Detaylı Arama

İptal
Bulunan: 200 Adet 0.001 sn
- Eklemek veya çıkarmak istediğiniz kriterleriniz için 'Dahil' / 'Hariç' seçeneğini kullanabilirsiniz. Sorgu satırları birbirine 'VE' bağlacı ile bağlıdır.
- İptal tuşuna basarak normal aramaya dönebilirsiniz.

Filtreler
Filtreler
Bulunan: 200 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [8]
Tam Metin [2]
Yazar [20]
Konu Başlıkları [20]
Yayın Tarihi [20]
Dergi Adı [20]
Yayıncı [6]
Dil [4]
Yazar Departmanı [2]
Araştırmacılar
Yapı ürünlerinde teknolojik yeniliklerin benimsenmesinde bilgi edinme süreci için model önerisi

Ercoşkun, Pelin Karaçar | Avlar, Erkan

Other | 2010 | Megaron5 ( 1 ) , pp.33 - 42

Yapı teknolojisinde yeniliklerin benimsenmesi, ürünlerin geliş- tirilmesinde ve yapı üretiminde önemlidir. Teknolojik yenilikler ile ortaya çıkan yapı ürünlerinin benimsenmesinde kullanılan sezgisel, sınama ve yanılmaya dayalı yaklaşımlarda tek bir nok- taya odaklanılması, yeni ürünlerin seçiminde doğru belirleme yapma olanağını azaltmaktadır. Yeniliklerin benimsenmesin- de ilk önemli süreç, bilgi edinme sürecidir. Yeniliklerin benim- senmesinde yer alan bilgi edinme sürecinde eksikliklerin oluş- ması durumunda doğru bilgiye ulaşmak oldukça zordur. Doğ- ru bilgi ile tasarım ve uygulama süreçlerine başlanmaması du- rumunda, malzemele . . .rin yanlış seçimi ile birlikte projeyi eko- nomik açıdan olumsuz etkileyen malzeme, zaman ve işçilik ka- yıpları oluşabilmektedir. Ayrıca, bu ortamda yapının perfor- mans koşulları etkilenmekte, buna bağlı olarak yapının hizmet ömrü kısalmakta, çevre ile olan etkileşimi zarar görmekte ve bunun sonucunda kullanıcılar açısından olumsuz sonuçlar do- ğuran koşullar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bilgi edinme sü- reci, yapı ürünlerinde teknolojik yeniliklerin benimsenmesin- de ilk önemli süreç olarak ele alınmalıdır. Aynı zamanda, siste- matik olarak doğru bilgiye ulaşmak için bilgi edinme sürecinde yer alan aşamaların doğru şekilde kurgulanması gerekmekte- dir. IDEF0 süreç modelleme tekniği kullanılarak geliştirilen mo- del, iletişim, ağ oluşturma, bilginin değerlendirilmesi ve bilgi ölçeğinin belirlenmesi aşamalarından oluşmaktadır. Geliştiri- len model ile, yapı ürünlerinin geliştirilmesi sürecinde yenilikçi yaklaşımlar için doğru bilgi setinden faydalanmasın sağlamaya yönelik sistematik bir öneri ortaya konmuştur. The adoption of innovation in construction technology is impor- tant for product development and for the construction of build- ings. Making use of technologically innovative construction products by focusing on a single point based on a heuristic, trial and error method reduces the possibility of making an accurate determination of the value of these innovations. Obtaining ac- curate information is difficult if deficiencies occur during infor- mation capture. These deficiencies may lead to the selection of unsuitable materials and can cause delays, loss of workers and material thus affecting economic strength. These incidents may be relevant to design, construction or problems in the informa- tion capture processes. The performance of the building is also affected and accordingly the building’s service life is shortened. The interaction of the building with the environment becomes un- healthy with building users experiencing negative effects. There- fore, the information process should be considered the first vital step in the adoption of technological innovations in construction products. Consequently, the logic behind the information capture process should be systematic and concrete, and phases correctly built in order to systematically obtain accurate and pertinent information. The developed model consists of Communication, Networking, Information Assessment and Determination of Scale of the information phases. The IDEF0 modeling technique was used in the formation of these stages. A systematic approach has been established for the development of construction and build- ing products which enables users to obtain the right information while allowing innovation throughout all phases of the process Daha fazlası Daha az

Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık bağlamında seçim kotası

Efendioğlu, Şafak

Other | 2010 | Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi7 ( 1 ) , pp.285 - 308

Kadın- erkek eşitsizliği toplumun her alanına yansıdığı gibi siyasette de kadın temsilindeki eşitsizlik hala küresel bir sorundur. Dünya genelindeki bu soruna yönelik olarak sosyal ve siyasal çalışmalara rağmen kadın temsil oranı hala yüzde yirmiyi bulamamıştır. Bu makalenin amacı kadınların siyasetteki varlığını artırmaya ve fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik olarak geliştirilen pozitif ayrımcılık seçeneklerinden seçim kotası uygulamalarını analiz edebilmektir. Dünya genelinde kota uygulamaları sayesinde kadın temsili oranında belirli bir artışın Bağlanabilmesine rağmen Türkiye'de kota düzenlemelerinin gerçekçi bir siyasi sistemle . . . uygulamaya konulmadığı görülmekte ve kadının konumu sadece siyasi temsil açısından değil diğer toplumsal verilerde de düşüş göstermektedir. Makale de Türkiye'de kadın temsili konusundaki eksiklik, güncel verilerle örneklendirilerek eleştirel analizi yapılmıştır ve ülkemizde kota uygulamalarının devlet politikalarına yansıtılması, yasal olarak güvence altına almması genel talebi ile makale sonlanmaktadır. Gender inequality reflects in all areas of society such as women's political representation is still a global problem. Despite social and political efforts worldwide to address this problem, women's representation rate still could not reach to twenty percent. The purpose of this article is to analyze the quota selection, that is, practice of positive discrimination options, which increase the presence of women in politics and ensures equal opportunity. In-spite of the increase in a particular rate of female representation by quota regulations around the world, it is seen that the quota regulations do not apply in Turkey since it has not been practiced with a realistic political system and the position of women has not only decreased in terms of political representation but also decreased in the other social data. In this article, I made a critical analysis of cmrent data about the lack of women's representation in Turkey and it concludes by general demand of quota implementations that reflects in the policies of the state Daha fazlası Daha az

Kira bedelinin tespiti

Tokmak, Tuğçe

Other | 2009 | Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi6 ( 1 ) , pp.207 - 255

İnsan onuru araştırması

Ünver, Yener | Heper, Altan

Other | 2010 | Ceza Hukuku Dergisi5 ( 12 ) , pp.7 - 10

Çevrenin kirletilmesinden doğan Hukuki sorumluluk

Yüce, Melek Bilgin

Other | 2010 | Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi7 ( 2 ) , pp.137 - 166

Bu tebliğ ile Çevre Kanunu çerçevesinde getirilmiş olan çevrenin kirletilmesinden doğan sorumluluk incelenmektedir. Bir kusursuz sorumluluk hâli olarak getirilen düzenlemenin, medenî hukuk açısından sonuçları değerlendirilmektedir. Öncelikle sorumluluğun niteliği konusundaki tartışmalara değinilmiş ve bu konudaki görüşümüz açıklanmıştır. Daha sonra, sorumluluğun koşulları açıklanmaktadır. Sorumluluğun koşulları olarak, sorumluluğu doğuran olay, zarar ve olayla zarar arasındaki illiyet bağı incelenmektedir. Sorumluluğun doğumundan sonra talebin bağlı olduğu zamanaşımı değerlendirilmektedir. Ayrıca çevreden doğan sorumluluk, diğer sor . . .umluluk hallerinin yarışıp yarışmadığı hususu değerlendirilerek, yarışmanın varlığı hâlinde sonuçlar incelenmektedir. In this article analyses the liability arising from the pollution of the environment. The results of this liability, which is regulated as an objective liability are evaluated in terms of civil law. First of all, the arguments about the nature of the liability are mentioned, then the author's opinion about the subject is revealed. The conditions that are required for the liability are discussed. The conditions of the liability, the event that causes the pollution, damage and the causal relation between the event and the damage, are examined. Besides these, it is questioned whether some of the other types of liability compete with the liability arising from the pollution of the environment and, if they compete, which one is more advantageous for the aggrieved party Daha fazlası Daha az

Tortikollis

Aktaş, Can | Harput, Mehmet Volkan | Sarıkaya, Sezgin | Atalay, Başar

Other | 2009 | Türkiye Acil Tıp Dergisi9 ( 1 ) , pp.31 - 31

Fransız eğitim sisteminde dini sembollerin kullanılması

Küçük, Tevfik Sönmez

Other | 2010 | Ankara Barosu Dergisi0 ( 1 ) , pp.95 - 108

Lamotrigine-inducet hypersensitivity syndrome: Case report

Özaydın, Eda | Çayır, Atilla | Gürler, Tuncer | Cengizler, Reha | Köse, Gülsen | Vidinlisan, Sadi

Other | 2009 | Gazi Medical Journal20 ( 3 ) , pp.135 - 138

Antikonvülzan hipersensitivite sendromu (AHS ); aromatik antiepileptik ilaçlarla olduğu bildirilen, hayatı tehdit eden, idiosenkratik, doza bağımlı olmayan bir ilaç reaksiyonudur. Ateş, döküntü, lenfadenopati. karaciğer ve akciğer tutulumuyla hipersensitivite sendromu tanısı alan 11 yaşında kız hastayı sunuyoruz. Belirti ve bulguların zamanında fark edilmesi, ilacın kesilmesi, destek tedaviler ve yakın izlem AHS'un tedavisinde çok önemli olmakla beraber hastamızda olduğu gibi multiorgan tutulumu olan ciddi vakalarda sistemik kortikosteroidlerin ve intravenöz immun-globulinin kullanılması iyi bir tedavi seçeneği olarak görülmektedir. . . . Antiepileptik tedavi başlandıktan sonra yakın laboratuar ve klinik izlemin ve ilaçların yan etkileri hakkında ailelerin bilgilendirilmesinin önemini bir kez daha vurgulamak için olgumuzu sunuyoruz. Anticonvulsant hypersensitivity syndrome (AHS) is a life-threatening, idiosyncratic, non-dose related adverse reaction reported to occur with aromatic anticpileptic drugs. We present an 11-year-old girl diagnosed with hypersensitivity syndrome with a fever, rash, lymphadenopathy, and hepatic and pulmonary involvement. Although timely recognition of the signs and symptoms, discontinuation of the drug, supportive care, and close observation are crucial in the management of AHS, the use of systemic corticosteroids and intravenous immunoglobulin seems to be a good option for severe cases with multiorgan involvement as in our patient. We present our case to emphasize once more the importance of close laboratory monitoring and clinical follow-up after starting antiepileptic drugs and also informing the families about the adverse effects of drugs Daha fazlası Daha az

Adana kentsel sit alanınındaki fiziksel değişim ve sonuçları

Ökesli, Duygu Saban | Karaman, Figen | Yıldırım, Tevfik

Other | 2008 | Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi23 ( 2 ) , pp.325 - 340

Türkiye’nin pek çok kentinde olduğu gibi Adana’nın tarihi kent merkezi de 1994 yılında sit alanı ilan edilmis ve sit alanındaki yapılasma esaslarını belirlemek üzere Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanarak 1998 yılında yürürlüğe girmistir. Ancak aynı yıl meydana gelen deprem ve diğer sebeplerden dolayı tam olarak uygulanamayan plan, aradan geçen 10 yıl içerisinde güncelliğini yitirmistir. Bu çalısma kapsamında Adana Koruma Amaçlı İmar Planı’nın güncellenmesine veri olusturacak fiziksel analizlerin yapılması ve planın basarılı bir sekilde uygulanabilmesi için önerilerin gelistirilmesi amaçlanmıstır. Bu amaçla sit alanındaki yapılasma d . . .urumu belirlenmis, elde edilen veriler 1998 tarihli Koruma Amaçlı İmar Planı çalısmalarına esas olusturan verilerle karsılastırılmıstır. Çalısma, Çukurova Üniversitesi tarafından desteklenen MMF2006BAP8 numaralı “Adana Kentsel Sit Alanı İçerisinde Fiziksel Analizler Yapılarak Koruma Amaçlı İmar Planı İlkelerinin Güncellenmesi” baslıklı Bilimsel Arastırma Projesi kapsamında elde edilen verilerin bir kısmını tartısmaya açmaktadır. The historic centre of the city of Adana has been defined as a conservation area in 1994 and a Conservation Plan came into effect in 1998, in order to define building regulations within the area. However, the earthquake occurred in the same year and various other reasons impeded the application of the Conservation Plan. This paper aims to carry out physical analysis in order to evaluate the implementation of the Plan and to develop proposals on how to successfully apply it. Following this aim, the status of the building stock was ascertained in terms of physical changes and the data gathered was compared with the facts and input which had established the framework for the Plan in 1998 Daha fazlası Daha az

Doppler characteristics of the ureteric jet-streams in patients with non-obstructive nephrolithiasis: Mechanism of dysfunctional propagation of the peristaltic activity from the pelvic pacemaker to the ureterovesical sphincter

Yıldırım, Düzgün | Gürses, Bengi | Kocaoğlu, Murat

Other | 2010 | Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology36 ( 3 ) , pp.280 - 285

Amaç: Üreterik jet olarak adlandırılan idrar akımı üreteroveziak bileşkenin (UVB) Doppler ultarasonografisi ile gösterilebilir. Bu çalışmanın amacı tıkayıcı olmayan nefrolitiazis hastalarında UVB’de idrar akış patern değişikliklerinin değerlendirilmesidir Gereç ve yöntem: Bu prospektif çalışmaya 24 komplike olmayan böbrek taşı hastası dahil edilmiştir. Bu 24 hastanın ve kontrol grubu olarak 31 sağlıklı gönüllünün UVB’sini değerlendirmek için transabdominal renkli Doppler ultrasonografi yapılmıştır. Bulgular: Üreterik jet, tepe hızı ve jet akım frekansı nefrolitiazis hastalarında hafifçe artış gösterse de, gruplar arasında istatistik . . .sel olarak anlamlı fark yoktur (tüm karşılaştırmalar için p0.05). Ancak, aynı hastanın normal ve normal olmayan (taşlı) tarafları karşılaştırıldığında, taşlı tarafta üreterik jet akım paterni monofazik formda predominanttır. Jet spektrum paterni normal olmayan 26, 2 ve 2 tarafta sırasıyla monofazik, bifazik ve trifazik olup, bu sayılar normal taraf için 13, 32 ve 13’dür (tüm paternler için p0.05). Hasta grubunun her iki tarafına ait spectral form kontrol grubundan anlamlı olarak farklıdır (p0.0001). Sonuç: UVB’de üreterik jet akım paterninin renkli Doppler ile değerlendirilmesi tıkayıcı olmayan nefrolitiyazis tanısında değer taşımaktadır Objective: The urine flow, which is also called ureteric jet, can be demonstrated by Doppler ultrasound at the ureterovesical junction (UVJ). The aim of this study was to evaluate the flow pattern changes of the urine at the UVJ in patients with nonobstructive nephrolithiasis. Materials and methods: Twenty-four patients with uncomplicated renal calculi were included in this prospective study. Transabdominal color Doppler ultrasonography was performed to evaluate the UVJ of 24 patients and 31 healthy volunteers as the control group. Results: Although there was a slight increase in the duration of the ureteric jet, peak velocity, and frequency of the jet flow in patients with nephrolithiasis; the difference between groups was not statistically significant (p>0.05 for all). However, when normal and abnormal (with calculi) sides of the same patient were compared, ureteric jet flow patterns were predominant in monophasic form at the side with calculi. The jet spectrum pattern was monophasic, biphasic, and triphasic in 26, 2, and 2 abnormal sides respectively, while these figures were 13, 32, and 13 for normal sides (p<0.05 for all patterns). Spectral form of the both sides of patient group was significantly different from that of the control group (p<0.0001). Conclusion: The assessment of color Doppler pattern of ureteric jet flow at the UVJ is valuable in the diagnosis of nonobstructive nephrolithiasis Daha fazlası Daha az

Talc Pleurodesis Through Very-Small-Bore Catheters in Patients with Recurrent Malignant Pleural Effusion

Özgen, Ali

Other | 2016 | Solunum18 ( 1 ) , pp.46 - 49

Objective: Malignant pleural effusion (MPE) is a frequent and disturbing complication of metastatic disease. Talc pleurodesis via percutaneosly placed 12-18F catheters is an effective procedure to treat recurrent MPE. We aimed to determine the efficiency of talc pleurodesis through very-small-bore catheters in the treatment of recurrent malignant pleural effusion. Methods: We performed 13 talc pleurodesis procedures in 10 patients with recurrent MPE via pre-existing 7F (6 patients) and 8F (4 patients) pig-tail catheters. We analyzed technical and clinical success of the procedure.Results: All procedures were performed successfully. . . .Complete or partial clinical success was achieved in 8 out of 10 patients. No major complication was observed. Conclusion: Talc pleurodesis through 7F or 8F catheters may be performed in selected patients with reduced patient discomfort, and similar success rates that was obtained using higher caliber catheters in the treatment of recurrent MP Daha fazlası Daha az

AXSIS - Akademik ve Açık Erişim Bilgi Sistemi'nde arama yaparken:

- Arama alanına arayacağınız kelime veya kelimeleri girin.
- Arama sonucunda gelen listeyi daraltmak için kelime sayısını artırınız. Arama motoru birden fazla kelime varsa ikisininde geçtiği kayıtları getirir.
- Aramalarda büyük-küçük harf ayrımı yoktur. (Dizinler Türkçedir. Türkçe dışındaki kelime aramalarında I karakterinin küçüğünün i olmayacağını aklınızda bulundurunuz.)
- Kelime içinde geçen bazı harflerden emin değilseniz, o karakterin esnek olduğunu belitmek için ?(tek harf), *(çok harf) kullanınız.
- Aramalarda kelime kökü esas alınır. Örnek; kitap kelimesi arandığında kitap, kitaplar, kitaplık, kitabın, kitapçı vb sonuçlar da listelenir.
- Eğer aramanın bire bir eşlenmesi isteniyorsa çift tırnak içide arayınız.
- Aralık aramaları harf ve sayı karışık ise { } karakterleri içinde, Örnek;{başlangıç ... bitiş} eğer aradığınız aralık sayılardan ibaret ise köşeli parantez kullanınız, Örnek;[1926 ... 2015]
- Arama sonuçlarından bazı kelimeleri içeren kayıtları elemek istiyorsanız o kelimenin başına - karakterini yazınız, o kelime geçen kayıtlar listeden elenir.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.