Detaylı Arama

İptal
Bulunan: 78 Adet 0.001 sn
- Eklemek veya çıkarmak istediğiniz kriterleriniz için 'Dahil' / 'Hariç' seçeneğini kullanabilirsiniz. Sorgu satırları birbirine 'VE' bağlacı ile bağlıdır.
- İptal tuşuna basarak normal aramaya dönebilirsiniz.

Filtreler
Filtreler
Bulunan: 78 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [5]
Tam Metin [1]
Yazar [20]
Yayın Türü [2]
Konu Başlıkları [19]
Yayın Tarihi [16]
Dergi Adı [20]
Dil [2]
Yazar Departmanı [1]
Araştırmacılar
Comparison Of Computed Tomography Dose İndices For Single Energy And Fast Kilovoltage Switching Dual Energy Abdominal Computed Tomographies

Topcuoğlu, Osman Melih

Article | 2018 | Sakarya Tıp Dergisi8 ( 1 ) , pp.41 - 45

Objective To investigate the computed tomography dose index (CTDI) of the single source fast kilovoltage-switching dual energy CT (SS FKS-DECT) ofthe abdomen compared to those of conventional single source single energy (SSSE) CT. ( Sakarya Med J 2018, 8(1):41-45 )Materials andMethodsIn this methodological research, the mean CTDI of the SS FKS-DECT of the abdomen obtained from 73 patients (32 women and 41 men)with a mean age of 5215.7 years, compared to the CTDI of the conventional SSSE CT. Body mass indices (BMI) of all patients and CTDI ofall scans were noted. Two-tailed student t test was used for statistical analysis. A P value . . .of 0.05 was considered as statistically significant.Results The mean BMI was 24.27.6 and the mean CTDI for the FKS-DECT and SECT were 14.62.5 mGy and 12.57.2 mGy, respectively. Thedifference between the CTDI values of both acquisitions were statistically significant (p0.02). The mean CTDI of the FKS-DECT of theabdomen was14.4% higher than those for the SECT. .Conclusion The mean CTDI of the SS FKS-DE abdomen CT was 14.4% higher than those of the SS SE abdomen CT. Amaç Tek kaynaklı tek enerji (TK TE) ve tek kaynaklı hızlı voltaj değişimli çift enerji (TK HVD-ÇE) abdomen bilgisayarlı tomografilerine (BT) ait BTdoz indekslerini (BTDİ) karşılaştırmak. ( Sakarya Tıp Dergisi 2018, 8(1):41-45 ).Gereç veYöntemlerBu metodolojik çalışmada, yaş ortalaması 5215,7 yıl olan 73 hastadan (32 Kadın ve 41 Erkek) elde olunmuş HVD-ÇE abdomen BT’lere aitortalama BTDİ, TE abdomen BT’lere ait ortalama BTDİ’ler ile karşılaştırıldı. Tüm hastaların vücut kitle indeksleri (VKİ) ve BT taramalarına aitBTDİ’leri kaydedildi. İstatistiksel analiz için örneklem t testi kullanıldı. P değeri 0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.Bulgular Ortalama VKİ 24.27.6 ve HVD-ÇEBT ile TEBT’lere ait ortalama BTDİ değerleri sırasıyla 14.62.5 mGy ve 12.57.2 mGy idi. Her iki teknikile elde olunan ortalama BTDİ’ler arasındaki fark anlamlıydı (p0.02). HVD-ÇE abdomen BT’ye ait ortalama BTDİ, TE abdomen BT’ye göre%14.4 daha fazla idi.Sonuç: HVD-ÇE abdomen BT’ye ait ortalama BTDİ, TE abdomen BT’ye göre %14.4 daha fazla idi Daha fazlası Daha az

Quantitative Comparison of 2D and 3D MRI Techniques for the Evaluation of Chondromalacia Patellae in 3.0T MR Imaging of the Knee

Özgen, Ali | Fırat, Zeynep

Article | 2016 | Acta Medica Anatolia4 ( 3 ) , pp.118 - 123

Introduction: Chondromalacia patellae is a very common disorder of patellar cartilage. Magnetic resonance imaging (MRI) is a powerful non-invasive tool to investigate patellar cartilage lesions. Although many MRI sequences have been used in MR imaging of the patellar cartilage and the optimal pulse sequence is controversial, fat-saturated proton density images have been considered very valuable to evaluate patellar cartilage. The purpose of this study is to quantitatively compare the diagnostic performance of various widely used 2D and 3D MRI techniques for the evaluation of chondromalacia patellae in 3.0T MR imaging of the knee usi . . .ng T2 mapping images as the reference standard. Methods: Seventy-five knee MRI exams of 69 adult consecutive patients were included in the study. Fat-saturated T2-weighted (FST2), fat-saturated proton density (FSPD), water-only T2-weighted DIXON (T2mD), T2-weighted 3 dimensional steady state (3DT2FFE), merged multi-echo steady state (3DmFFE), and water selective T1-weighted fatsuppressed (WATSc) images were acquired. Quantitative comparison of grade 1 and grade 5 lesions were made using contrast-to-noise (CNR) ratios. Grade 2-4 lesions were scored qualitatively and scorings of the lesions were compared statistically. Analysis of variance and Tukey's tests were used to compare CNR data. Two sample z-test was used to compare the ratio of MR exams positive for grade 1 lesions noted on T2-mapping and other conventional sequences. Paired samples t-test was used to compare two different pulse sequences. Results: In detecting grade 1 lesions, FSPD, FST2 and T2mD images were superior in comparison to other sequences. FSPD and FST2 images were statistically superior in detecting grade 2-4 lesions. Although all grade 5 lesions were noted in every single sequence, FST2 images have the highest mean CNR followed by 3DT2FFE images. Conclusion: FST2 sequence is equal or superior in detecting every grade of patellar chondromalacia in 3.0T MR imaging of the knee in comparison to FSPD, T2mD, WATSc, 3DT2FFE, and 3DmFFE images Daha fazlası Daha az

Lamotrigine-inducet hypersensitivity syndrome: Case report

Özaydın, Eda | Çayır, Atilla | Gürler, Tuncer | Cengizler, Reha | Köse, Gülsen | Vidinlisan, Sadi

Other | 2009 | Gazi Medical Journal20 ( 3 ) , pp.135 - 138

Antikonvülzan hipersensitivite sendromu (AHS ); aromatik antiepileptik ilaçlarla olduğu bildirilen, hayatı tehdit eden, idiosenkratik, doza bağımlı olmayan bir ilaç reaksiyonudur. Ateş, döküntü, lenfadenopati. karaciğer ve akciğer tutulumuyla hipersensitivite sendromu tanısı alan 11 yaşında kız hastayı sunuyoruz. Belirti ve bulguların zamanında fark edilmesi, ilacın kesilmesi, destek tedaviler ve yakın izlem AHS'un tedavisinde çok önemli olmakla beraber hastamızda olduğu gibi multiorgan tutulumu olan ciddi vakalarda sistemik kortikosteroidlerin ve intravenöz immun-globulinin kullanılması iyi bir tedavi seçeneği olarak görülmektedir. . . . Antiepileptik tedavi başlandıktan sonra yakın laboratuar ve klinik izlemin ve ilaçların yan etkileri hakkında ailelerin bilgilendirilmesinin önemini bir kez daha vurgulamak için olgumuzu sunuyoruz. Anticonvulsant hypersensitivity syndrome (AHS) is a life-threatening, idiosyncratic, non-dose related adverse reaction reported to occur with aromatic anticpileptic drugs. We present an 11-year-old girl diagnosed with hypersensitivity syndrome with a fever, rash, lymphadenopathy, and hepatic and pulmonary involvement. Although timely recognition of the signs and symptoms, discontinuation of the drug, supportive care, and close observation are crucial in the management of AHS, the use of systemic corticosteroids and intravenous immunoglobulin seems to be a good option for severe cases with multiorgan involvement as in our patient. We present our case to emphasize once more the importance of close laboratory monitoring and clinical follow-up after starting antiepileptic drugs and also informing the families about the adverse effects of drugs Daha fazlası Daha az

Is Irisin an Anticarcinogenic Peptide?

Tekin, Suat | Erden, Yavuz | Sandal, Suleyman | Yılmaz, Bayram

Article | 2015 | Medicine Science4 ( 2 ) , pp.2172 - 2180

Irisin is thought an anti obesity hormone, which regulates body weight and metabolism, including insulin resistance. It is known that obesity is a risk factor in the development of cancer. This study was designed to evaluate whether there is a role of irisin on viability of human prostate cancer cells. In the present study, 0.1, 1, 10 and 100 nM concentrations of irisin were applied to human prostate cancer cells with androgen receptor positive (LNCaP) and androgen receptor negative (DU-145, PC3). Effects of irisin were determined using 3(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) assay. At the end of study, all . . . concentrations of irisin reduced viability in the three types of prostate cells, but only 10 and 100 nM concentrations of the irisin caused a significant decreases (p<0.05). Consequently, high concentrations of irisin in both androgen receptor positive and androgen receptor negative cell lines reduced cell viability. These results show that the cytotoxic effects of irisin on prostate cancer cells are not dependent on androgen receptor mechanism Daha fazlası Daha az

Otoimmün poliglandüler sendromlu bir olgu sunumu

Doğan, Burcu | Akalın, Ayşe Arzu | Karaalp, Eylem | Ergişi, Alev | Oğuz, Aytekin

Article | 2015 | Türkiye Aile Hekimliği Dergisi19 ( 1 ) , pp.49 - 52

Otoimmün hastalıklar, farklı dokulara karşı humoral immün cevap oluşumuyla gelişen kronik heterojen bir hastalık grubudur. Birden fazla organın otoimmün disfonksiyonudur. Otoimmün Poliglandüler Sendrom (OPS) 4 alt gruba ayrılmaktadır. Tip 1 Diabetes mellitus (DM) ve Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) tanıları ile takip edilen olgumuzda demir, vitamin B ve vitamin D eksiklikleri saptanmıştır. Gastrointestinal sistem yakınmaları olmayan, demir ve vitamin eksiklikleri sebebiyle emilim bozukluğu düşündüğümüz olgumuz, OPS açısından değerlendirilmiştir. Anti-endomisyum antikoru ve doku transglutaminaz IgA'nın yüksekliği tespit ettiğimiz olg . . .umuz endoskopi sonucu ile çölyak hastalığı tanısı almıştır. D vitamin eksikliğine bağlı hiperparotiroidisi olan Kortizol ve ACTH hormon ve tiroid fonksiyon testleri normal olgumuzun AntiTPO, Antitiroglobulin antikor testleri yüksekliği ve tiroid USG de tiroiditle uyumlu olması ile otoimmün tiroidit tanısı konmuştur. OPS Tip 3B grubuna; tip 1 diabetes mellitus, otoimmün tiroidit, çölyak hastalığı ile uymaktadır. Olgumuz OPS tip 3B'ye OKB'nin eşlik ettiği bir örnektir Autoimmune diseases are a chronic heterogeneous group of diseases which develop a humoral immune response against different tissues. It is an autoimmune dysfunction of multiple organs. These are more than one organ autoimmune dysfunction. Here we present a patient with the diagnoses of type-1 Diabetes Mellitus (DM) and Obsessive Compulsive Disorder (OCD) together with iron, vitamin B and vitamin D deficiencies. Elevated anti-endomysium antibody and tissue transglutaminase IgA levels were found which led to the diagnosis of celiac disease established via endoscopy. The patient had hyperparathyroidism due to vitamin D deficiency with normal values of cortisol, ACTH and thyroid functions. Increased levels of anti-TPO, antithyroglobulin antibody levels and ultrasound findings compatible with thyroiditis showed that there was also an autoimmune thyroiditis. Autoimmune polyglandular syndrome (APS) is divided into four sub groups. APS Type 3B sub-group is compatible with Type 1 DM, autoimmune thyroiditis and celiac disease. This case is an example of APS type 3B together with OC Daha fazlası Daha az

Preeklamptik hastalarda antioksidan aktivite ve lipid peroksidasyonu arasındaki dengenin irdelenmesi

Budak, Yasemin | Işıtmangil, Gülbu | İnal, Şebnem

Article | 2004 | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası67 ( 3 ) , pp.149 - 152

Bu çalışmanın amacı preeklamptik gebelerde kan lipid peroksidasyon ürünlerinin artması ve antioksidan düzeylerinin azalması ile ilgili hipotezi araştırmaktır. Bu amaçla normal gebe (n16) ve preeklamptik gebelerden (n16) açlık venöz kanı alındı. Plazma total antioksidan aktivite ve tiyobarbitürik asitle reaksiyona giren maddelerin (TBARS) düzeyleri kolorimetrik yöntemle ölçüldü. Çalışmanın bulgularına göre normal ve preeklamptik hamilelerin plazma total antioksidan aktivite değerleri ve TBARS değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı. Ayrıca sağlıklı gebe kadınlardan oluşan grupta total antioksidan aktivite . . .ve TBARS değerleri arasında negatif yönde, orta güçte bir korelasyon tespit edildi (r-0.60, p0.05). Buna karşılık, preeklampsili gebe kadınlardan oluşan grupta herhangi bir bağıntı tespit edilemedi (r0.05, p0.05). Bu bulgular ışığında preeklamptik hastalarda antioksidan savunma sistemleri ve lipid peroksidasyonu arasında bir dengesizlik olduğu ileri sürülebilir. Evaluation of the imbalance between antioxidant activity and lipid peroxidation in preec-lamptic patients. The objective of this study is to test the hypothesis that maternal plasma lipid peroxidation products are increased and antioxidants are decreased in women with mild pre-eclampsia. Fasting venous plasma were collected from normal pregnant (n16) and mild pre-eclamptic women (n16). Plasma total antioxidant status and thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) were measured by colorimetric assay. Plasma maternal concentrations of total antioxidant status and thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) were not significantly different in pre-eclampsia as compared with normal pregnancy (p> 0.05). When the variables in the same groups were measured, we found a negative correlation between total antioxidant status and TBARS in the normal group (r -0.60, p<0.05). In the mild preeclamptic women we could not find a correlation between total antioxidant status and TBARS (r0.05, p>0.05). The findings in this study show that there is an imbalance between antioxidant defences and lipid peroxidation in preeclamptic patients Daha fazlası Daha az

Coexistence of Miyofascial Trigger Points and Cervical Disc Herniation: Which One is the Main Source of Pain?

Öztürk, Gülcan | Geler, Duygu Külcü | Aktaş, İlknur | Aydoğ, Ece

Article | 2016 | Türk Osteoporoz Dergisi22 ( 1 ) , pp.24 - 28

Amaç: Bu çalışmanın amacı boyun ve sırt ağrısı olan hastalarda miyofasiyal tetik nokta ve servikal disk hernisi birlikteliğini araştırmaktır.Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya, sadece miyofasiyal tetik noktası olan 30 hasta (grup 1), sadece servikal disk hernisi olan 46 hasta (grup 2), hem miyofasiyal tetik nokta hem servikal disk hernisi olan 147 hasta (grup 3) toplam 223 (151 kadın/72 erkek; yaş ortalaması 38,210,1 yıl) hasta dahil edildi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların 38'inde radikülopati tespit edildi. Bunların 27'sinde miyofasiyal tetik nokta mevcuttu. Grup 2 ve 3 arasında servikal disk hernisi seviyesi (p . . .0,275) ve derecesi (p0,188) arasında istatistiksel anlamlı fark yoktu. Grup 1 ve 3 arasında miyofasiyal tetik nokta lokalizasyonu (p0,684) açısından istatistiksel anlamlı fark yoktu. Grup 3'te servikal disk hernisi ve sinir basısı düzeyine göre miyofasiyal tetik nokta lokalizasyonunda istatistiksel anlamlı fark yoktu. Sonuç: Miyofasiyal tetik nokta ve servikal disk hernisi birlikteliği sıktır. Boyun ve sırt ağrılarının tedavisinde ağrının esas kaynağının miyofasiyal tetik nokta, servikal disk hernisi veya ikisinin birlikteliği olup olmadığı tespit edilmelidir Objective: The aim of this study was to investigate the coexistence of myofascial trigger points (MTrPs) and cervical disc herniations (CDH) in patients with neck and upper back pain.Materials and Methods: In this retrospective study, patients having only MTrPs were defined as group-1, patients having only CDH were defined as group-2, patients having both MTrPs and CDH were defined as Group-3. Two hundred twenty three patients (151 females/72 males; mean age 38.2±10.1 years) were enrolled in this study. There were 30 patients in group 1, 46 patients in group 2, 147 patients in group 3.Results: Thirty eight patients had radiculopathy, 27 of them had MTrP(s). There was no significant difference in terms of CDH level (p0.275) and degree of herniation (p0.188) between groups 2 and 3. There was no significant difference in terms of MTrP localisation (p0.684) between groups 1 and 3. There was no significant difference in terms of MTrP localisations according to CDH level and nerve root compression level in groups 3.Conclusion: MTrP and CDH coexistence is frequent. Management of the pain in the upper back region should be based on whether if the pain originates from MTrP, CDH or bot Daha fazlası Daha az

Pediatrik Hastalarda Femur Boyun Kırıklarının Kanüle Vida ile Tespiti: Klinik ve Radyolojik Çalışma

Kocadal, Onur | Pepe, Murad | Yolaçan, Hakan | Sakaoğulları, Abdurrahman | Aktekin, Cem Nuri

Article | 2018 | Fırat Tıp Dergisi23 ( 3 ) , pp.137 - 141

Amaç: Femur boyun kırıkları, pediatrik hastalarda oldukça nadir görülür. Bu çalışmada, femur boyun kırığı nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan pediatrik hastaların klinik ve radyolojik sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Ağustos 2013 ve Eylül 2016 tarihleri arasında femur boyun kırığı tanısı ile ameliyat edilmiş 16 yaşından küçük, 7 hasta (4 kız, 3 erkek) retrospektif olarak değerlendirildi. Olguların demografik verileri, travma mekanizması, eşlik eden yaralanmalar, takip süreleri ve hastalarda gelişen komplikasyonlar kaydedildi. Ratliff kriterleri kullanılarak fonksiyonel ve radyografik değerlendirme yapıld . . .ı. Bulgular: Olguların ortalama yaşı 10.74.1 yıl, ortalama takip süresi 15.112.9 ay idi. Dört olguda Delbet sınıflamasına göre tip 2, 3 olguda tip 3 kırık mevcuttu. Ratliff kriterlerine göre 5 olguda iyi, 1 olguda orta, 1 olguda kötü sonuç elde edildi. Birer olguda avasküler nekroz, koksa vara ve geniş skar dokusu olmak üzere toplam üç olguda komplikasyon görüldü. Sonuç: Pediatrik yaş gurubunda femur boyun kırıkları, tedavi prensipleri özellik arz eden, yüksek komplikasyon oranına sahip ciddi yaralanmalardır. Hastaların hızlı şekilde değerlendirilerek tedavi planlamasının yapılması, tedavi sonrası karşılaşılabilecek komplikasyonların ve bu komplikasyonların tedavisinin bilinmesi gerekmektedir. Objective: Femoral neck fractures are relatively uncommon in pediatric patients. In this study, we evaluated the clinical and radiological results of pediatric patients who underwent surgical treatment for femoral neck fractures. Material and Method: Seven patients (4 girls, 3 boys) who were operated between August 2013 and September 2016 due to femur neck fracture were evaluated retrospectively. The demographic data of the patients, the mechanism of injury, associated injuries, and complications in patients with follow-up periods were recorded. Functional and radiographic evaluations were performed using Ratliff criteria. Results: The mean age of the patients was 10.74.1 years and the mean follow-up time was 15.112.9 months. According to Delbet classification, type 2 fractures were present in 4 cases and type 3 fractures were present in 3 cases. According to the Ratliff criteria, good results were obtained in five cases, fair result in one case, and poor results in one case. Complications in a total of three cases, including avascular necrosis in one patient, coxa vara in one patient and wide scar tissue in another patient. Conclusion: Femur neck fractures in pediatric patients are serious injuries with high complication rates and specific treatment principles. It is neces-sary for patients to be assessed rapidly and planned for treatment, the complications that may be encountered after treatment, and the treatment of these cmplications Daha fazlası Daha az

Domestic Violence Exposure and Related Factors in Children Working in an Industrial Complex: A Qualitative Study

Hidiroglu, Seyhan | Karavus, Melda | Tanriover, Ozlem | Salva, Turhan | Lüleci, Emel | Herek, Bulent

Article | 2016 | Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care10 ( 3 ) , pp.131 - 135

Bu çalışmanın amacı, İstanbul'un bir ilçesindeki bir Sanayi Kompleksi'nde çalışan çocukların aile içi şiddete maruziyetleri ve bununla ilgili faktörleri anlamaktır. Yöntem: Bu niteliksel çalışma Pendik Sanayi Kompleksi'nde çalışan çocuklar ile yürütülmüştür. Bu çocuklar Çalışan Çocuklara Yardım Topluluğu gözetiminde bu Kompleks'de çalışıyorlardı. Veri toplamak için her biri 10 çocuktan oluşan üç odak grup görüşmesi, bir moderatör ve bir raportor eşliğinde yapılmıştır. Odak grup tartışmaları bu çocukların iş yerlerinde ve mesai saatlerinde gerçekleştirildi. Fenomenolojik yaklaşım ve tematik analiz kullanılmıştır. Bulgular: Bizim örne . . .klemimiz, 14-18 yaş arasındaki erkek çocuklardan oluşmakta idi. Çoğunluk ilkokuldan mezun olamamış düşük gelirli ailelerin çocuklarıydı. veri analizi sonucunda dokuz tema elde edildi: Evde şiddet algısı / açıklaması, ebeveynler tarafından yanlış anlaşılma, cezayı hak etme, ebeveynlere yönelik duygular, mali konular ve şiddet düşünceleri, çocuklar tarafından tanımlanan saldırganlık, ebeveyn olma ve kendi çocuklarını nasıl terbiye edecekleri ile ilgili düşünceleri, eğitimleri ile ilgili düşünceleri ve şiddetin sebepleri. Çocuklar evde şiddete maruz kaldıktan sonra, ev dışında da agresif olduklarını itiraf etmişlerdir. Çocukların bazıları aile içi şiddet nedeninin maddi sorunlar olduğuna inanıyordu ve kendi çocuklarını disipline etmek için fiziksel ceza uygulayabileceklerini belirtmişlerdir. Sonuç: Fiziksel cezayı bir norm olarak kabul etmek aile içi şiddet için bir risk oluşturmaktadır. Bu çalışmanın katılımcıların bazıları kendi çocuklarını disipline etmek için fiziksel ceza uygulayabileceklerini belirtmişlerdir. Bu yüzden, bütün toplum normlarını değiştirmek için kendi kaynaklarını kullanabilir The aim of this study was to understand the factors related to domestic violence of the working children in the Industrial Complex in a district of Istanbul. Method: This qualitative study was carried out with children working in the Industrial Complex of Pendik using a convenience sample. These children were working in this Complex under the supervision of Community for Helping the Working Children. Three focus group discussions were held to collect the data each composed of 10 children with one moderator and one reporter. The focus group discussions were held at the work places of these children and during their working hours. In this study, phenomenological approach andthematic analysis was used. Results: In our sample, all the children were males, aged between 14-18 years. The majority of them were coming from the low income families who were not able to finish elementary school. Nine themes emerged from the data: perception/explanation of violence at home; to be misinterpreted by the parents, deserving the punishment, feelings towards parents, thoughts about the financial issues and violence, aggression defined by the children, thoughts about being a parent and how to discipline their own children, thoughts about their education, and reasons for violence. Children admitted that they became aggressive outside the home after they experienced violence at home. Some of the children believed that the reason for domestic violence was financial problems and agreed that they may apply corporal punishment to discipline their children. Conclusion: Acceptance of corporal punishment as a norm would be a risk for domestic violence. As some of the participants of this study mentioned that they may apply corporal punishment to discipline their children. So whole community may use their sources to change the norm Daha fazlası Daha az

Mide yerleşimli bir gastrointestinal stromal tümörün laparoskopik rezeksiyonu

Erzin, Yusuf | Karataş, Adem | Paksoy, Melih | Velibeyoğlu, Fatih | Doğusoy, Gülen | Tuncer, Murat

Other | 2008 | Cerrahpaşa Tıp Dergisi39 ( 1 ) , pp.33 - 36

Gastrointestinal stromal tümörler (GİST) sindirim sisteminin epitel kaynaklı olmayan tümörleri içerisinde en sık rastlanılan grubu oluşturmaktadırlar. En sık bulundukları lokalizasyon mide ve sonra ince bağırsaklardır. Hastalığın klinik gidişatı hakkında en önemli belirleyiciler tümör büyüklüğü, mitoz varlığı, c-kit gen mutasyonu pozitifliğidir. Günümüzde yegane küratif tedavi şekli uygun olgularda cerrahi rezeksiyon uygulanmasıdır.Laparoskopik cerrahi bazı GİST vakalarında başarıyla uygulanmaktadır. Kliniğimize melena ile başvuran, endoskopisinde yaklaşık 3 cmx3 cm’lik polipoid kitle saptanıp peroperatuar gerçek boyutunun çok daha . . .büyük ve lümen dışına taşmış olduğu saptanan, bilobüle GİST olgusunun laparoskopik cerrahi ile tedavisi ve takibi sunulmuştur. Gastrointestinal tumors (GISTs) represent the largest category of nonepithelial neoplasms of the gastrointestinal tract. They arise from the neoplastic degeneration of primitive mesenchymal cells and demonstrate considerable variability in their differentiation pathways. GISTs can occur in all segments of the intestine mostly occuring in the stomach and small intestine. The clinical course of GISTs is heterogeneous and the most important prognostic factors are tumor size, mitotic count, and the presence of c-kit gene mutation. Here we report a case with a huge GIST, finally resected laparoscopically, which presented with melena and a polypoid mass measuring 3cmx3cm during upper gastrointestinal endoscopy Daha fazlası Daha az

İnmeli hastalarda yaşam kalitesi ve sosyal desteğin yaşam kalitesine etkisinin incelenmesi

Topçu, Serpil | Bölüktaş, Rukiye Pınar

Article | 2012 | Yeni Tıp Dergisi29 ( 3 ) , pp.159 - 164

Amaç: Bu çalışmanın amacı hastalığın daha iyi bir şekilde kabullenildiği, inme olayı ile karşılaşmanın üzerinden en az altı ay geçirmiş olan bireylerde yaşam kalitesinin ölçülmesi ve sosyal desteğin yaşam kalitesi üzerine etkilerini incelemektir. Gereç ve Yöntem: Veriler literatür ve danışman eşliğinde hazırlanan, 39 sorudan oluşan Genel Bilgi Formu (GBF), SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği (SF-36) ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ) aracılığı ile toplanmıştır. Bulgular: Yaş ortalaması 6311 yıl olan olguların çoğunluğu kadın (%56), evli (%60), ilköğrenim mezunu (%35), ve ev hanımıdır (%47). Yaşam kalitesi ve sosyal deste . . .ğin incelendiği çalışmada, olguların yaşam kalitesi (%49,3), sosyal destek puanı ise (%63,2) olarak belirlenmiştir. Araştırma sonucunda her iki değerin de ortalamanın üzerinde olduğu görülmüştür. Sonuç: İnmeli hastalarda yaşam kalitesi ve sosyal desteğin incelendiği çalışmada; erkek bireylerde, evli, yüksek eğitim seviyesine sahip, çalışan ve orta düzeyde gelire sahip kişilerde yaşam kalitesi daha yüksek bulunmuştur. İnmeli bireylerin çoğunluğu kronik bir hastalığa sahiptir. Birden fazla kez inme geçiren, inme sonrası vücudunun herhangi bir yerini kullanamayan ve bu durumun uzun süre devam ettiği bireylerde yaşam kalitesi düşük bulunmuştur. Sosyal desteğin yüksek bulunmasının yaşam kalitesinin yüksek bulunmasında pozitif yönde etkisi olduğu saptanmıştır. Objective: This study was made descriptive and analytically in order to search life quality of the patients having stroke and the effects of social support into life quality. The purpose of our study is to consider life quality of the persons who passed at least 6 months with stroke when the sickness gets accepted better and to search the effects of social support into life quality. Material and Methods: The data in this study is obtained by means of an questionnaire having 39 questions. (app.1) Questionnaire was prepared by the researcher with the accompaniment of literature and counselor. SF36 Life Quality Scale and Social Support Scale were used in the questionnaire. Results: The average age is 63±11, most of them female (56%), married (60%), primary school educated (35%) and housewife (47%). The life quality of the facts (49,3 %) and Social support state of facts(63,2%) are higher than average.Conclusion: The following cases have high life quality: Males, high education, married, middle level of financial possibility, having any job. The following cases decrease life quality: having stroke more than once, not to use any part of body after having stroke, having a chronic illness. Social support state of facts is above the average. It has been understood that, this situation is effective in some part of life quality Daha fazlası Daha az

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinden Toplanan Arı Poleni Karışımındaki Element Düzeyleri

Uçar, Meltem | Kural, Birgül Vanizor | Bulut, Volkan Numan | Aliyazıcıoğlu, Rezzan | Kopuz, Müge | Değer, Orhan | Menteşe, Ahmet

Article | 2018 | Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi7 ( 3 ) , pp.57 - 62

Arı poleni, bal arıları ve iğnesiz arılar tarafından çiçeklerden ve tohumlu bitkilerden toplanan floral polenlerin nektar veya bal, enzimler, mum ve arı sekresyonları ile yoğrulması sonucu oluşan bir arı ürünüdür. Polen arılar tarafından daha sonra tüketilmek üzere kovanda depolanır. Arı poleni, hem besleyici özelliği hem de apiterapik fonksiyonları sebebi ile yüzyıllardan beri insanlar tarafından da tüketilmektedir. Yapısındaki polifenolik bileşikler, flavonoidler, vitaminler, karbohidrat, protein, yağ asitleri, çeşitli eser elementler, mineraller ve organik bileşikler ile yararlı biyoaktif özellikler sergiler.Bu çalışmada Gümüşhan . . .e (Merkez), Bayburt (Demirözü) ve Erzurum (Arıbahçe)’dan temin edilen arı polenlerinden hazırlanan homojen karışım ön çözünürleştirme işlemine tabi tutuldu ve bu polen örneklerinde Bakır, Çinko, Magnezyum ve Kalsiyum düzeyleri Atomik Absorbsiyon Spektrometresi (AAS) ile üç kez analiz edildi. Bakır miktarı 8,600,43 mg/kg, Çinko miktarı 35,302,13 mg/kg, Magnezyum miktarı 1113,3361,00 mg/kg ve Kalsiyum miktarı 1034,0053,86 mg/kg olarak tespit edildi.Bu çalışmada Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinden toplanan arı poleninin Bakır, Çinko, Magnezyum ve Kalsiyum düzeylerinin günlük mineral ihtiyacına katkı sağlayacak düzeyde olduğu belirlendi. Bee pollen is a bee product that resulting from a gathering of floral pollen, collected from flowers and seedy plants by honey bees and stingless bees, with nectar or honey, enzymes, wax and bee secretions. Pollen is stored by the bees in a hive to be consumed later. Because of its nutritive properties and apitherapic functions, bee pollen has been consumed by humans for centuries. It exhibits beneficial bioactive properties due to its polyphenolic compounds, flavonoids, vitamins, carbohydrates, proteins, fatty acids, various trace elements, minerals and organic compounds.In this study, the homogeneous mixtures of bee pollens collected from Gümüşhane (Center), Bayburt (Demirözü) and Erzurum (Arıbahçe) were subject to pre-solubilization process and the levels of Copper, Zinc, Magnesium, and Calcium of these pollen samples were analyzed three times by Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS). The amount of copper was 8.600.43 mg/kg, the amount of zinc was 35.302.13 mg/kg, the amount of magnesium was 1113.3361.00 mg/kg and the amount of calcium was 1034.0053.86 mg/kg.In the present study, it was determined that Copper, Zinc, Magnesium and Calcium levels of bee pollen collected from Northeast Anatolian Region ar Daha fazlası Daha az

AXSIS - Akademik ve Açık Erişim Bilgi Sistemi'nde arama yaparken:

- Arama alanına arayacağınız kelime veya kelimeleri girin.
- Arama sonucunda gelen listeyi daraltmak için kelime sayısını artırınız. Arama motoru birden fazla kelime varsa ikisininde geçtiği kayıtları getirir.
- Aramalarda büyük-küçük harf ayrımı yoktur. (Dizinler Türkçedir. Türkçe dışındaki kelime aramalarında I karakterinin küçüğünün i olmayacağını aklınızda bulundurunuz.)
- Kelime içinde geçen bazı harflerden emin değilseniz, o karakterin esnek olduğunu belitmek için ?(tek harf), *(çok harf) kullanınız.
- Aramalarda kelime kökü esas alınır. Örnek; kitap kelimesi arandığında kitap, kitaplar, kitaplık, kitabın, kitapçı vb sonuçlar da listelenir.
- Eğer aramanın bire bir eşlenmesi isteniyorsa çift tırnak içide arayınız.
- Aralık aramaları harf ve sayı karışık ise { } karakterleri içinde, Örnek;{başlangıç ... bitiş} eğer aradığınız aralık sayılardan ibaret ise köşeli parantez kullanınız, Örnek;[1926 ... 2015]
- Arama sonuçlarından bazı kelimeleri içeren kayıtları elemek istiyorsanız o kelimenin başına - karakterini yazınız, o kelime geçen kayıtlar listeden elenir.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.