardır insan bedeninin tarihsel görünümü sosyo-kültürel anlamda en derin anlamlı yeri işgal ettiği ve bu savın günümüzde de geçerli olduğunu söylemek mümkündür. Ancak sanatçının sosyo-kültürel kısıtlamaları, onları algılama gücü arasında bir engel oluşturduğu ve bu nedenle Resim sanatında İnsan figürü, tarih boyunca doğalcılık’tan idealizm’e, fantastikten olağanüstüne kadar çeşitli yaklaşımlar içinde betimlenmiştir. Değişik kültürlerde çeşitli değer ve oran ölçülerine göre değişim ve gelişim göstermiştir. Bunun arayışı, radikal biçimde sanatta biçim değişikliğine, form değişikliğine yani ifade biçimlerinin değişikliğine yol açmaktadır Daha fazlası Daha az

Hekimin Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Tazminat Sorumluluğu

Dinar, Refik Cem | Yenidünya, Aysun

Preprint | 2023 | Yeditepe Üniversitesi Akademik ve Açık Erişim Bilgi Sistemi

Tıp biliminin gelişmesi, hekime olan güvenin artmasına ve buna bağlı olarak hastaların da hekime başvurma oranının artmasına sebep olmuştur. Bu durum, 'hekimin uyguladığı tıbbi müdahaleden kaynaklanan sorumluluğu' konusunu da gündeme getirmiştir. Çalışmamızın konusu özel hukuk çerçevesinde hekimin tıbbi müdahaleden kaynaklanan tazminat sorumluluğunun incelenmesidir. Çalışmamızda üç ana bölüm yer almaktadır. İlk bölümde hukuka uygun tıbbi müdahalenin şartlarına yer verilmiştir. İkinci bölümde, hekimin hukuki sorumluluğunun kaynakları, sözleşmesel sorumluluk ve sözleşme dışı sorumluluk kapsamında ayrı ayrı irdelenmiştir. Üçüncü ve son . . . bölümde, hekimin tazminat sorumluluğu ve tazminat davalarında yargılama usulü ele alınmıştır. Çalışmamızda konunun sınırlandırılabilmesi amacıyla, hekimin özel hukuk kapsamında sorumluluğu incelenmiş olup, idari, cezai ve disiplin sorumluluğu kapsam dışı bırakılmıştır Daha fazlası Daha az

International Gold Prices, Gold Reserves of Central Banks and Debt Stocks Relationship: Analysis Among G8 Countries

Canözkan, Ergün

Preprint | 2023 | Yeditepe University Academic and Open Access Information System

Gold is a commodity that has been used to protect the wealth of not only people but also organizations and states from past to present. For this reason, countries prefer to keep some of their reserves as gold through their central banks. At the financial macroeconomic level, the primary goal of countries is to sustain a healthy economic growth. However, when the economies of developed countries are examined, especially when the economic growth rate of the G8 countries, which are called the strongest countries class, is examined, it is seen that the public debt ratio is very high, which increases the risk levels of the countries. . . . Therefore, it is expected that the gold reserve demands of these countries will be in a causal relationship with international gold prices. In this study, the causality relationship between the public debt stock of countries, international gold prices and gold reserve of countries is investigated based on this question. The country sample is based on the quarter between 2008 and 2020 of the G8 country group. The analysis method has been utilized by econometric methods and the relationship between variables has been examined with panel granger causality analysis. As a result, a unidirectional causality relationship has been found between the debt stock of countries and international gold prices, and between gold reservoirs and debt stock Daha fazlası Daha az

Evaluation of Kitsch Art in a Consumer Society by the Art Educators

Marangoz, Selvin

Preprint | 2023 | Yeditepe University Academic and Open Access Information System

Kitsch, like many art concepts, went beyond the boundaries of art and began to affect individuals and society. In consumer society, many imitations, cheap, serial, fake products and repetitions of their have been proliferated. With its lack of artistic concern, creativity and originality, kitsch products have caused art to lose its autonomy and enter into a commercial configuration. In this study, a survey study was conducted to reach art educators' opinions about Kitsch products. Educators working in various departments of Fine Arts Faculties were emailed and asked if they agreed with the study opinion. It was considered that the m . . .ost important points of the literature review were utilized to develop survey questions, which included demographic questions and propositions. According to the questionnaire responses, all of the educators regard kitsch as an industrial object for decorative purpose that is aesthetically deficient and entertaining to society. However, this study show that, while the great majority of faculty members do not purchase kitsch objects, a significant proportion of them argue that not all bad art should be labeled as kitsch. According to this study, which supports literature review, art educators are concerned about the rising consumption of kitsch items, as well as the commercialization of art, creativity, and uniqueness, and its service to capitalism. In the survey findings, different outcomes were obtained based on age groupings. Participants were indecisive whether kitsch was aesthetically deficient, and no clear conclusions were obtained. While 25 - 35 year olds are indecisive on whether kitsch is art, 36-45 year olds are strongly opposed, while 46-59 year olds are more open to kitsch Daha fazlası Daha az

The Turkish Right and the Republican People's Party - The Case of 1977 General Elections

Arslan, Fahri Kaan

Preprint | 2023 | Yeditepe University Academic and Open Access Information System

The definition of ideological cleavage in Turkish political life through the concepts of right and left began with the orientation of the Republican People's Party to the Left of Center in the 1960s. This separation evolved into a deep polarization and social crisis that would turn into a low-intensity civil war during the 1970s. The 1977 General Elections were held in this crisis atmosphere. In this framework, the political characteristics of the period within the scope of our study have been tried to be scrutinized through the right-left divergence. This thesis aims to analyze the points of convergence and divergence in the discou . . .rses of right-wing politics in Türkiye towards the RPP in the context of the 1977 elections. In that regard, the Justice Party, the National Salvation Party, and the Nationalist Movement Party were chosen as the subjects of our study, representing different ideologies of Turkish Right. The study's scope will be limited to the parties' official discourses: election campaign documents, radio speeches of party elites, and statements of party leaders, which will be evaluated Daha fazlası Daha az

Impact of IFRS-16 Lease Standard on Financial Statements of Transportation and Storage Companies: Evidence from Bist

Abdullahi, Mukhtar Farah

Preprint | 2023 | Yeditepe University Academic and Open Access Information System

The International Financial Reporting Standards (IFRS) have been implemented by firms around the globe to make financial information internationally consistent and comparable. The newly established international financial reporting standard (IFRS-16, "Leases") requires recognition of certain old off-balance-sheet assets and liabilities resulting from operating leases under the International Accounting Standard 17 (IAS 17). The objective of this research aims to employ financial statement items and ratios to investigate how the new leasing standard IFRS-16 affected financial statements following its first implementation in January 20 . . .19. The transportation and storage sector, which the IASB's impact analysis identifies as one of the industries that would be impacted the most has been looked into in this context. This study covers firms included in the transportation and storage sector that are traded in BIST (Borsa İstanbul) as of 2020 Daha fazlası Daha az

Absurdism in Communication Based on Albert Camus

Durak, Gülberk

Preprint | 2023 | Yeditepe University Academic and Open Access Information System

Albert Camus, one of the pioneers of existentialism and absurdism, identified the search for meaning in a meaningless universe as "absurd" by defining the limits of absurdism in his work The Myth of Sisyphus. According to him, a person knows that he will die while trying to add value to his life. This contradiction brings out the "absurd". Because death is a tragic end for Man. Another absurd work of Albert Camus, The Stranger is dominated by an incongruous sensibility. This novel of Camus, who argues that the world is absurd and meaningless, is considered one of the most important works of philosophy of the 20th century. The me . . .aninglessness of life, alienation from the environment and oneself, and indifference are at the forefront in the novel. Albert Camus, who has very influential works all over the world, knew today's people very well and expressed the problems of alienation and lack of communication in societies in a foresight way in 1942. In The Stranger, studies on absurd philosophy were carried out at the level of master's degree and doctorate, by considering other works of Camus. Some of these studies have dealt with Camus' philosophy of "absurd" by comparing existentialism, while others have touched on the concept of absurd in the context of the works. In my thesis titled “Absurdism in Communication Based on Albert Camus”, I focused on the alienation caused by absurdism by taking Albert Camus's novel The Stranger, which tells the story of absurdism, and examined the absurd communication and alienation of today's people by using In-depth Interview method, based on reasons such as socioeconomic, cultural and digitalization Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms