ÖĞRETMENLERİN AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞI İLE TEKNOLOJİ KULLANIM DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini etkileyen pek çok etmenbulunmaktadır. Bu etmenlerden teknoloji kullanımı ve akademikerteleme davranışı bu araştırmanın konusudur. Bu araştırmanın amacıöğretmenlerin akademik erteleme ve teknoloji kullanım düzeylerininbelirlenmesi ve akademik erteleme davranışı ile teknoloji kullanımıarasındaki ilişkinin incelenmesidir. Betimsel çalışma olan bu araştırma,tarama (survey) modeli ile İstanbul ilinde bulunan iki okulda çalışan115 kişilik bir öğretmen grubu üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanınverileri Aitken (1982) tarafından geliştirilen, Balkıs (2006) tarafındanTürkçe’ye uyarlaması yapılan Erteleme Eğilimi Ölçeği (? .89) ve 12sorudan oluşan Teknoloji kullanım Anketi ile toplanmıştır.Araştırmanın verilerinin analizinde SPSS 16.0 programı kullanılmıştır.Değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde Pearson KorelasyonKatsayısı, değişkenler arasındaki farklılığı belirlemede t testi ve tekyönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Öğretmenlerin anketmaddelerine verdikleri yanıtları belirlemede aritmetik ortalama vestandart sapma kullanılmıştır. Araştırma bulguları öğretmenlerinakademik erteleme eğilimlerinin orta düzeyde (X52,63) olduğu,öğretmenlerin akademik erteleme düzeylerinin cinsiyet, bölüm ve dersyükü değişkenlerine göre istatistiksel olarak farklılaşmadığı, bunakarşılık gündemi takip etme düzeylerine göre farklılaştığını (p0,05)göstermektedir. Öğretmenlerin teknoloji kullanımları ile ertelemedavranışlarının ilişkisi incelendiğinde bilgisayarla gösterilen videokullanımını bilen öğretmenlerin bilmeyenlere göre daha yüksekakademik erteleme puanına sahip oldukları belirlenmiştir. Aynı şekildeöğrencilerine bilgisayar ve internet gerektiren ödev veren öğretmenlerindaha seyrek verenler ve vermeyenlere oranla daha yüksek ertelemepuanına sahip oldukları bulunmuştur (p0,05).

There are a lot of factors that affect the professional developmentof teachers. The academic procrastination and technology is the subjectof this research. The purpose of this research is identifying thetechnology usage and academic procrastination levels and investigatingthe relationship of technology usage and academic procrastination. Thisdescriptive study is conducted with teachers (115) of two schools inIstanbul by survey method. Data are collected with two tools for thestudy. One is procrastination scale which is developed by Aitken (1982)and adapted to Turkish by Balkıs (2006) and the other is technologyquestionnaire (12 questions). SPSS 16.0 programmer was used inanalyzing the data. Pearson correlational analysis was used toidentifying the relationship of variables and t test, ANOVA was used inidentifying the significant difference between the variables. Determiningthe answers of teachers on questionnaire items mean and standarddeviation are used. The academic procrastination levels of teachers wasfound in middle level (X52,63) and there is no significant differencewas found between gender, branch, course load and academicprocrastination while their procrastination level was differentiaterespect to following agenda (p0,05). It is found that teachers whichknow how to use computer based videos in the class have higherprocrastination scores from the others. Also teachers score whichassigning to students web and computer related homework and usecomputer based video in class were significantly higher from others(p0,05)

Eser Adı
[dc.title]
ÖĞRETMENLERİN AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞI İLE TEKNOLOJİ KULLANIM DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Yazar
[dc.contributor.author]
Cumaoğlu, Gonca Kızılkaya
Yazar
[dc.contributor.author]
Coşkun, Yelkin Diker
Yayın Türü
[dc.type]
article
Özet
[dc.description.abstract]
Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini etkileyen pek çok etmenbulunmaktadır. Bu etmenlerden teknoloji kullanımı ve akademikerteleme davranışı bu araştırmanın konusudur. Bu araştırmanın amacıöğretmenlerin akademik erteleme ve teknoloji kullanım düzeylerininbelirlenmesi ve akademik erteleme davranışı ile teknoloji kullanımıarasındaki ilişkinin incelenmesidir. Betimsel çalışma olan bu araştırma,tarama (survey) modeli ile İstanbul ilinde bulunan iki okulda çalışan115 kişilik bir öğretmen grubu üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanınverileri Aitken (1982) tarafından geliştirilen, Balkıs (2006) tarafındanTürkçe’ye uyarlaması yapılan Erteleme Eğilimi Ölçeği (? .89) ve 12sorudan oluşan Teknoloji kullanım Anketi ile toplanmıştır.Araştırmanın verilerinin analizinde SPSS 16.0 programı kullanılmıştır.Değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde Pearson KorelasyonKatsayısı, değişkenler arasındaki farklılığı belirlemede t testi ve tekyönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Öğretmenlerin anketmaddelerine verdikleri yanıtları belirlemede aritmetik ortalama vestandart sapma kullanılmıştır. Araştırma bulguları öğretmenlerinakademik erteleme eğilimlerinin orta düzeyde (X52,63) olduğu,öğretmenlerin akademik erteleme düzeylerinin cinsiyet, bölüm ve dersyükü değişkenlerine göre istatistiksel olarak farklılaşmadığı, bunakarşılık gündemi takip etme düzeylerine göre farklılaştığını (p0,05)göstermektedir. Öğretmenlerin teknoloji kullanımları ile ertelemedavranışlarının ilişkisi incelendiğinde bilgisayarla gösterilen videokullanımını bilen öğretmenlerin bilmeyenlere göre daha yüksekakademik erteleme puanına sahip oldukları belirlenmiştir. Aynı şekildeöğrencilerine bilgisayar ve internet gerektiren ödev veren öğretmenlerindaha seyrek verenler ve vermeyenlere oranla daha yüksek ertelemepuanına sahip oldukları bulunmuştur (p0,05).
Özet
[dc.description.abstract]
There are a lot of factors that affect the professional developmentof teachers. The academic procrastination and technology is the subjectof this research. The purpose of this research is identifying thetechnology usage and academic procrastination levels and investigatingthe relationship of technology usage and academic procrastination. Thisdescriptive study is conducted with teachers (115) of two schools inIstanbul by survey method. Data are collected with two tools for thestudy. One is procrastination scale which is developed by Aitken (1982)and adapted to Turkish by Balkıs (2006) and the other is technologyquestionnaire (12 questions). SPSS 16.0 programmer was used inanalyzing the data. Pearson correlational analysis was used toidentifying the relationship of variables and t test, ANOVA was used inidentifying the significant difference between the variables. Determiningthe answers of teachers on questionnaire items mean and standarddeviation are used. The academic procrastination levels of teachers wasfound in middle level (X52,63) and there is no significant differencewas found between gender, branch, course load and academicprocrastination while their procrastination level was differentiaterespect to following agenda (p0,05). It is found that teachers whichknow how to use computer based videos in the class have higherprocrastination scores from the others. Also teachers score whichassigning to students web and computer related homework and usecomputer based video in class were significantly higher from others(p0,05)
Kayıt Giriş Tarihi
[dc.date.accessioned]
2020-03-18
Yayın Tarihi
[dc.date.issued]
2012
Açık Erişim Tarihi
[dc.date.available]
2020-03-18
Dil
[dc.language.iso]
tur
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Aile Çalışmaları
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Antropoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Arkeoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Asya Çalışmaları
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Beslenme ve Diyetetik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Beşeri Bilimler
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Bilgi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Belge Yönetimi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Bilim Felsefesi ve Tarihi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Coğrafya
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Çevre Çalışmaları
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Davranış Bilimleri
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Dil ve Dil Bilim
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Din Bilimi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Edebi Teori ve Eleştiri
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Edebiyat
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Eğitim
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Eğitim Araştırmaları
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Eğitim
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Özel
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Ergonomi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Etik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Etnik Çalışmalar
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Felsefe
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Film
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Radyo
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Televizyon
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Folklor
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Halkla İlişkiler
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Hemşirelik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Hukuk
Konu Başlıkları
[dc.subject]
İktisat
Konu Başlıkları
[dc.subject]
İletişim
Konu Başlıkları
[dc.subject]
İş
Konu Başlıkları
[dc.subject]
İşletme
Konu Başlıkları
[dc.subject]
İşletme Finans
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Kadın Araştırmaları
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Kamu Yönetimi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Kentsel Çalışmalar
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Kriminoloji ve Ceza Bilimi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Kültürel Çalışmalar
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Madde Bağımlılığı
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Mantık
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Müzik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Nüfus İstatistikleri Bilimi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Ortaçağ ve Rönesans Çalışmaları
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Otelcilik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Konaklama
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Spor ve Turizm
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Psikoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Sağlık Politikaları ve Hizmetleri
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Sanat
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Siyasi Bilimler
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Sosyal Çalışma
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Sosyoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Tarih
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Tiyatro
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Uluslararası İlişkiler
Haklar
[dc.rights]
info:eu-repo/semantics/openAccess
Alternatif Başlık
[dc.title.alternative]
THE RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMIC PROCRASTINATION AND TECHNOLOGY USAGE OF TEACHERS
ISSN
[dc.identifier.issn]
1308-2140
ISSN
[dc.identifier.issn]
1308-2140
Yayının ilk sayfa sayısı
[dc.identifier.startpage]
2237
Yayının son sayfa sayısı
[dc.identifier.endpage]
2247
Dergi Adı
[dc.relation.journal]
Turkish Studies (Elektronik)
Dergi Sayısı
[dc.identifier.issue]
4 b
Cild
[dc.identifier.volume]
7
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWprMk1EQXpNdz09
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
https://hdl.handle.net/20.500.11831/4235
Görüntülenme Şehir
Görüntülenme Ülke
İndirme Şehir
İndirme Ülke
Görüntülenme & İndirme
Görüntülenme
306
20.03.2023 tarihinden bu yana
İndirme
1
20.03.2023 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
10 Mayıs 2023 13:52
Google Kontrol
Tıklayınız
Altmetric
https://hdl.handle.net/20.500.11831/4235">
Aile Çalışmaları Antropoloji Arkeoloji Asya Çalışmaları Beslenme ve Diyetetik Beşeri Bilimler Bilgi Belge Yönetimi Bilim Felsefesi ve Tarihi Coğrafya Çevre Çalışmaları Davranış Bilimleri Dil ve Dil Bilim Din Bilimi Edebi Teori ve Eleştiri Edebiyat Eğitim Eğitim Araştırmaları Eğitim Özel Ergonomi Etik Etnik Çalışmalar Felsefe Film Radyo Televizyon Folklor Halkla İlişkiler Hemşirelik Hukuk İktisat İletişim İş İşletme İşletme Finans Kadın Araştırmaları Kamu Yönetimi Kentsel Çalışmalar Kriminoloji ve Ceza Bilimi Kültürel Çalışmalar Madde Bağımlılığı Mantık Müzik Nüfus İstatistikleri Bilimi Ortaçağ ve Rönesans Çalışmaları Otelcilik Konaklama Spor ve Turizm Psikoloji Sağlık Politikaları ve Hizmetleri Sanat Siyasi Bilimler Sosyal Çalışma Sosyoloji Tarih Tiyatro Uluslararası İlişkiler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.