ULUS DEVLETLERDE TOPLUMSAL, KÜLTÜREL VE SİYASİ BİR ETMEN OLARAK KİMLİK ALGISI: TÜRKİYE BAĞLAMINDA ULUSAL KİMLİK MERKEZLİ DİL VE EĞİTİM POLİTİKALARI

Belirli bir coğrafi ve siyasi sınır içinde bir arada yaşayan, ortak birgeçmişi paylaşan ve geleceğe dair belli bir işbirliği içinde olan insanlartoplumu oluşturur. Toplumun en bütünleyici özelliği ise hiç şüphesiz dili,kültürü ve eğitimidir. Bu toplumsal ve kültürel etmenler, bireylerintoplumda birer kimlik edinmeleri açısından belirleyicidir. Kimlik, aynızamanda, toplumu uluslaştırmaya yarayan toplumsal bir algıdır. Birdevlette güdülen ulus devlet anlayışı, o devletin dil ve eğitim politikalarınıdoğrudan etkilemektedir. Nitekim dil politikalarının doğuşu, ulusdevletlerin doğuşuna doğrudan bağlıdır.Dil ve eğitim politikaları, yeni bir siyasal birliğin kurulmasındabirleştirici bir öğe olduğu için en etkili uluslaşma aracı olarak kabuledilmiştir. Kimlik algısının farklılaşması ile Avrupa’da ulus devlet anlayışıortaya çıkmıştır ve bu anlayış hızla dünyaya yayılmıştır. Söz konusuçalışmada, Osmanlı İmparatorluğu’nda ortaya çıkan Osmanlıcılık,İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık gibi çeşitli kimlik algılarının dil veeğitim politikalarını ne ölçüde şekillendirdiği ve bu anlamda nasıl ulusalbirlik sağlandığı tartışılacaktır.Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu itibari ile ulus devlette kimlikalgısı toplumsal, kültürel ve siyasi bir etmen olarak kullanılmış, dil veeğitim politikaları birbirinden farklı şekillere bürünmüştür. Söz konusuçalışmada, ulus devlet anlayışının en somut göstergelerinden olan HarfDevrimi’ne ve Türk Dil Devrimi’ne dikkat çekilecektir. Çünkü dil ve eğitimpolitikalarının belirlenmesinde kimlik algısının önemi savunulacaktır.

People who live together in a certain geopolitical border, who sharea common past and who cooperate in a certain way form a society. Themost important feature of a society is undoubtedly its language, itsculture and its education. These sociocultural factors are important interms of existence in a society. The identity is also a social perceptionthat helps a society to become a nation. The nationalism affects thelanguage and education policies observed in a state. These policies arelinked to the birth of nation states.The language and education policies have been regarded as themost effective instrument of nationalization since they are a unifyingelement in the building of a new political union. With the evolution ofperception of identity, the nation state spread rapidly in Europe. In thisstudy, it will be discussed how the perceptions of identity such asOttomanism, Islamism, Turkism and Occidentalism have formed thelanguage and education policies that emerged in the Ottoman Empireand how the national unity was provided in this sense.In the Republic of Turkey, the Turkish Language Revolution was theindicator of the nation state. The language and education policies areformed differently from each other. In this study, the perception ofidentity will be defended as a sociocultural and political factor in theelaboration of language and education policies.

Eser Adı
[dc.title]
ULUS DEVLETLERDE TOPLUMSAL, KÜLTÜREL VE SİYASİ BİR ETMEN OLARAK KİMLİK ALGISI: TÜRKİYE BAĞLAMINDA ULUSAL KİMLİK MERKEZLİ DİL VE EĞİTİM POLİTİKALARI
Yazar
[dc.contributor.author]
Eren, Ebru
Yayın Türü
[dc.type]
article
Özet
[dc.description.abstract]
Belirli bir coğrafi ve siyasi sınır içinde bir arada yaşayan, ortak birgeçmişi paylaşan ve geleceğe dair belli bir işbirliği içinde olan insanlartoplumu oluşturur. Toplumun en bütünleyici özelliği ise hiç şüphesiz dili,kültürü ve eğitimidir. Bu toplumsal ve kültürel etmenler, bireylerintoplumda birer kimlik edinmeleri açısından belirleyicidir. Kimlik, aynızamanda, toplumu uluslaştırmaya yarayan toplumsal bir algıdır. Birdevlette güdülen ulus devlet anlayışı, o devletin dil ve eğitim politikalarınıdoğrudan etkilemektedir. Nitekim dil politikalarının doğuşu, ulusdevletlerin doğuşuna doğrudan bağlıdır.Dil ve eğitim politikaları, yeni bir siyasal birliğin kurulmasındabirleştirici bir öğe olduğu için en etkili uluslaşma aracı olarak kabuledilmiştir. Kimlik algısının farklılaşması ile Avrupa’da ulus devlet anlayışıortaya çıkmıştır ve bu anlayış hızla dünyaya yayılmıştır. Söz konusuçalışmada, Osmanlı İmparatorluğu’nda ortaya çıkan Osmanlıcılık,İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık gibi çeşitli kimlik algılarının dil veeğitim politikalarını ne ölçüde şekillendirdiği ve bu anlamda nasıl ulusalbirlik sağlandığı tartışılacaktır.Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu itibari ile ulus devlette kimlikalgısı toplumsal, kültürel ve siyasi bir etmen olarak kullanılmış, dil veeğitim politikaları birbirinden farklı şekillere bürünmüştür. Söz konusuçalışmada, ulus devlet anlayışının en somut göstergelerinden olan HarfDevrimi’ne ve Türk Dil Devrimi’ne dikkat çekilecektir. Çünkü dil ve eğitimpolitikalarının belirlenmesinde kimlik algısının önemi savunulacaktır.
Özet
[dc.description.abstract]
People who live together in a certain geopolitical border, who sharea common past and who cooperate in a certain way form a society. Themost important feature of a society is undoubtedly its language, itsculture and its education. These sociocultural factors are important interms of existence in a society. The identity is also a social perceptionthat helps a society to become a nation. The nationalism affects thelanguage and education policies observed in a state. These policies arelinked to the birth of nation states.The language and education policies have been regarded as themost effective instrument of nationalization since they are a unifyingelement in the building of a new political union. With the evolution ofperception of identity, the nation state spread rapidly in Europe. In thisstudy, it will be discussed how the perceptions of identity such asOttomanism, Islamism, Turkism and Occidentalism have formed thelanguage and education policies that emerged in the Ottoman Empireand how the national unity was provided in this sense.In the Republic of Turkey, the Turkish Language Revolution was theindicator of the nation state. The language and education policies areformed differently from each other. In this study, the perception ofidentity will be defended as a sociocultural and political factor in theelaboration of language and education policies.
Kayıt Giriş Tarihi
[dc.date.accessioned]
2020-03-18
Yayın Tarihi
[dc.date.issued]
2018
Açık Erişim Tarihi
[dc.date.available]
2020-03-18
Dil
[dc.language.iso]
tur
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Aile Çalışmaları
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Antropoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Arkeoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Asya Çalışmaları
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Beslenme ve Diyetetik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Beşeri Bilimler
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Bilgi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Belge Yönetimi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Bilim Felsefesi ve Tarihi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Coğrafya
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Çevre Çalışmaları
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Davranış Bilimleri
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Dil ve Dil Bilim
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Din Bilimi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Edebi Teori ve Eleştiri
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Edebiyat
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Eğitim
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Eğitim Araştırmaları
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Eğitim
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Özel
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Ergonomi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Etik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Etnik Çalışmalar
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Felsefe
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Film
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Radyo
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Televizyon
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Folklor
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Halkla İlişkiler
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Hemşirelik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Hukuk
Konu Başlıkları
[dc.subject]
İktisat
Konu Başlıkları
[dc.subject]
İletişim
Konu Başlıkları
[dc.subject]
İş
Konu Başlıkları
[dc.subject]
İşletme
Konu Başlıkları
[dc.subject]
İşletme Finans
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Kadın Araştırmaları
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Kamu Yönetimi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Kentsel Çalışmalar
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Kriminoloji ve Ceza Bilimi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Kültürel Çalışmalar
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Madde Bağımlılığı
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Mantık
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Müzik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Nüfus İstatistikleri Bilimi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Ortaçağ ve Rönesans Çalışmaları
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Otelcilik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Konaklama
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Spor ve Turizm
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Psikoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Sağlık Politikaları ve Hizmetleri
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Sanat
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Siyasi Bilimler
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Sosyal Çalışma
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Sosyoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Tarih
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Tiyatro
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Uluslararası İlişkiler
Haklar
[dc.rights]
info:eu-repo/semantics/openAccess
Alternatif Başlık
[dc.title.alternative]
PERCEPTION OF IDENTITY AS A SOCIOCULTURAL AND A POLITICAL FACTOR IN NATION STATES: LANGUAGE AND EDUCATION POLICIES BASED ON NATIONAL IDENTITY IN THE CONTEXT OF TURKEY
ISSN
[dc.identifier.issn]
1308-2140
ISSN
[dc.identifier.issn]
1308-2140
Yayının ilk sayfa sayısı
[dc.identifier.startpage]
225
Yayının son sayfa sayısı
[dc.identifier.endpage]
237
Dergi Adı
[dc.relation.journal]
Turkish Studies (Elektronik)
Dergi Sayısı
[dc.identifier.issue]
22
Cild
[dc.identifier.volume]
13
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpBek9EYzBOQT09
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
https://hdl.handle.net/20.500.11831/4232
Görüntülenme Şehir
Görüntülenme Ülke
İndirme Şehir
İndirme Ülke
Görüntülenme & İndirme
Görüntülenme
300
20.03.2023 tarihinden bu yana
İndirme
1
20.03.2023 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
10 Mayıs 2023 14:46
Google Kontrol
Tıklayınız
Altmetric
https://hdl.handle.net/20.500.11831/4232">
Aile Çalışmaları Antropoloji Arkeoloji Asya Çalışmaları Beslenme ve Diyetetik Beşeri Bilimler Bilgi Belge Yönetimi Bilim Felsefesi ve Tarihi Coğrafya Çevre Çalışmaları Davranış Bilimleri Dil ve Dil Bilim Din Bilimi Edebi Teori ve Eleştiri Edebiyat Eğitim Eğitim Araştırmaları Eğitim Özel Ergonomi Etik Etnik Çalışmalar Felsefe Film Radyo Televizyon Folklor Halkla İlişkiler Hemşirelik Hukuk İktisat İletişim İş İşletme İşletme Finans Kadın Araştırmaları Kamu Yönetimi Kentsel Çalışmalar Kriminoloji ve Ceza Bilimi Kültürel Çalışmalar Madde Bağımlılığı Mantık Müzik Nüfus İstatistikleri Bilimi Ortaçağ ve Rönesans Çalışmaları Otelcilik Konaklama Spor ve Turizm Psikoloji Sağlık Politikaları ve Hizmetleri Sanat Siyasi Bilimler Sosyal Çalışma Sosyoloji Tarih Tiyatro Uluslararası İlişkiler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.