Detaylı Arama

İptal
Bulunan: 10 Adet 0.001 sn
- Eklemek veya çıkarmak istediğiniz kriterleriniz için 'Dahil' / 'Hariç' seçeneğini kullanabilirsiniz. Sorgu satırları birbirine 'VE' bağlacı ile bağlıdır.
- İptal tuşuna basarak normal aramaya dönebilirsiniz.
Filtreler
Can pentoxifylline improve the sperm motion and ICSI success in the primary ciliary dyskinesia?

Yildirim, G. | Ficicioglu, C. | Akcin, O. | Attar, Rukset | Tecellioglu, N. | Yencilek, F.

Article | 2009 | Archives of Gynecology and Obstetrics279 ( 2 ) , pp.213 - 215

Primary ciliary dyskinesia (PCD), previously known as immotile cilia syndrome, can cause respiratory and reproductive problems. Because of the impaired motion of microtubules the patients suffer upper respiratory tract problems. Infertility is an other issue of these patients. Several attempt have been proposed to bring back sperm motion and to improve intracytoplasmic sperm injection (ICSI) results. With our case we have described the management of a male infertility that causes from immotile cilia. The role of ICSI with incubated and activated ejaculatory sperm by pentoxifylline in the patient of PCD or as commonly named immotile . . .cilia syndrome. © 2008 Springer-Verlag Daha fazlası Daha az

Cytokine and nitric oxide concentrations in follicular fluid and blood serum of patients undergoing assisted reproductive treatment: Relationship to outcome

Fıçıcıoğlu, Cem | Kumbak, Banu | Akcin, Oya | Attar, Rukset | Yıldırım, Gazi | Tecellioğlu, Nihan | Yeşildağlar, Narter

Other | 2009 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association10 ( 3 ) , pp.132 - 136

Amaç: Folikül sıvısı içindeki sitokinlerin ve nitrik oksitin matur oosit gelişimi üzerindeki etkisi tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı, tüp bebek tadavisi alan hastaların folikül sıvısı (FF) ve serumunda (S) interlökinleri IL-1?, IL-6, IL-8, IL-12, tümor nekrozis faktör (TNF)-? ve NO düzeylerini saptamak ve bunların başarı ile ilişkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Bir üniversite hastanesinin tüp bebek merkezinde retrospektif çalışma planlandı. 85 kadın çalışmaya dahil edildi. IL-1?, IL-6, IL-8, IL-12, tümor nekrozis faktör (TNF)-? düzeyleri ELISA ile, NO düzeyleri ise nitrat/nitrit kolorometrik assay ile saptandı. Bulgular: . . .Gebe kalan ve kalamayan kadınların S ve FF sitokin ve NO konsantrasyonları arasında fark bulunamadı. Sonuç: Serum ve folüküler sıvı IL-1?, IL-6, IL-8, IL-12, tümör nekrozis faktör (TNF)-? ve NO düzeyleri tüp bebek tedavilerinde başarıyı predikte etmez. Objective: The role of cytokines and nitric oxide (NO) in ovarian folliculogenesis and the development of mature and fertilizable oocytes is controversial. The aim of this study is to determine the concentrations of interleukin (IL)-1β, IL-6, IL-8, IL-12, tumor necrosis factor (TNF)-α and NO in the follicular fluid (FF) and blood serum (S) of patients undergoing assisted reproductive treatment (ART) and to investigate whether these cytokines could be used as a predictive parameter for ART outcome. Material and Methods: A retrospective clinical study was performed at a university hospital including a total of 85 women who underwent ART. FF and serum samples were collected at the time of oocyte retrieval and measured for interleukin (IL)-1β, IL-6, IL-8, IL-12, tumor necrosis factor (TNF)-α by the enzyme-linked immunosorbant assay (ELISA) technique, using commercially available kits and NO by the nitrate/nitrite colorimetric assay. The results were compared between the women who became pregnant and those who did not following ART. Results: No significant difference was found in the FF and blood serum concentrations of the cytokines and NO between pregnant and non-pregnant women. Conclusion: Follicular fluid and blood serum concentrations of IL-1β, IL-6, IL-8, IL-12, TNF-α and NO do not predict pregnancy achievement following ART Daha fazlası Daha az

Rescue cerclage in IVF pregnancies with second trimester cervical dilatation: Case report and literature review

Kumbak, Banu | Attar, Rukset | Yıldırım, Gazi | Yeşildağlar, Narter | Fıçıcıoğlu, Cem

Other | 2009 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association10 ( 4 ) , pp.244 - 247

50 yıl önce tanımlanmış olmasına rağmen servikal serklaj halen obstetrideki tartışmalı girişimlerden biridir. Acil serklaj ise dilate olmuş bir servikste membranlar prolabe olmuş iken veya prolabe olmamış iken serviksin cerrahi olarak kapatılmasıdır. Literatürde acil serklajın gebeliği uzatmadaki rolü tartışmalıdır. Özellikle IVF sonrası elde edilmiş gebeliklerde, gebelik süresinin uzatılması ve yenidoğanın yaşama şansının arttırılması çok önemlidir. Bu çalışmada ikinci trimester servikal dilatasyonu nedeniyle acil serklaj uygulanan iki IVF gebeliğinin önemli bir maternal ve neonatal morbidite olmadan terme yakın doğum ile sonuçlanm . . .asını sunuyoruz. Despite being available for over 50 years, cervical cerclage remains one of the controversial interventions in obstetrics. Rescue cerclage is the operative cervical closure of a widely dilated cervix with or without unruptured membrane prolapsus. In the literature, the effectiveness of rescue cerclage in the prolongation of pregnancy is debatable. Prolongation of pregnancy and improvement of neonatal survival is of utmost importance in pregnancies achieved by in vitro fertilization (IVF). We report here two IVF pregnancies with second trimester cervical dilatation treated with rescue cerclage and who delivered healthy babies near term without maternal and neonatal morbidities Daha fazlası Daha az

Erken membran rüptürü tanısında altest ve amnisure adlı tanı kitlerinin karşılaştınlması

Yıldırım, Gazi | Attar, Rukset | Fıçıcıoğlu, Cem | Karateke, Ateş | Yeşildağlar, Narter

Article | 2009 | Zeynep Kamil Tıp Bülteni40 ( 4 ) , pp.173 - 178

Amaçlar: EMR şüphesi olan vakalarda hızlı, güvenilir bir metot saptayabilmek için; vajinal sıvıdaki PAMG-1 tayinine dayanan Amnisure kiti ile nitrazin testi esasına dayanan Altest kiti karşılaştırılmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya kadın doğum bölümüne su gelmesi şüphesi ile başvuran 21-38 hafta arasındaki 50 gebe dahil edildi. Hastalara önce Altest kiti verildi.. Sonra hasta muayene masasına yatırılarak spekulum uygulamaksızın Amnisure testi uygulandı. Sonuçları pozitif olanlara spekulum uygulanarak pooling değerlendirildi. Her hastanın amniyotik sıvı volumleri dört kadran ölçülerek kaydedildi. Bulgular: Altest in sensitivitesi %8 . . .3.3, spesifısitesi %65.9 olarak hesaplandı. Altest in gerçek pozitiflik oranı %25, yalancı pozitiflik oranı ise %75 idi. Buna karşın Altest in gerçek negatiflik oranı %96.7, yalancı negatiflik oranı ise %0.3 olarak bulundu. Amnisure sensitivitesi %83.4, spesifısitesi %97.8 olarak hesaplandı. Amnisure'un gerçek pozitiflik oranı %83, yalancı pozitiflik oranı ise %0.2 idi. Buna karşın Amnisure'un gerçek negatiflik oranı %97.7, yalancı negatiflik oranı ise %0.2 olarak bulundu. Sonuçlar: Amnisure kiti erken membran rüptürü tanısında daha güvenilirdir. Objectives: Amnisure™ (based on the existense of PAMG-1 in vaginal fluid) and Altest™ (based on the nitrasin test) were compared to detect a reliable, sensitive and quick test for the detection of the premature rupture of membranes in pregnancy. Material and Methods: Fifty pregnant patients between 21-38 weeks who has a suspicion for the fluid leakage were enrolled to the study. Altest™ and then Amnisure™ were applied. A sterile speculum examination and pooling were evaluated for the positive results. Amniotic volumes were calculatedfour quadrent with obstetric ultrasound. Results: The sensitivity and spesifisity for Altest™ were 83.3% and 65.9% respectively. Altest™ had 25% truepositivity and 75% false positivity rate. However, Altest™ had 96.7% true negativity and %0.3 false negativity rates. The sensitivity and spesifisity for Amnisure™ were 83.4% and 97.8% respectively. Amnisure™ had 83% true positivity and 0.2% false positivity rate. However, Amnisure™ had 97.7% true negativity and %0.2 false negativity rates. Conclusions: Amnisure™ is more reliable in the detection of the premature rupture of membranes in pregnancy Daha fazlası Daha az

Prenatal tanısı konulan bir izole aberran sağ subklavian arter (ARSA) vakası ve literatürün tartışılması

Yıldırım, Gazi | Attar, Rukset | Çetinkaya, Nilüfer | Fıçıcıoğlu, Cem | Yeşildağlar, Narter

Article | 2009 | Zeynep Kamil Tıp Bülteni40 ( 3 ) , pp.135 - 137

Down sendromu, birçok belirteciyle prenatal dönemde tanısı konulabilen bir durumdur. Aberran sağ subklaviyen arter (ARSA) aortik arkusdan çıkan damarların bir anomalisidir ve Down sendromu taraması için bir belirteç olarak kullanabilirliği ileri sürülmüştür. Bir vaka ile bu durumu ve güncel literatürü tartıştık. Summary: Down syndrome is a condition can diagnosed prenatally. Aberrant right subclavian artery (ARSA) is an aortic arcus abnormality and proposed as a marker for the screening of Down syndrome. We presented a case report under the sight of the current literature.

A pilot study: feasibility of a sheep model for training in laparoscopic surgery without using any volatile anesthetics

Yıldırım, Gazi | Attar, Rukset | Fıçıcıoğlu, Cem | Karateke, Ateş | Çetinkaya, Nilüfer | Kumbak, Banu | Yeşildağlar, Narter

Other | 2009 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association10 ( 1 ) , pp.57 - 58

The combination of letrozole and melatonin causes regression in size not histopathological scores on endometriosis in an experimental rat model

Yıldırım, Gazi | Attar, Rukset | Fıçıcıoğlu, Cem | Karateke, Ateş | Özkan, Ferda | Kılıç, Ertuğrul | Yeşildağlar, Narter

Other | 2009 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association10 ( 4 ) , pp.199 - 204

Amaç: Kombine letrozol ve melatonin tedavisinin cerrahi olarak indüklenmiş endometriosis üzerindeki etkisini belirlemek. Gereç ve Yöntemler: Bu prospektif randomize kontrollü bir deneysel çalışma olarak dizayn edildi ve Yeditepe Üniversitesi Deneysel Hayvanlar Araştırma Merkezinde (YUDETAM) gerçekleştirildi. Cerrahi olarak endometriosis oluşturulmuş 17 tane nulligravida dişi Wistar – Hannover albino rat kullanıldı. Ratlara homolog uterin boynuz inokülasyonu yapılarak endometriosis oluşturuldu ve iki hafta aralar ile dört operasyon yapıldı. Endometriosis indüksiyonu ilk operasyonda yapıldı. İki haftalık östradiol tedavisini takiben i . . .kinci operasyon yapıldı. Sonra östrojen kesildi ve çalışma grubuna ilaç başlandı. Takip eden iki haftanın sonunda üçüncü operasyon yapılarak endometriyal odaklar üzerinde ilaçların etkinliği araştırıldı. Üçüncü operasyondan sonra bütün ilaçlar kesildi ve östrojen tekrar başlandı. Iki haftalık östrojen tedavisinin ardından tüm ratlara ötanazi yapıldı ve rekürrens oranlarına bakıldı. Bulgular: Kontrol grubunda tedavinin başında lezyonların volüm ortalaması 93.631.7 mm3 idi. Östradiol tedavisi kesildikten sonra 85.023.8 mm3 (P0.31) boyutlarına indi ve rekürrens zamanı 119.729.4 mm3’ e çıktı (P0.02). Östradiol kesildikten sonra histopatalojik skorda anlamlı bir düşüş gözlendi (p0.04) fakat rekürrens zamanı tedavi öncesi boyutlarına ulaştı. LM grubunda lezyonların volümü tedavi grubunda anlamlı bir şekilde düştü (82.821.0 mm3 ve 15.78.0 mm3). Rekürrens zamanı ortalama volüm 43.931.8 mm3 olarak hesaplandı (p0.002). Histopatolojik skor ise tedavi öncesi tedavi sonrası ve rekürrens zamanlarında sırası ile 2.30.1, 2.00.2 ve 2.20.3 idi. Sonuç: Çalışmamızda Letrozol ve Melatonin endometriotik lezyonların boyutlarında gerileme oratya çıkarırken, histopatolojik skorlarda değişikliğe yol açmadı. Objective: To determine the effects of the combination of letrozole and melatonin on surgically induced endometriosis. Material and Methods: This prospective, randomized, controlled, experimental study was carried out at Yeditepe University Experimental Research Center (YUDETAM). Female non-pregnant, 17 nulligravid Wistar - Hannover albino rats with surgically induced endometriosis were used in this study. Endometriosis was induced by using homologous uterine horn transplantation in the rats. Four operations were performed on each rat. The induction of endometriosis was performed in the first operation. After two weeks of estradiol treatment the second operation was performed and endometriotic lesions were evaluated. Estrogen was then discontinued and in the study groups medications were started. During two weeks the rats were given medications and the third operation was performed for the assessment of the effects of the medications on the endometriotic foci. Then all the medications were stopped and estrogen was started again. Two weeks later all the rats were euthanized and recurrence of endometriosis was evaluated. Results: The sum of the lesion volumes in the control group was 93.6±31.7 mm3 at the end of the second week. After the cessation of estradiol it decreased to 85.0±23.8 mm3 (P0.31) and increased to 119.7±29.4 mm3 at the sixth week (P0.02). A significant reduction in histopathologic scores were seen after cessation of the estradiol (p0.04). At the end of the sixth week, histopathological scores reached the pretreatment values. In the letrozole and melatonin group the sum of the lesion volumes decreased significantly after the treatment (82.8±21.0 mm3 and 15.7±8.0 mm3 respectively). At the end of the sixth week, the mean volume was calculated as 43.9±31.8 mm3 (p0.002). Histopathologic scores were 2.3±0.1, 2.0±0.2 and 2.2±0.3 at the end of the second, fourth and sixth weeks, respectively, in the letrozole and melatonin group. Conclusions: Letrozole and melatonin caused a significant regression in lesion volumes; however, histopathological scores of endometriotic lesions did not change significantly Daha fazlası Daha az

İnfertilite tedavileri öncesi uterin kavite değerlendirilmesinde transvajinal ultrasonografi ve ofis histeroskopinin karşılaştırılması

Yıldırım, Gazi | Fıçıcıoğlu, Cem | Attar, Rukset | Karateke, Ateş | Yeşildağlar, Narter

Article | 2009 | Zeynep Kamil Tıp Bülteni40 ( 4 ) , pp.167 - 171

Giriş: Histeroskopi uterin kavite patolojilerini saptamada altın standart bir yöntemdir. Bu nedenle temel infertilite araştırmalarının bir parçası olması gerektiği tartışılagelmiştir. Biz bu çalışmamızda ofis histeroskopinin temel infertilite araştırması içinde yer almasını vurgulamak için planladık. Gereç ve Yöntem: Merkezimize iki yıl içersinde başvuran 38 yaşından küçük, ilk tedavisini olacak hastalara rutin transvajinal ultrasonografi uygulandı. Ultrasonografide patolojik bir bulgu saptanan hastalardan 204 tanesine ofis histeroskopi önerildi ancak 136 vaka işleme onam verdiği için müdahaleye alındı. Ultrasonografide hiçbir patol . . .ojisi olmayan hastalarımıza da bu projeden bahsedildi ve onam verenlerin 108 tanesine ofis prosedürü olarak histeroskopi uygulandı. 244 hastadan sadece 112 tanesine sedasyon ve 90 tanesinde de servikal dilatasyon gerekti. Hastalara işlemden 20 dk öncesi Endol supp 100 mg pr uygulandı. Uygulama Wolf 5 mm Working Channel histeroskopi sitemi ile yapıldı. Herhangi bir komplikasy on ile karşılaşılmadı. Bulgular: Transvajinal ultrasonografinin uterin kavite patolojilerini belirlemedeki parametreleri literatür ile karşılaştırılabilir oranlarda idi (Sensitivite: %82.8, Spesifîsite: %80.8, Yalancı Pozitiflik: %14.7, Yalancı Negatiftik: %22.2, PPV: %85.3, NPV: %77,8). Uterin kavitede patolojiden şüphelenilen 136 vakanın 20 tanesinde histeroskopide herhangi bir problem izlenmedi. Fakat ultrasonografide normal denilen 108 vakanın 24 tanesinde (%22) sinde histeroskopide bir patoloji izlenmekte idi (12 tanesinde polip, 3 tanesinde hiperplastik endometriyum, 5 tanesinde adezyon, 4 tanesinde de arcuat, subseptus veya septum uteri gibi bir uterin anomali). Sonuç: Invazif bir yöntem olmasına karşın günümüzde optik teknolojideki gelişmelere paralel olarak teleskop çaplarının küçülmesi ve hekimlerin tecrübelerinin artması histeroskopi uygulamalarını anestezi vermeden analjezi uygulayarak ofis şartlarında yapılabilir hale getirmiştir. : Hysteroscopy is a gold standart to detect the intrauterine pathologies. Thus, it has been argued to be a part of a routine infertility testing. We designed this study to demonstrate the importance of routine ofice hysteroscopic examination and the comparision of transvaginal ultrasonography with hysteroscopic findings. Materials and Methods: Routine transvaginal ultras onograpic examination was performed all patients younger than 38 years old who want to conceive. Only 136 of204 patients who has been suspected an intrauterine abnormality in the transvaginal ultrasonography were accepted to be applied diagnostic hysteroscopy. One hundred and eight patients who has been diagnosed normal with ultrasonography were accepted to applied the hysteroscopic examination with informed consent. One hundred and twelve of these 244 patients were required intravenous sedation, and 90 of244 needed cervical dilatation. Endol supp 100 mg was performed to the all patients just 20 minutes before procedure and none of them developed a complication. Wolf 5 mm working channel hysteroscop was applied during the procedure. Results: The detection rates of intrauterine pathologies with transvaginal ultrasonography were comparable with literature (Sensitivity: 82.8%, Spesifisity: 80.8%, False pozitive: 14.7%, False negative: 22.2%, Pozitive predictive value: 85.3%, Negative predictive value: 77.8%). Twenty patients of 136 who had a intrauterine pathologic findings with ultrasonography were revealed as a normal with hysteroscopy. But 24 patients 108 (22.2Vo) showed a intrauterine pathology with hysteroscopy beside their ultrasonograhy were assessed normal (12 polyp, 3 hyperplastic endometrium, 5 adhesion, 4 a uterine anomaly like arcuat, subseptus and septus). Discussion: Currently hysteroscopy can be applied as an office procedure without anesthesia in paralel to the development of optical technology and the small size of telescopic instruments. So it can be use as an routine infertility screening tool even in asymptomatic patients Daha fazlası Daha az

Fizyopatolojilc olarak gebelik hidronefrozunun değerlendirilmesi: Üç farklı yaklaşım

Yıldırım, Gazi | Çetinkaya, Nilüfer | Yencilek, Faruk | Attar, Rukset | İnan, Yücel | Yılmaz, Canan | Fıçıcıoğlu, Cem

Article | 2009 | Zeynep Kamil Tıp Bülteni40 ( 4 ) , pp.191 - 196

Ürolojik sorunlar gebeliğin birçok döneminde ortaya çıkabilir. Renalpelvisin fizyolojik dilatasyonu özellikle progesteron tesiriyle veya uterusun basısı nedeniyle özellikle de sağda belirgin olmak üzere görülen bir durumdur. Akut başlangıç gösteren hidronefroz ise özellikle taşa bağlı bir obstruksiyon veya ureteral darlıklar nedeniyle meydana gelebilir. Tedavi seçeneği hastalığın ortaya çıkış hızına, gebelik haftasına ve hastanın yakınmalarının şiddetine göre değişir. Burda üç farklı vaka ile gebelik hidronefrozuna üç farklı klinik yaklaşımı bildirdik. Urological disorders may complicate ongoing pregnancy at different time of consep . . .tion. Physiologic dilatation of the renal collecting systems and renal pelvis which causes mild hydronephrosis -occationally right sided- and ureteric dilatation at the same location are due to changed hormonal mileu -the effect of Progesteron- or via compression of pregnant right sided uterus. But acute onset renalpelviectazia is usually because of ureteric obstruction with renal calculi that occludes ureteric lumen or ureteric obstructions. Treatment options depends on the presentation of symptoms -acute or chronic-, gestational age and patient conditions. Here in our cases we presented three different approach to the hydronephrosis during in a pregnancy Daha fazlası Daha az

Effect of vascular endothelial growth factor on sperm motility and survival

Iyibozkurt, A.C. | Balcik, P. | Bulgurcuoglu, S. | Arslan, B.K. | Attar, Rukset | Attar, E.

Article | 2009 | Reproductive BioMedicine Online19 ( 6 ) , pp.784 - 788

Vascular endothelial growth factor (VEGF) and its receptors are present in both male and female reproductive systems. In this experimental study, the effect of different concentrations of VEGF on sperm motility and survival in vitro was investigated. Human spermatozoa, collected from voluntary, proven fertile donors, were incubated in sperm washing medium containing different concentrations of VEGF (5, 10, 15, 20 ng/ml) for 24 h in a university reproductive endocrinology laboratory setting. Assessment of VEGF action on sperm motion characteristics was evaluated using a computer-assisted semen analyser. Sperm survival was determined . . .by hypo-osmotic swelling and eosin-Y dye tests. VEGF had a positive effect on some parameters of sperm motility in a concentration-dependent manner. Maximal effect was observed at a concentration of 15 ng/ml; motility, progression, straight-line velocity and curvilinear velocity of VEGF-exposed spermatozoa were significantly increased (P < 0.05) at this concentration. However, sperm viability was not prolonged at any concentration of VEGF as shown by hypo-osmotic swelling and eosin-Y dye tests. VEGF may increase some sperm motility parameters, but not survival, in a concentration-dependent manner in vitro. © 2009 Published by Reproductive Healthcare Ltd Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms